Jimmy Ba
Marc Brockschmidt
Ethan Fetaya
Sanja Fidler
Alexander Gaunt
Diego Marcos Gonzalez
Roger Grosse
Michael Guerzhoy
Jiaya Jia
Jamie Kiros
Ruiyu Li
Di Lin
Shu Liu
Cewu Lu
Ziyang Ma
Xaq Pitkow
Xiaojuan Qi
Zengchang Qin
Mengye Ren
Jimmy Ren
Alexander Schwing
Jianping Shi
Fabian H. Sinz
Jake Snell
Xin Tao
Makarand Tapaswi
Daniel Tarlow
Raquel Urtasun
Tingwu Wang
Yuhuai Wu
Yuwen Xiong
Li Xu
Qiong Yan
KiJung Yoon
Richard S. Zemel
Lisa Zhang
Jun Zhu