תוכן עניינים

אודות מהדורה זו.


כתאב אלרד ואלדליל פי אלדין אלד'ליל

תאליף ר' יהודה הלוי ז"ל

[א] סילת עמא ענדי מן אלאחתגאג עלי מכ'אלפינא מן אלפלאספה ואהל אלאדיאן ת'ם עלי אלכ'וארג אלד'ין יכ'אלפון אלגמהור תד'כרת מה קד סמעתה מן חגג אלחבר אלד'י כאן ענד מלך אלכ'זר אלדאכ'ל פי דין אליהוד מנד' ארבע מאיה' סנה עלי מא שהד וגא פי כתאב אלתואריך' אנה תכרר עליה רויא כאן מלאכא יכ'אטבה ויקול לה אן ניתך מרצ'יה ענד אללה לכן עמלך ג'יר מרצ'י וכאן יגתהד גדא פי אלתעבד פי דין אלכ'זר חתי אנה כאן יכ'דם כ'דמה אלהיכל ואלקראבין בנפסה בניה צאפיה כ'אלצה. פכלמא אגתהד פי תלך אלאעמאל גא אלמלאך פי אלליל יקול לה ניתך מרצ'יה ועמלך ע'יר מרצ'י פסבב לה ד'לך אלבחת' ען אלאדיאן ואלנחל ותהוד אכ'רא הוא וגמהור אלכ'זר.

וכאן מן חגג אלחבר מא אקנעני וטאבק אעתקאדי פראית אן את'בת ד'לך אלאחתגאג כמא וקע והמשכילים יבינו.

קיל אן מלך אלכ'זר למא ראה פי רויאה אן ניתה מרצ'יה ענד אללה ועמלה גיר מרצ'י ואמרה פי אלנום אן יטלב אלעמל אלמרצ'י ענד אללה סאל פילסופא ען מעתקדה.

פקאל לה אלפילסוף, ליס ענד אללה רצ'י ולא בג'ץ'. לאנה תע' מנזה ען אלאראדאת ואלאג'ראץ'. לאן אלג'רץ' ידל עלי נקצאן אלמג'רץ'. ואן תמאם ג'רצ'ה כמאל לה, ומהמא לם יתם פהו נקצאן. וכד'לך הו מנזה ענד אלפלאספה ען עלם אלגזאיאת. לאנהא מתג'ירה מע אלאחיאן. וליס פי עלם אללה תג'יר פהו לא ידריך, פצ'לא ען אן ידרי ניתך ואעמאלך, פצ'לא ען אן יסמע צלאתך וירא חרכאתך. נעם ואן קאלת אלפלאספה אנה כ'לקך פעלי אלמגאז, לאנה עלה' אלעלל פי כ'לקה' כל מכ'לוק לא לאנה מקצוד מן קבלה. נעם ולא כ'לק קט אנסאנא לאן אלעאלם קדים לם יזל ינשא אלאנסאן מן אנסאן קבלה תתרכב פיה צור וכ'לק ואכ'לאק מן אביה ואמה וקראבתה וכיפיאת אלאהויה ואלבלדאן ואלאג'ד'יה ואלמיאה, מע קוי אלאפלאך ואלדרארי ואלברוג באלנסב אלחאצלה מנהא, ואלכל ראגע אלא אלסבב אלאול לא ען ג'רץ' לה, לכן פיץ' פאץ' ענה סבב ת'אן, ת'ם ת'ואלת' ורואבע, ותלאזמת אלאסבאב ואלמסבבאת ותסלסלת כמא תראהא ותלאזמהא קדים, כמא אן אלסבב אלאול קדים לא אול לה, פלכל שכ'ץ מן אשכ'אץ אלדניא אסבאב בהא יתם. פשכ'ץ תכאמלת אסבאבה פגא כאמלא, ושכ'ץ נקצת אסבאבה פגא נאקצא כאלחבשי אלד'י לם יהיא לאכת'ר מן קבול צורה אלאנסאן ואלנטק עלי אנקץ מא ימכן. פאלפילסוף אלד'י תהיאת לה אסתעדאדאת יקבל בהא אלפצ'איל אלכ'לקיה ואלכ'לקיה ואלעלמיה ואלעמליה ולם ינקצה שי מן אלכמאל. לכן הד'ה אלכמאלאת באלקוה יחתאג פי אכ'ראגהא אלי אלפעל אלי אלתעלים ואלתאדיב פתט'הר אלהיאת עלי מא היית לה מן כמאל ונקצאן ותוסטאת אלי מא לא נהאיה לה, פאלכאמל יתצל בה מן אלנמט אלאלאהי נור יסמי אלעקל אלפעאל יתצל בה עקלה אלמנפעל אתצאל אתחאד חתי ירי אלשכ'ץ אנה הו ד'לך אלעקל אלפעאל לא תג'איר בינהמא ותציר אלאתה אעני אעצ'א ד'לך אלשכ'ץ לא תתצרף אלא פי אכמל אלאעמאל ופי אופק אלאוקאת ועלי אפצ'ל אלחאלאת וכאנהא אלאת ללעקל אלפעאל לא ללעקל אלהיולאני אלמנפעל אלד'י כאן מן קבל יצרפהא פכאן יציב מרה ויכ'טי מראת. וה'דא יציב דאימא. והד'א אלדרגה אלג'איה אלקצוי אלמרגוה ללאנסאן אלכאמל בעד אן תציר נפסה מטהרה מן אלשכוך מחצלה ללעלום עלי חקאיקהא פתציר כאנהא מלך פתציר באדון רתבה מן אלמלכותיה אלמפארקה ללאגסאד והי רתבה אלעקל אלפעאל והו מלך רתבתה דון אלמלך אלמוכל בפלך אלקמר והי עקול מגרדה ען אלמואד קדימה מע אלסבב אלאול לא תכ'אף אלפנא אבדא, פתציר נפס אלאנסאן אלכאמל וד'לך אלעקל שיא ואחדא פלא יבאלי בפנא גסדה ואלאתה אד' קד צאר וד'לך שיא ואחדא וטאבת נפסה פי אלחיאה אד צאר פי זמרה הרמס ואסקלאביוס וסקראט ואפלאטון וארסטוטאליס בל הו והם וכל מן כאן פי דרגתהם ואלעקל אלפעאל שי ואחד. פהד'א אלד'י יכני ענה ברצ'א אללה עלי סביל אללג'ז או אלתקריב פאתבעה ואתבע אלעלם בחקאיק אלאמור ליציר עקלך פעלא לא מנפעלא ואלזם אעדל אלטרק פי אלאכ'לאק ואלאעמאל לאנה מעונה פי תצור אלחק ולזום אלתעלם ואלתשבה בד'לך אלעקל אלפעאל ויתבע הד'א אלקנוע ואלכ'צ'וע ואלכ'שוע וכל כ'לק פאצ'ל מע אלתעט'ים ללסבב אלאול לא ליהבך רצ'אה ולא ליזיל ענך סכ'טה בל ללתשבה ללעקל אלפעאל פי אית'אר אלחק ווצף כל שי במא יגב לה ואעתקאדה עלי מא הו עליה. פהד'א מן צפאת אלעקל פאד' צרת בהד'ה אלצפה מן אלאעתקאד לא תבאלי באי שרע תשרעת או תדינת ועט'מת ובאי קול ובאי לסאן ובאי אעמאל או אכ'תרע לנפסך דינא למעני אלתכ'שע ואלתעט'ים ואלתסביח ולתדביר אכ'לאקך ותדביר מנזלך ומדינתך אן כנת מקבולא מנהם או תדין באלנואמיס אלעקליה אלמולפה ללפלאספה ואגעל קצדך וג'רצ'ך צפא נפסך ובאלגמלה פאטלב צפא אלקלב באי וגה אמכנך בעד תחציל כליאת אלעלום עלי חקאיקהא פתצאדף מטלובך אעני אלאתצאל בד'לך אלרוחאני אעני אלעקל אלפעאל ורבמא אנבאך ואמרך בעלם ג'יב מן מנאמאת צאדקה וכ'יאלאת מציבה.

[ב] קאל לה אלכ'זרי, אן כלאמך למקנע לכנה ג'יר מטאבק לטלבתי לאני אעלם מן נפסי אני צאפי אלנפס מסדד אלאעמאל נחו רצ'א אלרב לכן כאן גואבי אן הד'א אלעמל ליס במרצ'י ואן כאנת אלניה מרצ'יה פלא שך אן ת'ם עמלא מא מרצ'יא בד'אתה לא בחסב אלט'נון, ואלא פאן אלנצראני ואלמסלם אללד'ין אקתסמא אלמעמורה יתקאתלאן וכל ואחד מנהמא קד אצפי ניתה ללה ותרהב ותזהד וצאם וצלי ומצ'י מצממא לקתל צאחבה, והו יעתקד אן פי קתלה אעט'ם חסנה ותקרב אלי אללה, פיקתתלאן וכל ואחד מנהמא יעתקד אן מסירה אלי אלגנה ואלפרדוס. ותצידקהמא מחאל ענד אלעקל.

[ג] קאל אלפילסוף, ליס פי דין אלפלאספה קתל ואחד מן האולא, אד' יומון אלעקל.

[ד] קאל אלכ'זרי, ואי חירה ענד אלפלאספה אעט'ם מן אעתקאדהם אלחד'ת, ואן אלעאלם כ'לק פי סתה' איאם, ואן אלסבב אלאול יכלם שכ'צא מן אלנאס, פצ'לא ען ד'לך אלתנזיה אלד'י תנזהה אלפלאספה ען מערפה אלגזאיאת ומע הד'א פכאן ינבג'י עלי אעמאל אלפלאספה ועלומהם ותחקיקיהם ואגתהאדהם אן תכון אלנבוה משהורה פיהם שאיעה בינהם לאתצאלהם באלרוחאניאת, ואן יוצף ענהם ג'ראיב ומעגזאת וכראמאת, ולקד נרי אלמנאמאת אלצאדקה למן לם יען באלעלם, ולא באצפא נפסה. ונגד צ'ד ד'לך פי מן ראמה. פדל אן ללאמר אלאלאהי וללנפוס סרא סוי מא ד'כרתה יא פילסוף.

ת'ם קאל אלכ'זרי פי נפסה, אסאל אלנצארי ואלמסלמין פאן אחד אלעמלין הו לא שך אלמרצ'י. ואמא אליהוד פכפי מא ט'הר מן ד'לתהם וקלתהם ומקת אלגמיע להם.

פדעא בעאלם מן עלמא אלנצארי, פסאלה ען עלמה ועמלה.

פקאל לה אנא מומן באלחדת' ללמכ'לוקאת ובאלקדם לכ'אלק תע' ואנה כ'לק אלעאלם באסרה פי סתה' איאם ואן גמיע אלנאטקין מן ד'ריה אדם, ת'ם ד'ריה נוח, ואליה ינתסבון כלהם. ואן ללה ענאיה באלכ'לק ואתצאלא באלנאטקין, וסכ'טא ורצ'א ורחמה וכלאמא וט'הורא ותגליא לאנביאה ואוליאה וחלולא פי מא בין מן ירצ'אה מן אלגמאהיר, ואלגמלה פכל מא גא פי אלתוראה ופי את'אר בני אסראיל אלתי לא מדפע פי צדקהא לשהרתהא ודואמהא ועלאניתהא פי אלגמאהיר אלעט'אם. ופי אכ'ריאתהא ועאקבה להם תגסמת אללאהותיה וצארת גנינא פי בטן עד'רא מן אשראף נסא בני אסראיל וולדתה נאסותי אלט'אהר אלאהותי אלבאטן, נביא מרסלא פי ט'אהרה אלאהא מרסלא פי באטנה, והו אלמסיח אלמסמי ענדני באבן אללה, והו אלאב והו אלאבן והו רוח אלקדס, פנחן מוחדון חקיקה ואן ט'הר עלי לסאננא אלתת'לית' נומן בה ובחלולה פי בני אסראיל אגלאלא להם מא לם יזל אלאמר אלאלאהי יתצל בהם, חתי עצי גמהורהם הד'א אלמסיח וצלבוה, פצאר אלסכ'ט מסתמרא עלי גמהורהם, ואלרצ'א עלי אלאפראד אלתאבעין ללמסיח. ת'ם עלי אלאמם אלתאבעין לאולאיך אלאפראד ונחן מנהם, ואן לם נכן מן ד'ריה' אסראיל פנחן אולי באן נתסמי בני אסראיל לאתבאענא אלמסיח ואצחאבה מן בני אסראיל את'ני עשר מקאם אלאסבאט, ת'ם גמלה מן בני אסראיל תאבעת לאולאיך אלאת'ני עשר, צארוא כאלכ'מירה לאמה' אלנצארי ואסתחקו דרגה בני אסראיל, וצאר לנא אלט'פר ואלאנתשאר פי אלבלאד, וגמיע אלמאם מדעוון אלי הד'א אלדין מכלפון אלעמל בה מן תעט'ים אלמסיח ותעט'ים צליבה אלד'י צלב עליה ומא אשבהה וחכאה. ואחכאמנא וסירנא פמן וצאיא שמעון אלחוארי, וקואנין מאכ'וד'ה מן אלתוראה אלתי נקראהא ולא מדפע פי חקיקתהא ואנהא מן ענד אללה. וקד קיל פי אלאנגיל ען אלמסיח מא גית לאנקץ שריעה מן שראיע מוסי, בל גית לאעצ'דהא ולאזידהא.

[ה] קאל אלכ'זרי, ליס ההנא מגאל ללקיאס בל אלקיאס יבעד אכת'ר הד'א אלכלאם. לכן אד'א צח אלעיאן ואלתגרבה חתי יאכ'ד' במגאמע אלקלב ולא יגד מנדוחה פי אעתקאד ג'יר מא צח ענדה תחיל עלי אלקיאס בלטפה חתי יקרב ד'לך אלמסתבעד כמא יפעל אלטביעיון פי אלכ'ואץ אלג'ריבה אלתי תטרא עליהם ממא לו חדת'וא בהא קבל רויתהא לאנכרוהא, פאד'א ראוהא תלטפוא וגעלוא להא אסבאבא מן אלנגום ואלרוחאניאת, ולם ידפעוא אלעיאן, ואנא לא אגדני טיב אלנפס לקבול הד'ה אלאמור, לאני טראת עליהא ולם אנשא פיהא, ואלאסתקצא ואגב עלי.

ת'ם אסתדעי עאלמא מן עלמא אלאסלאם וסאלה ען עלמה ועמלה. פקאל אנא נת'בת אלוחדאניה ואלקדם ללה, ואלחדת' ללעאלם, ואלאנתסאב אלי אדם ונוח, וננפי אלתגסים גמלה ואן ט'הר שי פי אלקול תאולנאה וקלנא אנה מגאז ותקריב, מע אקרארנא באן כתאבנא כלאם אללה, והו פי ד'אתה מעגזה, יגב עלינא קבולה מן אגל ד'אתה, אד' לם ימכן אחדא אן יאתי במת'לה ולא במת'ל איה מן איאתה, ואן נבינא כ'אתם אלנביין, ונאסך' לכל שריעה תקדמת, ודאעי אלאמם כלהא אלי אלאסלאם, וגזא אלטאיע אעאדה' רוחה אלי גסדה פי גנה ונעים לא יכ'לו מן אכל ושרב ונכאח וכל מה ישתהי. וגזא אלעאצי אעאדתה פי נאר לא יפני עד'אבהא אבדא.

[ו] פקאל לה אלכ'זרי, אן מן יראם הדאיתה באמר אללה ויחקק ענדה אן אללה יכלם אלבשר והו יסתבעד ד'לך, ינבגי אן יקרר ענדה אמור משהורה לא מדפע פיהא. ובלאחרי אן יצדק ענדה אן אללה קד כלם בשריא, ואן כאן כתאבכם מעגזה ואלכתאב ערבי פליס ימיז מעגזתה וג'ראבתה עגמי מת'לי ואד'א תלי עלי לם אפרק בינה ובין גירה מן כלאם אלערבי.

[ז] פקאל לה אלעאלם וקד ט'הר עלי ידיה מעזגאת לכן לם תגעל חגה פי קבול שריעתה.

[ח] קאל אלכ'זרי, נעם ולא תסכן אלנפוס אלי אן תקר אן אלאלאה מתצל באלבשר אלא במעגזה יקלב פיהא אלאעיאן פנעלם אן ד'לך לא יקדר עליה אלא מן אכ'תרע אלאשיא מן לא שי, ואן יכול ד'לך אלאמר בין ידי גמאהיר ירונה עיאנא, ולא יאתיהם ברואיה ואסנאד ובאן ידרס ד'לך וימתחן אלמחנה בעד אלמחנה חתי לא יקע פי אלט'ן אן הנאך תכ'יילא או סחרא, ובאלאחרי אן תקבל אלנפוס הד'א אלאמר אלעט'ים אעני אן כ'אלק אלדניא ואלאכ'רה ואלמלאיכה ואלסמאואת ואלאנואר יתצל בהד'ה אלחמאה אלקד'רה אעני אלאנסאן ויכלמה ויקצ'י רג'בתה ותחכמאתה.

[ט] פקאל אלעאלם אליס כתאבנא ממלי מן אכ'באר מוסי ע'ה' ובני אסראיל לא מדפע פי מא פעל בפרעון ושקה אלבחר ותסלים מן רצ'י ענה ותג'ריק מן סכ'ט עליה, ת'ם אלמן ואלסלוי טול ארבעין עאמא, ותכלימה מוסי פי אלטור, ואיקאפה אלשמס לישוע, ונצרתה עלי אלגבארין, ומא כאן קבל ד'לך מן אלטופאן והלאך קום לוט, אליס הד'א משהורא ולא ט'ן פיה ללתחייל ואלתכ'ייל.

[י] קאל אלכ'זרי, בלי כאני אראני מצ'טרא אלי מסאילה' אליהוד לאנהם בקיה' בני אסראיל לאני אראהם הם אלחגה פי אן ללה שריעה פי אלארץ'.

ת'ם אסתדעי חברא מן אחבאר אליהוד וסאלה ען אעתקאדה.

[יא] פקאל לה אנה מומן באלה אברהים ואסחק ואסראיל אלמכ'רג בני אסראיל מן מצר באלאיאת ואלמעגזאת ומכתפלהם פי אלתיה ומעטיהם ארץ' אלשאם בעד תגויזהם אלים ואלארדן במעגזאת, ומרסל מוסי בשריעתה, ת'ם אלאף אנביא בעדה מוכדין לשריעתה באלועד למן תחפט' בהא, ואלועיד למן כ'אלפהא, ואימאננא למא אנדרג פי אלתוראה ואלכ'בר טויל.

[יב] קאל אלכ'זרי, קד כנת עאזמא אלא אסאל יהודיא לעלמי בתלאף את'ארהם ונקצאן אראיהם אד' אלמנחסה לם תתרך להם מחמדה, פהלא קלת יא יהודי אנך תומן בכ'אלק אלעאלם ונאט'מה ומדברה ובמן כ'לקך ורזקך ומא אשבה הד'ה אלאוצאף אלתי הי חגה' כל ד'י דין, ומן אגלהא יתבע אלחק אלעדל ללתשבה באלכ'אלק פי חכמתה ועדלה.

[יג] קאל אלחבר, הד'א אלד'י תקול הו אלדין אלקיאסי אלסיאסי יודי אליה אלנט'ר ותנטוי פיה שכוך כת'ירה פסל אלפלאספה ענה ולן תגדהם מתפקין עלי עמל ואחד ולא אעתקאד ואחד, אד' הי דעאוי, מנהא מא יקדרון אן יברהנוא עליהא, ומנהא מא יקנעון פיהא, ומנהא מא ליס יקנעון פיה פצ'לא ען אלברהאן.

[יד] קאל אלכ'זרי, ארי כלאמך יא יהודי אשבה מן פאתחתה, וקד אריד אלזיאדה.

[טו] קאל אלחבר, בל פאתחה' כלאמי הו אלברהאן, בל הו אלעיאן וג'ני ען דליל וברהאן.

[טז] קאל אלכ'זרי, וכיף ד'לך.

[יז] קאל אלחבר, תאד'ן לי פי מקדמאת אקדמהא, פאני אראך מסתחקרא לכלאמי מסתקלא לה.

[יח] קאל אלכ'זרי, קדם מקדמאתך חתי אסמע.

[יט] קאל אלחבר, לו קיל לך אן צאחב אלהנד פאצ'ל ינבג'י לך תעט'ימה ואלתנויה באסמה, ווצף את'ארה במא יתצל בך מן עדל אהל בלאדה ופצ'ל אכ'לאקהם ועדל מעאמלתהם, הל כאן הד'א ילזמך.

[כ] קאל אלכ'זרי, וכיף ילזמני ואלשך פי אהל אלהנד הל עדלהם מן ד'אתהם וליס להם מלך, או עדלהם מן קבל מלכהם. אם אלאמר מן אלוגהין מעא.

[כא] קאל אלחבר, פלו גאך רסולה בהדאיא הנדיה לא תשך אנהא לא תגד אלא פי אלהנד פי קצור אלמלוך, בכתאב משהוד פיה אנה מן קבלה, ויקתרן בה אדויה תדאויך מן אמראצ'ך, ותחפט' עליך צחתך, וסמום לאעדאך ומחארביך תקאבלהם בהא פתקתלהם דון אעדאד ולא אעדאד, הל כנת תלתזם טאעתה.

[כב] קאל אלכ'זרי, נעם, וכאן יזול עני אלשך אלקדים הל ללהנד מלך אם לא, וכנת אעתקד אן מלכה ואמרה ואצל אלי.

[כג] קאל אלחבר, ואד'א סאלת ענה במא ד'א תצפה.

[כד] קאל אלכ'זרי, באלצפאת אלתי צחת ענדי עיאנא, ת'ם אתבעהא באלתי כאנת משהורה ותבינה' בהד'ה אלאואכ'ר.

[כה] קאל אלחבר, ובמת'ל הד'א אגבתך אד' סאלתני, ובמת'ל הד'א פאתח מוסי פרעון אד' קאל לה אלאה אלעבראניין ארסלני אליך, יעני אלאה אברהים ואסחק ויעקוב, אד' כאן אמרהם משהורא ענד אלאמם, ואנה צחבהם אמר אלאהי, ועני בהם, וקצ'י להם אלעגאיב. ולם יקל לה רב אלסמא ואלארץ', או כ'אלקי וכ'אלקך ארסלני. וכד'לך פאתח אללה כ'טאבה לגמהור בני אסראיל. אנא אללה מעבודך אלד'י אכ'רגתך מן בלד מצר. ולם יקל אנא כ'אלק אלעאלם וכ'אלקכם. פהכד'א פאתחתך יא אמיר אלכ'זר אד' סאלתני ען אימאני, גאובתך במא ילזמני, ומעשר בני אסראיל אלד'ין צח ענדהם ד'לך אלעיאן, ת'ם אלתואתר אלד'י הו כאלעיאן.

[כו] קאל אלכ'זרי, פאד'א" שריעתכם אנמא הי וקף עליכם.

[כז] קאל אלחבר, נעם ומן אנצ'אף אלינא מן אלאמם כ'אצה ינל מן כ'ירנא ולם יסתו מענא, ולו כאן לזום אלשרע מן אגל מא כ'לקנא לאסתוי פיה אלאביץ' ואלאסוד אד' כלהם כ'לקתה תע', לכן אלשרע מן אגל אכ'ראגה לנא מן מצר, ואתצאלה בנא לכוננא אלצפוה מן בני אדם.

[כח] קאל אלכ'זרי, אראך יא יהודי תתלון, וקד עאד כלאמך ג'ת'א בעד מא כאן סמינא.

[כט] קאל אלחבר, אג'ת'ה אסמנה אן אתסע לי צדרך חתי אתסע פי שרחה.

[ל] קאל אלכ'זרי, קל מא שית.

[לא] קאל אלחבר, אן בחכם אלאמר אלטביעי לזם אלאג'תד'א ואלנמו ואלתוליד וקואהא וגמיע שראיטהא, ואכ'תץ בד'לך אלנבאת ואלחיואן, מן דון אלארץ' ואלחגארה ואלמעאדן ואלענאצר.

[לב] קאל אלכ'זרי, הד'ה גמלה תחתאג אלי תפציל, לכנהא חק.

[לג] קאל אלחבר, ובאלאמר אלנפסאני אכ'תץ אלחיואן כלה, ולזם מנה חרכאת ואראדאת ואכ'לאק וחואס ט'אהרה ובאטנה וג'יר ד'לך.

[לד] קאל אלכ'זרי, והד'א איצ'א לא מדפע פיה.

[לה] קאל אלחבר, ובחכם אלאמר אלעקלי אכ'תץ אלנאטק מן גמלה' אלחיואן, ולזם מנה אצלאח אכ'לאק, ת'ם אצלאח אלמזל, ת'ם אצלאח אלמדינה. וכאנת אלסיאסאת ונואמיס סיאסיה.

[לו] קאל אלכ'זרי, והד'א חק.

[לז] קאל אלחבר, פאי רתבה תכון פוק הד'ה.

[לח] קאל אלכ'זרי, רתבה אלעלמא אלעט'מא.

[לט] קאל אלחבר, לם ארד אלא רתבה תפארק צאחבתהא מפארקה גוהריה כמפארקה אלנבאת ללגמאד ומפארקה אלאנסאן ללבהאים. ואמא אלמפארקה באלאכת'ר ואלאקל פלא נהאיה להא אד' הי מפארקה ערצ'יה וליסת רתבה עלי אלחקיקה.

[מ] קאל אלכ'זרי, פלא רתבה אד'א" פי אלמחסוסאת בעד אלאנסאן.

[מא] קאל אלחבר, פאן נגד אנסאנא ידכ'ל אלנאר פלא תוד'יה, ויזמן ען אלטעאם פלא יגוע, ויכון לוגהה נור לא תחתמלה אלאבצאר, ולא ימרץ', ולא יהרם, חתי אד'א בלג' עמרה מאת מותא אכ'תיאריא כמן יצעד אלי פראשה לינאם פי יום מעלום וסאעה מעלומה, מצ'אפא אלי עלם אלג'יב ממא כאן ויכון, אליס הד'ה אלרתבה מפארקה פי אלגוהר לרתבה אלנאס.

[מב] קאל אלכ'זרי, בל אן הד'ה אלרתבה הי אלהיה מלכותיה אן כאנת מוגודה, והד'א מן חכם אלאמר אלאלהי, לא מן אלעקלי, ולא מן אלנפסאני, ולא מן אלטביעי.

[מג] קאל אלחבר, הד'א בעץ' צפאת אלנבי אלד'י לא מכ'תלף עליה, אלד'י עלי ידיה ט'הר ללגמהור אתצאל אללאהות בהם, ואן להם רבא ידברהם כיף שא, ובחסב טאעתהם ועציאנהן איצ'א, וכשף אלג'יב ואעלם כיף כאן חדת' אלעאלם, ואנסאב אלנאס קבל אלטופאן, וכיף אנתסבוא אלי אדם, ת'ם אלטופאן, ונסב אלסבעין אמה אלי סאם וחם ויפת אולאד נוח, וכיף תפרקת אללג'את, וחית' סכנוא, וכיף אנשית אלצנאיע ובנית אלמדן, ואלתאריך' מן אדם אלי הלם גרא.

[מד] קאל אלכ'זרי, והד'א ג'ריב אן כאן ענדכם תאריך' מתחקק לכ'לקה' אלעאלם.

[מה] קאל אלחבר, בל בד'לך נורך', לא אכ'תלאף בין אליהודיין פי ד'לך מן אלכ'זר אלי אלחבשה.

[מו] קאל אלכ'זרי, פכם תעדון אליום.

[מז] קאל אלחבר, ארבעה אלאף וכ'מס מאיה, ותפצילהא משרוח מן עמר אדם ושית' ואנוש אלי נוח, ת'ם סאם ועבר אלי אברהים, ת'ם אסחאק ויעקוב אלי מוסא ע'ה'. והאולא עלי אתצאלהם לבאב אדם וצפותה, ולכל ואחד מנהם אולאד כאלקשור לם ישבהוא אלאבא, פלם יתצל בהם אמר אלאהי פצ'בט אלתאריך' באלאלאהיין, וכאנוא אפראדא לא גמאעאת, חתי אולד יעקוב את'ני עשר סבטא כלהם יצלחון ללאמר אלאלאהי, פצארת אלאלאהיה פי גמאעה, ובהם אלתאריך', פנחן נחמל תאריך' מן תקדמהם ען מוסי ע'ה', ונדרי מא מן מוסי אלי הלם.

[מח] קאל אלכ'זרי, הד'א אלתפציל יבעד אלט'ן אלסו מן אלכד'ב ואלאצטלאח, אד' מת'ל הד'א לא יתפק עשרה עליה דון אן יתכ'אד'לוא ויכשפוא סר אצטלאחהם, או ידפעוא קול מן יחקק ענדהם מת'ל הד'א, פכיף גמאהיר עט'ימה ואלתאריך' קריב, לא יתסע ללכד'ב ואלאפתרא.

[מט] קאל אלחבר, נעם ואברהים בעינה חצ'ר פי תפריק אללגאת, ובקי הו וקראבתה בלגה' עֵבֶר גדה. ובד'לך תסמי עבראניא. וגא מוסי ע'ה' בעדה בארבע מאיה' עאם, ואלדניא פי אחפל מא כאנת מן תמכן אלעלום אלסמאויה ואלארצ'יה, וורד עלי פרעון ועלמא מצר ועלמא בני אסראיל אלמואקפין לה, ואלבאחת'ין עליה אלד'ין לם יצדקוה תצדיקא תמאמא אן אללה יכ'אטב אלבשר, חתי אסמעהם כ'טאבה באלעשר כלמאת. הכד'א כאן קומה מעה ליס מן גהלהם, בל מן עלמהם מכ'אפה' אלחיל מן אלעלום אלסמאויה וג'יר ד'לך ממא לא ית'בת ענד אלתפתיש כאלדלס, ואלאמר אלאלאהי כאלד'הב אלאבריז, יזיד פי אלכ'בר ללדינאר דינארא. פכיך יתכ'יל אן יצור ענדהם אן אללג'את קבלהם בכ'מס מאיה' סנה כאנת לג'ה' עֵבֶר וחדהא. ותפרקת פי באבל פי איאם פֶּלֶג, ונסב אמה כד'י ואמה כד'י אלי סאם ואמה כד'י אלי חם, ובלאדהם כד'י וכד'י, הל יצח אן יכון אליום אחד יצור ענדנא כד'בא פי אנסאב מלל משהורה ופי קצצהם ולגאתהם, ויכון כ'ברה דון כ'מס מאיה' עאם.

[נ] קאל אלכ'זרי, הד'א מחאל, וכיף ונחן נגד אלעלום בכ'טוט ואצ'עיהא מנד' כ'מס מאיה' עאם, וכ'בר מן כאן אליום כ'מס מאיה' עאם לא יגוז אלכד'ב עלי משהוראתה מת'ל אלאנסאב ואללג'את ואלכ'טוט.

[נא] קאל אלחבר, פכיף לא ינאקץ' מוסי פי מא אתי בה וקומה מטאלבוה פצ'לא ען גירהם.

[נב] קאל אלכ'זרי, הד'ה מקבולאת קויה ממכנה.

[נג] קאל אלחבר, אתרי אן אללגאת קדימה לא אול להא.

[נד] קאל אלכ'זרי, בל חדית'ה מצטלחה עליהא, ידל עלי ד'לך תאליפהא מן אלאסמא ואלאפעאל ואלחרוף, והד'ה מן אלשבהאת אלמאכ'וד'ה מן מכ'ארג אלנטק.

[נה] קאל אלחבר, הל ראית מכ'תרע לג'ה או סמעת עליה.

[נו] קאל אלכ'זרי, לם אר ולא סמעת, פלא שך אנהא חצלת פי עצר מן אלאעצאר, ולם יכן קבל לג'ה מצטלחא עליהא מן אצטלאח קום דון קום עלי לגה.

[נז] קאל אלחבר, אסמעת ען אמה תכ'אלף פי אלסבוע אלמעלום אבתדאה מן אלאחד ותמאמה פי אלסבת, פהל ימכן אן יתפק פי ד'לך אהל אלצין מע אהל אלגזאיר אלמג'רביה דון אבתדא ואגתמאע ואצטלאח.

[נח] קאל אלכ'זרי, לא ימכן ד'לך אלא באצטלאח מן אלגמלה. והד'א בעיד או אן יכון אלנאס כלהם בני אדם או בני נוח או ג'ירהמא פיכון אלאסבוע מנקולא ענדהם ען ואלדהם.

[נט] קאל אלחבר, הד'א ארדת, נעם ועדד אלעשרה אתפאק אלנאס עליה פי אלמשארק ולמג'ארב, אי טבע יקוד אלי וקוף ענד אלעשרה, אלא לאנה מחמול ען מבתד בה.

[ס] קאל אלכ'זרי, כיף לא יכ'ל באימאנך הד'א מא יכ'בר ען אהל אלהנד אן ענדהם את'ארא ומבאני יחקקון אן להא אלף אלף מן אלסנין.

[סא] קאל אלחבר, כאן יכ'ל באימאני לו וגד אעתקאד מצ'בוט, או כתאב אגמע עליה גמהור דון כ'לאף בתאריך', ולן יוגד ד'לך, ואנמא הם אמה סאיבה ולא תחקיק ענדהם, פיג'איט'ון אהל אלאדיאן במת'ל הד'א אלכלאם, כמא יג'איט'ונהם באות'אנהם וטלאסמהם וחילהם ויקולון אנהא תנפעהם, ויסתהזון במן יקול אן ענדה כתאבא מן ענד אללה, וצ'ע מע הד'א כתב קלילה אלפהא אפראד מן אלנאס יג'תר בהא אלצ'עיף אלראי, כבעץ' כתב אלמנגמין יצ'עון פיהא תואריך' עשראת אלאף מן אלסנין, מת'ל כתאב אלפלאחה אלנבטיה יסמי פיהא ינבושאד, וצגרית, ודואני, יזעם אנהם כאנוא קבל אדם, ואן ינבושאד מנהם הוא מעלם אדם, ומא אשבה הד'א.

[סב] קאל אלכ'זרי, הב אני חאגגתך בעאמה דהמא ובקום לא תגמע להם כלמה פאצבת אלגואב. פמא ד'א תקול פי אלפלאספה והם מן אלבחת' ואלתחריר חית' הם, ואגמעוא עלי אלאזליה ואלקדם ללעאלם, וליס הד'א עשראת אלאף ולא אלאף אלאף אלא מא לא נהאיה לה.

[סג] קאל אלחבר, אן אלפלאספה למעאד'יר אד' כאנוא קומא לם ירת'וא עלמא ולא דינא, לאנהם יונאניון, ויונאן מן בני יֶפֶת סאכני אלשמאל, ואלעלם אלמורת' מן לדן אדם והו אלעלם אלמויד באמר אלאהי אנמא הו פי ד'ריה סאם אלד'י הו צפוה נוח לם יזל אלעלם ולא יזאל פי תלך אלצפוה מן אדם. ואנמא צאר אלעלם פי יונאן מד' צארת להם אליד אלג'אלבה, פאנתקל אלעלם אליהם מן פארס, ואלי פארס מן אלכסדאניין ונבג' פיהם אלפלאספה אלמשהורון פי תלך אלדולה לא מן קבל ולא מן בעד, ומד' צארת אלדולה אלי אלרום לם יקם פיהם פילסוף משהור.

[סד] קאל אלכ'זרי, אן הדא יוגב אן לא יצדק ארסטוטאליס פי עלמה.

[סה] קאל אלחבר, נעם אנה כלף ד'הנה ופכרתה למא לם יכן ענדה כ'בר מן ית'קה תקלידא, פתפכר פי אואיל אלעאלם ואואכ'רה, פצעב עלי פכרה תצור אלאבתדא כמא צעב איצ'א אלקדם, לכן רגח קיאסאתה אלקאילה באלקדם במגרד פכרה, ולם יר אן יסאל ען תאריך מן כאן קבלה, ולא כיף אנתסב אלנאס, ולו כאן אלפילסוף פי אמה ירת' מקבולאת ומשהוראת לא מדפע לה פיהא, לצרף קיאסאתה וברהאנה פי תמכינה אלחדת' עלי צעובתה כמא מכן אלקדם אלד'י הו אצעב ללקבול.

[סו] קאל אלכ'זרי, והל פי אלברהאן תרגיח.

[סז] קאל אלחבר, ומן לנא פי אלמסאלה באלברהאן אעוד' באללה אן יאתי אלשרע במא ידפע עיאנא או ברהאנא, ולכן יאתי במעזגאת וכ'רק עאדאת באכת'ראע אעיאן או קלב עין אלי עין אכ'רי לידל עלי מכ'תרע אלעאלם, וקדרתה עלי פעל מא שא מתי שא, ומסאלה' אלקדם ואלחדת' ג'אמצ'ה ודלאיל אלחגתין מתכאפיה, ת'ם ירגח אלחדת' אלנקל ען אדם ונוח ומוסי ע'ה' באלנבוה אלתי הי אצדק מן אלקיאס, ובעד אן ילגא אלמתשרע אלי אלתסלים ואלאקראר בהיולי קדימה, ועואלם כת'ירה קבל הד'א אלעאלם, ליס פי ד'לך מטען פי אעתקאדה אן הד'א אלעאלם חאדת' מנד' מדה מחצלה ואול נאסה אדם וחוה.

[סח] קאל אלכ'זרי, תכפיני הד'ה אלחגג אלמקנעה פי אלבאב. ואן טאלת צחבתי לך סאכלפך אן תערץ' עלי אלחגג אלקאטעה, לכן עד אלי אדראג חדית'ך, וכיף תמכן פי נפוסכם הד'א אלאמר אלעט'ים אן יכול כ'אלק אלאגסאם ואלארואח ואלנפוס ואלעקול ואלמלאיכה אלד'י תרפע ותקדס ותנזה ען אן תדרכה אלעקול פצ'לא ען אלחואס, לה אתצאל בהד'א אלכ'לק אלחקיר אלד'מים פי מאדתה, ואן כאן פי צורתה עגיבא, אד' פי אקל חשרה מן עגאיב אלחכמה מא יחאר פיה אלד'הן.

[סט] קאל אלחבר, קד כפיתני בקולך הד'א כת'ירא מן גואבך, אתנסב הד'ה אלחכמה אלמוגודה פי כ'לק אלנמלה מת'לא אלי פלך או אלי כוכב או אלי גיר ד'לך, חאשא אלבארי אלקאדר אלמקדר אלד'י יעטי כל שי חקה דון זיאדה ולא נקצאן.

[ע] קאל אלכ'זרי, והד'א הו אלמנסוב אלי פעל אלטביעה.

[עא] קאל אלחבר, ומא אלטביעה.

[עב] קאל אלכ'זרי, הי קוה מן אלקוי עלי מא סמענא פי אלעלום ולא נדרי מא הי, ולאכן אלעלמא קד ערפוהא לא מחאלה.

[עג] קאל אלחבר, בל עלמהם פיהא כעלמנא, חדהא אלפילסוף באנהא אלמבדא ואלסבב אלד'י בה יתחרך ויסכן אלשי אלד'י הו פיה באלד'את לא באלערץ'.

[עד] קאל אלכ'זרי, כאנה יקול אן אלשי אלד'י יתחרך מן ד'אתה ויסכן מן ד'אתה לה סבב מא בה יתחרך ויסכן, וד'לך אלסבב הו אלטביעה.

[עה] קאל אלחבר, הדא אלד'י יריד תחד'ק כת'יר ותדקיק ותפריק בין מא יפעל באלערץ' עמא יפעל באלטבע, ואשיא תרוק אלסאמעין, ולכן חאצל עלמהם באלטביעה הד'א.

[עו] קאל אלכ'זרי, פמא אראהם אלא אצ'לונא בהד'ה אלאסמא, וגעלונא משרכין באללה פי קולנא אלטביעה חכימה פאעלה, ורבמא קלנא כ'אלקה עלי פחוי כלאמהם.

[עז] קאל אלחבר, נעם לכן ללענאצר ואלקמר ואלשמס ואלכואכב אפעאל בטריק אלתסכ'ין ואלתבריד ואלתרטיב ואלתיביס ותואבעהא מן ג'יר אן ינסב אליהא חכמה, בל סכ'רה. ואמא אלתצויר ואלתקדיר ואלתבריז וכל מא פיה חכמה לג'רץ' פלא ינסב אלא ללחכים אלקאדר אלקאהר. פמן סמי הד'ה אלתי תצלח אלמאדה באלתסכ'ין ואלתבריד טביעה לם יצ'ר אד'א נפי ענהא אלחכמה כמא ינפי ען אלרגל ואלמראה כ'לקה אלולד אד'א אגתמעא. ואנמא המא מן אעואן אלמאדה אלקאבלה לצורה אלאנסאן ואלצורה מן ענד אלמצור אלחכים פלא תסתבעד ט'הור את'אר אלאהיה שריפה פי הד'א אלאדני אד'א תהיאת תלך אלמואד לקבולהא. והד'א הו אצל אלאימאן ואצל אלעציאן.

[עח] קאל אלכ'זרי, וכיף יכון אצל אלאימאן הו אצל אלעציאן.

[עט] קאל אלחבר, נעם אן אלאשיא אלתי תצלח לקבול ד'לך אלאת'ר אלאלאהי ליסת פי וסע אלבשר ולא ימכנהם אן יקדרוא כמיאתהא וכיפיאתהא, ולו עלמו ד'ואתהא פלן יעלמוא אזמנתהא ואמכנתהא וקראינהא ואלתהיו להא, פיחתאג פי ד'לך אלי עלם אלאהי תאם משרוח גאיה אלשרח מן ענד אללה, פמן ורד עליה הד'א אלאמר ואמתת'לה עלי חדודה ושרוטה בניה כ'אלצה פהו אלמומן. ומן ראם אצלאח אשיא לקבול ד'לך מן חד'ק וקיאס וט'נון ממא יוגד פי כתב אלמנגמין מן אסתנזאל אלרוחאניאת ועמל אלטלאסם פהו אלעאצי, לאנה יקרב אלקראבין ויבכ'ר אלבכ'וראת ען קיאס וען ט'ן, פלא ידרי חקיקה מא אלד'י ינבג'י, וכם, וכיף, ופי אי מכאן, ופי אי וקת, ומן מן אלנאס, וכיף ינבגי אן יתנאול ד'לך, וקראין כת'ירה יטול וצפהא, פכאן כאלגאהל אלד'י דכ'ל אלי כ'זאנה' טביב משהור באן אדויתה נאפעה. ואלטביב קד עדם, ואלנאס יטלבון תלך אלכ'זאנה טלבא ללמנפעה, וד'לך אלגאהל יפרק עליהם מן תלך אלאואני, והו לא יערף אלאדויה, ולא כם יצלח אן יסקי מן דוא לשכ'ץ שכ'ץ, פקתל כ'לקא בתלך אלאדויה אלתי כאנת תנפעהם. ואן אתפק אן ינפע אחדהם באנא מן תלך אלאואני מאל אלנאס אליה וקאלוא אן ד'לך הו אלנאפע, חתי אד'א כ'אנהם או ראוא לגירה נפעא באלערץ', מאלוא איצ'א אליה, ולם ידרוא אן אלנאפע בד'אתה אנמא כאן ראי ד'לך אלטביב אלעאלם אלד'י כאן דבר תלך אלאדויה, ת'ם כאן אסקאהא עלי מא ינבג'י וכאן יאמר אלעליל אן יסתעד במא יצלח לדוא דוא מן גד'א ושראב וריאצ'ה וסכון ונום ויקט'ה והוא ומרקד וגיר ד'לך. פהכד'א צאר אלנאס קבל מוסי, חאשי אלקליל, ינכ'דעון ללנואמיס אלנגומיה ואלטביעיה, וינתקלון מן נאמוס אלי נאמוס, ומן אלאה אלי אלאה, ורבמא תמסכוא בכת'יר מנהא, וינסון מדברהא ומצרפהא, וגעלוהא סבב מנאפע, והי באעיאנהא סבב מצ'אר בחסב אלתהיו ואלאסתעדאד. ואמא אלמנפעה בד'אתה פהו אלאמר אלאלאהי, ואלצ'אר בד'אתה הו עדמה.

[פ] קאל אלכ'זרי, ארגע בנא אלי אלג'רץ' ואעלמני כיף נשא דינכם, ת'ם כיף פשא וט'הר, וכיף תאלפת אלכלמה בעד מא אכ'תלפת, ופי כם מן אלמדה תאסס אלדין ואנבני חתי תשיד ותם. לאן מבאדי אלמלל לא מחאלה אנמא תכון באפראד יתצ'אפרון עלי נצרה' אלראי אלד'י ישא אללה אט'הארה, פלא יזאלון יכת'רון וינצרון באנפסהם, או יקום להם מלך נאצר יקהר אלגמאהיר עלי ד'לך אלראי.

[פא] קאל אלחבר, אנמא יקום וינשא עלי הד'ה אלצפה אלנואמיס אלעקליה אלתי מבדוהא מן אלאנסאן, ואד'א ט'הר וצחבה אלתופיק קיל אנה מויד מן אללה מלהם ומא אשבה הד'א. ואמא אלנאמוס אלד'י מבדוה מן אללה פאנמא יקום דפעה, קיל לה כן פכאן, מת'ל כ'לקה' אלעאלם.

[פב] קאל אלכ'זרי, לקד הולת עלינא יא חבר.

[פג] קאל אלחבר, בל אלאמר אהול, כאן בני אסראיל מסתעבדין במצר סת מאיה' אלף רגל ממן כאן פוק אלעשרין עאמא, מסמין מנתסבין אלי את'ני עשר סבטא, לם ישד' מנהם שאד', ולא פר אלי בלד אכ'ר, ולא דאכ'להם ג'ריב, מנתט'רין ועדא ועד בה אגדאדהם אברהים ואסחק ויעקוב ע'ה' אן יורת'הם בלד אלשאם, ואלשאם חיניד' ביד סבע אמם פי ג'איה' אלכת'רה ואלקוה ואלאקבאל. ובנו אסראיל פי ג'איה אלד'לה ואלשקא מע פרעון, יקתל אולאדהם כי לא יכת'רוא. פארסל מוסי והרון ע'ה' עלי צ'עפהמא, וואקפא פרעון עלי קותה, באלאיאת ואלמעגזאת וכ'רק אלעאדאת, ולם יקדר אן יחתגב ענהמא, ולא אן יאמר פיהמא בסו, ולא אן יחגב נפסה ען אלאפאת אלעשר אלחאלה באהל מצר, פי מיאההם, ת'ם פי ארצ'הם, ת'ם פי הואהם ופי נבאתהם ופי חיואנהם ופי אבדאנהם, ת'ם פי נפוסהם אד' מאת פי טרפה' עין שטר אלליל אגל מן כאן פי מנאזלהם, ואחבהם אליהם כל ולד בכר, ולא דאר דון מית, חאשי דור בני אסראיל. וכל הד'ה אלאפאת תנזל בהם באד'ן ואנד'אר וועד, ותרתפע באד'ן ואנד'אר, בחית' יעתקד אנהא מקצודה' מן אלאה מריד, יפעל מא שא מתי שא, לא טביעיה ולא נגומיה ולא אתפאקיה. פכ'רג בנו אסראיל באמר אללה פי תלך אללילה פי חין ופאה' אולאד מצר מן עבודיה' פרעון, וצארוא אלי נאחיה' בחר אלקלזם וקאידהם עאמוד ג'מאם ועאמוד נאר, סאיר אמאמהם, ומדברהם וסאיסהם ואמאמהם אלשיכ'אן אלאלאהיאן מוסי והרון ע'ה', כאנא חין אתאהמא אלנבוה אבני ת'מאנין וניף. ואלי אלאן ליס ענדהם שראיע אלא קלילה מורות'ה ען אולאיך אלאפראד מן לדן אדם ונוח, ולם ינסכ'הא מוסי ולא פסכ'הא, לכן זאד עליהא. ת'ם תבעהם פרעון פלם ילגוא אלי סלאח, ולא כאן אלקום ממן ידרי אלחרב. פשק אלבחר וגאזוה וג'רק פרעון וחשרה, וקד'ף בהם אלבחר אלי בני אסראיל אמואתא, חתי ראוהם עיאנא ואלכ'בר טויל משהור.

[פד] קאל אלכ'זרי, הד'א הו אלאמר אלאלאהי חקא, ומא אקתרן בה מן אלשרע ואגב קבולה, אד' לא ידאכ'ל אלקלב מנה שך מן סחר או חילה או תכ'יל לו כ'יל להם בחר ואנשקאקה וגואזהם פיה, כיף יכ'יל להם נגאתהם מן אלעבודיה ומות מסתעבדיהם ואכ'ד'הם לבסהם ובקא אמואלהם באידיהם, הד'א תעסף מן אלמתזנדקה.

[פה] קאל אלחבר, ובעד הד'א אד' חצלוא פי אלתיה חית' לא זרע, אנזל עליהם טעאם מכ'תרע מכ'לוק יומא יומא, חאשי יום אלסבת, אכלוה טול ארבעין עאמא.

[פו] קאל אלכ'זרי, והד'א איצ'א לא מדפע פיה, מא ידום ארבעין עאמא לסת מאיה' אלף רגל ותואבעהם, ינזל סתה איאם וירתפע פי אלסבת. פאלסבת ואגב קבולה אד' צאר אלאמר אלאלאהי כאלמלאזם לה.

[פז] קאל אלחבר, אלסבת מוכד מן הד'א ומן כ'לקה' אלעאלם פי סתה איאם ומא סאד'כרה. וד'לך אן אלקום מע אימאנהם במא יאתי בה מוסי ע'ה' בעד הד'ה אלמעגזאת בקי פי נפוסהם שך כיף יכ'אטב אללה אלבשר, כי לא יכון מבדא אלשריעה מן ראי ופכרה מן קבל אלאנסאן יצחבה אלהאם ותאייד מן ענד אללה, אד' כאנוא יסתבעדון אלכ'טאבה מן ג'יר בשר, אד' אלכ'טאבה גסמיה, פאראד אללה אזאחה' הד'א אלשך ענדהם ואמרהם באלתזאם באלבאטנה ואלט'אהרה. וגעל אוכדהא אעתזאל אלנסא ואלתהיו ואלתאהב לסמע כלאם אללה, ואסתעד אלקום ותאהבוא לדרגה' אלוחי, בל לסמאע אלכ'טאב גהרא כלהם. וכאן ד'לך בעד ת'לאת'ה איאם, במקדמאת הול עט'ים מן ברוק ורעוד וזלאזל וניראן חפת באלמסמי טור סיני, ובקית תלך אלנאר טול ארבעין יומא עלי אלגבל, יראהא אלקום, וירון מוסי דאכ'לא אליהא וכ'ארגא ענהא, וסמע אלקום אלכ'טאב פציחא בעשר כלמאת הי אמאהת אלשראיע ואצולהא. אחדאהא אלאמר באלסבת. וקד כאן תקדם אלאמר בה מקרונא בנזול אלמן. פהד'ה אלעשר כלמאת לם ינקלהא אלגמהור ען רגאל אפראד, ולא ען נבי, לכן ען אללה. ולכן לם תכן להם קוה' מוסי ע'ה' למשאהדה' ד'לך אלאמר אלעט'ים, ואמן אלקום מן ד'לך אליום באן מוסי ע'ה' מכ'אטב בכלאם מבדוה מן אללה, לם יתקדם למוסי ע'ה' פיה פכרה ולא ראי, כי לא תכון אלנבוה כמא תזעם אלפלאספה מן נפס תצפו אפכארהא ותתצל באלעקל אלפעאל אלמסמי באלרוח אלקדיס או בגבראיל פילהם. ורבמא כ'יל אליה פי ד'לך אלוקת פי אלנום או בין אלנום ואליקט'ה אן שכ'צא יכלמה, ויסמע כלאמה כ'יאלא בנפסה לא באד'ניה. ויראה בוהמה לא בעינה, פיקאל חיניד' אן אללה כלמה, פאנתפת הד'ה אלט'נון בהד'א אלמשהד אלעט'ים. ומא תבע אלכלאם אלאלאהי מן כתאב אלאהי אד' רסם הד'ה אלעשר כלמאת פי לוחין מן גוהר רפיע, ודפעהמא אלי מוסי ע'ה' וראוהא כתאבא אלאהיא כמא סמעוהא כ'טאבא אלאהיא, ועמל להא מוסי ע'ה' באמר אללה תע' תאבותא ואקאם עליהא אלקבה אלמשהורה, ובקי ד'לך בין בני אסראיל טול דולה אלנבוה נחו תסע מאיה סנה, חתי עצי אלקום, פאכ'תפי אלתאבות, וט'פר בהם בכ'תנצר ואגלאהם.

[פח] קאל אלכ'זרי, אן מן יסמע כלאמכם אן אללה כ'אטב גמהורכם וכתב לכם אלואחא וג'יר ד'לך, למעד'ור אן ינסב אליכם ראי אלתגסים, ואנתם מעאד'יר איצ'א אד' לא מדפע פי הד'ה אלמשאהד אלעט'ימה אלגלילה אלט'אהרה, ותעד'רון פי אטראח אלקיאס ואלנט'ר אלעקלי.

[פט] קאל אלחבר, ואעוד' באללה מן אלמחאל ומא ינפיה אלעקל ויצ'עה מחאלא, ואול אלעשר כלמאת הו אלאמר באעתקאד אלרבוביה. ואלת'אני מן אלכלמאת הי אלנהי ען אתכ'אד' אלאה דון אללה תע', וען אלאשראך בה, ואלנהי ען אלתשביה ואלתמת'יל ואלתכ'ייל, ובאלגמלה ען אלתגסים, וכיף לא ננזהה ען אלתגסים ונחן ננזה כת'ירא מן מכ'לוקאתה ען ד'לך, כאלנפס אלנאטקה אלתי הי אלאנסאן עלי אלחקיקה. פאן אלד'י יכ'אטבנא מן מוסי ויעקל וידבר, ליס ד'לך לסאנה ולא קלבה ולא דמאג'ה, בל הד'ה אלאת למוסי. ומוסי נפס נאטקה ממיזה ליסת גסמא ולא תתחיז פי מכאן ולא יצ'יק ענהא מכאן ולא תצ'יק הי ען אן תחצל פיהא צור גמיע אלמכ'לוקאת פנצפהא באוצאף מלכותיה רוחאניה, פצ'לא ען כ'אלק אלכל, ואנמא עלינא אן לא נדפע מא תואתר מן ד'לך אלמשהד, ת'ם נקול לא נדרי כיף נגסם אלמעני חתי צאר כלאמא וקרע אד'אננא, ולא מא אכ'תרע לה תע' ממא לם יכן מוגודא, ולא מא סכ'ר לה מן אלמוגודאת אד' לא תעגזה קדרה כמא נקול אנה תע' כ'לק אללוחין וכתבהמא כתב נקש כמא כ'לק אלסמא ואלכואכב במשייתה פקט, שא אללה תע' פתגסם באלמקדאר אלד'י שא, ועלי אלהיאה אלתי שא, ואנתקש פיהא אלכ'ט באלעשר כלמאת, כמא נקול אנה שק אלבחר, וצירה אסוארא ואקפה ען ימין אלקום וען שמאלהם, ואזקה מרתבה ואסעה, וארצ'א וטיה ימשון פיהא דון תכלף ולא תכ'לף, וד'לך אלשק ואלבניאן ואלאתקאן מנסוב אליה תע', לם יחתג פיה אלי אלה ואסבאב מתוסטה כמא יחתאג פי פעל אלמכ'לוקין, פאן אלמא וקף לאמרה ותשכל במשיתה, הכד'א יתשכל אלהוא אלואצל אלי אד'ן אלנבי באשכאל אלחרוף אלתי תקתצ'י אלמעאני אלתי יריד אללה אן יסמעהא אלנבי ואלגמהור.

[צ] קאל אלכ'זרי, הד'א תוגיה מקנע.

[צא] קאל אלחבר, ולסת אגזם אן אלאמר עלי הד'ה אלצפה, ולעלה עלי טריק אג'מץ' מן אן אתכ'ילהא, לכן אלחאצל מן הד'א תחקק מן שאהד אלמשאהד אן אלאמר מן קבל אלכ'אלק דון ואסטה, אד' הי ממאת'לה ללאכ'תראע אלאול ואלכ'לקה אלאולי, פיחצל פי אלנפוס אלאימאן באלשרע אלמקתרן בהא, מע אלאימאן באן אלעאלם חאדת' הכד'א כ'לקה, כמא תרון אנה אכ'תרע אללוחין ואלמן וג'יר ד'לך, ותזול מן נפס אלמומן שכוך אלפלאספה ואלדהריה.

[צב] קאל אלכ'זרי, אנט'ר יא חבר לא תצחבך הואדה פי וצף מחאמד קומך, ותתרך משהור עציאנהם מע הד'ה אלמשאהד, פאני סמעת אן פי את'נא הד'א אתכ'ד'וא עגלא ועבדוה דון אללה.

[צג] קאל אלחבר, ד'נב שנע עליהם לגלאלתהם, ואלגליל מן עדת כ'טאיאה.

[צד] קאל אלכ'זרי, והד'א מן תעצבך ותעספך לקומך, ואי ד'נב אעט'ם מן הד'א, ואי פצ'ל יבקי בעד הד'א.

[צה] קאל אלחבר, אמהלני קלילא חתי אקרר ענדך שרף אלקום, וכפאני שאהדא אתכ'אד' אללה איאהם חזבא ואמה מן בין מלל אלעאלם, וחלול אלאמר אלאלאהי פי גמהורהם חתי וצל גמיעהם אלי חד אלכ'טאב, ותכ'טי אלאמר אלי נסאיהם פכאן מנהן נביאת, בעד אן כאן אלאמר לא יחל אלא פי אפראד מן אלנאס מן לדן אדם, פאן אדם הו אלכאמל דון אסתת'נא, אד' לא עד'ר פי כמאל צנאעה מן צנאע חכים קאדר, מן מאדה אכ'תארהא ללצורה אלתי שאהא, ולם יעק עאיק מן מזג מני אלאב ודם אלאם, ולא מן אלאג'ד'יה ואלתדביר פי סני אלתרביה ואלטפולה ואת'ר אלאהויה ואלמיאה ואלארצ'ין, אד' אנמא כ'לקה כאלמתנאהי פי אלשבאב אלכאמל פי כ'לקה ואכ'לאקה, פהו אלד'י קבל אלנפס עלי כמאלהא ואלעקל עלי ג'איה' מא ימכן מן אלפטרה אלאנסאניה ואלקוה אלאלאהיה בעד אלעקל, אעני אלרתבה אלתי בהא יתצל באללה ובאלרוחאניין, ויערף אלחקאיק דון תעלים בל באהון פכרה. וקד תסמי ענדנא באבן אללה, הו וכל מן ישבהה מן ד'ריתה אבנא אללה, ואולד אולאדא כת'ירה ולא יצלח מנהם ליכון כ'ליפה אדם ג'יר הֶבֶל לאנה כאן ישבהה, ולמא קתלה קין אכ'וה ג'ירה עלי הד'ה אלרתבה עוץ' בשֵת אלשביה באדם, פכאן צפותה ולבאבה, וג'ירה כאלקשור ואלחשף. וצפוה' שת אנוש. וכד'לך אתצל אלאמר אלי נוח באפראד כאנוא לבאבא ישבהון אדם ויתסמון באבנא אללה, להם אלכמאל פי אלכ'לק ואלאכ'לאק וטול אלאעמאר ועלום וקדרה, ובאעמארהם הו אלתאריך' מן אדם אלי נוח, וכד'לך מן נוח אלי אברהים.

ורבמא כאן פיהם מן לם יתצל בה אלאמר אלאלאהי מת'ל תֶּרַח, לכן כאן אברהים אבנה תַּלְמִיד לגדה עֵבֶר. נעם ואדרך נוח בעינה. וצאר אלאמר אלאלאהי מתצלא מן אלאגדאד אלי אלחפדה. פאברהים צפוה' עֵבֶר ותלמיד'ה ובד'לך תסמי עבראניא. ועֵבֶר צפוה' שֵם. ושֵם צפוה' נוח, לאנה וארת' אלאקאלים אלמעתדלה אלתי וסטהא ונכתתהא אלשאם ארץ' אלנבוה. וכ'רג יֶפֶת אלי אלשמאל. וחָם אלי אלגנוב. וצפוה' אברהים מן גמיע בניה אסחק. וקד אבעד גמיע אולאדה מן הד'ה אלארץ' אלכ'אצה לתכ'תץ לאסחק. וצפוה' אסחאק יעקוב. ואנדפע אכ'וה אלעיס, אד' אסתחק יעקוב תלך אלארץ' ואולאד יעקוב כלהם צפוה, צלח גמיעהם ללאמר אלאלאהי, פחצל להם ד'לך אלמוצ'ע אלכ'אץ באלאמר אלאלאהי, והד'א אבתדא חלול אלאמר אלאלאהי פי גמאעה, בעד אן כאן לא יוגד אלא פי אפראד, פתולי אללה חפט'הם ואנמאהם ותרביתהם במצר כמא תרבי אלשגרה אלטיבה' אלאצל חתי את'מרת ת'מרא כאמלא ישבה אלת'מר אלאול אלד'י מנה ג'רסת אעני אברהים ואסחק ויעקוב ויוסף ואכ'ותה.

פגאת אלת'מרה במוסי ע'ה' והרון ומרים ע'ה', ובמת'ל בְּצַלְאֵל ואָהֳלִיאָב ורוסא אלאסבאט, ובמת'ל אלסבעין שיכ'א אלד'ין צלחוא ללנבוה מסתמרא, ובמת'ל יושע וכלב וחור וגירהם כת'יר. וחיניד' אסתחקוא ט'הור אלנור עליהם ותלך אלענאיה אלרבאניה, ואן כאן פיהם עצאה ממקותון, לכנהם לא מחאלה צפוה במעני אנהם פי ג'ריזתהם וטבאיעהם מן אלצפוה, ויולדון מן יכון צפוה פיחאפט' עלי אלאב אלעאצי למא כ'אלטה מן אלצפוה אלתי תט'הר פי ולדה או פי חפידה, כיף מא צפת אלנטפה כמא קלנא פי תֶּרַח וג'ירה ממן לם יתצל בה אלאמר אלאלאהי לכן פי ג'ריזתה אן ינתג צפוה מא לם יכן מת'ל ד'לך פי ג'ריזה כל מן תנאסל מן חָם ויֶפֶת. ונרי מת'ל הד'א פי אלאמור אלטביעיה, פכם אנסאן לא ישבה אבאה בתה לכנה ישבה גדה. פלא שך אן תלך אלטביעה וד'לך אלשבה כאן פי אלואלד כאמנא, ואן לם יט'הר ללחס, כמא כמנת טביעה' עֵבֶר פי אולאדה חתי ט'הרת פי אברהים.

[צו] קאל אלכ'זרי, הד'א הו חק אלשרף אלמנסאק מן לדן אדם, וקד כאן אדם אשרף אלמכ'לוקאת פי אלארץ', פוגב לכם אלשרף עלי כל מוגוד פי אלארץ'. לכן אין הד'א אלשרף מן הד'א אלכ'טא.

[צז] קאל אלחבר, אן אלאמם כלהא חיניד' כאנת תתכ'ד' מעבודאת צורא ולו כאנוא אלפלאספה יברהנון עלי אלוחדאניה ואלרבוביה פלא בד להם מן צורה יומונהא, ויקולון לעאמתהם וגמהורהם אן הד'ה אלצורה יתצל בהא אמר אלאהי, ואנהא כ'אצה באמר עגיב ג'ריב, פמנהם מן ינסב ד'לך אלי אללה כמא נפעל נחן אליום פי מואצ'ע מעט'מה ענדנא, חתי נתבארך בתראבהא וחגארתהא. ומנהם מן ינסב ד'לך אלי רוחאניה' כוכב מן אלכואכב, או ברג, או נסבה טלאסם וג'יר ד'לך. וכאן לא יתאלף גמהור עלי שרע ואחד אלא בצורה מחסוסה אמוהא. וכאן בנו אסראיל קד ועדוא באן ינזל אליהם מן ענד אללה אמר ירונה ויומונה, כמא אמוא עמוד אלגמאם ואלנאר חין כ'רוגהם מן מצר, וישרון אליה ויעט'מונה ויסתקבלונה ויסגדון נחוה ללה תע'. וכד'לך כאנוא יומון עמוד אלג'מאם אלד'י ינזל עלי מוסי ע'ה' טול מכ'אטבה' אללה לה פיקפון בנו אסראיל ויסגדון נחוה ללה תע'. פלמא סמע אלקום כ'טאב אלעשר כלמאת וצעד מוסי ע'ה' אלי אלגבל ינתט'ר אללוחין לינזלהא אליהם מכתובה, ויצנע להא אלתאבות, פיכון להם קבלה מראיה פיהא אלעהד אלאלהי ואלאכ'תראע אלרבאני, אעני אללוחין, סוי מא אתצל באלתאבות מן אלג'מאם ואלאנואר, ומא ט'הר בתוסטה מן אלמעגזאת, ובקי אלקום מנתט'רין נזול מוסי ע'ה' והם עלי חאלהם, לם יג'ירו זיהם וחאלהם וחללהם אלתי עידוא בהא יום אלטור, בל בקוא בהיתהם ינתט'רון מוסי ע'ה' מע אללחט'את, פאבטא ענהם ארבעין יומא והם לם יתזוד, ולא פארקהם אלא עלי ניה' אלאנצראף מן יומה, ג'לב סו ט'ן עלי בעץ' ד'לך אלגמהור אלעט'ים ובדאת אלעאמה תפתרק פרקא, ותכת'ר אלארא ואלט'נון, חתי לגא קום מנהם אלי אן טלבוא מעבודא יומונה כסאיר אלאמם, מן ג'יר אן יגחדוא רבוביה' מן אכ'רגהם מן ארץ' מצר, בל אן יכון ד'לך מוצ'ועא להם ישירון אליה אד'א וצפוא עגאיב רבהם כמא פעל אלמומנון בתאבות מוסי ע'ה' קאילין אן אלרב הנאך, וכמא נפעל נחן באלסמא ובכל אמר נתחקק אן חרכתה אנמא הי במשיה' אללה דון אתפאק ולא אראדה' אנסאן ולא טביעה, פכ'טאהם כאן פי אלתצויר אלד'י מנעוא ענה, ת'ם פי אן נסבוא אמרא אלאהיא לשי מצנוע באידיהם ואכ'תיארהם דון אמר אללה, ועד'רהם פי ד'לך מא תקדם מן אלתשתת אלואקע בינהם, ולם ינתה אלד'ין עבדוה נחו ת'לאת'ה' אלאף מן גמלה סת מאיה' אלף. ואמא עד'ר אלכ'אצה אלמסאעדין פי עמלה, פכאן לג'רץ' עסי אן יט'הר אלעאצי מן אלמומן, ליקתל אלעאצי אלעאבד ללעגל, וכאן פי ד'לך עליהם נקד אד' אכ'רגוא אלעציאן מן אלקוה ואלצ'מיר אלי חד אלפעל. פלם יכן ד'לך אלד'נב כ'רוגא ען גמלה טאעה' מן אכ'רגהם מן מצר, לכן כ'אלפוא לבעץ' אואמרה, פאנה תע' נהי ען אלצור, פאתכ'ד'וא צורה, וכאן להם אן יצברוא ולא יצ'עוא לאנפסהם קדוה וקבלה ומד'בחא וקראבין. וכאן ד'לך מן תעקל מן כאן בינהם מן אלמנגמין ואלמטלסמין, זעמוא אנהם סתקרב אעמאלהם אלקיאסיה מן אעמאל אלחקיקה, וכאן סבילהם פי ד'לך סביל אלגאהל אלד'י ד'כרנאה אנה תולי כ'זאנה' אלטב פקתל אלנאס אלד'ין כאנוא ינתפעון בהא קבל ד'לך, מע אן אלקום לם יכן קצדהם אלכ'רוג ען אלטאעה, בל כאנוא מגתהדין בזעמהם פי אלטאעה, ולד'לך קצדוא הרון, וקצד הרון כשף סרירתהם, פסאעד פי עמלה, ואדרכתה אלמלאמה לאכ'ראגה עציאנהם מן אלקוה אלי אלפעל. פהד'ה אלקצה תהול ותשנע ענדנא לארתפאע אלמעבודאת אלמצורה מן אכת'ר אלמלל פי זמאננא הד'א, ותהון פי ד'לך אלוקת לכון גמיע אלמלל מתכ'ד'ין צורא. פלו כאן ד'נבהם אנהם אתכ'ד'וא ביתא מא באכ'תיארהם ללעבאדה, וגעלוה קבלתהם וקרבוא פיה ועט'מוה, למא עט'ם אלאמר למא נחן עליה אליום מן אתכ'אד'נא אלביות באכ'תיארנא ותעט'ימנא להא ותברכנא בהא ורבמא קלנא אן אללה יחלהא ומלאיכתה תחף בהא. ולולא אלצ'רורה לתאליף גמאעתנא לכאן הד'א מנכרא, כמא כאן פי איאם אלדולה ינכר עלי קום מגתהדין אן יתכ'ד'וא ביותא ללעבאדה תסמי בָּמוֹת, וכאן פצ'לא אלמלוך יהדמונהא כי לא יעט'ם ג'יר אלבית אלד'י יכ'תארה אללה ואלהיה אלתי יאמר בהא ולא ינכר פיהא אלצור אלתי יאמר הו בהא מן אלכרובין, ומע הד'א פקד חל אלעקאב באלד'ין עבדוא אלעגל מן יומהם וקתלוא, וכאן מבלג' עדדהם נחו ת'לאת'ה' אלאף מן גמלה סת מאיה' אלף. ולם יזל אלמן נאזלא לקותהם, ואלג'מאם ללתט'ליל עליהם, ועמוד אלנאר להדאיתהם, ואלנבוה פאשיה מתזאידה פיהם. ולא צרף ענהם שי פצ'לוא בה ג'יר אללוחין אללד'ין כסרהמא מוסי ע'ה', ת'ם שפע פי צרפהמא פצרפא עליהם וג'פר להם ד'לך אלד'נב.

[צח] קאל אלכ'זרי, לקד אידת ראיי פימא אעתקדתה ומא ראית פי מנאמי אנה לא יצל אלאנסאן אלי אלאמר אלאלאהי אלא באמר אלאהי, אעני באעמאל יאמר אללה בהא ואלא פאכת'ר אלנאס מגתהד חתי אלמנגם ואלמטלסם ועאבד אלנאר ועאבד אלשמס ואלת'נויה וג'ירהם.

[צט] קאל אלחבר, נעם וכד'לך הי שראיענא מנצוצה פי אלתוראה מן מכ'אטבה' אללה למוסי, וממא כתב מוסי ודפע אלי ד'לך אלגמהור אלעט'ים פי גמעהם פי אלתיה, לם יחתג פיה אלי רואיה' אסנאד אפראד סורה סורה ואיה איה, אן צפאת אלקראבין, וכיף תקרב, ופי אי מוצ'ע, ולאי גהה, וכיף תד'בח, וכיף יצנע בדמהא, ואעצ'איהא מן צנאעאת מכ'תלפה, כלהא בביאן מן ענד אללה, כי לא ינקץ מנהא אקל שי פיפסד אלכל, כאלאכואן אלטביעיה אלתי תאתלף מן נסב דקיקה תדק ען אלאוהאם, אלתי לו אכ'תלת נסבהא אקל אכ'תלאל לפסד ד'לך אלמתכון. פלם יכן ד'לך אלנבאת או ד'לך אלחיואן או ד'לך אלעצ'ו מת'לא אלא פאסדא או עאדמא. וכד'לך ד'כר כיף יעצ'י אלחיואן אלמקרב, ומא יפעל בעצ'ו עצ'ו, ומא ללאכל, ומא ללחרק, ומן יאכל ומן יחרק ומן יקרב מן טואיף מאמורה בהם לם יתעדהם, וכיף תכון צפאת אלמקרבין כי לא תכון פיהם נקיצה, חתי היאתהם ומלאבסהם, לא סימא אלהארוני אלד'י אבאח לה אלדכ'ול אלי מכאן אלאמר אלאלאהי חית' אלסכינה מע אלתאבות ואלתוראה, ומא יקתרן בד'לך מן אלתנטיף ואלתטהיר, ורתב אלתטהיראת ואלתקדיסאת ואלצלואת אמר יטול וצפה. ואנמא יחאל פיה עלי קראה' אלתוראה, ומא נקל אלאחבאר, ואלכל מן תכלים אללה למוסי. וכד'לך הייה' אלקבה כלהא ערצ'ת עלי מוסי פי אלטור אלקבה ואלכ'בא ואלמאידה ואלמנארה ואלתאבות ואלדאר אלמחיטה בהא, ואעמדתהא וסתורהא וגמיע צנאעתהא ערצ'ת עליה רוחאניה ושכלהא גסמאניה עלי מא רסם לה. וכד'לך אלבית אלמעט'ם אלד'י בנאה סלימאן ממא ערץ' עלי דאוד צורתה רוחאניה. ואלבית אלמובד אלמקדס אלד'י ועדנא בה ממא ערץ' עלי נבי יסמי יחזקאל, אלצורה ואלהייה. וליס פי עבאדה אללה תפרץ' ותעקל ותחכם, ולו כאן הד'א לכאנת אלפלאספה קד וצלת בחכמהם ועקולהם אלי אצ'עאף מה וצל אליה בנו אסראיל.

[ק] קאל אלכ'זרי, במת'ל הד'א תטיב אלנפס ללתשרע בה דון שך ולא ארתיאב מגי נבי אלי עביד מסתעבדין ממאליך יעדהם באלכ'רוג מן אלעבודיה מן וקתהם דון תואן ומטל עלי תלך אלצפה, ואדכ'אלהם ארץ' אלשאם עלי סבע אמם כל ואחדה מנהא אקוי מנהם, וירסם לכל סבט נציבה מן אלארץ' קבל וצולהם אליהא. ותם הד'א כלה פי איסר מדה בג'ראיב מן אלמעגזאת, הד'א יחקק עט'אמה אלמרסל וגלאלה' אלרסול, ופצ'ל אלמרסול אליהם כ'צוצא. ולו קאל אני בעת'ת לאהדי גמיע אלמעמורה, ת'ם לם יתצל כ'ברה פי נצפהא לכאן קדחא פי רסאלתה אד' לם יתם קצד אללה פי ד'לך, וכאן יעד'ר תמאמה כון כתאבה עבראניא ויכלף אלסנד ואלהנד ואלכ'זר פהמה ואלעמל בה אלא בעד מיין סנין אן יתפק להם אלאסתחאלה אליהם בג'לבה, או במגאורה, לא במשאהדה' אלנבי בעינה, או נבי אכ'ר ישהד לה ויוכד שריעתה.

[קא] קאל אלחבר, לם ידע מוסי אלי שריעתה ג'יר קומה ואהל לסאנה, וועדהם אללה תאכיד שרעה מע אלאיאם באנביא, פפעל טול זמאן אלרצ'א וחלול אלסכינה.

[קב] קאל אלכ'זרי, והלא כאנת אלהדאיה ללכל וד'לך פי אלחכמה לאיק.

[קג] קאל אלחבר, אוליס אלאולי אן יכון אלחיואן כלה נאטקא, אד'א קד נסית מא תקדם פי נסק נסל אדם ואטראד חלול אלאמר אלאלאהי אלנבוי פי שכ'ץ לבאב אלאכ'וה וצפוה אלאב קאבל לד'לך אלנור, וגירה כאלקשור לא יקבלה, חתי גא בנו יעקוב צפוה ולבאבא יפארקון בני אדם בכ'צוציה אלאהיה תגעלהם כאנהם נוע אכ'ר וגוהר אכ'ר מלאיכי יטלב כלהם דרגה' אלנבוה פיט'פר אלכת'יר מנהם בהא, ומן לם יט'פר מנהם בהא קארבהא באלאעמאל אלמרצ'יה ואלתקדיס ואלתטהיר ולקא אלאנביא. ואעלם אן מן ילקי נביא פאנה חין לקאיה לה וסמעה כלמאתה אלאלאהיה תחדת' לה רוחאניה, ויפארק גנסה בצפא אלנפס ותשוקהא אלי תלך אלדרגאת, ואלתזאם אלכ'שוע ואלטהארה, והד'ה כאנת ענדהם אלדלאלה אלט'אהרה ואלאיה אלבאהרה אלקאהרה פי ת'ואב אלאכ'רה, אד' אלמטלוב מנהא אנמא הו אן תציר נפס אלאנסאן אלאהיה, תפארק חואסה ותשאהד אלעאלם אלאעלי, ותלתד' ברויה' אלנור אלמלכותי, וסמע אלנטק אלאלאהי, פאן תלך אלנפס תאמן מן אלמות אד'א פנית אלאתהא אלגסדיה, פאד'א וגדת שריעה יוצל בעלומהא ועמלהא אלי הד'ה אלדרגה פי אלמוצ'ע אלד'י חדת, ומע אלקראין אלתי אמרת, פהי לא מחאלה אלשריעה אלמות'וקה באבקא אלנפוס בעד פנא אלאגסאד.

[קד] קאל אלכ'זרי, אן מואעד ג'ירכם אמתן ואסמן מן מואעדכם.

[קה] קאל אלחבר, לכנהא כלהא בעד אלמות, וליס פי אלחיאה מנהא שי, ולא שי ידל עליהא.

[קו] קאל אלכ'זרי, נעם ולא ראית אחדא מן אלמעתקדין לתלך אלמואעד יחב אסתעגאלהא, בל לו אמכנה מטלהא ותאכ'ירהא אלף אעואם, ויבקי פי קיד אלחיאה להד'ה אלשקוה ואלאנכאד אלדניאויה לאכ'תארהא.

[קז] קאל אלחבר, פמא ט'נך במן ישאהד אלמשאהד אלעט'ימה אלמלכותיה.

[קח] קאל אלכ'זרי, אנה לא שך יתמני אן תתמאדי נפסה עלי מפארקה חואסה ותבקי מלד'תה בד'לך אלנור, וד'אך הו אלד'י יתמני אלמות.

[קט] קאל אלחבר, לכן מואעדנא אתצאלנא באלאמר אלאלאהי באלנבוה ומא יקרבהא, ואתצאל אלאמר אלאלאהי בנא באלענאיאת ואלכראמאת ואלמעגזאת, פלד'לך לא יתכרר פי אלתוראה אנכם אן עמלתם הד'ה אלשריעה אעידכם בעד אלמות אלי גנאת ולד'את, לכנה יקול אנכם תכונון לי כ'אצה ואכון לכם אלאהא מדברא לכם, פיכון מנכם מן ידכ'ל חצ'רתי ויצעד אלי אלסמא כאלד'ין כאנוא באנפסהם יתצרפון בין אלמלאיכה, ויכון איצ'א מלאיכתי יתצרפון פי מא בינהם פי אלארץ', ותרונהם אפראדא ואגנאדא יחרסונכם ויחארבון דונכם, וידום בקאכם פי אלארץ' אלתי תעין עלי הד'ה אלדרגה, והי אלארץ' אלמקדסה, ויתעלק כ'צבהא וגדבהא וכ'ירהא ושרהא באלאמר אלאלאהי בחסב אעמאלכם, פיכון אלעאלם יגרי אמרה מגרי טביעיא חאשאכם, באנכם סתשאהדון מע חלול אלסכינה בינכם מן כ'צב בלאדכם ואנתט'אם אמטארכם לא תתעדי אוקאתהא אלמחתאג אליהא, וט'פרכם בעדוכם דון אעתדאד, מא תדרון בה אן אמרכם ליס יגרי עלי קאנון טביעי, לכם אראדי, כמא סתרון אן כ'אלפתם מן אלגדב ואלקחט ואלמותאן ואלחיואן אלמהלך, ואלדניא כלהא פי דעה, פתעלמון איצקא אן אמרכם ידברה אמר ארפע מן אלאמר אלטביעי, וכאן ד'לך כלה, פהד'ה שריעה מצ'מונה' אלמואעד, לא יכ'אף כ'לאפהא. ומואעד תלך אלשראיע כלהא ליסת מצ'מונה אד' היא בעד אלמות, ומואעדנא כלהא יעמהא אצל ואחד והו רגא אלקרב מן אלרב ומלאיכתה, פלא יכ'אף מן וצל תלך אלרתבה תלאפא. פהד'ה אלשריעה קד ערצ'ת עלינא עיאנא, ומת'לנא מת'ל אצחאב מתראפקין מתלאזמין פי מפאזה מן אלארץ', סאפר ואחד מנהם אלי אלהנד, וואפק מן מלך אלהנד תכרימא ותעט'ימא למא ערף ענה מן אולאיך אלאצחאב, וכאן יערף אבאהם קדימא וכאנוא אוליאה, פאעטאה ד'כ'איר חמלהא לאצחאבה. וכסאה חללא, וארסל מעה מן חאשיתה קומא לם יכן פי אלט'ן אנהם סיכ'רגון מן חצ'רה' אלמלך ולא אן ינזלוא אלי תלך אלבאדיה, ואמרה באואמר ועהוד מן קבול טאעתה. פגא עלי אצחאבה מע אולאיך אלרסל אלהנדיין, פרחב בהם האולא אלאצחאב, וגדוא פי כ'דמתהם וכראמתהם, ובנוא להם קצרא סכנוהם פיה, וצארוא האולא אלאצחאב יתוסלון ללוצול אלי אלהנד ואלי רויה אלמלך באדון סעי בענאיה האולא אלרסל אלד'ין כאנוא יהדונהם אלי אלטריק אלאקצר ואלארשד, וערף גמיעהם אן מן שא אלוצול אלי אלהנד פאן ד'לך סהל עליה אד'א אלתזם טאעה אלמלך וכראמה רסלה אלמוצלין לה אליה, פלם יחתאגוא אן יסאלוא למא ד'א נתכלף הד'ה אלטאעה, אד' אלעלה ט'אהרה עיאנא ליתצל באלמלך. ואלאתצאל בה הי אלסעאדה.

פאלאצחאב הם בנו אסראיל. ואלמסאפר אלאול הו מוסי. ואלמסאפרון אלאכ'ר סאיר אלאנביא, ואלרסל אלהנדיון אלסכינה ואלמלאיכה, ואלחלל אלנור אלמעקול אלד'י חל נפסה באלנבוה, ואלנור אלמחסוס אלד'י חל וגהה, ואלד'כ'איר אלמרסולה אללוחאן באלעשר כלמאת.

ותלך אלנואמיס אלאכ'ר לם ירוא שיא מן הד'א, לכן קיל להם אלתזמוא טאעה מלך אלהנד כמא אלתזמהא אולאיך אלאצחאב, וסתתצלון באלמלך בעד אלמות. ואלא פסיבעדכם ויעד'בכם בעד אלמות. פמנהם מן קאל מא גאנא אחד יכ'בר אנה פי גנה מד' מאת או פי נאר. ואלאכת'ר את'רוא אנתט'אם חאלהם ואגתמאע כלמתהם, ואלתזמוא תלך אלטאעה ואטמעוא אנפסהם פי אלבאטן אטמאעא קויא מחקקא מתפוקין מסתט'הרין עלי עאמתהם באלאימאן, פכיף יתט'אהר האולא בדעוי מא יחצל להם בעד אלמות עלי אלד'ין יחצל להם ד'לך פי חיאתהם, אליס טביעה' אלאנביא ואלאוליא אקרב אלי אלבקא אלאבדי מן טביעה מן לם יקרב מן הד'ה אלדרגה.

[קי] קאל אלכ'זרי, לקד יבעד ען אלקיאס אן יכון אלאנסאן תארהא בטבעה תאלפא גסדה ונפסה כאלבהאים, חאשי אלפלאספה עלי ראיהם. ת'ם יקול אהל אלאדיאן אנה יציר חיא ללאבד פי נעים בכלמה יקולהא בפמה, ורבמא לם ידר טול עמרה ג'יר תלך אלכלמה ורבמא לם יפהם מענאהא, אן כלמה תנקל מן דרגה אלבהאים אלי דרגה אלמלאיכה לעט'ים, ומן לם יקל תלך אלכלמה יציר בהימה, אולו כאן פילסופא עאלמה עאבדא טול דהרה שוקא אלי אללה תע'.

[קיא] קאל אלחבר, נחן לא נסלב אחדא גזא פצ'ילתה ענד אללה כ'אצה מן אי אמה כאן. לכן נרי אלפצ'ל אלאתם ללקום אלמקרבין פי חיאתהם, פננסב דרגאתהם ענד אללה בעד ממאתהם תלך אלנסבה.

[קיב] קאל אלכ'זרי, ואלזם הד'א אלמת'ל פי אלעכס ואנסב דרגתהם פי אלאכ'רה בדרגתהם פי אלדניא.

[קיג] קאל אלחבר, אראך תעירנא באלד'לה ואלמסכנה. ובהמא יתפאכ'ר אפצ'ל הד'ה אלמלל, והל יסתט'הרון אלא במן קאל מן לטם כ'דך אלאימן אעטה אלאיסר, ומן אכ'ד' רדאך אעטה קמיצך, ווצל ואצחאבה ושיעתה מיין מן אלסנין מן אלהואן ואלצ'רב ואלקתל אלי אלחדוד אלמשהורה ענדהם. ואולאיך הם אלפכ'ר. וכד'לך צאחב שרע אלאסלאם וצחאבתה חתי ט'הרוא וט'פרוא. ובאולאיך יפתכ'ר ויסתט'הר. לא בהאולא אלמלוך אלד'ין עט'ם שאנהם ואתסע מכאנתהם וגלט' חגאבהם והאל מרכבהם, פנסבתנא מן אללה אקרב מנהא לו כאן לנא ט'הור פי אלדניא.

[קיד] קאל אלכ'זרי, ד'לך כד'לך לו כאן תואצ'עכם אכ'תיארא, לכנה אצ'טרארא, ואד'א אצבתם אלט'פרה קתלתם.

[קטו] קאל אלחבר, אצבת מקתלי יא מלך אלכ'זר, נעם לו כאן אכת'רנא כמא תקול ילזם אלד'ל כ'צ'ועא ללה ולשריעתה למא אהמלנא אלאמר אלאלאהי הד'ה אלמדה אלמדידה, לכן אקלנא עלי הד'א אלראי, וללאכת'ר אגר לאנה יחמל אלד'ל בין אצ'טראר ואכ'תיאר, לאנה לו שא לצאר צאחבא וכפיא למן יד'לה בכלמה יקולהא דון מונה, ומת'ל הד'א לא יצ'יע ענד אלחאכם אלעדל, פלו חמלנא הד'א אלגלא ואלבלא פי ד'את אללה עלי מא יגב לכנא פכ'רא ללגיל אלמנתט'ר מע אלמסיח, פכנא נקרב אלאגל ללפרקאן אלמנתט'ר, ונחן לא נסאוי מע נפוסנא כל מן דכ'ל פי דיננא בכלמה פקט, בל באעמאל פיהא שק עלי אלנפס מן תטהיר ותעלים ואכ'תתאן ואעמאל שרעיה כת'ירה, ואלאחרי אן יסיר סירתנא. ומן שראיט אלאכ'תתאן ואסבאבה אן יתד'כר דאימא אנהא עלאמה אלאהיה שרעהא אללה פי אלה' אלשהוה אלג'אלבה לתציר מג'לובה, פלא תצרף אלא כמא ינבג'י, פי וצ'ע אלבזר חית' ינבג'י, פי אלוקת אלד'י ינבג'י, עלי מא ינבגי, עסי אן יכון בזרא נאגבא יצלח לקבול אלאמר אלאלאהי, ומן לזם הד'א אלטריק פקד חצל לה ולנסלה גז צאלח מן אלקרב אלי אלאלאה. ומע הד'א לא יסתוי אלדכ'יל פי דין אסראיל מע אלצריח, אד' אלצרחא כ'אצה אהל ללנבוה. וג'ירהם ג'איתהם אלאקתבאס מנהם, ואן יצירוא אוליא עלמא לא אנביא. ואמא תלך אלמואעד אלתי אעגבתך פקד תקדם אחבארנא ברסם אלגנה וגהנם, וכאלוהא טולא וערצ'א, ווצפוא אלנעים ואלעד'אב באכת'ר אסתקצא מן וצף אלמלל אלקריבה. ואנמא כלמתך מנד' אקבלת עלי מא גא פי נצוץ כלאם אלאנביא, פאנה לא יכת'ר פיהא מואעד אלאכ'רה בפציח כמא כת'ר פי כלאם אלאחבאר. נעם אן פי כלאם אלנבוה רגוע אלתראב מן גסד אלאנסאן אלי אלתראב, ורגוע אלרוח אלי אלכ'אלק אלד'י והבהא, ופי כלאם אלנבוה אחיא אלמותי פי אלמסתאנף ובעת'ה נבי יסמי אליהו (אלכ'צר) קד בעת' פי מא מצ'י ורפעה אללה כמא רפע גירה. וקיל אנה לם יד'ק מותא. ופי אלתוראה דעא מן תנבא באד'ן אללה ודעא לנפסה באן תכון מיתתה סהלה ואן אכ'רתה כאכ'רה' בני אסראיל. וקד סאל בעץ' אלמלוך והו טאלות לסמויל נביא מיתא, פתנבא לה בכל מא יגרי עליה כמא כאן יתנבא לה פי חיאתה, ואן כאן פעל הד'א אלמלך מנכרא פי שריעתנא אעני מסאילה' אלמותי, פאנה ידל עלי אלקום כאנוא יעתקדון פי איאם אלאנביא אן אלאנפס באקיה בעד פנא אלאגסאד ולד'לך יסאלון אלמית. ופאתחה' צלאתנא אלתי לם יכ'ל מן חפט'הא אלנסא, פצ'לא ען אלכ'אצה, יא רבי אן אלרוח אלתי נפכ'תהא פי מקדסה אנת כ'אלקהא ואנת חאפט'הא ואנת אכ'ד'הא מני ואנת צארפהא עלי פי אלאכ'רה, פמהמא צחבתני אחמדך ואשכרך יא רב אלעאלמין, פסבחאנך יא מן ירד אלרוח פי אלאגסאד אלמיתה. ואלגנה בעינהא אלד'י יכת'ר אלנאס ד'כרהא, אנמא אכ'ד'ת מן אלתוראה, והי אלרתבה אלתי אעדת לאדם, לו לם יעץ לבקי פיהא מכ'לדא. וכד'לך גהנם אנמא הו מוצ'ע משהור קריבא מן בית אלמקדס, כ'נדק לא תנטפי מנה אלנאר, תוקד פיה אלעט'אם אלנגסה ואלגיף וסאיר אלנגאסאת, ואללפט'ה עבראניה מרכבה.

[קטז] קאל אלכ'זרי, אד'א" פלא גדיד בעד שריעתכם ג'יר גזאיאת אכ'באר אלגנה ואלנאר ורתבתהא, ותכריר ד'לך ואלאכת'אר מנה.

[קיז] קאל אלחבר, נעם ולא ד'אך איצ'א גדיד, לאן אלאחבאר קד אכת'רוא פי ד'לך, חתי אנך לא תסמע מן ד'לך שיא אלא ותגדה ללאחבאר אן טלבתה.

אלמקאלה אלת'אניה

[א] ת'ם אן אלכ'זרי כאן מן אמרה מא הו מד'כור פי תאריך' אלכ'זר מן כשפה סר מנאמה לוזירה, ואלמנאם אלמתכרר עליה באן יטלב אלעמל אלמרצ'י ענד אללה תע' פי גבאל ורסאן, ומשיהמא גמיעא אלמלך ווזירה אלי אלגבאל אלקפרה עלי אלבחר, וכיף צאדפא פי אלליל תלך אלמג'ארה אלתי כאן יסבת פיהא אלקום מן אליהוד פי כל סבת, וכיף תט'אהרא אליהם ודכ'לא פי דינהם ואכ'תתנא פי תלך אלמג'ארה, ורגעא אלי בלדהמא מצרין בדין אליהוד מסתרין פי אלסר לאעתקאדהמא, חתי תלטפא פי כשף אלסר קלילא קלילא לאקואם מן כ'ואצהם, חתי כת'רוא ואשהרוא צ'מירהם, ותקווא עלי בקיה' אלכ'זר ואדכ'לוהם פי דין אליהוד, ואסתדעוא אלעלמא ואלכתב מן אלבלאד, ותעלמוא אלתוראה, ומא כאן מן נגאבתהם וט'הורהם עלי אעאדיהם, ואסתפתאחהם אלבלאד, ומא אנכשף להם מן אלכנוז ומא אנתהי אליה עסכרהם מן אלכת'רה אלי מיין אלאף מע חבהם פי אלדין, ותשוקהם אלי בית אלמקדס, חתי אקאמוא היה' אלקבה אלתי אקאמהא מוסי ע'ה' ותשריפהם לצרחא בני אסראיל ותברכהם בהם עלי מא גא פי תאריכ'הם.

פלמא דרס אלמלך אלתוראה וכתב אלאנביא, אתכ'ד' ד'לך אלחבר אסתאד'א וגעל יסאלה סואלאת עבראניה, פאול מא סאלה ען אלאסמא ואלצפאת אלמנסובה אלי אללה, ומא יט'הר פי בעצ'הא מן אלתגסים עלי בעד ד'לך ענד אלעקל, וכד'לך תבעדה אלשריעה איצ'א בפציח מן אלקול.

[ב] קאל אלחבר, אסמא אללה תע' גמיעא, חאשי אלמפורש, הי נעות וצפאת אצ'אפיה מאכ'וד'ה מן אנפעאלאת אלמכ'לוקאת לה באסבאב קצ'איאה ואקדארה, פיסמי רחום ענד צלאח חאל מן כאן ישפק אלנאס מן סו חאלה פינסבון אלי אללה אלרחמה ואלשפקה, וחקהא ענדנא צ'עף נפס וכ'ור טביעה וליס ד'לך פי חקה תע'. בל אנה חאכם עדל, יקצ'י בפקר אנסאן וג'נא אכ'ר מן ג'יר אן יתג'יר הו ד'אתה, פלא ישפק ללואחד ולא יג'צ'ב עלי אלאכ'ר, וקד נרי מת'ל הד'א פי חכאם אלנאס, תרד עליהם אלמסאיל פיקצ'ון במא תקצ'יה אלשריעה, פיסעד קום וינחס קום אכ'רון. פיציר ענדנא באעתבאר את'ארה מרה אֵל רַחוּם וְחַנּוּן ומרה אֵל קַנֹּא וְנוֹקֵם, והו תע' לא יתג'יר מן צפה אלי צפה, ובאלגמלה, פתנקסם אלצפאת חאשי הַשֵּׁם הַמְפוֹרָשׁ יִתְ' אלי ת'לת'ה אקסאם, אמא תאת'יריה, ואמא אצ'אפיה, ואמא סלביה, פאלתאת'יריה מאכ'וד'ה מן אלאת'אר אלצאדרה ענה בוסאיט טביעיה מת'ל מוֹרִישׁ וּמַעֲשִׁיר מַשְׁפִּיל אַף מְרוֹמֵם וְחַנּוּן וְרַחוּם וְקַנֹּא וְנוֹקֵם וְגִבּוֹר וְשַׁדַּי ואשבאההא. ואמא אלצ'אפיה פמת'ל בָּרוּךְ וּמְבוֹרָךְ וּמְהוּלָל וְקָדוֹשׁ וְרָם וְנִשָּׂא תוכ'ד' מן תעט'ים אלנאטקין לה, והד'ה ואן כת'רת לא תוגב לה כת'רה ולא תכ'רגה ען אלוחדאניה. ואמא אלסלביה פמת'ל חַי וְאֶחָד וְרִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן. וצף בהד'ה ליסלב ענה אצ'דאדהא לא לתת'בת לה הד'ה עלי מא נפהם נחן מנהא, פאנא לא נפהם נחן חיאה אלא בחס וחרכה. וקד תעאלי ענהמא, נצפה בחַי לנסלב צפה' אלגמאד ואלמואת מן אגל אלוהם אלד'י יסבק אליה אן מא ליס בחי פהו מית. וליס ילזם הד'א ענד אלעקל. בל קד תסלב אלזמאן מת'לא אלחיאה. וליס ילזם אן יכון מיתא אד' ליס מן שאנה קבול אלחיאה ואלמות, כמא לא ילזם מן קולך אל אלחגר ליס הו עאלם אן תצפה באנה גאהל. וכמא אן אלחגר אקל מן אן יקבל אלעלם ואלגהל כד'לך אלד'את אלאלאהיה אגל מן אן יקבל אלחיאה ואלמות, וכמא לא יקבל אלנור ואלט'למה, וכאן לו סילנא הל תלך אלד'את נירה או ט'למה לקלנא עלי מגאז נירה, מכ'אפה' אלוהם אן יקול אן מא ליס בניר פהו ט'לם. ואמא עלי אלחקיקה פלנא אן נקול לא יקבל אלנור ואלט'למה אלא אלאגסאם, ואלד'את אלאלאהיה פליסת בגסם, פלא תוצף בנור ולא בט'למה אלא בטריק אלתשביה או לסלב אלצפה אלנאקצה, וכד'לך לא יקבל אלחיאה ואלמות אלא אלאגסאם אלטביעיה, ואלד'את אלאלאהיה מנזהה מרפעה ענהמא, פאן קיל חיאה ליס כחיאתנא פהו ג'רצ'נא, אד' לם נפהם נחן קט חיאה אלא חיאתנא, פכאנה קאל לא נדרי מא הו, פקולנא אֵל חַי, ואֱלֹהִים חַיִּים, אנמא הי אצ'אפה מקאבלה לצפה' מעבודאת אלאמם אלתי הי אֱלֹהִים מֵתִים לא יצדר ענהא פעל. ועלי הד'א אלסביל אולה אחד לנסלב ענה אלכת'רה, לא לנת'בת לה אלוחדה אלמפהומה ענדנא. לאן אלואחד ענדנא מא אתצלת אגזאוה ותשאבהת, כמא תקול עט'ם ואחד ועצבה ואחדה ומא ואחד והוא ואחד, ותקול פי אלזמאן עלי טריק אלתשביה באלגסם אלמתצל, יום ואחד, וסנה ואחדה. ואלד'את אלאלאהיה מנזהה ען אלאתצאל ואלאנפצאל, פנקול ואחד לנסלב אלכת'רה. וכד'לך רִאשׁוֹן לנסלב ענה אלתאכ'ר, לא לנת'בת לה אלאבתדא. וכד'לך אַחֲרוֹן לנסלב ענה אלפנא לא לנת'בת לא אלאנתהא. וגמיע' הד'ה אלצפאת ליסת לאזמה ללד'את ולא תתכת'ר בהא. ואמא אלצפאת אלמתעלקה בְּשֵׁם הַמְפוֹרָשׁ יִתְ', פהי אלאכ'תראעיה דון וסאיט טביעיה, מת'ל יוֹצֵר וּבוֹרֵא וְעוֹשֶׂה נִפְלָאוֹת גְּדוֹלוֹת לְבַדּוֹ, יעני במגרד קצ'איה אראדתה דון ואסטה סבב אכ'ר. ולעל הד'א אראד בקולה וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם וגו' בְּאֵל שַׁדָּי, יעני בטריק אלקוה ואלג'לבה כמא קאל לֹא הִנִּיחַ אִישׁ לְעָשְׁקָם וַיּוֹכַח עֲלֵיהֶם מְלָכִים. ולם יכ'תרע להם מעגזה כמא אכ'תרע למֹשֶׁה. פקאל וּשְׁמִי ה' לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם. אראד וּבִשְׁמִי ה'. לאן אלבא פי בְּאֵל שַׁדָּי תנוב ענהא. פפעל מע מֹשֶׁה וְיִשְׂרָאֵל מא לם יבק שכא פי אלנפוס אן כ'אלק אלדניא הו כ'אלק תלך אלאשיא אכ'תראעא מקצודא אוליא מת'ל מַכּוֹת מִצְרַיִם וּקְרִיעַת יַם סוּף ואלמָן ואלעַמּוּד עָנָן וג'יר ד'לך ליס לגלאלתהם עלי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב בל לאנהם גמאעה ואלשך פי נפוסהם. ואלאָבוֹת פי ג'איה מן אלאימאן ונקא אצדור חתי לו לם ילקוא אבדא אלא אלשר למא אכ'תל אימאנהם באללה. פלם יחתג מעהם אלי הד'א. ונסמיה תע' חֲכַם לֵבָב לאנה ד'את עקל. והוא אלעקל וליס אלעקל צפה לה. ואמא אַמִּיץ כֹּחַ פמן אלצפאת אלתאת'יריה.

[ג] קאל אלכ'זרי, כיף תפעל פי אלצפאת אלתי הי אגסם מן הד'ה מת'ל רוֹאֶה וְשׁוֹמֵעַ וּמְדַבֵּר וְכוֹתֵב אֶת הַלּוּחוֹת. וְיוֹרֵד עַל הַר סִינַי וְשָׂמֵחַ בְּמַעֲשָׂיו וּמִתְעַצֵּב אֶל לִבּוֹ.

[ד] קאל אלחבר, אלם אשבהה לך בקאץ' עדל לא אנחראף פי אכ'לאקה פיצדר ען קצ'איאה אט'האר קום ואסעאדהם פיסמי מחבא פיהם פארחא בהם. ויקצ'י עלי אכ'רין בהדם דיארהם ותעפיה' את'ארהם פיוצף בצ'ד הד'א אנה מבג'ץ' פיהם ג'אצ'ב עליהם. ואנה לא יכ'פי עליה שי ממא יפעל ולא ממא יקאל פהו רוֹאֶה וְשׁוֹמֵעַ. ואנה תנפעל לאראדתה אלהוא וסאיר אלאגסאם פתתשכל באמרה כמא תשכלת אלסמאואת ואלארץ'. פיסמי מְדַבֵּר וְכוֹתֵב. וכד'לך יתשכל מן אלגסם אללטיף אלרוחאני אלד'י יסמא רוּחַ הַקֹּדֶשׁ אלצור אלרוחאניה אלמסמאה כְּבוֹד ה'. ויתסמי מגאזא בה', וינזל אלי הַר סִינַי. וסנוסעה ביאנא אד'א תכלמנא פי אלעלום.

[ה] קאל אלכ'זרי, הב אנך תתכ'לץ פי גמיע אלצפאת חתי לא תוגב כת'רה פמא אלד'י יכ'לצך מן צפה' אלאראדה תנסבהא אליה תע', ואלפילסוף ינפיהא ענה.

[ו] קאל אלחבר, קד קארבנא אלתכ'לץ אן לם יעארצ'נא באכת'ר מן אלאראדה, נקול לה יא איהא אלפילסוף מא אלאמר אלד'י ציר ענדך אלסמאואת אבדא דאירה ואלפלך אלאעלי חאמל אלגמיע ולא מכאן לה ולא מיל פי חרכאתה, וכרה' אלארץ' מרכוזה ואקפה פי וסטה דון מיל ולא סנד. וציר נט'אם אלכל עלי מא הו עליה מן אלכמיה ואלכיפיה ואלאשכאל, ולא בד לך מן אלאקראר בד'לך אלאמר אד' לא תכ'לק אלאשיא אנפסהא ולא בעצ'הא בעצ'א, ד'לך אלאמר ציר אלהוא מתשכלא פי אלאסמאע באלעשר כלמאת, וציר אלכ'ט מנקושא פי אלאלואח פסמה אראדה או אמרא או כיף שית.

[ז] קאל אלכ'זרי, קד תבין סר אלצפאת ואנדרג לי פהם מעני כְּבוֹד ה' וּמַלְאֲכוּת ה' וּשְׁכִינָה.

[ח] קאל אלחבר, אנהא אסמא ואקעה עלי אשיא מראיה ענד אלאנביא כמא יקאל עַמּוּד עָנָן וְאֵשׁ אוֹכֶלֶת וְעָב וַעֲרָפֶל וְאֵשׁ וְנוֹגַהּ, כמא יקאל ען אלצ'ו פי אלג'דואת ואלעשואת ופי יום ג'ים אן אלצ'ו שעאע מן קבל אלשמס, ועלי אנהא מחגובה, ויקאל אן אלנור ואלשעאע מן ד'את אלשמס, וליס כד'לך, לכן אלאגסאם הי אלמנפעלה במקאבלתהא פתסתניר בהא. כד'לך אלכבוד שעאע נור אלאהי ינפע ענד קומה פי ארצ'ה.

[ט] קאל אלכ'זרי, קולך ענד קומה קד תבין לי, ואמא קולך פי ארצ'ה פישק עלי קבולה.

[י] קאל אלחבר, לא ישק קבול אכ'תצאץ ארץ' מן גמלה' אלארצ'ין ואנת תרי מואצ'ע ינגב פיהא נבאת דון נבאת, ומעאדן דון מעאדן, וחיואן דון חיואן. ויכ'תץ אהלה בצור וכ'לאק דון ג'ירהם, בתוסט אלמזאג, פאן בחסב אלמזאג יכון כמאל אלנפס ונקצאנהא.

[יא] קאל אלכ'זרי, לכן לסת אסמע ען סאכני אלשאם פצ'ילה עלי סאיר אלנאס.

[יב] קאל אלחבר, כד'לך גבלכם הד'א תקולון אנה ינגב פיה אלכרם, לו לם תג'רס פיה אלדואלי ותפלח אלפלאחה אלד'י ינבג'י להא לם ית'מר ענבא, פאלכ'צוציה אלאולי ללקום אלד'ין הם אלצפוה ואללבאב כמא ד'כרת. ת'ם ללארץ' פי ד'לך מעונה מע אלאעמאל ואלשראיע אלמקתרנה בהא אלתי היא כאלפלאחה ללכרם, לאכן לא יצח להד'ה אלכ'אצה אלאתצאל באמר אלאהי פי ג'יר הד'א אלמוצ'ע, כמא יצח ללכרם אלנגאבה פי ג'יר הד'א אלגבל.

[יג] קאל אלכ'זרי, וכיף ד'לך וקד נבי מן אדם הראשון אלי משה פי ג'יר ד'לך אלמוצ'ע, אברהם פי אור כשדים, ויחזקאל ודניאל פי בבל. וירמיהו פי מצרים.

[יד] קאל אלחבר, כל מן נבי אנמא נבא פיהא או מן אגלהא. פנבי אברהם לימצ'י אליהא. ויחזקאל ודניאל מן אגלהא. וקד כאנא חצ'רא פי בית ראשון ואלשכינה אלתי בחצ'ורהא כאן ירקי אלי אלנבוה כל מן אסתעד להא מן אלצפוה. ואמא אדם הראשון פהי כאנת תרבתה ופיהא מאת עלי מא נקל אלינא אן פי אלמְעָרָה ארבעה זוֹגוֹת, אָדָם וְחַוָּה, וְאַבְרָהָם וְשָׂרָה, וְיִצְחָק וְרִבְקָה, וְיַעֲקֹב וְלֵאָה. והי אלארץ' אלמסמאה לִפְנֵי ה', אלמקול ענהא תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בָּהּ. ועליהא וקע אלתג'איר ואלתחאסד בין הבל וקין אולא למא אראדא אן יעלמא מן מנהמא אלמקבול ליכון כ'ליפה' אדם וצפוה ולבאבה פירת' אלארץ' מתצלא באלאמר אלאלאהי, ויכון ג'ירה כאלקשור, פגרי מא גרי מן קתל הבל, ובקי אלמלך עקימא, וקיל וַיֵּצֵא קַיִן מִלִּפְנֵי ה' יעני מן תלך אלארץ' אלתי כאנוא פיהא, פכאן נָע וָנָד בָּאָרֶץ, וקאל הו הֵן גֵּרַשְׁתָּ אֹתִי הַיּוֹם מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה וּמִפָּנֶיךָ אֶסָּתֵר. וכמא קיל וַיָּקָם יוֹנָה לִבְרוֹחַ תַּרשִׁישָׁה מִלִּפְנֵי ה'. אנמא הרב מן מוצ'ע אלנבוה, פרדה אללה אליהא מן בטן אלחות, ונבאה פיהא. ולמא ולד שת מתשאבהא לאדם כמא קיל וַיּוֹלֶד בִּדְמוּתוֹ כְּצַלְמוֹ, צאר מכאן הבל כמא קיל כִּי שָׁת לִי אֱלֹהִים זֶרַע אַחֵר תַּחַת הֶבֶל כִּי הֲרָגוֹ קַיִן. ואסתחק אן יתסמי בֶּן אֱלֹהִים מת'ל אדם ואסתחק תלך אלארץ' אלתי הי רתבה דון גן עדן, ועליהא וקע תחאסד יצחק וישמעאל, חתי דפע ישמעאל קשרא ואן קיל פיה הִנֵּה בֵּרַכְתִּי אוֹתוֹ וְהִפְרֵתִי אוֹתוֹ וְהִרְבֵּתִי אוֹתוֹ בִמְאֹד מְאֹד באלסעאדה אלדניאייה, ולכן קיל בעדה וְאֶת בְּרִיתִי אָקִים אֶת יִצְחָק כנאיה ען אתצאל אלאמר אלאלאהי בה וסעאדה' אלאכ'רה, פליס לישמעאל ברית ולא לעשו ואן סעדוא. ועלי הד'ה אלארץ' וקע אלתחאסד בין יעקוב ואלעיס פי אלבכורה ואלברכה, חתי אנדפע עשו עלי קותה אמאם יעקב עלי צ'עפה. ואמא נבוה' ירמיהו במצרים פבהא ומן אגלהא. וכד'לך נבוה משה ואהרן ומרים. ואמא סיני ופארן פכלהא מן חדוד אלשאם. לאנהא דון ים סוף, כמא קאל תע' וְשַׁתִּי אֶת גְּבוּלְךָ מִיַּם סוּף וְעַד יַם פְּלִשְׁתִּים וּמִמִּדְבָּר עַד הַנָּהָר. פאלמדבר הו מדבר פארן והו הַמִּדְבָּר הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא הַהוּא חדהא פי אלגנוב. והנהר הו פרת חדהא פי אלשמאל. ופיהא אלמזבחות אלתי ללאבא אלתי אגיבוא פיהא באלנאר אלסמאויה ואלנור אלאלהי. וקד כאנת עקידת יצחק פי גבל קפר והו הר המוריה ת'ם כשף אלג'יב פי איאם דוד והוא מעמור, באנה אלמוצ'ע אלכ'אץ אלמהיא ללשכינה, וארונה היבוסי יפלח ויחרת' פיה כ'ק' וַיִּקְרָא אַבְרָהָם אֶת שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא ה' יֵרָאֶה אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם בְּהַר ה' יֵרָאֶה. ואפצח פי דברי הימים אן בית המקדש מבני פי הר המוריה, פהנאך לא מחאלה אלמואצ'ע אלתי תסתחק אן תסמי אבואב אלסמא. אלא תרי יעקב כיף לם ינסב אלרוי אלתי ראהא אלי צפא נפסה ולא אלי דינה וחסן יקינה, לכן נסבהא אלי אלמכאן כמא קאל וַיִּירָא וַיֹּאמַר מַה נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה. וקאל ענה קבל ד'לך וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם. יעני אלמוצ'ע אלכ'אץ, ואלא תרי כיף נקל אברהם מן בלדה למא נגב ווגב אתצאלה באלאמר אלאלהי והו לב תלך אלצפוה אלי אלמוצ'ע אלד'י פיה יתם כמאלה, כמא יגד אלפלאח אצל אלשגרה טיבה' אלת'מר פי בריה מן אלארץ' פינקלהא אלי ארץ' מכ'דומה מן שאנהא אן ינגב פיהא מת'ל ד'לך אלאצל פירביה הנאך פיציר בסתאניא בעד אן כאן בריא, ויציר כת'ירא בעד אן כאן קלילא, לא יוגד אלא מתי אתפק וחית' אתפק. הכד'א צארת אלנבוה פי נסלה פי אלשאם כת'ר אהלהא טול בקאיהם פי אלשאם מע אלקראין אלמעינה מן אלטהאראת ואלעבאדאת ואלקראבין, לא סימא בחצ'ור אלשכינה. לאן אלאמר אלאלהי כאלמרתקב למן יסתחק אן יתצל בה פיציר לה אלאהא, כאלאנביא ואלאוליא. כמא אן אלעקל מרתקב למן כמלת טבאיעה ואעתדלת נפסה ואכ'לאקה אן יחל פיה עלי אלכמאל כאלפלאספה, כמא אן אלנפס מרתקבה למן כמלת קואה אלטביעיה כמאלא מסתעדא לפצ'ילה אזיד פתחל פיה כאלחיואן כמא אן אלטביעה מרתקבה ללמזאג אלמתעאדל פי כיפיאתה לתחלה פיציר נבאתא.

[טו] קאל אלכ'זרי, הד'ה גמל עלם תחתאג אלי תפציל ליס נחן אלאן בסבילה, וסאסאלך ענה פי מוצ'ע אלעלם, פצל כלאמך פי פצ'איל ארץ ישראל.

[טז] קאל אלחבר, אנהא כאנת מוקופת להדאיה' אלמעמור מקררה לאסבאט בני אסראיל מנד' תפרקת אלאלסן כ'ק' בְּהַנְחֵל עֶלְיוֹן גּוֹיִם. ולם יצח לאברהם ליתצל באמר אלאהי ואן יתעאהד ויתעאקד מעה אלא בעד חצולה פי הד'ה אלארץ' פי משהד בין הבתרים. פמא ט'נך בגמלה' צפוה אסתחקוא אסם עם ה' ופי ארץ' כ'אצה תסמת נחלת ה' פי אוקאת מפרוצ'ה מן ענדה תע' לא מצטלח עליהא ולא מאכ'וד'ה מן עלום אלנגום ולא ג'יר ד'לך בל מא יתסמי מוֹעֲדֵי ה' מע טהאראת ועבאדאת וכלמאת ואפעאל מקדרה מן ענדה תתסמי מְלֶאכֶת ה' וַעֲבוֹדַת ה'.

[יז] קאל אלכז'רי, בה'דא אלאנתט'אם ינבג'י אן יט'הר כְּבוֹד ה'.

[יח] קאל אלחבר, אלם תר כיף אלתזמת אלארץ' אסבאתא כמא קאל שַׁבַּת הָאָרֶץ. וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה'. ולא יבאח תבאיעהא בתאתא כ'ק' כִּי לִי הָאָרֶץ. ואעלם אן מוֹעֲדֵי ה' וְשַׁבְּתוֹת ה' אנמא תתעלק בנַחֲלַת ה'.

[יט] קאל אלכ'זרי, אליס אלאיאם מפרוצ'ה אלאבתדא מן אלצין לאנהא אול אלמשרק ללמעמורה.

[כ] קאל אלחבר, הל אבתדא אלסבת אלא מִסִּינַי ומן אָלוּשׁ קבלה חית' נזל אלמן אולא ואלא פהל ידכ'ל אלסבת אלא עלי מן ג'אבת לה אלשמס בעד סִינַי עלי תדריג אלי אכ'ר אלג'רב ת'ם אלי מא תחת אלארץ' ת'ם אלי אלצין אלד'י הו שרק אלמעמורה פיסמי אלסבת ללצין בעד אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל תמאניה' עשר סאעה, אד' אלשאם כאלוסט ללמעמורה, פג'רוב אלשמס ללשאם הו נצף אלליל ללצין. ונצף אלנהאר ללשאם הו ג'רוב אלשמס ללצין. והד'א הו סר אלקְבִיעוּת אלתי הי מבניה עלי י'ח' שָׁעוֹת כ'ק' נוֹלָד קוֹדֶם חֲצוֹת בְּיָדוּעַ שֶׁנִּרְאֶה סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה, ואלקצד בה אלשאם מוצ'ע אלשריעה, והו אלמוצ'ע אלד'י פיה אנזל אדם מן גן עדן פי לילה אלסבת, ומנה אבתדא אלתאריך' אחר שֵׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית. ואבתדא אדם יסמי אלאיאם. פכל מא עמרת אלארץ' ואתצל בנו אדם כאן עדהם ללאיאם עלי מא אצלה אדם. ולד'לך לם יכ'תלף אלנאס פי אלסבעה אלאיאם אלגמעיה פלא תעארצ'ני בהאולא אלד'ין אבתדאוהא מן וסט נהאר אכ'ר אלמעמורה פי אלג'רב והו מגיב אלשמס לאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. ופיה כ'לק אלנור אלאול, ת'ם אלשמס, לאנה כאן נורא וג'אב לחינה וצאר לילא ללמעמורה, ואתצל אלנט'אם בתקדם אלליל עלי אלנהאר כ'ק' וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר. וכד'לך ורדת אלשריעה מֵעֶרֶב עַד עֶרֶב. ולא תעארצ'ני בהאולא אלמחדת'ין אלראצדין סראק אלעלם ולא יקצדוא אלסרקה, לכנהם וגדוא עלומא משכוכה מד' טמס עין אלנבוה, פתחכמוא ותעקלוא ווצ'עוא אוצ'אעא בחסב מא אעטאהם קיאסהם. ומן גמלה' ד'לך אן געלוא אלצין מבתדא ללאיאם צ'דא ללשריעה, לכן ליס בצ'ד תאם, אד' יתפקון מע אהל אלשריעה פי מבתדא אלנהאר אנה מן אלצין, ואנמא אלכ'לאף ביננא ובינהם פי תקדימנא אלליל קבל אלנהאר פיגב אן תכון אלי'ח' סאעה אצלא פי תסמיה' אליום אלגמעי, לאן אלשאם אלד'י הו מוצ'ע אבתדא לתסמיה אלאיאם בינה ובין אלשמס פי וקת אבתדא אלתסמיה סת סאעאת פלא יזאל יסתמר אסם אלסבת מת'לא עלי אול אליום אלד'י אבתדאת אלשמס אלדוראן מן אכ'ר אלג'רב וראהא אדם ג'ארבה והו פי אלשאם וסמי אול אלסבת, חתי וצלת אלי סמת ראסה בעד י'ח' סאעה וצאר ג'רבא לאול אלצין, וסמי הנאך איצ'א אול אלסבת וכאן אכ'ר חדוד אלתסמיה, לאן מא בעדה אנמא יתסמי באנה שרק למכאן אלמבתדא ללאיאם, ולא בד מן מוצ'ע משתרך יכון אכ'ר ג'רבה ואול שרקה והוא לאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אול אלמעמורה. וליס הד'א בחכם אלשריעה פקט לכן בחכם אלטביעה איצ'א, פאנה לא ימכן אן תכון אלאיאם אלגמעיה מסמאה תסמיה ואחדה בעינהא ללמעמורה כלהא אלא באן נפרץ' מוצ'עא יכון מבדא ללתסמיה, ומוצ'עא מקארבא לא אן יכון בעצ'ה שרקא לבעץ', בל בעצ'ה שרקא מחצ'א ובעצ'ה ג'רבא מחצ'א, ואלא פלא יתם ללאיאם תסמיה מחצלה אד' כל מוצ'ע מן דאירה וסט אלארץ' משארק ומג'ארב מעא, פתציר אלצין שרקא ללשאם וג'רבא לאספל אלארץ', ואספל אלארץ' שרקא ללצין וג'רבא ללג'רב, ואלג'רב שרקא לאספל אלארץ' וג'רבא ללשאם, פלא שרק ולא ג'רב ולא אבתדא ולא אנתהא ולא אסמא מחצלה ללאיאם, פאלנט'אם אלמד'כור אעטי אסמא מחצלה ללאיאם מן ארץ' אלשאם, לכן ללתסמיה ערץ' עלי כל חאל אד' לא ימכן תחציל אלאפאק נקטה נקטה מן אלארץ', פאן פי יְרוּשָׁלַםִ בעינהא משארק ומג'ארב כת'ירה, ואן משרק צִיּוֹן מת'לא ג'יר משרק בֵּית הַמִּקְדָשׁ, ודואיר אפאקהא מכ'תלפה באלחקיקה אלתי לא תדרכהא אלחואס, פצ'לא ען דמשק מן יְרוּשָׁלַםִ, פלא בד מן אלקול באן סבת דמשק קבל סבת ירושלם, וסבת יְרוּשָׁלַםִ קבל סבת מִצְרַיִם, פלא בד אלאקראר באלערץ'. פאלערץ' אלד'י תכ'תלף פיה אלאקטאר פי תסמיה' יום בעינה הי י'ח' סאעה לא אכת'ר ולא אקל, יסמי אהל הד'א אלקטר סבתא, וקד כ'רג אהל קטר אכ'ר ען אלסבת אלקטר בעד אלקטר חתי תתם י'ח' סאעה מן אלוקת אלד'י אבתדאת פיה תסמיה' אלסבת חין תציר אלשמס עלי סמת אלשאם, ותכף אלתסמיה ען ד'לך אליום, וליס יבקי אחד ממן יסמי ד'לך אליום, לכן יבתדא בתסמיה' אליום אלד'י יליה פלהד'א קיל נוֹלָד קוֹדֶם חֲצוֹת בְּיָדוּעַ שֶׁנִּרְאֶה סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה, כאנה קאל נוֹלָד קוֹדֶם חֲצוֹת יוֹם שַׁבָּת בִּירוּשָׁלַםִ בְּיָדוּעַ שֶׁנִּרְאֶה בְּיוֹם שַׁבָּת סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה, וד'אך אן אסם יום שַׁבָּת אסתמר אלי'ח' סאעה בעד אנפצאל תסמיה' מוצ'ע אלאבתדא חתי עאדת אלשמס אלי סמת אלשאם בעד יום ולילה ווגב ט'הור אלהלאל למן כאן פי אול אלצין פי עשיה' יום אלסבת, ואתפק מע קולהם צָרִיךְ לַיְלָה וָיוֹם מֵהַחֹדֶשׁ. וקד ארתפע אסם אלסבת ען אלמעמורה, ואבתדא אסם אלאחד ועלי אן אלשאם קד כ'רגת ען אסם אלסבת וצארת פי וסט יום אלאחד, פאנמא אלג'רץ' אלאסם אלגמעי אלשאיע פי אלמעמורה ליקאל למן פי אלצין ולמן פי אלג'רב פי אי יום עידתם ראש השנה, פיקולון אלסבת מת'לא, ועלי אן אחדהמא קד כאן כ'רג ען אלעיד אד' כאן פי אלעיד אלאכ'ר באצ'אפה' מואצ'עהמא אלי אלשאם. ואמא בתסמיה' אלאיאם אלגמעיה פקד עידא פי יום ואחד בעינה. פקד תעלק עלם שבתות ה' ומועדי ה' באלארץ' אלתי הי נחלת ה', אלי מא קד קראתה מן תסמיתהא הַר קָדְשׁוֹ וַהֲדוֹם רַגְלָיו וְשַׁעַר הַשָּׁמַיִם וכִּי מִצִּיוֹן תֵּצֵא תּוֹרָה. ומא כאן מן חרץ אלאבא עלי סכנאהם פיהא והי באידי עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה, ושוקהם אליהא, וחמל עט'אמהם אליהא מת'ל יעקב ויוסף, ורגבה' משה פי רויתהא ומנע מן ד'לך פכאן חרמאנא, ת'ם ערצ'ת עליה מן רֹאשׁ הַפִּסְגָּה פכאן אמתנאנא, ומא כאן מן רגבה' אלאמם מן פארס ואלהנד ויונאן וג'ירהם אן יקרב ענהם וידעי להם פי ד'לך אלבית אלמעט'ם, ומא בד'לוא מן אמואלהם עלי ד'לך אלמכאן ואן אעתקדוא נואמיס אכ'ר למא לם יקבלהם אלנאמוס אלחק, ומא להא אליום מן אלתעט'ים עלי עדם אלסכינה אלט'אהרה ענהא, ואן גמיע אלקבאיל יחג אליהא ויחרף עליהא חאשאנא לתעד'ירנא ותעד'יבנא, ומא ד'כר אלאחבאר מן פצ'להא ממא יטול.

[כא] קאל אלכ'זרי, אסמעני מן ד'לך מא חצ'רך מן נכתהא.

[כב] קאל אלחבר, מן ד'לך קולהם הַכֹּל מַעֲלִין לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְאֵין הַכֹּל מוֹרִידִין. וחכמהם עלי אלמראה אד'א אבת ען אלמסיר מע זוגהא לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל תֵּצֵא בְּלֹא כְּתוּבָּה. ובעכס ד'לך אד'א אבי אלרגל אלמסיר מע אלמראה לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וקולהם לְעוֹלָם יָדוּר אָדָם בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וַאֲפִילּוּ בְּעִיר שֶׁרוּבָּהּ גּוֹיִם וְאַל יָדוּר בְּחוּצָה לָאָרֶץ וַאֲפִילּוּ בְּעִיר שֶׁרוּבָּהּ יִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּל הַדָּר בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל דּוֹמֶה לְמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱלוֹהַּ, וְכָל הַדָּר בְּחוּצָה לָאָרֶץ דּוֹמֶה לְמִי שֶׁאֵין לוֹ אֱלוֹהַּ. וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּדָוִד כִּי גֵּרְשׁוּנִי הַיּוֹם מֵהִסְתַּפֵּחַ בְּנַחֲלַת ה' לֵאמֹר לֵךְ עֲבוֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִים. לוֹמַר לְךָ כָּל הַדָּר בְּחוּצָה לָאָרֶץ כְּעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. וקד געלוא למצרים פצ'ילה עלי סאיר אלבלאד, וחכמוא עלי סאיר אלבלאד מקל וחומר וקאלוא וּמַה מִּצְרַיִם שֶׁנִּכְרְתָה עָלֶיהָ בְּרִית אָסוּר, שְׁאַר אֲרָצוֹת לֹא כָּל שֶׁכֵּן. ומן קולהם כָּל הַקָּבוּר בְּאֶרֶץ יִשׂרָאֵל כְּאִלּוּ קָבוּר תַּחַת הַמִּזְבֵּחַ. ויחמדון מן מאת פיהא אכת'ר ממן חמל אליהא מיתא, לקולהם אינו דומה קולטתו מחיים כקולטתו לאחר מיתה, בל קאלוא פי מן כאן ימכנה סכנאהא ולא יסכנהא ת'ם אמר אן יחמל אליהא בעד מותה, בְּחַיֵּיכֵם וְנַחֲלָתִי שַׂמְתֶּם לְתוֹעֵבָה, בְּמִיתַתְכֶם וַתָּבוֹאוּ וַתְּטַמְּאוּ אֶת אַרְצִי. ובלג' מן חרג ר' חנניה אד' סיל הל יגוז לפלוני אן ימצ'י לְחוּצָה לָאָרֶץ לְיַבֵּם זוגה' אכ'יה, אן קאל אָחִיו נָשָׂא גּוֹיָה בָּרוּךְ הַמָּקוֹם שֶׁהֲרָגוֹ הוּא יֵרֵד אַחֲרָיו. ומן תחרימהם ביע עקאר לנכרי ותחרימהם ביע נקץ' אלדאר ותרכהא כ'ראבה. ומא יתעלק מן קולהם אֵין דָּנִין דִּינֵי קְנָסוֹת אֶלָּא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. ואלא יכ'רג אלעבד אלי חוצה לארץ. וג'יר ד'לך כת'יר. וקולהם אַוֵּירָה דְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מַחְכִּים. ומן תחביבהם אלארץ' קאלוא כָּל הַמְהַלֵּךְ אַרְבַּע אַמּוֹת בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מוּבְטָח לוֹ שֶׁהוּא בֶּן הָעוֹלָם הַבָּא. וקאל ר' זירא ללמין אלמעתרץ' עליה אקתחאמה גואז אולואדי פי ג'יר מכ'אצה חרצא עלי אלוגאז לאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, דּוּכְתָא דְּמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן לֹא זָכוּ לֵיהּ מִי יֵמַר דְּזָכֵינָא לֵיהּ.

[כג] קאל אלכ'זרי, אנך אד'ן מקצר פי חק שריעתך, אד' לא תום הד'א אלמכאן ותגעלה דאר חיאתך וממאתך ואנת תקול רַחֵם עַל צִיּוֹן כִי הִיא בֵּית חַיֵּינוּ, ותעתקד אן אלשכינה ראגעה אליהא, ולו לם יכן להא מן אלפצ'ילה אלא בקא אלשכינה בהא טול כ'מס מאיה' עאמא לכאן ללנפוס סכון אליהא וכ'לוץ פיהא, כמא יערצ'נא פי מואצ'ע אלצאלחין ואלאנביא, פכיף והי שער השמים. וקד אתפקת אלאמם עלי ד'לך, פענד אלנצארי אן אלנפוס אליהא תחשר, ומנהא יערג בהא אלי אלסמא. וענד אלאסלאם אנהא מוצ'ע אלמעראג, ומן הנאך ערג באלאנביא אלי אלסמא. והוא מוצ'ע אלחשר יום אלקיאמה. והי ללגמיע קבלה וחג. ואן סגודך ורכועך נחוהא אמא ריא ואמא עבאדה דון פכרה. וקד כאן אבאכם אלאולון יכ'תארונהא מסכנא עלי מואצ'ע מנשאהם, ויכ'תארון אלג'רבה פיהא אכת'ר מן אהליה פי מכאנהם. הד'א וכאנת חיניד' לא תסכנהא סכינה ט'אהרה, בל הי ממלוה מן אלדנאאת ואלדנס ועבאדאת אלאות'אן, והם לא אמל להם ג'יר לזומהא ולא יכ'רגון מנהא פי אואקת אלג'לא ואלגוע אלא באד'ן מן ענד אללה תע' ת'ם ירג'בון פי חמל עט'אמהם אליהא.

[כד] קאל אלחבר, לקד ובכ'תני יא מלך אלכ'זר והד'א אלד'נב הו אלד'י מנע מן תמאם ועד אללה פי בית שני פי קולה רָנִּי וְשִׂמְחִי בַּת צִיּוֹן, פקד כאן אלאמר אלאלאהי מסתעדא לירדהא כאול מרה לו אגאבוא כלהם ללאנצראף ותטיב נפוסהם, ואנמא אסתגאב בעצ'הם, ובקי אכת'רהם ואשרפהם פי בבל ראצ'ין באלד'מה ואלעבודיה ולא יפארקון מסאכנהם ואחואלהם. ולעל פיהם לג'ז שלמה קולה אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר, כני באלנום ען אלגלות, ובנבאהה' אלקלב ען בקא אלנבוה בינהם, קוֹל דּוֹדִי דּוֹפֵק דעוה' אללה להם ללרגוע. שֶׁרֹאשִׁי נִמְלָא טָל כנאיה ען אלשכינה אלכ'ארגה ען ט'ל אלמקדש. וקאל פָּשַׁטְתִּי אֶת כֻּתָנְתִּי כנאיה ען כסלהם ען אלאגאבה ללרגוע. וקאל דּוֹדִי שָׁלַח יָדוֹ מִן הַחוֹר אלחאח עזרא ונחמיה ואלאנביא ע'ס', חתי אגאב בעצ'הם אגאבה ג'יר מופאה פאעטוא בקדר ניתהם, פגאת אלאמור מקצרה בתקצירהם. פאן אלאמר אלאלאהי אנמא יתמכן מן אלמר בקדר אסתעדאדה לה, אן כאן קלילא פקליל ואן כאן כת'ירא פכת'יר. פלו אסתעדדנא ללקא רב אבאינא באלניה אלכ'אלצה לסאעדנא מנה מא סאעד אלאבא במצר, פמא נטקנא הִשְׁתַּחֲווּ לְהַר קָדְשׁוֹ, והִשְׁתַּחֲווּ לַהֲדוֹם רַגְלָיו, הַמַּחֲזִיר שְׁכִינָתוֹ לְצִיּוֹן, וג'יר ד'לך, אלא כנטק אלזרזור ואלבבג'א לא נחצל מא נקול פי הד'א ולא פי ג'ירה כמא קלת יא אמיר אלכ'זר.

[כה] קאל אלכ'זרי, כפאני הד'א מן הד'א אלג'רץ', ואריד אן תקרב לי מא קראתה פי אלקראבין ממא ישק עלי אלעקול קבולה, כקולה אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי רֵיחַ נִיחֹחִי, יקול ען אלקראבין אנהא קראבין אללה וטעאמה ושמאמה.

[כו] קאל אלחבר, אן קולה לאשי יסהל כל צעב. יקול אן ד'לך אלקרבאן ואללחם ואלרֵיחַ נִיחֹחַ אלמנסובה לי אנמא הי לאשי, יעני אלנאר אלמנפעלה ען אמרה תעלי אלתי טעאמהא אלקראבין. ת'ם יאכל אלכהנים בקיה' נציבהא. ואמא אלג'רץ' פחסן אלנט'אם ויחלה אלמלך חלול תשריף לא חלול תמכן וצ'ע, מת'אל אלאמר אלאלאהי אלנפס אלנאטקה אלחאלה פי בדן טביעי בהימי למא אעתדלת טבאיעה ואנתט'מת קואה אלריסה ואלמרווסה אנתט'אמא מסתעדא לחאל אשרף מן חאל אלבהאים, אסתחק חלול אלמלך אלעקלי ענדה ליהדיה וירשדה ויצחבה מהמא בקי ד'לך אלנט'אם. פאד'א פסד אלנט'אם פארקה פיכ'יל ללגאהל אן אלעקל מחתאג אלי אלמאכל ואלמשארב ואלאריאח למא יראה באקיא בבקאיהא מפארקא במפארקתהא, וליס כד'לך. לכן אלאמר אלאלאהי גואד יריד אלכ'יר באלכל, פמתי אנתט'ם שי ואסתעד לקבול תדבירה לם ימנעה ולא תוקף ען אלאפאצ'ה עליה נורא וחכמה ואלהאמא. ומתי אנכ'רם נט'אמה לם יקבל ד'לך אלנור פכאן פסאדה, ויתנזה אלאמר אלאלאהי ען אן ידרכה כ'לאל או אכ'תלאל. פגמיע מא הוא פי סדר עבודה מן אלכ'דמה ואלקראבין ואלתבאכ'יר ואלאג'אני ואלמאכל ואלמשארב עלי ג'איה מן אלתטהיר ואלתקדיס יקאל פיה עֲבוֹדַת ה' ולֶחֶם אֱלֹהֶיךָ וג'יר ד'לך. אנמא הי כנאיה ען רצ'איה ען חסן אלנט'אם פי אלאמה ואלאימה וקבולה צ'יאפתהם מת'לא וחלולה ענדהם תשריפא להם והו אלמקדס אלמנזה ען אלאלתד'אד' בטעאמהם ושראבהם, ואנמא טעאמהם לאנפסהם כמא אן הצ'ם אלמעדה ואלכבד אד'א צלח ת'ם צלח צפוה פי אלקלב, וצפו אלצפו פי אלרוח, צלח אלקלב ואלרוח ואלדמאג' בד'לך אלג'ד'א. וצלחת איצ'א אלאת אלהצ'ם וסאיר אלאעצ'א באלארואח אלסאירה אליהא מן אלשריאנאת ואלעצב ואלערוק אלסאכנה, ובאלגמלה צלח אלמזאג באסרה וכאן מסתעדא לקבול תדביר אלנפס אלנאטקה אלתי הי גוהר מפארק יקארב גוהר אלמלאיכה אלמקול ענהם דִי מְדָרְהוֹן עִם בִּשְׂרָא לָא אִיתוֹהִי. פיחל אלבדן חלול ריאסה וסיאסה לא חלול מכאן, והו ליס יאכל מן ד'לך אלג'ד'א שיא לאנה מנזה ענה פאלאמר אלאלאהי לא יחל אלא נפסא קאבלה ללעקל, ואלנפס לא תרתבט אלא ברוח חאר ג'ריזי. ואלרוח אלג'ריזי לא בד לה מן ינבוע בה ירתבט ארתבאט אללהיב בראס אלפתיל, ומת'אל אלפתיל הו אלקלב, ואלקלב מחתאג אלי מאדה' דם. ואלדם לא יתכון אלא באלאת אלהצ'ם, פאחתאג אלי אלמעדה ואלכבד וכ'ואדמהא, וכד'לך אחתאג אלקלב אלי אלריה ואלחלק ואלאנף ואלחגאב ואלעצ'ל אלמחרך לעצ'ל אלצדר לכ'דמה אלתנפס, לתעדיל מזאג אלקלב באלהוא אלדאכ'ל ואלדכ'אן אלכ'ארג, ואחתאג לנפי פצ'לאת אלג'ד'א אלי אלאת מן קוי דאפעה ואלאת אלבראז ואלבול, פכאן אלגסד מן גמיע מא ד'כרנא ואחתאג אלי מא ינקל אלגסד מן מכאן אלי מכאן לטלב מא יחתאג אליה וללנפור ממא יצ'רה, ואלי אלאת תגלב אליה ותדפע ענה, פאחתאג אלי אלידין ואלקדמין, ואחתאג אלי משאורין ממיזין מנד'רין במא יכ'אף וירגא, מחצלין למא כאן, מדונין מד'כרין באלסאלף ליחד'ר ען מת'לה פי אלמסתאנף או לירגא פאחתאג אלי אלחואס אלט'אהרה ואלבאטנה. וכאן אלראס מחלהא בתאייד אלקלב ואמדאדה. פצאר אלבדן כלה מנתט'מא נט'אמא ואחדא ראגעא אלי תדביר אלקלב אלד'י הו אלמחל אלאול ללנפס ואן חלת אלדמאג' פחלולא ת'אניא בתוסט אלקלב.

והכד'א אנתט'מת אלמלה אלחיה אלאלאהיה כקול יהושע בְּזֹאת תֵּדְעוּן כִּי אֵל חַי בְּקִרְבְּכֶם. אנפעלת אלנאר לאראדה אללה ענד רצ'איה ען אלמלה, פכאנת עלאמה אלקבול לצ'יאפתהם והדיתהם. לאן אלנאר אלטף ואשרף מא תחת פלך אלקמר מן אלאגסאם, פכאן מחלהא דסם שחום אלקראבין וקתארהא ודכ'אן אלבכ'וראת ואלאדהאן עלי מעהוד אלנאר אנהא לא תעלק אלא באלדסם ואלדהן כאלחרארה אלג'ריזיה אלתי תעלק באללטיף אלדסם מן אלדם, פאמר תע' במזבח העולה ומזבח הקטרת ואלמנורה ת'ם אלעולות וקטרת הסמים ושמן המאור ושמן המשחה. אמא מזבח העולה פלתתצל בה אלנאר אלט'אהרה אלמשהורה. ומזבח הזהב פלנאר הי אכ'פי ואלטף. ואמא אלמנורה פליתצל בהא נור אלחכמה ואלאלהאם. ואלשלחן ליתצל בה אלכ'צב ואלכ'יראת אלגסדיה כמא קאל אלחכמים הָרוֹצֶה שֶׁיַּחְכִּים יַדְרִים. הָרוֹצֶה שֶׁיַּעֲשִׁיר יַצְפִּין. וכל הד'א כראמה ללארון ואלכרובים אלתי הי במנזלה' אלקלב ואלריה מרפרפה עליה ואחתיג להד'ה אלאת וכ'ואדם מת'ל כיור וכנו ומלקחים ומחתות וקערות וכפות ומנקיות וסירות ומזלגות, וג'יר ד'לך. ואחתיג אלי מא יצונהא המשכן והאהל ומכסהו וציאנה ללכל חצר המשכן ואלאתה. חתי אחתיג חמלה להד'ה אלגמלה פאכ'תאר אללה לד'לך בני לוי לאנהם אלמקרבון לא סימא מן וקת אלעגל אד' קיל וַיֵּאָסְפוּ אֵלָיו כָּל בְּנֵי לֵוִי, פאכת'אר לאשרפהם והו אלעזר אשרף אלאשיא ואלטפהא כמא קיל וּפְקֻדַּת אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן שֶׁמֶן הַמָּאוֹר וּקְטֹרֶת הַסַּמִּים וּמִנְחַת הַתָּמִיד וְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה. הד'ה אלתי תעלק בהא אלנאר אללטיפה ונור אלחכמה ואלאלהאם, נעם ונור אלנבוה באלאורים ובאלתמים. ולאשרף טואיף אללוים בעדה והם בני קהת חמל אלאעצ'א אלבאטנה הָאָרוֹן וְהַשֻּׁלְחָן וְהַמְּנוֹרָה וְהַמִּזְבָּחוֹת וּכְלֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר יְשָׁרְתוּ בָהֶם. ופיהם קיל כִּי עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ עֲלֵיהֶם בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ. כמא ליס ללאעצ'א אלבאטנה עט'אם תעין פי חמלהא בל אלקוי ואלארואח תחמלהא מע תעלקהא במא ילאצקהא. ולמן דונהם בני גרשון חמל אלאעצ'א אללינה אלכ'ארגה מת'ל יְרִיעוֹת הַמִּשְׁכָּן וְאֹהֶל מוֹעֵד מִכְסֵהוּ וּמִכְסֵה הַתַּחַשׁ אֲשֶׁר עָלָיו מִלְּמָעְלָה. ולמן דונהם בני מררי חמל אלאעצ'א אלצלבה קְרָסָיו קְרָשָׁיו בְּרִיחָיו עַמּוּדָיו וַאֲדָנָיו. ואעינת אלטבקתאן פי חמלהא באלעגל בחסב חמלהא שְׁתֵּי הָעֲגָלוֹת לְגֵרְשׁוֹן. וְאַרְבָּע הַעֲגָלוֹת לִמְרָרִי כְּפִי עֲבוֹדָתָם. וכל ד'לך בתרתיב ונט'אם חכמי אלאהי. ולסת אגזם ולא אקטע ועיאד'א באללה אן אלג'רץ' מן הד'ה אלכ'דמה הד'א אלנט'אם אלד'י אקולה, בל מא הו אכ'פי ואעלי ואנהא שריעה מן ענד אללה. ומן קבלהא קבולא תאמא דון אן יתעקל פיהא ולא יתחכם פהו אפצ'ל ממן תעקל ובחת'. לכן מן זהק ען תלך אלדרגה אלעאליה אלי אלבחת' פאלאשבה אן יוגה פיהא וגה אלחכמה מן אן יתרכהא לט'נון סו ושכוך מודיה אלי אלהלכה.

[כז] קאל אלכ'זרי, לקד אג'רבת יא חבר פי תשביהך אלא אן אלראס וחואסה לם אסמע להא תשביהא ולא לשמן המשחה.

[כח] קאל אלחבר, נעם אן אצל אלעלם מודע פי אלארון אלד'י הו במנזלה' אלקלב והי אלעשר כלמאת ופרועהא והי אלתורה אלי גאנבה כמא קאל וְשַׂמְתֶּם אֹתוֹ מִצַּד אֲרוֹן בְּרִית ה' אֱלֹהֵיכֶם. פמן הנאך ינפרע אלעלמאן עלם אלשריעה וחמלתהא אלכהנים, ועלם אלוחי וחמלתה אלנביאים, והם כאנוא במנזלה אלמשאורין אלממיזין אלמנד'רין ללאמה אלמדונין אלמורכ'ין פהם ראס אלאמה.

[כט] קאל אלכ'זרי, פאנתם אליום גסד בלא ראס ובלא קלב.

[ל] קאל אלחבר, בל אנא כמא קלת נעם ולא גסד, לכן אעצ'א מפרקה במנזלה' הָעֲצָמוֹת הַיְּבֵשׁוֹת אלתי ראהא יחזקאל. ולכן יא מלך אלכ'זר הד'ה אלעט'אם אלתי בקי להא טבע מן טבאיע אלחיואן וקד כאנת אלאת לקלב וראס ורוח ונפס ועקל כ'יר מן אגסאד מצורה מן אלרכ'אם ואלגץ ברווס ואעין ואד'אן וגמיע אלאלאת ולם ילחקהא קט רוח חיאה ולא ימכן אן יחל בהא ואנמא הי תשביה ותצויר כאלאנסאן וליסת באנסאן.

[לא] קאל אלכ'זרי, הו כמא תקול.

[לב] קאל אלחבר, אן אלמלל אלאמואת אלתי ראמת אן תתשבה באלמלה אלחיה לם תקדר עלי אכת'ר מן אלתשביה אלט'אהר אקאמת ביותא ללה פלם יט'הר ללה פיהא את'ר, תזהדת ותנסכת ליט'הר עליהא אלוחי פלם יט'הר, פפסקת ועצת וטג'ת פלם ינזל בהא נאר סמאויה ולא ובא פגאה ליחקק אנה עקאב מן אללה עלי ד'לך אלעציאן, אציב קלבהם אעני ד'לך אלבית אלד'י יסתקבלונה פלם תתג'יר חאלהם, ואנמא תתג'יר חאלהם בחסב כת'רתהם וקלתהם וקותהם וצ'עפהם ואכ'תלאפהם ואיתלאפהם עלי טריק אלטביעה ואלאתפאק. ונחן מתי אציב קלבנא אלד'י הו בית אלמקדס פקד תלפנא, אלד'י אד'א גבר פקד גברנא כנא פי קלה או פי כת'רה ועלי אי חאל אתפק, לאן מולפנא אלאלאה אלחי, והו מאלכנא ומאסכנא פי הד'ה אלחאל עלי מא נחן עליה מן אלפרק ואלתשתת.

[לג] קאל אלכ'זרי, נעם לא יתוהם מת'ל הד'א אלתפרק עלי אמה אלא ותסתחיל אלי אמה אכ'רי לא סימא מע טול הד'ה אלמדה, וכם אמה תלפת כאנת בעדכם, ולם יבק להא ד'כר, אדום ומואב ועמון וארם ופלשת וכשדים ומדי ופרס ויון ואלברהאמה ואלצאבה וגירהם כת'יר.

[לד] קאל אלחבר, ולא תט'ן מסאעדתי לך פי אלקול אקרארא מני באנא במנזלה אלאמואת בל לנא אתצאל בד'לך אלאמר אלאלאהי באלשראיע אלתי געלהא צלה ביננא ובינה, כאלכ'תאנה אלמקול פיהא וְהָיְתָה בְרִיתִי בִּבְשַׂרְכֶם לִבְרִית עוֹלָם. ואלסבת אלמקול פיה כִּי אוֹת הִיא בֵינִי וּבֵינֵיכֶם לְדוֹרוֹתֵיכֶם. חאשי ברית אבות וברית אלתורה אלתי אלזמהא מרה פי חורב ות'אניה פי ערבות מואב, מע אלועד ואלועיד אלמקרונין בהא פי פרשת כי תוליד בנים וג'. ומא אנדרג פיהא מן קולה תעאלי אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמַיִם וגו'. כי אל רחום ה' אלהיך וגו' ומת'ל פרשת והיה כי יבואו עליך וג' אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמַיִם וגו'. כי אל רחום ה' אלהיך וגו' ומת'ל פרשת והיה כי יבואו עליך וג' וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וג'. ושירת האזינו, וג'יר ד'לך פלסנא במנזלה' אלמית. לכנא במנזלה' אלמריץ' אלמדכ'ול אלד'י ייס אלאטבא מן בריה, ויטמע פי ד'לך מן טריק אלמעגזאת וכ'רק אלעאדאת כקולה הֲתִחְיֶנָה הָעֲצָמוֹת הָאֵלֶּה. וכאלמת'ל אלמצ'רוב פי הִנֵּה יַשְׂכִּיל עַבְדִּי. מן קולה לֹא תֹאַר לוֹ וְלֹא הָדָר. וּכְמַסְתֵּר פָּנִים מִמִֶּנּוּ יעני אנה מן סמאגה' אלט'אהר וקבח אלמנט'ר במנזלה' אלאשיא אלקד'רה אלתי יסתקד'ר אלאנסאן אלנט'ר אליהא פיסתר וגהה ענהא. נִבְזֶה וַחֲדַל אִישִׁים אִישׁ מַכְאוֹבוֹת וִידוּעַ חוֹלִי.

[לה] קאל אלכ'זרי, וכיף יכון הד'א מת'לא לישראל והו יקול אכן חליינו הוא נָשָׂא. וישׁראל אנמא חל בהם מא חל בסבב ד'נובהם.

[לו] קאל אלחבר, אן ישׁראל פי אלאמם במנזלה אלקלב פי אלאעצ'א אכת'רהא אמראצ'א ואכת'רהא צחה.

[לז] קאל אלכ'זרי, זדני ביאנא.

[לח] קאל אלחבר, אלקלב פיה אמראץ' מתצלה תתדאולה מן המום וגמום וחד'ר וחקד ועדאואת וחב ובג'ץ ואכ'ואף ומזאגה מע אלאיחאן פי תקלב ותג'יר מן נפס זאיד או נאקץ פצ'לא ען ג'ד'א רדי או משרוב רדי, ואלחרכאת ואלריאצ'את ואלנום ואליקט'ה כלהא תות'ר פיה וג'ירה מן אלאעצ'א פי אלרפאהיה.

[לט] קאל אלכ'זרי, קד תבין כיף הו אכת'ר אלאעצ'א מרצ'א פכיף הו אכת'רהא צחה.

[מ] קאל אלחבר, אימכן אן יתמכן מנה כ'לט יחדת' פיה פלגמוני וסרטאן ות'ולולה וקרחה וכ'דר ואסתרכ'א כמא יתמכן פי סאיר אלאעצ'א.

[מא] קאל אלכ'זרי, לא ימכן ד'לך לאן באיסר מן הד'א יכון אלמות ולאן אלקלב בד'כא חסה לצפו דמה וכת'רה' רוחה ישער באדני סבב מוד' פידפע ען נפסה מהמא בקי לה רפק ללדפע, וג'ירה לא ישער שעורה פיתמכן פיה אלכ'לט חתי תתמכן מנה הד'ה אלאמראץ'.

[מב] קאל אלחבר, פשעורה וחסה הו גאלב כת'רה אלאמראץ' אליה והו אלסבב פי אנדפאעהא ענה פי אול חלולהא קבל אן תתמכן.

[מג] קאל אלכ'זרי, נעם.

[מד] קאל אלחבר, ואלאמר אלאלהי מנא במנזלה' אלנפס מן אלקלב ולד'לך קאל רַק אֶתְכֶם יָדַעְתִּי מִכָּל מִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה עַל כֵּן אֶפְקוֹד עֲלֵיכֶם אֵת כָּל עֲוֹנוֹתֵיכֶם. הד'ה אלאמראץ'. ואמא אלצחה פכקול אלעלמא מוֹחֵל לַעֲוֹנוֹת עַמּוֹ מַעֲבִיר רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן. לאנה לא יתרך עלינא ד'נובא כת'ירה מתרכבה פתסבב הלאכנא באלאבתאת כמא פעל באלאמורי אד' קאל כִּי לֹא שָׁלֵם עֲוֹן הָאֱמוֹרִי עַד הֵנָּה . ותרכה חתי תמכן מרץ' ד'נובה פקתלה. פכמא אן אלקלב מן ענצרה וגוהרה צאף מעתדל אלמזאג תתצל בה אלנפס אלנאטקה כד'לך ישׂראל מן גהה' ענצרהם וגוהרהם וכמא ילחק אלקלב מן סאיר אלאעצ'א אמראץ' מן שהוה' אלכבד ואלמעדה ואלאנת'ין מן סו מזאגהמא כד'לך נאל ישראל אלאמראץ' מן תשבההם באלאמם כמא קיל וַיִּתְעָרְבוֹ בַּגּוֹיִם וַיִּלְמְדוּ מַעֲשֵׂיהֶם. פלא יסתבעד אן יקאל פי מת'ל הד'א אָכֵן חֳלָיֵינוּ הוּא נָשָׂא וּמַכְאוֹבֵינוּ סְבָלָם. פצרנא מתכלפין. ואלעאלם פי דעה וראחה ואלבלאיא אלחאלה בנא סבב לצלאח דיננא וכ'לוץ אלכ'אלץ מנא וכ'רוג אלזיף ענא פבכ'לוצנא ובצלאחנא יתצל אלאמר אלאלאהי באלדניא כמא עלמת אן אלענאצר אנסאקת ליכון מנהא אלמעאדן ת'ם אלנבאת ת'ם אלחיואן ת'ם אלאנסאן ת'ם צפוה' אדם, פאלכל מנסאק מן אגל תלך אלצפוה ליתצל בהא אלאמר אלאלאהי. ותלך אלצפוה מן אגל צפוה אלצפוה כאלאנביא ואלאוליא. ובד'לך אטרד קול אלקאיל תֵּן פַּחְדְּךָ ה' אֱלֹהֵינוּ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ. ת'ם תֵּן כָּבוֹד לְעַמֶּךָ. ת'ם צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ. לאנהם צפוה' אלצפוה.

[מה] קאל אלכ'זרי, לקד נבהת ושבהת ולקד אחסנת פי אלתנביה ואלתשביה. לכן כאן ינבג'י אן נרי מנכם אלעבאד ואלזהאד אכת'ר מנהם פי ג'ירכם.

[מו] קאל אלחבר, לקד יעז עלי נסיאנך מא וטאתה ענדך מן אלאצול ואקררת אנת בהא, אלם נתפק אנה לא יתקרב אלי אללה אלא באעמאל מאמור בהא מן ענד אללה, אתט'ן אלתקרב הו אלכ'שוע ואלתד'לל ומא גרי מגראהמא.

[מז] קאל אלכ'זרי, נעם מע אלעדל הכד'א אט'ן קראתה פי כתבכם כמא קיל וּמָה ה' אֱלֹהֶיךָ שׁוֹאֵל מֵעִמָּךְ כִּי אִם לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹהֵיךָ וגו'. וּמָה ה' אֱלֹהֶיךָ דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ וג'יר ד'לך כת'יר.

[מח] קאל אלחבר, הד'ה ואמת'אלהא הי אלנואמיס אלעקליה והי אלתוטיה ואלמקדמה ללשריעה אלאלאהיה מתקדמה להא באלטבע ובאלזמאן, לא בד מנהא פי סיאסה אי גמאעה כאנת מן אלנאס חתי גמאעה' אללצוץ לא בד פיהא מן אלתזאם אלעדל פימא בינהם ואלא לא תדום צחבתהם. ולמא בלג' עציאן ישׂראל אלי חד תסהלוא באלשראיע אלעקליה ואלסיאסיה אלתי לא בד מנהא לכל גמאעה כמא לא בד לכל פראד מן אלאמור אלטביעיה מן אכל ושרב וחרכה וסכון ונום ויקט'ה, ותמסכוא מע הד'א באלעבאדאת מן אלקראבין וג'יר ד'לך מן אלשראיע אלאלאהיה אלסמעיה קנע מנהם באלדון וקיל להם יא לית לו חאפט'תם עלי אלשראיע אלתי ילתזמהא אקל אלגמאעאת ואדונהא מן לזום אלעדל ואלכ'יר ואלאקראר בפצ'ל אללה לאן אלשריעה אלאלאהיה לא תתם אלא בעד כמאל אלשריעה אלסיאסיה ואלעקליה. ופי אלשריעה אלעקליה לזום אלעדל ואלאקראר בפצ'ל אללה פמן פאתה הד'א כיף לה באלקראבין ואלסבת ואלכ'תאנה וג'יר ד'לך ממא לם יוגבה אלעקל ולא ינפיה והי אלשראיע אלתי בהא כ'צוא ישׂראל זיאדה עלי אלעקליאת ובהא חצל להם פצ'ל אלאמר אלאלאהי פלם ידרוא כיף וגבת הד'ה אלשראיע כמא לם ידרוא כיף אתפק אן ינזל כְּבוֹד ה' בינהם ואֵשׁ ה' אֹכֶלֶת קראבינהם, וכיף סמעו כ'טאב אלרב וכיף גרי להם כל מא גרי ממא לא תחתמלה אלעקול לולא אלעיאן ואלמשאהדה אלתי לא מדפע פיהא, פלמת'ל הד'א קיל להם וּמָה ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ. וְעוֹלוֹתֵיכֶם סְפוּ עַל זִבְחֵיכֶם. וג'יר ד'לך ממא אשבהה, אימכן אן יקתצר אלאסראילי עלי עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד ויכ'תצר אלמילה ואלסבת וסאיר אלשראיע ויפלח.

[מט] קאל אלכ'זרי לא, בחסב מא קדמתה, ואנמא יציר עלי ראי אלפלאספה רגלא פאצ'לא ולא יבאלי באי וגה תקרב באלתהוד או באלתנצר או ג'יר ד'לך או במא יכ'תרעה לנפסה. וקד רגענא אלי אלתעקל ואלקיאס ואלתחכם ויציר גמיע אלנאס מגתהדין מוגודין עלי אלתשרע במא אדי אליה קיאסהם והד'א מחאל.

[נ] קאל אלחבר, פאלשריעה אלאלאהיה לא תתעבדנא באלתזהד לכן באלאעתדאל ואעטא כל קוה מן קוי אלנפס ואלבדן נציבהא באלעדל דון אסראף לאן אלאסראף פי קוה ואחדה תקציר ען אכ'רי, פמן מאל מע קוה' אלשהוה קצר ען קוה' אלפכר. ובאלעכס. ומן מאל מע אלג'לבה קצר ען ג'ירהא, פליס טול אלציאם עבאדה למן כאן כ'אמל אלשהואת סאקטהא צ'עיף אלבדן, בל אלתנעם הנא נקץ' וחד'ר. ולא אלתקלל מן אלמאל עבאדה אד'א אתפק חלאלא הינא לא ישגלה אכתסאבה ען אלעלם ואלעמל, לא סימא למן כאן ד'א עיל ובנין ואמאל פי נפקאת תרצ'י אללה. בל אלתכת'ר אולי בה. ובאלגמלה פשריעתנא מקסמה בין אליראה ואלאהבה ואלשמחה. תתקרב אלי רבך בכל ואחדה מנהא. פליס כ'שועך פי איאם אלתענית באקרב מן אללה מן פרחך פי שבתות וימים טובים אד'א כאן פרחך ען פכרה וניה. פכמא אן אלתחנונים מחתאגה אלי פכרה וניה. כד'לך אלפרח באמרה ושריעתה יחתאג אלי פכרה וניה לתפרח בנפס אלשריעה מחבה פי משרעהא. ותרי מא פצ'לך בה וכאנך פי צ'יאפתה מדעו אלי מאידתה ונעמה תשכר עלי ד'לך אצ'מארא ואט'הארא. ואן תכ'טי בך אלטרב אלי חד אלג'נא ואלרקץ פרחא מנך באלשריעה כ'אצה כאן ד'לך אלג'נא ואלרקץ עבאדה וצלה בינך ובין אלאמר אלאלאהי. והד'א אלאמור איצ'א לם תתרכהא שריעתנא מהמלה בל מצ'בוטה, אד' ליס פי וסע אלבשר תקסיט מצאלח קוי אלאנפס ואלאבדאן ותקריר מא תג'ל אלארץ' חתי תעטל פי שמטה ויובל ויעטי מנהא אלמעשר וג'יר ד'לך. פפרץ' עטלה אלסבת ועטלה אלאעיאד ועטלה אלארץ' ואלכל זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם וזִכְרוֹן לְמַעֲשֵׁה בְרֵאשִׁית. לאן אלאמרין מתקארנאן לאנהמא אנקצ'יא במגרד אלאראדה אלאלאהיה לא באתפאק ולא בטביעה וכמא קאל תע' כִּי שְׁאַל נָא לְיָמִים רִאשׁוֹנִים וגו'. הֲשָׁמַע עָם קוֹל אֱלֹהִים וגו'. הֲנִסָּה אֱלֹהִים וגו'. פצאר אלתחפט' באלסבת הו בעינה אלאקראר באלרבוביה. לכן כאנה אקראר בנטק עמלי לאן מן אעתקד אלסבת מן אן פיה כאן אלפראג' מן מעשה בראשית פקד אקר באלחדת' לא שך. ואן אקר באלחדת' אקר באלמחדת' אלצאנע תע'. ומן לם יעתקדה וקע פי שכוך אלקדם ולם יצף אעתקאדה לכ'אלק אלעאלם תע', פאלתחפט' בפראיץ' אלסבת אקרב אלי אללה מן אלתעבד ואלתזהד ואלאנקטאע. פאנט'ר כיף צאר אלאמר אלאלאהי אלמרתבט באַבְרָהָם ת'ם בגמהור צפותה ובאלארץ' אלמקדסה יסאוק אלאמה דרגה' דרגה' ויחאפט' עלי אלנסל חתי לא ישד' מנהם שאד' ויצ'עהם פי אחפט' מכאן ואטיבה ואכ'צבה וינמיהם ד'לך אלנמו אלמעגזי חתי ינקלהם ויג'רסהם פי אלתרבה אלמשאכלה ללצפוה פתסמי באֱלֹהֵי אַבְרָהָם וֶאֱלֹהֵי הָאָרֶץ כמא תסמי יוֹשֵׁב הַכְּרוּבִים וְיוֹשֵׁב צִיּוֹן וְשׁוֹכֵן יְרוּשָׁלַםִ תשביהא להד'ה אלמואצ'ע באלסמאואת כמא קיל הַיּוֹשְׁבִי בַשָּׁמָיִם. ולט'הר נורה פי הד'ה כט'הור נורה פי אלסמא לכן בואסטה קום יסתחקון קבול ד'לך אלנור פהו יפיצ'ה עליהם ויתסמי ד'לך מנה אהבה. והי אלתי רסמת לנא ופרצ'ת עלינא אן נעתקדהא ונסבח ונשכר עליהא פי אַהֲבַת עוֹלָם אֲהַבְתָּנוּ. לנתצור אלאבתדא מנה לא מנא כמא נקול פי כ'לקה אלחיואן מת'לא אנה לם יכ'לק נפסה. לכן אללה צורה ואתקנה אד' ראי מאדה תצלח לתלך אלצורה. כד'לך כאן הו תע' אלמבאדר אלמבתדי לאכ'ראגנא מן מצר לנכון לה עסכרא ויכון לנא מלכא. כמא קאל אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים. בל קד קאל איצ'א יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר.

[נא] קאל אלכ'זרי, לקד תגאוז אלקול ההנא תגאוזא עט'ימא ותסאמחת אלכ'טאבה תסאמחא כת'ירא אן יכון אלכ'אלק יפתכ'ר בבשר.

[נב] קאל אלחבר, הל כנת תסתסהל ד'לך פי כ'לקת אלשמס.

[נג] קאל אלכ'זרי, נעם לעט'ים את'ארהא לאנהא בעד אללה אלסבב פי אלכון ובהא ומן אגלהא ינתט'ם אלליל ואלנהאר ופצול אלסנה, ותתכון אלמעאדן ואלנבאת ואלחיואן, ובנורהא אלבאהר יכון אלאבצאר ואלאלואן אלמבצרה, פכיף לא יכון כ'לקהא פכ'רא לכ'אלקהא ענד אלנאטקין.

[נד] קאל אלחבר, אוליס נור אלבצאיר אלטף ואשרף מן נור אלאבצאר אולם יכן אהל אלארץ' פי עמי וטג'יאן קבל בני אסראיל חאשי אלאפראד אלד'ין ד'כרנאהם. פקום יקולון אן לא כ'אלק, בל לא גז מן אלעאלם אחק באן יכון מכ'לוקא מן אן יכון כ'אלקא פאלכל קדים. וקום יקולון אן אלפלך הו אלקדים וכ'אלק אלכל פיעבדונה. וקום ידעון באן אלנאר הי ד'את אלנור ואלאפעאל אלקויה אלעגיבה והי אלתי ינבג'י אן תעבד ואן אלנפס נאר. וקום יעבדון ג'יר ד'לך מן שמס וקמר וכואכב וצור חיואנאת יתעלקון בצור אלפלך. וקום יעבדון מלוכהם או עלמאהם, וכלהם יצפק אנה לא יט'הר פי אלעאלם את'ר ופעל כ'ארג ען אלעאדה ואלטביעה. חתי אלמתפלספון אלד'ין לטף נט'רהם וצפא ראיהם ואקרוא בסבב אול לא ישבה אלאשיא וליס כמת'לה, אחאלוא בקיאסהם אן יכון לה את'ר פי אלעאלם לי סימא פי אלגזאיאת, אלתי ינזהונה וירפעונה ען אן ידריהא פצ'לא ען אן יחדת' פיהא חדת'א, חתי צפת תלך אלגמלה אלתי אסתחקת חלול אלנור עליהא וקצ'א אלמעגזאת להא וכ'רק אלעאדאת, וט'הר עיאנא אן ללדניא מאלכא וחאפט'א וצ'אבטא, יעלם מא דק ומא גל, ויגאזי עלי אלכ'יר ואלשר. פצארת הדאיה ללקלוב וכל מן גא בעדהא לם יקדר אן ישד' ען אצולהא, חתי צארת אליום אלמעמורה כלהא מקרה באלקדם ללה ואלחדת' ללעאלם, וברהאנהם עלי ד'לך בנו אסראיל ומא קצ'י להם ומא אנקצ'י עליהם.

[נה] קאל אלכ'זרי, אן הד'א לפכ'ר עט'ים, ומן אלביאן לסחר, ובחק קיל לַעֲשׂוֹת לוֹ שֵׁם עוֹלָם וַתַּעַשׂ לְךָ שֵׁם כְּהַיּוֹם הַזֶּה ולִתְהִלָּה וּלְשֵׁם וּלְתִּפְאֶרֶת.

[נו] קאל אלחבר, אלם תר כיף וטא דוד פי מדח אלתורה אד' קדם וצף אלשמס פי הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵל. פוצף עמום נורהא וצפא גרמהא וקואם טריקהא וגמאל מנאט'רהא, ואתבע ד'לך בקולה תוֹרַת ה' תְּמִימָה ומה יתבעה, כאנה יקול לא תעגבוא מן הד'ה אלאוצאף לאן אלתורה אט'הר ואבהר ואשהר וארפע ואנפע, ולוא בנו אסראיל לם תכן אלתורה, נעם ולם יפצ'לוא מן אגל משה בל אנמא פצ'ל משה מן אגלהם, לאן אלאהבה אנמא כאנת פי אלגמהור זרע אברהם יצחק ויעקב, ואכ'תיאר משה לתוציל אלכ'יר אליהם עלי ידיה. פנחן לא נתסמי באמה' משה, בל אמה' אללה כמא קיל עַם ה', ועַם אֱלֹהֵי אַבְרָהָם. פליס דליל אלאמר אלאלאהי תדקיק אלאלפאט' ורפע אלחואגב ואכ'פא סואד אלעין ואלתכת'יר באלתחנין ואלתצ'רע ואלחרכאת ואלאקואל אלתי ליס וראהא אפעאל, לכן אלניאת אלכ'אלצה אלתי דלילהא אפעאל מן שאנהא אן תשק עלי אלאנסאן, לכן יפעלהא בג'איה' אלחרץ ואלמחבה כאלקצד אלי אלמוצ'ע אלכ'אץ מן אי מוצ'ע כאן, ואלחג ת'לת' מראת פי אלסנה, ומא יתבע ד'לך מן אלשקא ואלנפקאת, והי ימתת'לה בגאיה' אלפרח ואלאבתהאג וכאכ'ראג מעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני, ואלרֵאָיוֹן, ותרך ג'לאת פי אלשמטה ואליוֹבלים. ונפקאת אלסבות ואלאעיאד ועטלתהא, ואעטא אלבִּכּוּרִים ואלבכוֹרוֹת ומתנות כהונה וראשית הגז וראשית עריסותיכם, חאשא אלנדרים ואלנדבות, וחאשא כל מא ילזמה עלי כל זדון וכל שגגה, ואלשלמים, ומא ילזמה מן אלקרבנות עלי אלאעראץ' אלתי תטרא עליה מן אלנגאסאת, ועלי כל ולאדה תכון ענדה, וכל זיבות וכל צרעת, וג'יר ד'לך כת'יר. כל ד'לך באמר אללה תע' לא תעקל ולא תחכם, ולא פי קדרה' אלבשר תקדיר הד'א מתרתבא מתנאסבא לא יכ'אף דכ'ול אלכ'לל מנה כאנה קסט ישראל וקדרהם וקדר ג'לאת ארץ' אלשאם נבאתא וחיואנא וקדר שבט לוי ואמר פי אלמדבר בהד'ה אלנסב עלמא מנה באן הד'ה אלנסבה אד'א אנתט'מת בקוא ישׂראל בופרהם ולם ינקץ אללוים שי, ולם יצל אלאמר אלי צ'עף שבט או משפחה במא געל איצ'א מן אנצראף אלכל פי סנה אליובל כמא כאן פי אלסנה אלאולי מן קסמה אלארץ' אלי תפאציל ודקאיק תצ'יק אלצחף ענהא ירי מן תדברהא אנהא ליסת מן תדאביר בשרי, סבחאן מדברהא, לֹא עָשָׂה כֵן לְכָל גּוֹי וּמִשְׁפָּטִים בַּל יְדָעוּם. ובקי הד'א אלנט'אם פי אלדולתין נחו אלף ות'לת' מאיה' עאמא ולו אסתקאם אלקום לבקי כִּימֵי הַשָּׁמַיִם עַל הָאָרֶץ.

[נז] קאל אלכ'זרי, אנכם אליום פי חירה מן הד'ה אללואזם אלעט'ימה ואי אמה תקדר עלי חרז הד'א אלנט'אם.

[נח] קאל אלחבר, אלגמאעה אלתי רקיבהא ומעאקבהא ומת'יבהא ללחין פי מא בינהא אעני אלשכינה. אלא תרי קול יהושע לֹא תּוּכְלוּ לַעֲבוֹד אֶת ה' כִּי אֱלֹהִים קְדוֹשִׁים הוּא וגו'. הד'א וקד כאנת גמאעתה מן אלתחפט' פי חד לם יוגד פיהם עאץ פי חרם יריחו אכת'ר מן עכן פי גמלה' אכת'ר מן סת מאיה' אלף, ת'ם כאן מן אלעקאב ללוקת עלי גמאעה מא כאן, ומא כאן מן עקובה מרים ואלצרעת, ועקובה' עֻזָּה, ועקובה' נדב ואביהוא, ועקובה' אַנְשֵׁי בֵּית שֶׁמֶשׁ כִּי רָאוּ בַאֲרוֹן ה'. וקד כאן מן מעגזאת אלשכינה אן יט'הר אלסכ'ט אליסיר עלי ד'נוב מא ללוקת פי אלחיטאן ופי אלת'יאב. ואד'א קוי ט'הר פי אלאבדאן עלי מנאזל מן אלקוה ואלצ'עף. ואלכהנים מוקופון להד'א אלעלם אלדקיק ולתמייז מא מנה אלאהי פינתט'ר בה אלאסאביע כמא אנתט'ר פי מרים, ומא מנה מזאגי מתמכן וג'יר מתמכן והו עלם ג'ריב חת' עליה תע' הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת לִשְׁמוֹר מְאֹד וְלַעֲשׂוֹת כְּכָל אֲשֶׁר יוֹרוּ אֶתְכֶם הַכֹּהֲנִים הַלְּוִים וגו'.

[נט] קאל אלכ'זרי, הל ענדך פי הד'א בעץ' אקנאע ותקריב.

[ס] קאל אלחבר, קד קלת לך אן לא מנאסבה בין עקולנא ואלאמר אלאלאהי וינבג'י אן לא נרום תעליל מת'ל הד'ה אלעט'אים. לכני אקול בעד אלאסתג'פאר ואלתברי מן אלקטע אנה כד'לך אנה רבמא תעלקת אלצרעת ואלזיבוּת מן נגאסה אלמית לאן אלמות הו אלפסאד אלאעט'ם, ואלעצ'ו אלאברץ כאלמית, ואלמני אלפאסד כד'לך לאנה כאן ד'א רוח טביעי מתהיי ליכון נטפה ויתכון מנה אנסאן פפסאדה מצ'אד לכ'צוציה' אלחיאה ואלרוח, וליס ידרך מת'ל הד'א אלפסאד ללטאפתה אלא ד'וו אלארואח אללטיפה ואלאנפס אלשריפה אלתי תעלק באלאלאהיה באלנבוה או אלרויה אלצאדקה ואלכ'יאלאת אלמתחקקה. נעם קד וגד קום ת'קלא פי נפוסהם מהמא לם יטהרוא מן גנאבתהם וקד גרב אנהם יפסדון במסהם אלאשיא אללטיפה כאלנואויר ואלכ'מור. ואכת'רנא יתג'יר מן קרב אלמותי ואלמקאבר. ותשוש נפוסהם מדה פי אלבית אלד'י כאן פיה אלמית. ומן כאן ג'ליט' אלפואד לא יתג'יר לד'לך, כמא נרי מת'ל ד'לך פי אלעקליאת מן יטלב צפא פכר פי אלעלום אלברהאניה, או צפא נפס ללצלאה ואלדעא יגד ללאג'ד'יה אלג'ליט'ה ולזיאדה' אלמאכול ואלמשרוב צ'ררא, וכד'לך יגד אלצ'רר מן מגאלסה' אלנסא וצחבה' ד'וי אלהזל ואלאשתג'אל באלאשעאר אלהזליה אלגזליה.

[סא] קאל אלכ'זרי, יקנעני הד'א ענד תשכך אלנפס למא ד'א ינגס הד'א אלפצ'ל אלגוהרי אעני אלמני וכלה רוח מא לא ינגס אלבול ואלבראז עלי סמאגה ראיחתה ומנט'רה מע כת'רתה. ובקי עלי צָרַעַת הַבֶּגֶד וְהַבַּיִת.

[סב] קאל אלחבר, קד קלת אנהא מן כ'צוציאת אלשכינה, פאנהא כאנת פי ישראל במנזלה אלרוח פי גסד אלאנסאן, תפידהם חיאה אלאהיה ותכסבהם רונקא וגמאלא ונורא פי אנפסהם ואבדאנהם והיאתהם ומסאכנהם, ומתי אנקבצ'ת ענהם סכ'פת אראוהם וסמגת אבדאנהם ותג'יר גמאלהם ואד'א אנקבצ'ת ען אלאפראד ט'הר עלי שכ'ץ שכ'ץ את'אר אנקבאץ' נור אלשכינה ענה, כמא תרי את'ר אנקבאץ' אלרוח דפעה ללפזע ואלהם יג'יר אלבדן ונרי פי אלנסא ואלצביאן לצ'עף ארואחהם יערץ' פי אבדאנהם את'אר סוד וכ'צ'ר מן אלכ'רוג באלליל, וינסב ד'לך ללשיאטין, ורמבא ערץ' מן ד'לך ומן רויה אלמותי ואלקתלי אמראץ' עסירה' אלזואל פי אלבדן ואלנפס.

[סג] קאל אלכ'זרי, ארי שריעתכם ינטוי פיהא כל דקיק וג'ריב, מן אלעלום מא ליס כד'לך פי ג'ירהא.

[סד] קאל אלחבר, בל אלסנהדרין כאנוא מכלפין אלא יפותהם עלם מן אלעלום אלחקיקיה ואלתכ'יליה ואלאצטלאחיה חתי אלסחר ואללג'את וכיף יוגד דאימא סבעון שיכ'א עאלמא אן לם תכן אלעלום שאיעה מבת'ות'ה פי אלאמה, פמתי מא מאת שיך' כ'לפה אכ'ר מת'לה. וכיף לא יכון ד'לך וכלהא מחתאג אליהא פי אלשריעה, פאלטביעיה מנהא מחתאג אליהא פי אלפלאחה למערפה אלכלאים, ואלתחפט' מן אלשְׁבִיעִית ואלעָרְלָה, ופי תמייז אלנבאת ואנואעה כי תבקי עלי מא כ'לקת עליה ולא יכ'תלט נוע בנוע עלם דקיק, הל אלכ'נדרוס מת'לא מן נוע אלשעיר, או אלסלת מן נוע אלקמח, ואלקנביט מן נוע אלכרנב ומערפה קוי אצולהא, ומקדאר אמתדאדהא פי אלארץ', ומא יבקי לסנה אכ'רי, ומא לם יבק ליעלם כם יתרך בין נוע ונוע פי אלמכאן ופי אלזמאן. ת'ם פי תמייז אנואע אלחיואן להד'א אלג'רץ', וג'רץ' אכ'ר פי מא לה סם ומא לא לה סם. ת'ם מערפה' אלטריפות אלתי הי אדק מן כל מא אתי בה ארסטאטאליס מן מערפה' מקאתל אלחיואן ללאבעאד ען אכל אלמיתה, ופי אלקליל אלד'י בקי ענדנא מן הד'א אלעלם מא יבהר אלעקול ת'ם מערפה' אלעיוב אלתי מן אגלהא יתאכ'ר אלכהנים ען אלכ'דמה. ועיוב אלחיואן אלד'י יבעד ען אלקראבין. ת'ם פי תפרקה' אצנאף אלזיבוּת ללרגל וללאמראה וכמיה' אדואר אלנדות, ופי תפאציל ד'לך עלום לא יקדר עליהא אלבשר בטריק קיאסיה דון מעונה אלאהיה.

ופי עלם אלאפלאך ומסירהא מא צאר אלעבור בעץ' נתאיגה. וגלאלה' קאנון אלעִיבּוּר מעלומה, ומא תאצל פיה להד'ה אלאמה אלצ'עיפה אלמאדה אלקויה אלצורה, וכיף לא, והי ג'יר מחסוסה בין אלאמם לקלתהא וד'לתהא ותשתתהא, ותנט'מהא בקאיא אלשריעה אלאלאהיה נט'אמא צארוא בה כואחד. ומן אג'רבהא אלעִיבּוּר באלאצול אלמנקולה ען בית דוד מן תְּקוּפַת לְבָנָה אלד'י לם יכ'תל מנד' אלף ומיין סנין, וקד אכ'תלת ארצאד אלראצדין מן יוון וגירהם, ואחתיג פיהא אלי אצלאח וזיאדאת בעד מאיה' עאם. והד'א בקי עלי צחתה לאקתראנה באלנבוה. ולו צחבה אכ'תלאל פי דקיקה פי אלאצל לכאנת אליום אלפצ'יחה לבעד מא כאן יוגד בין אלמוֹלָד ואלרְאִיָּה. וכד'לך לא שך כאנת ענדהם תְּקוּפַת חַמָּה וג'ירהא מן אלכואכב.

ואמא עלם אלמוסיקא פתכ'יל אמה תפצ'ל אלאלחאן ותוקפהא עלי אגל קומהא והם בְּנֵי לֵוִי ינתחלון אלאג'אני פי אלבית אלמעט'ם פי אלאוקאת אלמעט'מה, וקד כפוא טלב אלמעאיש במא יאכ'ד'ון מן אלעשור, פלא שג'ל להם ג'יר אלמוסיקא, ואלצנאעה מעט'מה ענד אלנאס כמא הי פי נפסהא לא מהגנה ולא צ'איעה, ואלקום מן שרף אלענצר וד'כא אלטבע חית' הו, ומן רוסאהם פי אלצנאעה דוד ושמואל, פמא תט'ן באלמוסיקא הל אחכמוהא אם לא.

[סה] קאל אלכ'זרי, הנאך לא מחאלה תמת וכמלת, והנאך חרכת אלאנפס כמא יקאל אנהא תנקל אלנפס מן כ'לק אלי צ'דה וליס ימכן אן תכון אליום פי נסבה ממא כאנת אד' צארת הגינה, ויחמלהא אלכ'דם ואלמהגורון מן אלנאס, לכנהא יא חבר צ'אעת עלי שרפהא כמא צ'עתם עלי שרפכם.

[סו] קאל אלחבר, ומא ט'נך בעלום שלמה וקד תכלם עלי גמיע אלעלום בתאייד אלאהי ועקלי וג'ריזי וכאן אהל אלארץ' יקצדונה לינקלוא עלומה אלי אלאמם, חתי מן אלהנד. פגמיע אלעלום אנמא נקל אצולהא וגמלהא מן ענדנא אלי אלכשדים אולא. ת'ם אלי פרס ומדי. ת'ם אלי יון. ת'ם אלי אלרום. ולבעד אלעהד וכת'רה' אלוסאיט לא יד'כר פי אלעלום אנהא נקלת מן אלעבראניה, לכן מן אליונאניה ואלרומיה ואלפצ'ל ללעבראניה פי ד'את אללג'ה ופי מא צ'מנת מן אלמעאני.

[סז] קאל אלכ'זרי, והל ללעבראניה פצ'ל אלי אללג'את, והי אכמל ואוסע נרי ד'לך עיאנא.

[סח] קאל אלחבר, ערצ'הא מא ערץ' חאמליהא, צ'עפת בצ'עפהם, וצ'אקת בקלתהם, והי פי ד'אתהא אשרף נקלא וקיאסא. אמא אלנקל פאנהא אללג'ה אלתי אוחי בהא אלי אדם וחוה. ובהא תלאפט'א כמא ידל עלי ד'לך אשתקאק אָדָם מן אֲדָמָה. ואִשָּׁה מן אִישׁ. וחַוָּה מן חַי. וקַיִן מן קָנִיתִי. ושֵׁת מן שָׁת. ונֹחַ מן יְנַחֲמֵנוּ. מע שהאדה' אלתורה ונקל אלכאפה אלי עבר אלי נח אלי אדם. ואנהא לג'ה' עבר, ובה תסמת עבראניה לאנה בקי עליהא וקת אלפַּלָּגָה ותשתת אלאלסנה וקד כאן אברהם סריאניא פי אור כשדים. לאן אלסריאניה לג'ה' כשדים וכאנת לה אלעבראניה לג'ה' כ'אצה לשון הקדש. ואלסריאניה לשון חול. לד'לך חמלהא ישמעאל אלי אלערב אלעראבה, פצארת הד'ה אלת'לת' לג'את מתשאבהה אלסריאניה ואלערביה ואלעבראניה פי אסמאיהא ואנחיאהא ותצאריפהא. ואמא פצ'להא קיאסא פבאעתבאר אלקום אלמסתעמלין להא פימא אחתיג אליה מן אלמכ'אטבה לא סימא מע אלנבוה אלשאיעה פיהם ואלחאגה אלי אלועט' ואלאג'אני ואלתסאביח, ומלוכהם מת'ל משה ויהושע ודויד ושלמה אימכן אן תנקצהם עבארה ענד חאגתהם אליהא ען שי כמא תנקצנא נחן אליום לד'האב אללג'ה ענדנא, אראית וצף אלתורה ללמשכן ואלאפוד ואלחשן וג'יר ד'לך אד' אחתאג אלי אסמא ג'ריבה מא אכמל מא וגדה ומא אגמל אנתט'אם אלוצף. וכד'לך אסמא אלאמם ואצנאף אלטיור ואלאחגאר, ואעתבר תסאביח דוד, ושכאוי איוב וגדלה מע אצחאבה, וועט' ישעיה וועדה וועידה וג'ירהם.

[סט] קאל אלכ'זרי, ג'איתך פי הד'א וג'ירה אן תסויהא מע ג'ירהא מן אללג'את פי אלכמאל, פאין אלפצ'ילה אלזאידה, בל יפצ'להא ג'ירהא באלאשעאר אלמנט'ומה אלמנטבקה עלי אלאלחאן.

[ע] קאל אלחבר, קד תבין אן אלאלחאן מסתג'ניה ען וזן אלכלאם ואן באלפראג' ואלמלא יקדר אן ילחן הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב בלחן לְעוֹשֵׂה נִפְלָאוֹת גְּדוֹלוֹת לְבַדּוֹ. הד'א פי אלאלחאן ד'ואת אלאעמאל. ואמא אלקרצ'יאת אלמהתותה אלאנשאדיה אלתי פיהא יגמל אלנט'אם פאכ'תצרת לפצ'ילה הי ארפע ואנפע.

[עא] קאל אלכ'זרי, ומא הי.

[עב] קאל אלחבר, לאן אלמקצוד מן אללג'ה תחציל מא פי נפס אלמכ'אטב פי נפס אלסאמע. והד'א אלקצד לא יתם עלי כמאלה אלא באלמשאפהה לאן ללמשאפהה פצ'לא עלי אלמכאתבה. וכמא קיל מפי סופרים ולא מפי ספרים. למא יסתעאן באלמשאפהה באלוקוף פי מוצ'ע אלקטע, ואלתמאדי פי מוצ'ע אלוצל, ובתשדיד אלנטק ותליינה, ובאשאראת ובאימאאת מן תעגב וסואל וכ'בר ותרג'יב ותרהיב ותצ'רע, וחרכאת תקצר ענהא אלעבארה אלסאד'גה. ורבמא אסתעאן אלמתכלם בחרכאת עיניה וחואגבה וגמלה' ראסה וידיה ליפהם אלסכ'ט ואלרצ'א ואלתצ'רע ואלתגבר עלי אלמקאדיר אלתי יריד. ופי הד'ה אלבקאיא אלתי תבקת לנא מן לג'תנא אלמכ'לוקה אלמכ'תרעה דקאיק ולטאיף אנטבעת פיהא לתפהים אלמעאני ולתקום מקאם תלך אלאסתעמאלאת אלמשאפהיה והי אלטעמים אלתי יקרא בהא אלמקרא ישכל פיהא אלקטע ואלוצל ויפצל מואצ'ע אלסואל מן אלגואב ואלאבתדא מן אלכ'בר ואלחפז מן אלתואני ואלאמר מן אלרגבה יחתמל אן תולף פי ד'לך תואליף. פמן יכון הד'א ג'רצ'ה פאנה לא מחאלה ידפע אלמנט'ום. לאן אלמנט'ום לא ימכן אנשאדה אלא בטריקה ואחדה, פיצל עלי אלאכת'ר פי מוצ'ע אלפצל, ויקף פי מוצ'ע אלוצל, ולא ימכן אלתחפט' מן הד'א אלא ען תכלף כת'יר.

[עג] קאל אלכ'זרי, בחק דפעת פצ'ילה סמאעיה בגנב פצ'ילה מענויה לאן אלנט'ם ילד'ד' אלמסמוע. והד'א אלצ'בט יחצל אלמעאני לכני אראכם מעשר אליהוד תרומון פצ'ילה' אלנט'ם ותחכון ג'ירכם מן אלאמם ותדכ'לון אלעבראניה פי אוזאנהא.

[עד] קאל אלחבר, והד'א מן תכלפנא וכ'לאפנא, אמא כפי אטראחנא להד'ה אלפצ'ילה אלמד'כורה אלא אנא נפסד וצ'ע לג'תנא אלתי וצ'עת ללאלפה פנרדהא ללשתאת.

[עה] קאל אלכ'זרי, וכיף ד'לך.

[עו] קאל אלחבר, אלם תר מאיה רגל יקרון אלמקרא כאנהם שכ'ץ ואחד. יקטעון פי אן ואחד ויצלון קראתהם כואחד.

[עז] קאל אלכ'זרי, קד אעתברת ד'לך ולם אר מת'לה פי אלעגם ולא פי אלערב, ולא ימכן ד'לך פי אנשאד אלשער, פאכ'ברני כיף חצלת הד'ה אלפצ'ילה פי הד'ה אללג'ה, וכיף אפסדהא אלוזן.

[עח] קאל אלחבר, באן גמע פיהא בין סאכנין ולם יגמע פיהא בין ת'לת' חרכאת אלא תחאמלא פגא אלכלאם אלי אלסכון ואכסב הד'ה אלפצ'ילה אעני אלאלפה ואלנשאט עלי אלקראה וסהל בד'לך אלחפט' וחצול אלמעאני פי אלנפס, ואול מא יפסד ערוץ' אלשער אמר הד'ין אלסאכנין פיטרח אלמלעיל ואלמלרע פיציר אָכְלָה וְאוֹכְלָה סוא. אִמְרוּ וְאָמְרוּ סוא פי אללחן. אוֹמַר וְאוֹמֵר. וכד'לך יציר שַׁבְתִּי וְשַׁבְתִּי סוא עלי מא בינהמא מן אלבון מן מאץ' ומסתקבל. וקד כאן לנא אתסאע פי טריק אלפיוט אלד'י לא יפסד לג'ה אד'א חרז לכן אדרכנא פי אלקול אלמנט'ום מא אדרך אבאינא פי מא קיל ענהם וַיִּתְעָרְבוּ בַּגּוֹיִם וַיִּלְמְדוּ מַעֲשֵׂיהֶם.

[עט] קאל אלכ'זרי, אסאלך הל תעלם סבבא לתחרך אליהוד ענד קראה' אלעבראניה.

[פ] קאל אלחבר, ד'כר אנה לתנביה אלחרארה אלג'ריזיה. ומא אט'נה אלא מן אלבאב אלד'י נחן פיה, למא אמכן גמלה מנהם אלקראה פה אחד אמכן אן יגתמע עשרה ואכת'ר עלי מצחף ואחד. ולד'לך צארת מצאחפנא כבארא פילגא כל ואחד מן אלעשרה אלי אלמיל מע אלאחיאן לרויה' אלחרף, ת'ם יעוד. ויכון הד'א מילא ורגועא לכון אלמצחף פי אלארץ'. ויכון הד'א אלסבב אלאול, ת'ם צארת עאדה מן אלרויה ואלמשאהדה ואלמחאכאה אלתי הי פי טבע אלנאס. וג'ירנא יקרא כל ואחד פי מצחפה ויצ'ם מצחפה אלי עינה או ינצ'ם הו אליה בקדר מא יריד מן ג'יר אן יצ'איקה צאחבה פיה, פליס יחתאג אלי מיל וארתפאע.

ת'ם פצ'ילה אלנקט וצ'בט אלשִׁבְעָה מְלָכִים ומא לנא מן תחריר ותדקיק ואלפואיד אלחאצלה מן אלתפרקה בין אלקמץ ואלפתח ואלצירי ואלסגל ופאידתה פי אלמעאני יפרק בהא בין אלמאצ'י ואלמסתקבל. מת'ל שַׂמְתִּי וְשַׂמְתִּי וָאֲבָרְכֵהוּ וַאֲבָרְכֵהוּ. ויפרק בין פעל וצפה מת'ל חָכָם וחָכַם ובין הֵא אלאסתפהאם והֵא אלמערפה. מת'ל הָעוֹלָה הִיא לְמַעְלָה. וג'יר ד'לך אלי מא תפיד מן חסן אנתט'אם אדראג אלכלאם פי גמע אלסאכנין חתי תאתי אלכלאם אלעבראני קראה תסתוי פיהא גמאעה דון לחן. וללחן איצ'א שרוט אכ'ר לאן גהאת אלנטק פי אלעבראניה באלקסמה ת'לת' צ'מה ופתחה וכסרה, ובקסמה ת'אניה צ'מה כברי והי קמץ ווסטי והי חולם וצג'רי והי שרק ופתחה כברי והי פתח וצג'רי והי סגול וכסרה כברי והי צירי וצגרי והי חירק, ואלשבא מחרכה בהד'ה כלהא בשראיט והי אלחרכה וחדהא דון זיאדה, וג'ירהא תקתצ'י סאכנה בעדהא, פאלקמץ יתבעה סאכן ממדוד פלא יתבעה דגש פי אלוצ'ע אלאול ואן אתבעה דגש פלצ'רורה פי אלוצ'ע אלת'אני או אלת'אלת' וסאכנה אלממדוד אמא אלף ואמא הא מת'ל בָּרָא. ורמבא תבע אלסאכן אלממדוד סאכן ט'אהר מת'ל קָאם אלחולם יתבעה סאכן ממדוד וסאכנה ואו או אלף מת'ל לא לו, ורבמא תבעה סאכן ט'אהר מת'ל שור שמאל. אלצרי יתבעה סאכן ממדוד וסאכנה אלף או יא מת'ל יוֹצֵא ויוֹצְאֵי. ואמא אלהא פליסת ללצרי באלטבע באלוצ'ע אלאול. לכן באלוצ'ע אלת'אני אלשרק מתרוך ללת'לת'ה אלאוצ'אע קד יתבעה אלממדוד וקד יתבעה אלדגש ואלסאכן אלט'אהר וסאכנה אלואו וחדהא מת'ל לוּ ולָלוּן ולֻקַּח אלחרק מת'ל אלשרק. מת'ל לִין ולִי ולִבִּי. אלפתח ואלסגל לא יתבעהמא סאכן ממדוד פי אלוצ'ע אלאול ואנמא ימדהמא אלוצ'ע אלת'אני. אמא ללאעתמאד עליה או ללחן או למוצ'ע קטע ופצל פאלוצ'ע אלאול תלתזם שראיטה מהמא נט'רת אלי חרף חרף וכלמה כלמה ולם תען באצלאח אדראג אלכלאם אלמולף מנהא מן וצל וקטע וכלמה כבירה וצג'ירה וג'יר ד'לך פחיניד' תתצ'ע לך אלשבעה מלכים עלי וצ'עהא אלאול דון כ'לאף ואלשבא עלי קדרהא דון גיעיא. ואלוצ'ע אלת'אני ינט'ר פי חסן תאליף אלאלפאט' ואדראגהא פרבמא ג'יר מן אלוצ'ע אלאול לאצלאח אלת'אני ואלוצ'ע אלת'אלת' הו אלתלחין ורבמא ג'יר שיא מן אלוצ'עין אלמתקדמין ולא ינכר פי אלוצ'ע אלאול תתאלי ת'לת' חרכאת לא יתכ'ללהא סאכן ולא דגש בל תתצל חרכה שבאיה בעד חרכה שבאיה ת'לת' ואכת'ר כמא יגוז ד'לך פי אלערביה לכן ד'לך מנכר פי אלוצ'ע אלת'אני פמתי אתפקת ת'לת' חרכאת פי אלוצ'ע אלאול מד אחדאהא אלוצ'ע אלת'אני בקדר סאכן מת'ל משכני לשכני רִצֲפַת אד' אלעבראניה תסתת'קל תואלי ת'לת' חרכאת אלא פי אלתקא מת'לין מת'ל שררך או א'ה'ח'ע' נַהֲרֵי נַחֲלֵי פאן שית מדדת ואן שית אסרעת. וכד'לך גוז אלוצ'ע אלאול אגתמאע חרכתין מתואליתין ממדודתין בקדר סאכנין וראי אלוצ'ע אלת'אני אן אלנטק בד'לך יסמג פיסקט אחד אלמדין ויבקי אלת'אני מת'ל שׂמתי ושׂמתי וכל מא מאת'לה. אלא תרי פָּעַל ואצחאבה אלנטק בהא בעכס אלנקט תמד אלעין והי פתח ותהמל אלפא והי קמץ. ומד אלעין אנמא הו לאעתמאד לא לסאכן לין. ולד'לך אבקי אָמַר לִי ועָשָׂה לִי עלי אלוצ'ע אלאול למא אעתמד עלי אלחרף אלצג'יר. והכד'א נרי פָּעָל בקמצין והו פעל מאץ' פנטלב עלה' ד'לך פנגדה פי אתנח או סוף פסוק פנקול אן הד'א אלסאכן תמכן פי אלוצ'ע אלת'אני מן אגל אלוקוף ואלקטע פיטרד לנא הד'א חתי נגד פָּעָל בקמצין איצ'א פי זקף פנטלב עלתה פנגדה מוצ'ע קטע פי אלמעני וכאן יסתחק אן יכון אתנח או סוף פסוק לולא צ'רוריאת אכ'ר אלגאת אלא יקע פי אתנח ולא פי סוף פסוק כמא נגד איצ'א פי אתנח וסוף פסוק פתחין עלי ג'יר ד'לך מן אלאטראד מת'ל וַיֵּלַךְ וכל וַיֹּאמַר וזָקַנְתִּי ותִשָּׁבַרְנָה. פוגד עלה וַיֹּאמַר מראעאה אלמעני אד' לא יסתחק ויאמֶר אלוקף פיה לאצ'טרארה אלי מא בעדה פי תתמים אלמעני, אלא קלילא מת'ל כאשר אָמָר. פאן מענאה תאם באלאחאלה עלי מא תקדם פיסתחק אלקמץ לאנה מוצ'ע קטע. ואמא וַיֵּלַךְ וַתִּשָּׁבַרְנָה פכאן חקה אן יכון וַיֵּלָךְ וַתִּשָּׁבָרְנָה פצעב נקל אלכסרה אלי פתחה כברי דון תדריג לכן נקלת אלי פתח. ולעל זָקַנְתִּי מן הד'א אלטריק מן אגל אן אצלה זָקֵן פנקל אלצירי אנד אלוקף אלי פתח.

וכד'לך נתעגב מן פֶּעל וכל מא גא עלי וזנה מלעיל ממדוד אלפא והו בסגול חתי נתפכר אנה לו לם תמד אלפא לצ'מת צ'רורה נטק אלעבראני אלי מד אלעין פיציר מלרע ויציר בין אלעין ואללאם סאכן לין בעד סגול והד'א שניע וליס בשניע פי אלפא אד' לא בד להן מן סאכן. ומוצ'ע אלסאכן פארג' פתלך אלמדה אלתי היא מלעיל אנמא הי סאכן ט'אהר באזא פֶּן עֶל לא באזא פאן עֶל. נעם אנה אד'א כאן פי אתנח וסוף פסוק רגע פֶּעֶל באזא פָּאן עֶל פראינא צ'רורה אלמד כמא קלנא פי שמתי ושמתי.

וכד'לך נתעגב מן שַׁעַר ונַעַר ואצחאבהא לאמתדאד פאיהא והי פתח ונתפכר פנרי אנהא מקאם פֶּעֶל ואנמא פתחת מן אגל א'ח'ה'ע'. ולד'לך לם תתג'יר ענד אלאצ'אפה כמא יתג'יר נָהָר וקָהָל ענד אלאצ'אפה לאנהא עלי זנה דָבָר. וכד'לך נגד אֶעֱשֶׂה יַעֲשֶׂה אֶבְנֶה אֶקְנֶה בסגול מע סאכן לין פנתפכר פי אלמת'אל אלאול אלד'י הו אֶפְעַל יִפְעַל. ונרי אן עין אלפעל לם יבן עלי מד בל עלי סאכן ט'אהר מע פתח אבדא ונעד'ר למא לם ינקט בפתח גדול פיקאל אֶעֱשַׂה אד' לא תקע פתחה עלי הֵא לינה אלא בקמץ. ואלקמץ ממדוד ועין אלפעל ליס בממדוד אצלא אלא אן תנקל אליהא חרכה או תקע אלי אלף מת'ל אֵצֵא.

פוגב נקל אעשה אלי סגול לאנה אקל אלחרכאת תמכנא וישארך אלצרי אד'א אחתיג פי אלוצ'ע אלת'אני אלי תמכינה עוצ'א מנה פי אלוקפאת ויכאד אלא יט'הר ללהא פי אעשה מכאן אלא פי אלקטע או פי אללחן, ויסתסהל אלדגש מעהא אֶעֱשֶׂה לָּךְ אֶבְנֶה לִּי חתי לא תט'הר מא ליס כד'לך פי אֵצֵא וָאָבֵא ויָּבֵא פלא יתבעהא דגש ויתקדמהא צרי לאט'האר אלאלף. ואלא תרי אסתכ'פאפהם באלהא חתי אסקטוהא מן אלכ'ט ואללפט' ויבן ויקן ויעש פכיף תמכן באלצרי בל אנמא תעטי אקל אלחרכאת והי אלסגול הד'א פי אלוצ'ע אלאול חתי ינקלהא אלוצ'ע אלת'אני אלי אלצרי ענד אלקטע.

וכד'לך נתעגב מן מַרְאֶה ומַעֲשֶׂה ומִקְנֶה ואצחאבהא למא נראהא פי אלאצ'אפה בצרי ופי ג'יר אלאצ'אפה בסגל. ונט'ן אלחק כאן פי עכס הד'א. פאד'א תפכרנא פי לאם אלפעל אלמעתלה והי אלהי אנהא מחסובה כאלעדם וכאן הד'ה אלאסמא אנמא הי מרא מעש מקן פלם תסתחק גיר אלסגל חתי תאתי צ'רורה לאט'הארהא בסאכן לין פי מראה ומעשה ומראיהן ומעשיהן פציר אלסגל צרי. ליקום ענד אלאצ'אפה מקאם אלפתח פי מַרְאָם ומַעֲשָׂם ואלד'י גא עלי אלוצ'ע אלאול ולם יג'ירה אלת'אני פי אלנקט לכן פי אללפט' בֵּן מפצולה בצרי. ומצ'אפה בסגול. ורבמא מדה אללחן מת'ל בן יאיר והו עלי וצ'עה אלאול בסגל ורבמא חפזה אללחן בן אחר. והו עלי וצ'עה אלאול בצרי ולא אשתבאה פי פֵעֵל מלרע אנה בצרי ולואצ'ע הד'א אלעלם אלדקיק אסראר תכ'פי ענא ורבמא וקפנא עלי בעצ'הא יקצד בהא אלתנביה עלי תפאסיר כקולנא פי העולָה היא ופי מא יפרק בין אלמאצ'י ואלמסתקבל ובין אלאנפעאל ואלמנפעל פינקט נאסָף אל עמי בקמץ וכאשר נאסַף וינקט וישחַט וישחָט. ואן לם תכן פי מוצ'ע קטע לפט'י פהי פי מוצ'ע קטע מענוי. וכת'ירא מא יחמל אלסגול אלתאבע ללזרקה מחמל אלאתנח ואלסוף פסוק ואלזקף פיתג'יר אלוצ'ע אלאול ולו אתסעת פי הד'א אלבאב לטאל אלכתאב ואנמא אערצ'ת עליך ד'וקא מן הד'א אלעלם אלדקיק ואנה ליס מהמלא בל מעללא מצ'בוטא.

[פא] קאל אלכ'זרי, כפאני הד'א תעגיבא בהד'ה אללג'ה וארג'ב אן תנתקל מעי אלי צפה' אלמתעבד ענדכם. ת'ם אסאלך ען אחתגאגכם עלי אלקראין, ת'ם אטלב מנך פי אלארא ואלאעתקאדאת אצולא, ת'ם אטלבך במא בקי ענדכם מן אלעלום אלקדימה.

אלמקאלה אלת'אלת'ה

[א] קאל אלחבר, צפה' אלמתעבד ענדנא ליס במנקטע ען אלדניא כי לא יציר כלא עליהא ותציר כלא עליה, פיבג'ץ' חיאתה אלתי הי מן נעם אללה עליה וימתן בהא עליה כקולה את מספר ימיך אמלא, והארכת ימים. בל יחב אלדניא וטול אלעמר, לאנהא תכסבה אלאכ'רה, וכל מא זאד חסנה רקי דרגה פי אלאכ'רה, נעם אנה יוד לו יציר פי רתבה' חנוך אלד'י קיל פיה ויתהלך חנוך, או רתבה' אליהו ליתפרג' חתי יתפרד לצחבה' אלמלאיכה, פלא יתסוחש פי אלוחדה ואלכ'לוה, בל הי אנסה. ויסתוחש פי אלמלא לפקדה משאהדה' מלכות אלסמא אלתי תג'ניה ען אלאכל ואלשרה. פלמת'ל האולא יחק באלתפרד אלתאם, בל יתמנון אלמות אד' קד בלג'וא אלנהאיה אלתי ליס בעדהא דרגה תרגי זיאדתהא. וללעלמא אלמתפלספה חב פי אלתפרד לתצפו אפכארהם לינתגוא מן קיאסאתהם נתאיג חק, חתי יחצל להם אליקין פי מא תבקי עליהם מן אלשכוך. וירידון מע הד'א לקא תלאמיד' ידעונהם אלי אלבחת' ואלתד'כר כמן ולע בגמע אלמאל, פהו יכרה אלאשתג'אל אלא מע מן יתאגרה פירבח מעה. והד'ה דרגה' סקראט ומן אשבהה. והאולא אפראד לא מטמע פי דרגתהם אליום. נעם אן בחצ'רה אלשכינה פי אלארץ' אלמקדסה פי אלאמה אלמהיאה ללנבוה כאן כ'לק יתזהדון ויסכנון אלקפאר מגתמעין מע מן שאכלהם לא מתפרדין באלגמלה, בל יתעאונון עלי עלום אלשריעה ואעמאלהא אלמקרבה אלי תלך אלדרגה בקדושה ובטהרה והם בני הנביאים. ואמא פי הד'א אלזמאן והד'א אלמכאן והד'א אלכ'לק ואין חזון נפרץ, מע קלה' אלעלם אלמכתסב ועדם ד'לך אלעלם אלמטבוע. מן חצל נפסה פי אלאנקטאע באלזהאדה פקד חצל נפסה פי עד'אב ומרץ' נפסי וגסמי פירי עליה תד'לל אלאמראץ' פיט'ן אנה תד'לל באלכ'שוע ואלכ'צ'וע ויחצל מסגונא יכפר באלחיאה מלאלא לסגנה ואלאמה, לא אלתד'אד'א באלתפרד. וכיף לא, והו לם יתצל בנור אלאהי יאנס אליה כאלאנביא, ולא חצל עלומא מא תפי באשגאלה ותלד'יד'ה בקיה' עמרה כאלפלאספה. והב אנה ורע כ'יר מחב פי מנאגאה' רבה פי אלכ'לוה ואלקיאם ואלתצ'רע ואלתחנן מא עסאה אן יחפט' מן אלתחנונים ואלבקשות. והד'ה אלמבתדעאת אנמא להא לד'ה איאם מהמא תטרא, וכל מא תכררת עלי אללסאן לם תנפעל להא אלנפס, ולא וגד להא שגא ותחנינא, פיבקי אלליל ואלנהאר ונפסה תטלבה בקואהא אלתי טבעת עליהא מן אלנט'ר ואלסמע ואלכלאם ואלתצרף ואלאכל ואלשרב ואלנכאח ואלרבח פי אלאמואל ואלאצלאח עלי אלאהל ומשארכה, אלצ'עפא ומעאונה' אלשריעה באלמאל אד'א ראי אכ'תלאלא, אליס יבקי מנתשבא נאדמא עלי מא רבט נפסה אליה, פיזיד בנדאמתה בעדא מן אלאמר אלאלאהי אלד'י ראם קרבה.

[ב] קאל אלכ'זרי, פלתצף לי אעמאל כ'ירכם אלאן.

[ג] קאל אלחבר, אן אלכ'יר הו אלמחאפט' עלי מדינתה, יקסט ויקדר עלי אהלהא ארזאקהם וגמיע חאגתהם, ויעדל פיהם בחית' לא יג'בן אחדהם ולא יעטיה פוק חקה אלד'י יסתחקה, ת'ם יגדהם פי וקת חאגתה אליהם מטיעין סריעי אלאגאבה לדעותה יאמרהם פיאתמרון וינהיהם פינתהון.

[ד] קאל אלכ'זרי, ען כ'יר סאלתך לא ען רייס.

[ה] קאל אלחבר, אלכ'יר הו מן כאן ריסא מטאעא עלי חואסה וקואה אלנפסאניה ואלבדניה ויסוסהא אלסיאסה אלמדניה כמא קיל ומושל ברוחו מלוכד עיר והו אלמהיא ללריאסה לאנה לו ראס מדינה לעדל פיהא כמא עדל פי בדנה ונפסה, פקמע אלקוי אלשהואניה ומנעהא ען אלאנהמאל בעד אנצאפהא ואעטאיהא מא יסד כ'ללהא באלטעאם אלקצד ואלשראב אלקצד ואלאסתחמאם ואסבאבה בקצד איצ'א, וקמע איצ'א אלקוי אלג'צ'ביה אלטאלבה לט'הור אלג'לבה, בעד אנצאפהא ואעטאיהא חט'א פי אלג'לבה אלנאפעה מן מנאט'ראת אלעלום ואלארא וזגר אהל אלשר ואעטי אלחואס חט'הא פימא יעוד נפעה עליה, פיצרף אלידין ואלקדמין ואללסאן פי אלאמר אלצ'רורי ופי אלאכ'תיאר אלאנפע. וכד'לך אלסמע ואלבצר ואלחס אלמשתרך תאבע להמא. ת'ם אלתכ'יל ואלוהם ואלפכר ואלד'כר, ת'ם אלקוה אלאראדיה אלמצרפה לגמיע הד'א והי מצרפה כ'אדמה לאכ'תיאר אלעקל, ולא ידע אחדא מן הד'ה אלאעצ'א ואלקוי אן ינהמל פי מא יכ'צה וחדה, פיבכ'ס אלבאקיה.

ולמא קצ'י חאגה' כל ואחדה מנהא ואעטי אלטביעיה מא יכפיהא מן אלסכון ואלנום, ואלחיואניה מא יקותהא מן אליקט'ה ואלחרכה פי אעמאל אלדניא, דעא חיניד' גמאעתה כאלריס אלמטאע ידעו עסכרה אלמטיע אלי מא יעינה עלי אלאתצאל באלרתבה אלתי פוקהא, אעני אלרתבה אלאלאהיה אלתי פוק אלרתבה אלעקליה, פירתב גמאעתה וינט'מהא יחאכי תרתיב משה רבינו ע'ה' גמאעתה חול הר סיני, ויוצי אלקוה אלאראדיה אן תכון קאבלה מטיעה למא ירד מן ענדה מן אמר, פתמתת'לה מן חינהא, פתצרף אלקוי ואלאעצ'א עלי מא יאמר דון כ'לאף, ויוציהא אלא תלתפת אלי שיאטין אלוהמיה ואלמתכ'ילה, ולא תקבלהמא ולא תצדקהמא, חתי תשאר אלעקל, פאן גוז מא ענדהמא קבלתה, ואלא עצתהמא, פתקבל אלאראדיה ד'לך מנה ותצמם עלי אמתת'אלה, פתסדד אלאת אלפכר ותכ'ליה מן כל מא תקדם מן אלאפכאר אלדניאיה ותכלף אלמתכ'ילה אחצ'אר אבהג אלצור אלמוגודאת ענדהא במעונה אלד'כר לתחאכי בה אלאמר אלאלאהי אלמטלוב מת'ל מעמד הר סיני, ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה, ומת'ל משכן משה ע'ה', וסדר עבודה, וחלול אלכבוד פי אלבית, וג'יר ד'לך כת'יר ויאמר אלחאפט'ה אן תודע ד'לך ולא תנסאה, ויזגר אלוהמיה ושיאטינהא מן תשויש אלחק ותשכיכה, ויזגר אלג'צ'ביה ואלשהואניה ען תמייל אלאראדיה ותחריפהא ואשג'אלהא במא ענדהמא מן ג'צ'ב ושהוה.

ובעד הד'ה אלתוטיה תנהץ' אלקוה אלאראדיה גמיע אלאעצ'א אלמתצרפה להא בנשאט וחרץ ופרח, פתקף פי וקת וקוף מן ג'יר כסל, ותסגד ענד מא יאמרהא באלסגוד, ותקעד חין אלקעוד, ותשכ'ץ אלאעין שכ'וץ אלעבד אלי מולאה, ותקף אלידאן ען עבת'המא ולא תגתמע אלואחדה באלאכ'רי. ותסתוי אלקדמאן ללוקוף, ותקף גמיע אלאעצ'א כאלבאהתה אלכ'איפה לטאעתהא לסאיסהא, לא יהמהא אן בהא אלמא או כלאלא, ויכון אללסאן מטאבקא ללפכר אלא יפצ'ל ענה, ולא ינטק פי צלאתה עלי סביל אלאעתיאד ואלמלכה כאלזרזור ואלבבג'א, בל מע כל כלמה פכרה ורויה פיהא, פיציר וקתה ד'אך לבאב זמאנה ות'מרתה, ותציר סאיר אוקאתה כאלטרק אלמוצלה אלי ד'לך, יתמני קרבה אד' פיה יתשבה באלרוחאניין ויבעד ען אלבהימיין, פצארת ת'מרה יומה ולילתה תלך אלת'לאת'ה אוקאת אלצלאה, ות'מרה' אלאסבוע יום אלסבת, אד' כאן מוקופא ללאתצאל באלאמר אלאלאהי ועבאדתה בשמחה לא בכ'שוע כמא תבין. ותרתיב הד'א מן אלנפס כתרתיב אלג'ד'א מן אלבדן, פיצלי לנפסה ויג'תד'י לבדנה, ותבקי עליה ברכה' אלצלאה אלי וקת צלאה אכ'רי כבקא קוה' אלג'דאה חתי יתעשי. ולא תזאל אלנפס תתכדר כל מא בעד וקת אלצלאה ענהא כמא ירד עליהא מן אשג'אל אלדניא, לא סימא אן דעת אלצ'רורה אלי צחבה' צביאן ונסא ואשראר פיסמע מא יכדר צפא נפסה מן כלמאת פאחשה ואג'אני תטרב אליהא אלנפס ולא יקדר עלי מלכהא. וענד אלצלאה יטהר נפסה ממא סלף ויהייהא ללמסתאנף, ת'ם לא ימר אסבוע עלי הד'א אלתרתיב אלא וקד סימת אלנפס ואלבדן וקד אגתמעת פצ'ול מכדרה מע טול אלאסבוע לא ימכן תטהירהא ותנט'יפהא אלא באתצאל עבאדה יום מע ראחה' אלבדן, פיסתופי אלבדן פי אלסבת מא פאתה אלסתה איאם, ויסתעד ללמסתאנף. ואלנפס איצ'א תתד'כר מא פאתהא מע שג'ל אלבדן, וכאנהא ד'לך אליום מתעאלגה מתדאויה מן מרץ' מתקדם ומסתעדה במא ידפע ענהא אלמרץ' פי אלמסתאנף, שביהא במא כאן יפעל איוב פי כל אסבוע באולאדה כמא קאל אולי חטאו בני. ת'ם יסתאנף אלעלאג אלשהרי אלד'י הו זמן כפרה לכל תולדותם, יעני תולדות החדשים, חואדת' אלאיאם כקולה כי לא תדע מה ילד יום. ת'ם יסתאנף שלש רגלים. ת'ם יום אלצום אלמעט'ם אלד'י פיה אלתברי ען כ'טא סלף, ויסתדרך פיה כל מא פאתה פי איאם אלאסאביע ואלשהור, ותתברא אלנפס מן אלוסאוס אלוהמיה ואלג'צ'ביה ואלשהואניה, ותתוב ען מסאעדתהא בתה פכרא או פעלא. ואן לם תמכן אלתובה ען אלפכר לג'לבה' אלכ'ואטר עליהא במא סלף להא מן חפט' מא סמעת מנד' אלצבא מן אשעאר ואכ'באר וג'יר ד'לך תבראת מן אלפעל, ואעתד'רת מן אלכ'ואטר ואלתזמת אלא תד'כרהא באללסאן פצ'לא ען אן תפעלהא, וכמא קיל זמותי בל יעבר פי. וציאמה ד'לך אליום ציאמא יקארב בה אלתשבה באלמלאיכה, לאנה יקטעה באלכ'שוע ואלכ'צ'וע ואלוקוף ואלרכוע ואלתסביח ואלתהליל. וגמיע קואה אלבדניה צאימה ען אלאמור אלטביעיה משג'ולה באלשריעה כאנה ליס פיה טבע בהימי. וכד'לך יכון צום פאצ'ל מתי צאם, אן יצום פיה אלבצר ואלסמע ואללסאן פלא ישג'להא בג'יר מא יקרב אלי אללה תעאלי. וכד'לך אלקוי אלבאטנה מן כ'יאל ופכר וג'יר ד'לך, ויקתרן בד'לך אלאעמאל אלצאלחה.

[ו] קאל אלכ'זרי, אלאעמאל מעלומה.

[ז] קאל אלחבר, אלאעמאל אלסיאסיה ואלנואמיס אלעקליה הי אלמעלומה. ואמא אלאלאהיה אלמזידה עלי תלך לתחצל פי מלה' אל חי ידברהא פליסת מעלומה חתי תאתי מן ענדה מפסרה מפצלה. נעם ולא תלך אלסיאסיה אלעקליה ואן ערפת ד'ואתהא פליס יערף תקדירהא. לאנא נערף אן אלמואסאה ואלמשארכה ואגבה, וריאצה' אלנפס באלצום ואלכ'צ'וע ואגב, ואלגבן קביח, ואלאנהמאל מע אלנסא קביח, ואתיאן בעץ' אלקראבה קביח. ובר אלואלדין ואגב, ומא אשבה ד'לך. לכן תחדיד ד'לך ותקדירה בחית' יצלח ללכל פאנמא הו ללה תע'. ואמא אלאעמאל אלאלאהיה פלא מגאל פיהא לעקולנא וליסת מדפועה ענד אלעקל, לכן אלעקל מקלד פיהא כמא יקלד אלעליל באלטביב פי אדויתה ותדאבירה. אלא תרי אלמילה מע אבעדהא ען אלקיאס, ולא מדכ'ל להא פי אלסיאסה. וקד אמתת'להא אברהם עלי צעובה אלאמר ענד אלטביעה והו בן מאיה' עאם, פי נפסה ופי ולדה. וצארת אות ברית ליתצל בה ובנסלה אלאמר אלאלאהי, כמא קאל והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך אלהים וגו'.

[ח] קאל אלכ'זרי, בחק אלתזמתם הד'ה אלשריעה עלי מא ינבג'י ואמתת'לתמוהא בג'איה אלאהתבאל פי אלחפל ואלתהיו להא ואלתסביח עליהא וד'כר אצלהא ועלתהא פי אלברכה. וג'ירכם ראם אלתשבה בכם פחצל עלי אלאלם וחדה דון אללד'ה אלתי יחצל עליהא מן יתכ'יל אלסבב אלד'י מן אגלה יחתמל הד'א אלאלם.

[ט] קאל אלחבר, והכד'א סאיר אלתשביהאת לם תקדר אמה מן אלאמם אן תתשבה בנא פי שי, אתרי אלד'ין אתכ'ד'וא יומא ללראחה מקאם אלסבת, אקדרוא אן יחכוה אלא כמא תחכי צור אלאצנאם צור אלנאס אלאחיא.

[י] קאל אלכ'זרי, קד תפכרת פי אמרכם וראית אן ללה סרא פי אבקאיכם ואנה קד ציר אלאסבאת ואלאעיאד מן אקוי אלאסבאב פי אבקא רמקכם ורונקכם פאן אלאמם כאנת תקתסמכם ותתכ'ד'כם כ'דמה לפטאנתכם וד'כאיכם ולתצירכם מחארבין איצ'א, לולא הד'ה אלפצול אלתי תראעונהא הד'ה אלרעאיה לאנהא מן קבל אלאלאה ולעלל קויה מת'ל זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה. וכלהא אמור אלאהיה מוכדה עליכם מחאפט'תהא, ולולאהא מא לבס אחדכם ת'ובא נט'יפא, ולא כאן לכם אגתמאע לתד'כר שריעתכם לכ'מול הממכם בתואלי אלד'לה עליכם, ולולאהא מא תנעמתם יומא ואחדא פי טול אעמארכם. וקד חצל לכם בהא סדס אלעמר פי ראחה' גסם וראחה' נפס לא יקדר אלמלוך עליהא, אד' נפוסהם לא תתודע פי יום ראחתהם לאנהם אן דעתהם אקל צ'רורה פי ד'לך אליום ללתעב ואלחרכה תחרכוא ותעבוא, פליסת נפוסהם פי דעה תאמה ולולאהא לכאן כסבכם לג'ירכם, אד' הו מערץ' ללנהב פאנפאקכם פיהא רבח לכם דניא ואכ'רה, אד' אלנפקה פיהא לד'את אללה.

[יא] קאל אלחבר, פאלכ'יר מנא יראעי מן אלשראיע אלאלאהיה הד'ה, אעני אלמילה ואלאסבאת ואלאעיאד ולואזמהא אלמשרועה מן ענד אללה, ואלתחפט' באלעריות ואלכלאים פי אלנבאת ואלת'יאב ואלחיואן, ואלשמטה ואליובל, ואלתחפט' מן עבודה זרה ומא יתעלק בהא מן טלב עלם ג'יב מן ג'יר אלנבוה או אלאורים ואלתומים או אלחלומות, פלא יסמע מן זאגר או מנגם או קראע או מתפאול או מתטאיר. ואלתחפט' מן אלזיבות ואלנידות, ואלתחפט' מן אלחיואן אלנגס פי אכלה ומסה, ומן אלצרעת, ואלתחפט' באלדם ואלשחם לאנהא נציב אש ייי. ומראעאה' מא ילזמה עלי כל עבירה בשוגג ומזיד מן קרבן, חאשי מא ילזמה מן פדיון בכור ואלבכורים ואלבכורות, ועלי כל ואלדה תלד ענדה קרבן, ומא יתטהר מן זיבות וצרעת קרבן ומנחה, חאשי מא ילזמה מן מעשר ראשון ושני ומעשר עני, ואלראיון שלש פעמים בשנה, ואלפסח ולואזמה אלד'י הו קרבן ייי לאזם לכל אזרח מישראל ואלסוכה ואללולב ואלשופר, ומא יחתאג מן אלאלאת ואלאואני אלמקדסה אלמטהרה להד'ה אלמנחות ואלקראבין ומא יחתאג הו מן אלתטהיר ואלתקדיס, ומראעאה אלפאה ואלערלה וקדש הלולים, ובאלגמלה פיראעי מן אלאואמר אלאלאהיה מא ימכנה אן יכון צאדקא פי קולה לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי. סוי אלנדרים ואלנדבות ואלשלמים ומא ילזם נפסה מן אלנזירות. הד'ה ואמת'אלהא אלשראיע אלאלאהיה ותמאם אכת'רהא בעבודת כהנים. ואמא אלשראיע אלסיאסיה פמת'ל לא תרצח, ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תענה ברעך, וכבוד אב ואם, ואהבת לרעך, ואהבתם את הגר, ולא תכחשו ולא תשקרו. ותגנב אלנשך ואלתרבית, ותחרי מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק, ותרך אללקט ואלעוללות ואלפאות ומא אשבה הד'א. ואמא אלשראיע אלנפסאניה כאנכי ייי אלהיך, ולא יהיה לך, ולא תשא. מע זיאדה' מא צח פי הד'ה אלשריעה אנה תע' משאהד מטלע עלי צ'מאיר אלעבאד פצ'לא ען אעמאלהם ואקואלהם. ואנה יגאזי עלי כ'ירהא ושרהא ואן עיני ייי משוטטות בכל הארץ. פלא יתחרף אלכ'יר ולא יתכלם ולא יפכר אלא ויעתקד אן בחצ'רתה אעינא תראה ותראקבה, ותת'יבה ותעאקבה, ותנקד עליה כל מעוג מן קולה ופעלה, פהו ימשי ויגלס כאלכ'איף ואלכ'גל אלמסתחי מן אעמאלה אוקאתא, כמא אנה יפרח ויבתהג ותעט'ם נפסה ענדה אד'א אתי בחסנה, וכאנה ימתן עלי רבה אד'א אחתמל משקה פי טאעתה. ובאלגמלה פהו יעתקד וילתזם מא קיל הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עברה, דע מה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. וירי מא קאל דוד אצדק חגה הנוטע אזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט. וכל מא קאל פי ייי חקרתני ותדע. ויתפכר פי אן גמיע אעצ'אה מוצ'ועה בחכמה ותדביר ונט'אם ותקדיר, ויראהא מטיעה לאראדתה והו לא ידרי מא אלד'י ינבג'י אן יתחרך מנהא, מת'ל אן יריד אלקיאם פיגד גמאעה' אלאעצ'א כאלאעואן אלמטיעין קד אקאמת גסדה והו לא ידרי תלך אלאעצ'א. וכד'לך אד'א אראד אלגלוס ואלמשי וסאיר אלנצב. ואלי הד'א אשאר בקולה אתה ידעת שבתי וקומי ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנת. ואכת'ר מן ד'לך ואדק ואלטף אעצ'א אלנטק. תרי אלטפל יחכי כל מא יסמעה והו לא ידרי באי עצ'ו ובאי עצ'לה ובאי עצבה ינבג'י אן יחכי ד'לך. וכד'לך אלאת אלצדר פי אלחאן אלג'נא יחכיהא ויחכמהא והו לא ידרי באי שי כאן כ'אלקהא יחצ'רהא ויצרפהא לה מע אלאחיאן פי חאגתה. ואלאמר כד'לך או קריבא מן ד'לך, לאנה לא יתצור אמר אלכ'לקה, מת'ל אמר אלצנאעה, לאן אלצאנע יצנע רחי מת'לא ויג'יב ענהא, ואלרחי תפעל מא לה צנעת, ואלכ'אלק יכ'לק אלאעצ'א ויעטיהא אלקוי וימדהא מע אללחט'את, ולו תוהם ארתפאע ענאיתה ותדבירה אנא ואחדא לפסד אלעאלם באסרה. פאד'א כאן אלכ'יר יתצור גמיע הד'א פי חרכאתה כלהא, פכיף לא תכון חרכאתה כלהא קד אעטי פיהא נציבא ללכ'אלק אלד'י כ'לקהא אולא וימדהא במעונה דאימה פי תמאמהא, פהו אבדא כאן אלשכינה מעה ואלמלאיכה תצחבה באלקוה ואן תקוי פי אלכ'יר וכאן פי אלמואצ'ע אלמוהלה ללשכינה צחבתה באלפעל וראהא עיאנא דון דרגה אלנבואה, כמא כאן אכ'יאר אלחכמים פי בית שני ירון צורה ויסמעון בת קול והי דרגה' אלאוליא, ופוקהא דרגה' אלאנביא, פילתזם אלכ'יר מן תוקיר אלאמר אלאלאהי אלחאצ'ר מעה, מא ינבג'י אן ילתזם אלעבד למולי כ'לקה ואנעם עליה, והו מראקבה לית'יבה או יעאקבה, פלא יסתברד קול אלכ'יר קבל ד'כולה אלכ'לא התכבדו מכובדים, תאדבא מע אלשכינה, ואעתד'ארה בעד אלכ'רוג בברכת אשר יצר את האדם בחכמה. פמא אגל הד'ה אלברכה פי מענאהא ומא אחכם לפט'הא למן תת'בתהא בעין אלחקיקה אד' קדם אולא בחכמה, וכ'תמהא ברופא כל בשר ומפליא לעשות, דליל עלי ג'ריב מא כ'לקה פי אלחיואן מן אלקוי אלדאפעה ואלמאסכה, ושמל גמיע אלחיואן בקולה כל בשר. וירבט ניתה באלאמר אלאלאהי בחיל, מנהא פראיץ' מנצוצה ומנהא מנקולה, פיחמל אלתפלין עלי מוצ'ע אלפכר ואלד'כר מן אלראס, ויבת מנהא שרכה תצל אלי ידה ליראהא מע אלסאעאת. ותפלין של יד עלי ינבוע אלקוי אעני אלקלב. ויחמל אלציצית כי לא תשגלה חואסה באלדניא, וכמא קאל ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ואלמכתוב פי אלתפלין אלתוחיד, ואלועד ואלועיד, וזכר ליציאת מצרים, לאנהא אלחגה לא מדפע פיהא אן ללאמר אלאלאהי אתצאלא באלכ'לק וענאיה בהם, ועלמא באעמאלהם. ת'ם יטרק פי גמיע מחסוסאתה אלי אעטא נציב אללה פיהא. וקד נקל אן אקל אלמקאדיר אלתי יתכ'לץ אלאנסאן בה פי אלתסאביח הו מאה ברכות לא אקל מנהא אלמשהורה. ת'ם ירום מע טול אלאיאם אסתתמאמהא במשמומאת ומאכולאת ומסמועאת ומראיאת יבארך עליהם. וכל מא זאד כאן נאפלה מקרבה אלי אללה, וכמא קאל דוד פי יספר צדקתך כל היום תהלתך כי לא ידעתי ספורות, יעני אן תסביחך לא אחצרה אלי עדד, בל אלזמה טול עמרי ולא אכ'לי ענה דאימא. ואלאהבה ואליראה לא מחאלה חאצלה פי אלנפס מע הד'ה אלקראין, ומקדרה בתקדיר שרעי כי לא תפרט אלשמחה פי שבתות וימים טובים אלי חד יכ'רג אלי אללהו ואלשהואת ואלבטאלה ותעטיל אלצלואת פי אוקאתהא עלי מא יגב. וכי לא תפרט אליראה אלי חד יויס מן אלגפראן ואלצפאח, פיבקי כייבא טול עמרה ויתגאוז מא אמר בה מן אלשמחה ברזקה כקולה ושמחת בכל הטוב, פיקל שכרה עלי נעם אללה לאן אלשכר יתבע אלשמחה, פיציר כמא קאל תחת אשר לא עבדת את ייי אלהיך בשמחה וגו' ועבדת את אויביך. וכי לא תפרט פי אלקנאה פי הוכח תוכיח וגו' ומנאט'רה' אלעלם פיכ'רגה אלי אלג'צ'ב ואלחקד, ותשתג'ל נפסה ען אלצפא פי אוקאת אלצלואת, וימכן מן נפסה צדוק הדין תמכינא יכון לה גנה וחגאבא דון אלרזאיא ואלכ'טוב אלגאריה פי אלדניא אד'א תמכן פי נפסה עדל כ'אלק אלחיואן וראזקה ומדברה בחכמה לא תדרך אלאד'האן תפצילהא, לכן תדרך גמלתהא במא תרי מן אתקאן אלכ'לקה פי אלחיואן, ומא תתצ'מן מן אלעגאיב ואלג'ראיב אלדאלה עלי קצד חכים ואראדה' עאלם קאדר, חתי געל למא דק מנהא ומא גל כל מא אחתאג אליה מן חואס באטנה וט'אהרה ואעצ'א, וגעל אלאת מטאבקה מואפקה ללארואח, פציר ללארנב ואלאיל אלאת אלהרב ואכ'לאק אלגבן, וציר ללסבאע אכ'לאק אלגראה ואלאת אלכ'לב ואלאפתראס, פאן תפכר פי כ'לקה אלאעצ'א ומנאפעהא ונסבתהא מן אלארואח ראי פי ד'לך מן אלעדל ואלנט'אם אלחכמי מא לא יבקי פי נפסה שכא ולא ריבה פי עדל אלכ'אלק. פאד'א תערץ' שיטאן אלוהם ליערץ' עליה אלגור עלי אלאראנב אד' הי טעמה ללסבאע, ואלד'באב ללענכבות. רד עליה אלעקל וזגרה קאילא כיף אנסב אלגור אלי חכים קד תקרר ענדי עדלה ואסתג'נאה ען אלגור, ולו כאן ציד אלסבאע ללאראנב וציד עלענאכב ללד'באב באלאתפאק לקלת בחגה' אלאתפאק, לכני ארי ד'לך אלחכים אלעדל אלמדבר הו אלד'י יציר אלאת אלציד ללאסד מן גראה וקדרה ואניאב ומכ'אליב, וציר אלענכבות מלהמא ללחילה וציר לה אלנסג מלכה דון תעלם ינסג אלשבאך, וציר לה אלאלאת אלמשאכלה להד'ה אלצנאעה, ואעד לה אלד'באב מעאשא וקותא כמא אעד לכת'יר מן חות אלבחר קותא מן חות אכ'ר, פהל אקול פי הד'א אנה אלא לחכמה לא אדרכהא, ואסלם למן תסמי הצור תמים פעלו. פמן תמכן מן נפסה הד'א צאר כמא יקאל ען נחום איש גם זו כלמא נאבתה נאיבה, קאל גם זו לטובה. פיעיש עישא לד'יד'א דאימא ותכ'ף עליה אלאחזאן, בל רבמא פרח להא אד'א תפטן לד'נב כאן עליה פתמחץ בד'לך כמן קצ'י דינה ופרח בכ'פיף ט'הרה מנה, ויפרח ללד'כ'ר ואלאגר אלמרפוע לה, ויפרח למא יכסב אלנאס מן אלהדאיה ללצבר ואלתסלים ללה תע', ויפרח למא לה פי ד'לך מן אלת'נא ואלפכ'ר. הד'א פי אלרזאיא אלכ'אצה בה. והכד'א יפעל פי אלרזאיא אלעאמה אד'א אכ'טרת וסאוס אלוהם עלי באלה טול אלגלות ותשתת אלמלה ומא וצל אליהא מן אלקלה ואלד'לה תעזי אולא בצדוק הדין כמא קלת, ת'ם בתמחיץ אלד'נוב, ת'ם באלד'כ'ר ואלאגר אלמנתט'ר לעולם הבא, ואלאתצאל באלאמר אלאלאהי בעולם הזה. פאן איאסה שיטאנה מן ד'לך בקולה התחיינה העצמות האלה לעט'ים מא דת'ר את'רנא וגבר כ'ברנא כמא קיל הנה אומרים יבשו עצמותינו וגו'. פיתפכר פי כיפיה' יציאת מצרים וכל מא יקאל פי כמה מעלות טובות למקום עלינו. פליס יצעב עליה כיף ננגבר, ולו לם יבק מנא אלא ואחד וכמא קיל תולעת יעקב. מא עסי אן יבקי מן אלאנסאן אד'א צאר תולעת פי קברה.

[יב] קאל אלכ'זרי, מת'ל הד'א יעיש פי אלגלות עישא לד'יד'א ויגני ת'מרה' דינה פי אלדניא ואלאכ'רה ומן חמל אלגלות מתסכ'טא פכאד אן יפסד אולאה ואכ'רתה.

[יג] קאל אלחבר, ומא יוכד לד'תה וימכנהא ויזידה לד'ה עלי לד'ה אלתזאם אלברכות עלי כל מא יציב מן אלדניא ועלי כל מא יציבה מנהא.

[יד] קאל אלכ'זרי, וכיף ד'לך ואלברכות כלפה זאידה.

[טו] קאל אלחבר, אליס אלאנסאן אלכאמל אחק אן יוצף באלאלתד'אד' במא יאכל וישרב מן אלטפל ואלבהימה, כמא אן אלבהימה אחק באללד'ה מן אלנבאת, ואן כאן אלנבאת פי אגתד'א דאים.

[טז] קאל אלכ'זרי, נעם לפצ'ל אלחס ואלשעור באללד'ה, פאנה לו סיק אלי סכראן כל מא ישתהיה והו בחאל אלסכר פיאכל וישרב ויסמע אלאג'אני ויגתמע מע מן יחב ותעאנקה מעשוקתה ת'ם יוצף לה גמיע הד'א אד'א צחא, לתאסף לד'לך וחסב גמיעה כ'סרא לא רבחא למא לם תגיה תלך אללד'את פי חאל תחציל ואחסאס תאם.

[יז] קאל אלחבר, פאלתהיו ללד'ה ואלשעור בהא ותכ'יל עדמהא קבל ד'לך יצ'אעף אללד'את בהא והד'א מן פואיד אלברכות למן אלתזמהא בניה ותחציל לאנהא תצור נוע אללד'ה פי אלנפס ואלשכר עליהא למן והבהא וקד כאן מערצ'א לעדמהא פתעט'ם אלמסרה בהא כקולך שהחינו וקימנו. וקד כנת מערצ'א ללמות פתשכר עלי חיותך ותראהא רבחא ויהון עליך אלמרץ' ואלמות אד' חל לאנך אד'א חאסבת נפסך וראית אנך מרבח מע רבך לאנך אהל ללעדם מן כל נעמה בטבעך לאנך תראב, ת'ם אנעם עליך באלחיאה ואללד'ה פתשכר. ומתי צרפהא ענד תחמד ותקול ייי נתן וייי לקח וגו'. פתבקא מלתד'א טול עמרך. ומן לם ילתזם הד'ה אלטריקה פלא תט'ן לד'תה לד'ה אנסאניה לכן לד'ה בהימיה לא יחצלהא כמא קלנא פי אלסכראן.

והכד'א יחצל אלפאצ'ל פי נפסה מעני כל ברכה ויתצור ג'רצ'הא ומא יתעלק בהא. פיתצור פי יוצר המאורות נט'אם אלעאלם אלעלוי ועט'ם תלך אלאשכ'אץ ועט'ים פאידתהא ואנהא ענד באריהא כאקל אלחשראת ואן עט'מת פי אעיננא לעט'ים אנתפאענא בהא. ואלדליל אנהא ענד באריהא כמא קלת אן חכמתה ותדבירה פי כ'לקה אלנמלה ואלנחלה ליסת מקצרה ען חכמתה ותדבירה ללשמס ופלכהא בל את'ר אלענאיה ואלחכמה אלטף ואג'רב פי אלנמלה ואלנחלה למא וצ'ע פיהא מן אלקוה ואלאלאת עלי צג'רהא יתפכר פי הד'א כי לא תעט'ם פי עינה אלאנואר פיכ'דעה אלשיטאן בבעץ' ארא אצחאב אלרוחאניאת פיוהמה אנהא תצ'ר ותנפע בד'ואתהא וליס כד'לך. בל בכיפיאתהא כאלריח ואלנאר. פיכון כמא קיל אם אראה אור כי יהל וגו' ויפת בסתר לבי וגו'. וכד'לך יתצור פי אהבת עולם אתצאל אלאמר אלאלאהי באלגמאעה אלמתהייה לקבולה כאתצאל אלנור באלמראה אלצקלה. ואן אלשריעה מן ענדה אבתדא אראדה מנה לאט'האר מלכותה פי אלארץ' כט'הורהא פי אלסמא. ולם תקתץ' אלחכמה אן יכ'לק מלאיכה פי אלארץ' בל אדמיין מן מני ודם ותתג'אלב פיהם אלטבאיע ותתגאדב' אלאכ'לאק בחכם תצ'אד אלאקבאל ואלאדבאר כמא תבין פי ספר יצירה. פמתי צפא מנהם פראד או גמאעה חלה' אלנור אלאלאהי ודברה בלטאיף וג'ראיב כ'ארגה ען נט'אם אלעאלם אלטביעי ותסמי ד'לך מנה אהבה ושמחה. ולם יגד אלאמר אלאלאהי קאבלא טאיעא לאמרה לאזמא ללנט'אם אלד'י אמרה בה בעד אלאנואר ואלאפלאך אלא אפאצ'ל אלנאס כאנוא אפראדא מן לדן אדם אלי יעקב ת'ם צארוא גמאעה פחלהם אלאמר אלאלאהי מחבה להיות להם לאלהים ונט'מהם פי אלמדבר נט'אם אלפלך ארבעה דגלים נחו ארבעה' ארבאע אלפלך, ושנים עשר שבט נחו שנים עשר מזלות, ומחנה לוים בתוך המחנות כמא פי ספר יצירה והיכל קדש מכוון באמצע. והאלהים נושא את כלם. והד'א כלה דל עלי אהבה. פיסבח עליהא ויתלו ד'לך קבולה אלשריעה בקרית שמע. ת'ם במא תצ'מנה אמת ויציב מן וכיד אלמעאני לאלתזאם אלתורה כאנה למא תבין לה כל מא תקדם וחצלה ומיזה עקד עלי נפסה עקדא ואשהד שהאדה אנה קד אלתזמה כמא אלתזמה אלאבא קבלה וכד'לך ילתזמה אלבנון אלי ג'אבר אלדהר כמא יקול על אבותינו ועלינו ועל בנינו ועל דורותינו דבר טוב וקיים חוק ולא יעבור. ת'ם יסרד תלך אלעקאיד אלתי בהא תתם עקידה אליהודיה והי אלאקראר ברבוביתה תעלי ובאזליתה ובענאיתה באבאינא. ובאן אלשריעה מן ענדה ובאלברהאן עלי גמיע ד'לך והי אלכ'אתמה והי יציאת מצרים בקול אמת שאתה ייי אלהינו אמת מעולם הוא שמך ועזרת אבותינו ואמת ממצרים גאלתנו, פמן גמע הד'ה בניה כ'אלצה כאן אסראיליא חקיקה וחק לה אן יטמע באלאתצאל באלאמר אלאלאהי אלמתצל בבני ישראל דון סאיר אלאמם וכאן מסתאהלא ללוקוף בין ידי אלשכינה ואן יסאל פיגאב פוגב אן יסמוך גאולה לתפלה בג'איה' אלחרץ ואלנשאט כמא תקדם, פיקף ללצלאה באלשרוט אלתי קדם ד'כרהא באלברכות אלתי תעם ישראל לאן אלרג'בה ואלדעא פימא יכ'ץ אנמא הו מן אלנואפל אלתי לא תלזם, וקד כאן להא מוצ'ע פי שומע תפלה למן שא. פיתצור מן אלברכה אלאולי אלמסמאה אבות פצ'ל אלאבות ות'באת אלברית מן אללה להם ללדהר לא יחול, בקול ומביא גואל לבני בניהם, ומן אלברכה אלת'אניה אלמסמאה גבורות אן לה פי הד'א אלעאלם חכמא מסתמרא וליס כמא יט'ן אלטביעיון אנה עלי אלטבאיע אלתי גרבוהא, פיתצור אנה מחיה מתים מתי שא עלי בעד ד'לך ען קיאס אלטביעיין, וכד'לך משיב הרוח ומוריד הגשם וג'יר ד'לך, ופי אלאראדיאת מתיר אסורים וג'יר ד'לך. וקד תחקק ד'לך מן את'אר בני אסראיל. פבעד אלתאמין באבות וגבורות אלתי תכ'יל אנה תע' יתעלק בהד'א אלעאלם אלגסמאני ינזהה ויקדסה וירפעה ען אן ילחקה או יתעלק בה שי מן אוצאף אלגסמאניאת בקדושת השם והו אתה קדוש. פיתצור מן הד'ה אלברכה כל מא וצפתה בה אלפלאספה מן אלתנזיה ואלתקדיס בעד תצריח רבוביתה ומלכה באבות וגבורות פאן בהא תחקק ענדנא אן לנא מאלכא ושארעא, ולולאהא לתשככנא פי כלאם אלפלאספה מע אלדהריין, פוגב תקדים אבות וגבורות עלי קדושת השם, ובעד הד'א אלתעצ'ים יבדא בטלב חאגתה משתמלא מע גמיע ישראל. ולא יגוז ג'יר ד'לך אלא פי אלנואפל, פאלדעא אלמגאב אנמא הו לגמאעה או פי גמאעה או לואחד יקום מקאם גמאעה והו מעדום פי וקתנא.

[יח] קאל אלכ'זרי, ולם ד'לך, אוליס אלאנפראד ללאנסאן אפצ'ל ואצפי לנפסה ואכ'לי לפכרה.

[יט] קאל אלחבר, בל אלפצ'ל ללגמאעה מן ודוה, אחדהא אן אלגמאעה לא תדעו פי מא בה פסאד אלאפראד. ואלפראד רבמא דעא פי מא פיה פסאד אפראד אכ'רין, ורבמא כאן פי אולאיך אלאפראד מן דעא פי מא פיה פסאדה הו. ומן שרוט אלדעא אלמגאב, אן יכון פי מא ינפע אלעאלם ולא יצ'רה בוגה. ומנהא אן קלילא מא תתם צלאה' אלפראד דון סהו וג'פלה. ולד'לך רסם לנא אן יצלי אלפראד צלאה' אלגמאעה, נעם ואן תכון צלאתה מא אמכן פי גמאעה לא אקל מן עשרה, כי יתם פי אלבעץ' מא נקץ מן אלבעץ' בסהו או ג'פלה, פינתט'ם מן אלגמיע צלאה' גמאעה בניה כ'אלצה, ותחל אלברכה אלגמיע, וינאל כל ואחד מן אלאפראד נציבה מנהא, פאן אלאמר אלאלאהי אנמא הו כאלמטר יעם קטרא מא אד'א אסתחקה ד'לך אלקטר גמלה ורבמא אנטוי פיה מן לא יסתחקה מן אלאפראד וסעדוא בשפאעה אלאכת'ר. ובעכס ד'לך יחרם קטר אלמטר לאן אלקטר לא יסתחקה גמלה ורבמא אנטוי פיה אפראד כאנוא יסתחקונה וחרמוא בחרמאן אלאכת'ר. הד'ה אחכאמה תע' אלדניאיה, וענדה תע' אלגזא לאולאיך אלאפראד פי אלאכ'רה, נעם ופי אלדניא וקד יעוצ'הם בכ'יר עוץ' וינגיהם בעץ' אלנגאה יתמיזון בה ען גיראנהם, לכן קלילא מא יסלמון מן אלעקאב אלשאמל סלאמה בתה. ומת'ל מן דעא לנפסה מת'ל מן ראם אן יצלח עלי מנזלה וחדה, ולם ירד אן ידכ'ל מע אהל אלמדינה פי תעאונהם עלי אסוארהם, פהו ינפק אלכת'יר ויבקי עלי אלג'רר. ואלד'י ידכ'ל מדכ'ל אלגמאעה ינפק אלקליל ויבק פי אמן, לאן מא קצר ענה אלואחד ופי בה אלאכ'ר, ותקום אלמדינה עלי אכמל מא ימכן, ויציר אהלהא קד נאלוא כלהם ברכתהא בנפקה יסירה מע אלאנצאף ואלאיתלאף. ומת'ל הד'א יסמי אפלאטון מא ינפק פי גאנב אלשריעה נציב אלכל, פמהמא אג'פל אלפראד נציב אלכל. והו אלד'י תצלח בה גמאעתה אלד'י הו גז מנהא, וט'ן אן יתופר עליה פקד אכ'טא עלי אלכל ואכ'טא עלי נפסה אכת'ר. פאן אלפראד פי גמאעתה כאלעצ'ו אלואחד פי גמלה' אלגסד לו שח אלד'ראע בדמה אד'א אחתאג אלי אלפצאד לפסד אלגסד ופסד אלד'ראע בפסאדה, לכן ינבג'י ללפראד אחתמאל אלמשקה בל אלמות בגנב מצאלח אלכל פאוכד מא ינט'ר פיה אלפראד הו נציב אלכל אן יעטיה ולא יתג'אפל ענה ולמא לם יכן ידרכה אלקיאס פרצ'ה אללה באלמעשרות ואלמתנות ואלקרבנות וג'יר ד'לך. והו נציב אלכל מן אלאמואל.

ואמא פי אלאעמאל פאלאסבאת ואלאעיאד ואלשמטות ואליובלים ומא גרי מגראהא. ואמא אן אלאקואל פאלצלואת ואלברכאת ואלתסאביח. ומן אלאכ'לאק אלאהבה ואליראה ואלשמחה ואולי אלטלבאת באלתקדים טלבה אלעקל ואלאלהאם אד' בה יצל אלאנסאן אלי אלתקרב אלי רבה. פקדם אתה חונן לאדם דעת מקרונא במא בעדה אעני הרוצה בתשובה ליכון תלך אלחכמה ואלדעת ואלבינה פי טריק אלתורה ואלעבודה כקולה השיבנו אבינו לתורתך. ולמא לם יכן ללאדמי בד מן אלזלל וגב אלדעא פי אלצפח ען אלכ'טא פי עלמה ועמלה פי ברכת חנון ומרבה לסלוח. ויצל בהד'א אלדעא נתיגה' אלצפח ועלאמתה והו אלפרג ממא נחן פיה פיבדא ראה נא בעניינו וריבה ריבנו ויכ'תם בגואל ישראל. ת'ם ידעו פי צחה' אלאבדאן ואלנפוס ויקרן בהד'א אלדעא חצ'ור קותהא לחפט' קוותהא פי ברכת השנים. ת'ם ידעו פי גמע אלשמל פי מקבץ נדחי עמו בית ישראל ויקרן בה ט'הור אלעדל ואנתט'אם אלחאל בקול ומלוך עלינו אתה לבדך, ת'ם ידעו פי נפי אלכ'בת' וקטע אלשרך פי ברכת המינים, ויקתרן בה אלחוטה עלי אלצפוה אלכ'אלצה פי קולה על הצדיקים. ת'ם ידעו פי אעאדה' ירושלם ותציירהא מחלא ללאמר אלאלאהי. ויקתרן בה אלדעא פי משיח בן דוד ופרג' מן אלחאגאת אלדניאיה. ת'ם אלדעא פי קבול אלדעא בשומע תפלה. ויקתרן בה אלדעא פי חצ'ור אלשכינה מרייה באלעין כמא כאנת ללאנביא וללאוליא וללמכ'רגין מן מצר פידעו ותחזינה עינינו ויכ'תם המחזיר שכינתו לציון. ויתכ'יל אלשכינה מתמת'לה אמאמה ויסגד נחוהא כמא כאן יסגדון ישראל ענד רויתהם אלשכינה וירכע רכעה' מודים פי ברכת הודיה אלתי תתצ'מן אלאקראר בפצ'לה תעאלי ואלשכר עליה מעא. ויקרנהא בעושה שלום אלתי הי אלכ'אתמה ליכון אלתודיע ואלאנפצאל ען חצ'רה' אלשכינה בשלום.

[כ] קאל אלכ'זרי, לם יבק לי מוצ'ע אעתראץ' אד' ארי גמיע אלאג'ראץ' מצ'בוטה מחכמה ואלד'י כנת אנקדה והו קלה' מא ארי פי אדעיתכם מן ד'כר אלאכ'רה קד חגגתני פיה באן מן ידעו פי אלאתצאל באלנור אלאלאהי פי חיאתה חתי ידעו אן יראה בעינה וידעו פי דרגה' אלנבוה ולא אקרב ללאנסאן אלי אללה מנהא, פלא מחאלה אנה קד דעא פי אכת'ר מן אלאכ'רה אן חצל לה פאלאכ'רה חאצלה לה, לאן מן אתצלת נפסה באלאמר אלאלאהי והי משג'ולה באעראץ' אלגסם ואלאמה פאחרי ואגדר אן תתצל בה אד'א אנפרדת ותרכת הד'ה אלאלאת אלדנסה.

[כא] קאל אלחבר, אזידך פי ד'לך ביאנא במת'אל, רגל קדם עלי סלטאן פקרבה אלסלטאן תקריבא כת'ירא ומכנה מן אלדכ'ול אליה מתי שא וכאן הו ידל עלי אלסלטאן חתי יכלפה אלנזול ענדה פי מנזלה וחצ'ור צ'יאפתה פיחצ'ר וירסל אכ'ץ וזראיה אליה ויפעל מעה מא לא יפעלה מע ג'ירה, ומתי סהא הד'א אלרגל או אכ'טא ואנקטע ענה אלסלטאן פאנמא ידעו וירג'ב פי אלעודה אלי אלעאדה לינזל ענדה ולא יקטע וזראה מן זיארתה, וכאן אהל אלבלד כלהם אנמא ידעון וירג'בון אן יכון אלסלטאן אד'א סאפרוא אן יצחבהם פי אלטריק מן יסלמהם מן אללצוץ ואלחיאת ואפאת אלטריק, וכאנוא ית'קון באן אלסלטאן יסעפהם פי הד'א ואנה יעני בהם פי ספרהם ואן לם יען בהם פי חצ'רהם וכאן יתפאכ'ר בעצ'הם עלי בעץ' אן אלסלטאן יעני בה אכת'ר מן ג'ירה קיאסא מנה באנה יעט'ם אלסלטאן אכת'ר מן ג'ירה. וכאן הד'א אלרגל אלג'ריב קלילא מא יד'כר אלספר ולא ידעו מן ישייעה. פלמא חאן ספר הד'א אלרגל קאל לה אהל אלבלד אנך להאלך פי הד'א אלטריק אלמג'רור אד' ליס לך מן ישיעך. פקאל להם ומן ד'א אלד'י ישיעכם אנתם, קאלוא לה אלסלטאן אלד'י דעונא ורג'בנא פי תשייעה לנא מנד' חצולנא פי הד'ה אלמדינה ולם נרך אנת תדעו פי מת'ל הד'א אבדא. פקאל להם יא מגאנין ומן ידעוה פי וקת אלאמן, אליס אחרי אן ירגוה פי וקת אלחד'ר ולולם יפה בד'לך והו אלד'י יגיבה פי וקת אלרפאהיה אליס חקיקא אן יגיבה אכת'ר פי וקת אלצ'רורה ואן אדעיתם ענאיתה בכם לתעט'ימכם לה, הל פיכם מן אלתזם לה אלתזאמי, ועט'מה תעט'ימי, וחמל מן אלמשקה מן אגל אלתזאם אואמרה חמלי, ותחפט' מן אלדנס ענד ד'כרה תחפט'י, ואלתזם מן תוקיר אסמה וכתאבה מא אלתזמתה. וכל מא פעלתה באמרה ותעלימה ואנתם עט'מתמוה קיאסא ותכ'רצא ולן יצ'יע לכם, פכיף יפרדני אנא פי ספרי למא לם אפצח בד'לך אפצאחכם לאני ות'קת בעדלה. והד'א אלמת'ל אנמא הו למן תעסף ולם יקבל מן אלאחבאר ואלא פאדעיתנא ממלוה מן ד'כר העולם הבא וכלאם אלאחבאר אלמנקול ען אלאנביא מעמור בתחדיד גן עדן וגיהנם כמא בינת לך.

פקד וצפת לך אעמאל אלפאצ'ל פי וקתנא הד'א, פכיף תתכ'ילה פי ד'לך אלזמאן אלסעיד ופי ד'לך אלמכאן אלאלאהי ופימא בין אולאיך אלקום אלד'ין ענצרהם אברהם ויצחק ויעקב והם צפותהם מטבועין עלי אלצניעות רגאלא ונסא לא כראהה פי אלסנתהם פי תצרף אלפאצ'ל בינהם פלא תתדנס נפסה בכלמאת פאחשה יסמעהא מנהם, ולא תתעלק בת'יאבה וגסמה נגאסה' זיבות ונדות ושרצים ואמואת וצרעת וג'ירהא לאלתזאמהם אלקדושה ואלטהרה, לא סימא למן כאן סאכן מדינה' אלסכינה, פלא ילקי אלא טואיף מתדרגין פי אלקדושה מן כהנים ולוים ונזירים וחברים ונביאים וחכמים ושופטים ושוטרים. או ירי מן אלגמהור המון חוגג בקול רנה ותודה פי אלשלש רגלים בשנה, פלא יסמע אלא שיר ייי, ולא ירי אלא מלאכת ייי. לא סימא אן כאן כהן או לוי יעיש מן לחם ייי, וילאזם בית ייי מן טפוליתה מת'ל שמואל, וקד כפי טלב אלמעאש, פילתזם עבודת ייי טול עמרה, מא אלד'י תט'ן בעמלה ובצפא נפסה ובצלאח עמלה.

[כב] קאל אלכ'זרי, הד'ה דרגה' אלנהאיה ליס בעדהא אלא דרגה' אלמלאיכה ובחק יטמע פי אלנבוה במת'ל הד'א אלאלתזאם, לא סימא מע חצ'ור אלשכינה, ומת'ל הד'ה תכון אלעבאדה אלתי תג'ני ען אלזהאדה ואלאנקטאע, ואריד מנך אלאן בעץ' שפא פימא ענדך פי אלקראיין פאני אראהם מגתהדין פי אלתעבד אכת'ר מן אלרבאניין ואסמע חגגהם ארגח ואכת'ר מטאבקה לנצוץ אלתורה.

[כג] קאל אלחבר, אלם נתקדם באלקול אן אלתחכם ואלתעקל ואלתכ'רץ פי אלשריעה לא יודי אלי רצ'א אללה' ואלא פאלת'נויה ואלדהריון ואצחאב אלרוחאניאת ואלמנקטעון פי אלגבאל ומחרקי אולאדהם באלנאר כלהם מגתהדון פי אלתקרב אלי אללה. וקד קלנא אנה לא יתקרב אלי אללה אלא באואמר אללה נפסהא, לאנה תע' ידרי תקדירהא ותסקימהא ואזמנתהא ואמכנתהא, ומא יתבע הד'ה אללואזם אלתי בתמאמהא יכון אלרצ'א ואלאתצאל באלאמר אלאלאהי, כמא כאן פי מעשה המשכן אלד'י קאל פי כל צנאעה מנהא ויעש בצלאל את הארון, ויעש כפרת, ויעש יריעות. ופי כל ואחדה מנהא כאשר צוה ייי את משה. יעני בלא זיאדה ולא נקצאן. וליס פי שי מן תלך אלאעמאל מא יטאבק עקולנא וקיאסאתנא, וכ'תמהא בקול וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ייי כן עשו ויברך אותם משה. ואקתרן בתמאמהא חלול אלשכינה למא תמת אלאמראן אללד'אן המא עמד אלשריעה. אולהמא אן תכון אלשריעה מן אללה. ואלת'אני אן תמתת'ל באלניה אלכ'אלצה מן אלגמאעה, פקד כאן אלמשכן מן אמר אללה, וכאן עמלה מן קבל גמיע אלגמאעה כקולה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי בגאיה' אלחרץ ואלרצ'א פוגב תמאם אלתנתיג אלתי הי אלשכינה כמא קאל ושכנתי בתוכם. וקד מת'לת לך בכ'לקה אלנבאת ואלחיואן וקלת אן אלצורה אלתי בהא יתגוהר נבאת דון נבאת וחיואן דון חיואן ליסת מן אלטבאיע בל את'ר מן אללה תעלי יסמונה אלעלמא טביעה. נעם אן אלטבאיע תסתעד לקבול ד'לך אלאת'ר בחסב נסבהא מן אלחרארה ואלברודה ואלרטובה ואליבוסה, פיציר הד'א נכ'לה והד'א דאליה והד'א פרסא והד'א אסדא. ותלך אלנסב לא נקדר נחן עלי תקדירהא. ולו קדרנא עלי ד'לך לקדרנא עלי עמל דם ולבן מת'לא ומני מן רטובאת נקדר מזאגאתהא חתי נקדר עלי כ'לק חיואנאת תחלהא אלרוח, או כנא נקדר אן נעמל מא יקום מקאם אלכ'בז מן אשיא ליסת ג'אד'יה בתקדירנא אלחרארה ואלברודה ואלרטובה ואליבוסה, לא סימא אן ערפנא אלנסב אלפלכיה ותאת'ירהא אלמעינה בזעם אהל אלנגום פי כל מא יראד אט'הארה פי הד'א אלעאלם. וקד ראינא כ'זי כל מן ראם שיא מן הד'ה אלטרק מן אלכימיאויין ואהל אלרוחאניאת. ולא תעתרצ'ני במא יקתדר אלנאס עליה מן כ'לק אלחיואנאת מת'ל אתכ'אד' אלנחל מן לחם אלבקר ואלבעוץ' מן אלכ'מר, פאן ד'לך ליס מן תקדירהם ועלמהם, ואנמא הו מן תגאריב וגדוהא כמא וגדוא אלגמאע יכון ענה אלולד וליס ללאנסאן פי תלך אכת'ר מן וצ'ע אלבזר פי ארץ' מהיאה לקבולה ונגאבתה פיהא. ותקדיר אלנסב אלתי תסתחקה אלצורה אלאנסאניה אנמא הו למן כ'לקהא. וכד'לך תקדיר אלמלה אלחיה אלמסתחקה לחלול אלאמר אלאלאהי בינהא אנמא הו ללה וחדה. פליסמע ד'לך אלתקדיר ואלתקסיט מנה ולא יתעקל עלי קולה כמא קאל אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ייי. פכיף תרי אלחילה פי אלתשבה באבאינא חתי נקתדי בהם ולא נתעקל נחן פי אלשריעה.

[כד] קאל אלכ'זרי, לא סביל אלי ד'לך אלא בנקל אכ'בארהם ואסנאד את'ארהם אן יוגד מן יות'ק בד'לך מן גמאעה את'ר גמאעה לא יגוז עלי מת'להם אלאצטלאח.

[כה] קאל אלחבר, בהלה אלטריק כאן תחמל אלתורה ופרועהא ושרוחהא מן לדן משה מצחחה פי אלצדור או פי אלמצאחף.

[כו] קאל אלכ'זרי, פכיף תרי אן יוגד כ'לאף מן מצחף או פי מצחפין או ת'לאת'ה.

[כז] קאל אלחבר, ינט'ר אלי אכת'ר אלמצאחף, פאן אלכת'רה לא יגוז עליהא אלכד'ב, ויתרך אלאפראד, וכד'לך יפעל פי אלנאקלין אד'א אכ'תלף, אלאקל ירגע אלי ראי אלאכת'ר.

[כח] קאל אלכ'זרי, פמא תקול פי חרף יוגד פי אלמצאחף יכ'אלף אלקיאס מת'ל צדו צעדינו אתרי אן ירד צרו, ואשר לא נשא לשוא נפשי וירד נפשו. וג'יר ד'לך כת'יר לא יעד ולא יחד.

[כט] קאל אלחבר, אן אחללת אלקיאס עלי הד'א ואשבאהה פקד ג'ירת אלכתב כלהא, פי אלחרוף אולא, ת'ם פי אלכלמאת, ת'ם פי אלצלאת, ת'ם פי אלתנקיט, ת'ם פי אלאלחאן, ותתג'יר אלמעאני. וכם פסוק יקדר אלאנסאן אן ינקל מענאה אלי אלצ'ד בנקל אחד הד'ה אלתואבע, פכיף כלהא.

[ל] קאל אלכ'זרי, פכיף תט'ן אנה אודע משה כתאבה ענד בני ישראל.

[לא] קאל אלחבר, לא מחאלה אנה ספר סאד'ג כ'לו מן אלתנקיט ואלאלחאן כמא נרי אלספרים אליום. אד' לא יגוז אלאצטלאח עליהא פי אלגמהור כמא לא יגוז אלאצטלאח עלי אלפטיר פי פסח וסאיר שראיעה אלתי הי זכר ליציאת מצרים, אלתי תסתקר פי נפוס ישראל חקיקה' יציאת מצרים בתלך אלאעמאל אלמסתמרה אלתי לא יגוז אן יתואטא עליהא פי סנה מן אלסנין, פלא יכון עליהא מתערץ'.

ולא מחאלה אנה כאן מחפוט'א פי אלצדור באלפתחה ואלצ'מה ואלכסרה ואלאמאלה ואלשבא ואלאלחאן, פי צדור אלכהנים לחאגתהם אלי אלעבודה ולהורות את בני ישראל, ופי צדור אלמלוך למא ורד עליהם והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, ופי צדור אלשופטים לחאגתהם אלי אלאחכאם, ופי צדור אלסנהדרין לחאגתהם אליהא פימא קיל ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם, ופי צדור אלאתקיא כדי לקבל שכר. ופי צדור אהל אלריא לטלב אלאסתט'האר פוצ'עוא אלשבעה מלכים ואלטעמים עלאמאת לתלך אלהיאת אלתי חמלוהא נקלא ען משה ע'ה'. פמא אלד'י תט'ן באלד'ין צ'בטוא אלמקרא באלפסוקים אולא, ת'ם באלתנקיט, ת'ם באלאלחאן, ת'ם באלמסורת מע תחציל אלמלא ואלחסר, חתי עדוא חרופהא וצחחוא אן וֹ דגחון קאסמה אלתורה, ותחציל כל מא שד' מן קמץ ופתח וצרי וסגל כ'ארגא ען אלקיאס. אתרי פי עמלהם פצ'ול ובטאלה אם אגתהאד פי ואגב.

[לב] קאל אלכ'זרי, בל אגתהאד פי ואגב מע אלחיאטה עלי אלשריעה כי לא יתטרק אלי תג'יירהא מע אלעלם אלבארע אד' יט'הר מן וצ'ע אלתנקיט ואלטעמים נט'אם לא יצדר אלא ען עלם מויד לא ינאסב עלומנא בוגה וליס ימכן אן יציר מקבולא מן אלגמהור אלא ען גמלה מרתצ'ין או ואחד מרתצ'י וליס ימכן אן יקבל גמהור מן ואחד אן לם יכן נביא או מוידא באמר אלאהי לאן אלעאלם אלג'יר מויד ידעי מן קארבה פי עלמה אן יעמל מת'ל עמלה.

[לג] קאל אלחבר, פאלתקליד אד'א ואגב עלינא ועלי אלקראיין ועלי כל מן יקר אן הד'ה אלתורה אלמוגודה אלמקרה עלי הד'ה אלהיאה הי תורת משה ע'ה'.

[לד] קאל אלכ'זרי, הכד'א יקול אלקראיון. ואמא בעד חצול אלתורה תאמה פהם פי ג'ני ען אלתקליד.

[לה] קאל אלחבר, פסבחאן אללה פהד'א ספר משה ע'ה' אלסאד'ג אחתיג פי אלפאט'ה ואלנטק בה מן אלתקליד אלי כם טאיפה מן מנקט ומלחן ומפסק וממסר פכם באלחרי אחתיג פי מעאניה, אד' אלמעני אכת'ר אתסאעא מן אלאלפאט'. אתרי אד' קאל להם החדש הזה לכם ראש חדשים מת'לא, לם יתשכך אלנאס הל אראד שהור אלקבט והם אלמצריון אלד'ין כאנוא בינהם, אם אראד שהור אלסוריאניין אלד'ין כאנוא קום אברהם פי אור כשדים והם אלכסדאניון, אם שהורא שמסיה, אם קמריה, אם שהורא קמרייה בחית' יופקהא מע אלסנין אלשמסיה כמא גא פי עלם אלעבור, ודדת אן יקנעני אלקראיון פי אלגואב עלי הד'א ומת'אלה פארגע אלי מד'הבהם פאני מחב פי אלאגתהאד, ואן יקנעוני אד'א סאלתהם עמא יחל בה אלחיואן מא מעני אלזבחיה, ולעלה נחר וקתל כיף מא אתפק ולמא ד'א חרמת זבחי גוים ומא אלד'י בין ד'באחה וסלאכ'ה וסאיר צנעתה. וודדת אן יבין לי אלשחם אלמחרם והו מתצל באלחלאל פי אלמאסריקא ואלמבער וג'יר ד'לך מן תנקיה אללחם, ויעטיני אלחד אלד'י בין אלחלאל ואלחראם בחית' לא אכ'תלף פיה מע צאחבי. וכד'לך אלאליה אלמחרמה ענדהם הל להא חד. ולעל ואחדא יעזל טרף אלד'נב וחדה ואכ'ר יעזל אלקטנה באסרהא, וודדת אן יבין לי אלטאיר אלחלאל מן אלחראם, חאשי אלמשהורין אעני יונה ותור, ומן אין לה אלא תכון אלדגאגה ואלאוזה ואלבראכה ואלחגלה מן אלטמאים. וודדת אן יעטיני חדוד אל יצא איש ממקומו אן כאן ביתה או דארה או מלכה אן כאנת לה דור כת'ירה או דרבה או רבצ'ה או מדינתה או תכ'ם מדינתה, אד' לפט'ה' מקום ישתרך בהד'ה ואכת'ר מנהא. וודדת אן ירסם לי חד אלמלאכה אלמחט'ורה פי אלסבת, ומא אלד'י ימנע מן אלקלם ואלמחברה לתצחיח אלתורה, ויביח רפע אלספר אלת'קיל ואלמאידה וסאיר אלמטאעם ואטעאם אלצ'יאף ותכלף כל מא יתכלף אלמצ'יף לצ'יאפה והם פי ראחה והו פי עד'אב, ואכת'ר מן ד'לך כ'דמה ונסאה וקד קיל למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. ובמא ד'א יחרם רכוב כ'יל אלגוים פי אלסבת, ובמא ד'א תחרם אלתגארה. וודדת אן יחכם בין כ'צמין מן סדר ואלה המשפטים וכי תצא למלחמה ואגלי מא פי אלתורה משכל פצ'לא ען אלמשכל לאן אלתעויל אנמא כאן עלי תורה שבעל פה. וודדת אן ארי פתאויה ואחכאמה פי גמיע אלמוארית' מן פרשת בנות צלפחד, בל כיפיה' אלמילה ואלציצית ואלסוכה. ויבין לי מן אין לזמתה צלאה' אללה. ומן אין אעתקד אן ת'ם מיעאדא וועידא ות'ואבא ועקאבא בעד אלמות, וכיף יקצ'ון פי אלשראיע אלמתנאפיה, כאלמילה מע אלשבת, ואלפסח מע אלשבת, מי נדחה מפני מי, וג'יר הד'א ממא יטול ד'כרה גמלה פכיף תפצילה. הל סמעת יע מלך אלכ'זר ען תאליף ללקראיין פי שי ממא ד'כרת מסנדא מקבולא מקלדא לא אכ'תלאף פיה בינהם מן מסורת או מן תנקיט או מן אלחאן או מן אסור והתר או מן אחכאם.

[לו] קאל אלכ'זרי, לם אר ולא סמעת ענהם לכני אראהם מגתהדין.

[לז] קאל אלחבר, ד'לך ממא קלתה לך מן אלתעקל ואלתחכם ואלמתעקלון פי אלעבאדה למלאכת השמים אכת'ר אגתהאדא מן עושה מלאכת ייי אלמאמור בהא. לאן האולא קד אסתראחוא בתקלידהם ואטמאנת נפוסהם כאלמתצרף פי אלמדינה פלם יתאהבוא למנאקצ'ה' מנאקץ'. והאולא כאלמאשי פי אלקפאר לא ידרי מא ילקי, פהו מסתעד בסלאח מתאהב לקתאל מעלם ללחרב מדרב פיהא פלא יעגבך מה תראה מן חזמהם ולא יכסלך מא תרי מן תראכ'י אלמקלדין אעני אלרבאניין פאן אולאיך טלבוא חצנא יתחצנון פיה, והאולא ראקדון מתודעון פי פרשהם פי מדינה חצינה קדימה.

[לח] קאל אלכ'זרי, כל מא קלתה לאזם.

[לט] קאל אלחבר, אן אלשריעה חת'ת אן תכון תורה אחת ומשפט אחד. ובחסב קיאסאתהם תכת'ר אלשראיע בחסב קיאס כל ואחד מנהם, נעם אלואחד לא יבקי עלי שרע ואחד לאנה יט'הר אליה פי כל יום ראי גדיד ויזיד עלמה וילקי מן ירדה בחגה פיגב אן ינתקל באנתקאל אלראי פאן וגדנאהם מתפקין פלנעלם אנהם מקלדון לואחד או לגמאעה תקדמתהם פיגב אן ננכר עליהם אלאתפאק פנקול להם כיף אתפקתם פי שריעה כד'א ואלראי יתרגח פי כלאם אללה אלי וגוה כת'ירה. פאן קאלוא אן הכד'א כאן יעתקד ענן או בנימין או שאול או ג'ירהם לזמתהם חגה' אלתקליד למן הו אקדם ואולי באלתקליד אעני אלחכמים, לאנהם גמאעאת ואולאיך אפראד וקיאס אלחכמים מסנד אלי נקל ען אלאנביא. ואולאיך קיאס מגרד פקט, ואלחכמים מתפקון, ואולאיך מכ'תלפון, ואלחכמים אקואלהם מן המקום אשר יבחר ייי. ולו כאן חכמהם מן מגרד קיאסהם לוגב קבולה. ואולאיך ליסוא הכד'א. ויא לית שערי מא ד'א גואבהם פי מסאלה החודש הזה, וארי עמלהם תאבעא ללרבאניין פי עיבור אדר באדר. ת'ם יתערצ'ון עליהם ענד רויה הלאל תשרי כיף צמתם צום כפור פי תשיעי בתשרי. אלא יכ'תזון והם לא ידרון הל ד'לך אלשהר אלול אם תשרי אד'א כבסוא. והל הו תשרי או מרחשון אד'א לם יכבסוא, פהלא קאלוא אנא אלג'ריק פמא כ'ופי מן אלבלל נחן לא נדרי הל אלשהר תשרי או מרחשון או אלול, פכיף נתערץ' עלי מן נתבע את'ארהם ונתעלם מנהם הל תצומון פי אלתאסע או אלעאשר מן איאם אלשהר.

אן שריעתנא מרבוטה בהלכה למשה מסיני, או מן המקום אשר יבחר ייי, כי מציון תצא תורה ודבר ייי מירושלם. בחצ'רה' שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרין, ונחן מאמורון באלטאעה ללשופט אלמפוץ' פי כל גיל כמא קאל ואל השופט אשר יהיה במים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ייי ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. ת'ם והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן וגו' ומת האיש ההוא ובערת הרע מקרבך. קרן עציאן אלכהן ואלשופט באעט'ם אלגנאיאת פי קולה ובערת הרע מקרבך. ואתבעה וכל העם ישמעו וייראו ולא יזידון עוד, מהמא אלנט'אם באק מן אלעבודה ואלסנהדרין וסאיר אלטואף אלתי בהם יתם אלנט'אם ויתצל בהם אלאמר אלאלאהי לא מחאלה, אמא בנבווה ואמא בתאייד ואלהאם כמא כאן פי בית שני. ולא יגוז עלי מת'ל אולאיך תואטו ולא אצטלאח. ובד'לך לזמת שריעה' אלמגלה ואלפורים ושריעה' אלחנוכה. וגאז אן נקול וצונו על מקרא מגלה ולהדליק נר חנוכה ולגמור את ההלל ולקרוא ועל נטילת ידים ומצות ערוב וג'יר ד'לך ולו כאנת סננא כ'רגת בעד אלגלות למא תסמת פרצ'א ולא לזמתנא ברכה, לכן יקאל פיהא אנהא תקנה או מנהג. פאכת'ר שראיענא מסנדה אלי משה הלכה למשה מסיני. והכד'א ינבג'י אן יכון קום כפוא מונה' אלמעאש ארבעין עאמא ומונה' אללבאס ואלמסכן והם מן אלכת'רה חית' הם, ומשה חאצ'ר מעהם, ואלשכינה לא תבארחהם. וקד אמרהם בגמל שראיע, אליס מן אלמחאל אלא יסאלוא פי גזאיאתהא מע אלאחיאן וינקלוא תפסירהא ותפצילהא. וקד נרי והודעתי את חוקי האלהים ואת תורותיו. והו קד קאל להם אכ'רא כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. פמן שא אן יכד'ב הד'א אלפסוק פינט'ר אלי אלקראיין, ומן שא אן יצדקה פינט'ר עלום אלמשנה ואלתלמוד, והי קליל מן כת'יר מן אלעלום אלטביעיה ואלאלאהיה ואלריאצ'יה ואלפלכיה, פירי אנה יחק להם אלפכ'ר עלי גמיע אלאמם, בעלומהם, ובעץ' שראיענא מן המקום אשר יבחר ייי באלשרוט אלמד'כורה. וקד צחבת אלנבוה בית שני נחו ארבעין עאמא וקד את'ני ירמיהו ע'ס' פי נבותה עלי אהל בית שני ועלי כ'ירהם ועלמהם ודינהם, פאן לם נקלד אולאיך פמן נלקד. וקד נרי מא שרע בעד משה וצארת שריעה מת'ל שלמה אד' קדס את תוך החצר, ועמל אלעולות פי ג'יר אלמזבח, ועמל אלחג שבעת ימים ושבעת ימים. ומא רתב דוד ושמואל מן נט'אם אלמשוררים פי אלבית וצאר שרעא מסתמרא, ומא עמל משה פי אלמדבר, ומא כתב עזרא לגמאעתה פי בית שני מן שלישית השקל, ומא אקאמוא מקאם אלארון רצפה ועלקוא אמאמהא אלפרכת למא עלמוא אן אלארון מדפון הנאך.

[מ] קאל אלכ'זרי, כיף יסתקים הד'א מע לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו.

[מא] קאל אלחבר, אנמא קיל הד'א ללגמהור כי לא יתעקלוא ויתחכמוא ויצ'עוא לאנפסהם שראיע מן קיאסאתהם כפעל אלקראיין, ויחת' עלי אלקבול מן אלאנביא בעד משה ע'ה' ומן הכהנים ואלשופטים, כמא יקול פי אלנביא נביא אקים להם וגו' ודבר אליהם את כל אשר אצונו, וקאל פי אלכהנים ואלשופטים אן יכון חכמהם מטאעא, פצאר קול לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו וגו', יעני מא אמרתכם בה על ידי משה ומא אמרתכם עלי יד נביא מקרבך מאחיך עלי אלשרוט אלמת'בתה ללנבוה, או מא אתפק עליה אלכהנים ואלשופטים מן המקום אשר יבחר ייי פאנהם מוידון באלשכינה, ולא יגוז עליהם אצטלאח עלי מא יכ'אלף אלשריעה לכת'רתהם, ולא יגוז עליהם אלוהם לעלמהם אלואסע אלמורות' ואלטביעי ואלמכתסב למא נקלוא ען אלסנהדרין מכלפון תחציל גמיע אלעלום ולא סימא וקלילא מא פארקתהם אלנבוה מא יקום מקאמהא מן בת קול וג'יר ד'לך.

פהב אנא נסלם ללקראיין פי מא יעתרצ'ון עלינא מן מפהום לפט' ממחרת השבת ועד ממחרת השבת אנה מן אלאחד ת'ם נקול אן אחד אלשופטים או אלכהנים או אלמלוך אלמרצ'יין מע ראי אלסנהדרין וגמיע אלחכמים ראי אן אלג'רץ' מן ד'לך אלעדד אנמא הו תצייר כ'מסין יומא בין בכורי קציר שעורים ובכורי קציר חטים, ומראעאה' שבעת שבועות אלתי הי שבע שבתות תמימות, פאעטאנא מת'לא באול יום מן אלגמעה קאילא אן כאן אלאבתדא מהחל חרמש בקמה מן יום אלאחד פתנתהון אלי יום אלאחד לנקיס מנה אנה אן כאן אלאבתדא מן יום אלאת'נין פאלי יום אלאת'נין והחל חרמש מכ'לי אלינא מתי ראינא אנה יצלח אבתדאנא בה ועדדנא בה, פרתב ד'לך אן יכון ת'אני יום אלפסח ולא יכון פי ד'לך נקץ' ללתורה. ווגב אלתזאמה שריעה, אד' כאן מן המקום אשר יבחר ייי באלשרוט אלמד'כורה. ועסאה כאן בוחי מן אללה תע' ואלאמר ממכן. ונתברא מן תשג'יב אלמשג'בין.

[מב] קאל אלכ'זרי, לקד קטעת יא חבר בהד'ה אלכליאת אלתי לא אקדר אן אנכרהא ען גזאיאת כאנת פי נפסי מן חגג אלקראיין כנת אט'ן אן אפחמך בהא.

[מג] קאל אלחבר, אד'א צחת אלכליאת פלא תבאל באלגזאיאת פכת'ירא מא ידכ'להא אלוהם, ת'ם לא נהאיה להא לאנהא תתשעב ולא ינפך אלמתנאט'ראן מן שגבהא והד'א כמן תקרר ענדה עדל אלכ'אלק ואן חכמתה שאמלה פלא ילתפת אלי מא יט'הר פי אלדניא מן אלגור. וכמא קאל אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ. וכמן צח ענדה באלברהאן בקא אלנפס בעד פנא אלגסד ואנהא ליסת גסמיה לכן גוהר מפארק ללגסד כאלמלאיכה פלא ילתפת אלי מא יעתרצ'ה אלוהם מן עדם אפעאל אלנפס ענד אלנום וענד אלמרץ' אלמסתג'רק ללפכר ומן אתבאעהא למזאג אלבדן וג'יר ד'לך מן אלאפכאר אלמשג'בה.

[מד] קאל אלכ'זרי, מע הד'א לסת אקנע חתי אתשפי מן מנאט'רתך באלגזאיאת ואן כאן עלי פי ד'לך נקד בעד אקרארי באלכליאת אלתי אורדתהא.

[מה] קאל אלחבר, קל מא שית.

[מו] קאל אלכ'זרי, אליס אלקצאץ בינא פי אלתורה פי קולה עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו.

[מז] קאל אלחבר, אלם יקל את'ר ד'לך ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, אליס הד'א אלדיה, והלא קאל מן קתל פרסך אקתל פרסה, לכן קאל כ'ד' פרסה אד' לא מנפעה לך פי קתל פרסה, וכד'לך מן קטע ידך פכ'ד' דיה' ידה אד' לא מנפעה לך פי קטע ידה. לא סימא וינטוי פי הד'ה אלאחכאם מא ינאקצ'ה אלעקל מן פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה. כיף לנא תקדיר ד'לך, ורבמא מאת אחדהמא מן גרחה ולם ימת אלאכ'ר מן מת'להא. וכיף לנא חתי תכ'רץ מת'להא. וכיף נקלע עין אעור פי חק מן כאנת לה עינאן פיבקי אלואחד אעמי ואלאכ'ר אעור ואלתורה תקול כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו. ומא צ'רורתי אן אנאט'רך פי הד'ה אלגזאיאת בעד תקדימי צ'רורה' אלתקליד מע צדק אלמקלדין וגלאלתהם ועלמהם ואגתהאדהם.

[מח] קאל אלכ'זרי, מע הד'א לקד יעגבני תחפט'הם מן אלנגאסאת.

[מט] קאל אלחבר, אלטומאה ואלקדושה מעניאן מתצ'איפאן לא יוגד אחדהמא אלא בוגוד אלאכ'ר פחית' לא קדושה לא טומאה. לאן מעני אלטומאה אנמא הו אמר יחרם עלי צאחבה אלדנו בשי מן אמור אלקדושה ממא יוהל ללה כאלכהנים ומאכלהם ומלאבסהם ואלתרומות ואלקראבין ובית המקדש וג'יר ד'לך כת'יר. וכד'לך מעני אלקדושה אמר יחרם עלי צאחבה אלדנו באמור כת'ירה משהורה. ואכת'ר ד'לך מתעלק בחצ'רה' אלשכינה. וקד עדמנאהא. ומא ענדנא מן תחרים מבאשרה' אלנדה ואליולדת ליס מן קבל אלטומאה, לכן שריעה מגרדה מן אללה. וכד'לך מא ענדנא מן אבעאד מואכלתהא ואלאסתרהאב מן קרבהא אנמא הי תחט'יראת וסיאגאת כי לא תכון טרקה למבאשרתהא. ואמא פראיץ' אלטמאות פסאקטה ענא לאנא פי ארץ טמאה ואויר טמא פצ'לא ען כל מא נתצרף פיה מן אלקבור ואלשרצים ואלמצורעים ואלזבים ואלאמואת וג'יר ד'לך. וכד'לך תחרם עלינא אלנבלה וליס מן קבל נגאסתהא, לכן שריעה מגרדה פי תחרים אלנבלה. ושוט אלטומאה זאיד. ולולא קולהם עזרא תקן טבילה לבעלי קראין למא לזם לזומא שרעיא לכן לזום טהרה ותנט'יף. פאן כאן אלתזאמהם הד'א למעני אלתנט'יף פלא באס בד'לך, מן ג'יר אן ילזמוה שרעא, ואלא פקד חצלוא מתחכמין ען גהל מנהם ומג'ירין פי אלשרע ומסבבין ללמינות אעני שתאת אלמד'אהב אלד'י הו אצל פסאד אלמלה, וכ'רוגהא ען תורה אחת ומשפט אחד. פאן כל מא נסהל נחן מן אלמגעות ואן כאן סמגא יסהל ובגנב מא יסבב ראיהם מן אלמינות, חתי יכון פי דאר עשרה אנאס בעשרה מד'אהב, פאן לם תכן אלשראיע ענדה מצ'בוטה אלי חדוד לא תתגאוזהא לם ית'ק אן ידכ'ל פיהא מא ליס מנהא ויכ'רג ענהא בעץ' מא פיהא, לאנה יאכ'ד' בקיאסה וד'וקה פיסהל עלי אלקראי הנאת עבודה זרה מן ד'הב ופצ'ה ובכ'ור וכ'מר, ופי אלחקיקה אן אלמות דון ד'לך אגוד. ויצעב עליה אן ינאל מן אלכ'נזיר ולי פי דוא והו פי אלחקיקה מן אלעברות אלכ'פיפה ילזם פיהא מלקות. וכד'לך כאן יסהל עלי אלנזיר אכל אלזביב ואלענב אכת'ר מן אלסכר מן נביד' אלעסל או נביד' אלתפאח. ופי אלחק צ'ד הד'א אד' אלתחרים אנמא הו למא כ'רג מן אלדאליה פקט, וליס אלג'רץ' תחרים אלסכר כמא יקע פי אלט'ן, בל אלסר הו פי עלם אללה ועם אנביאיה ואוליאיה, ולא ימכן תגהיל אלנאקלין ואלקיאסיין פי הד'א, לאן לפט'ה שכר משהורה מעלומה. ונקלוא אן יין ושכר אלמקול פי אלכהנים יקתצ'י אנואע אלמסכר כלהא. ואן יין ושכר אלמקול פי אלנזיר אנמא הו ען עצארה' אלענב פקט, פללשראיע חדוד מסתקצאה פי אלעלם ואן סמגת ענד אלעמל. ואלמתחרי יתגנבהא מן ג'יר אן יחרמהא מת'ל בשר כס כס אלד'י הו מבאח לאנא לסנא עלי ת'קה מן מות ד'לך אלחיואן. ולקאיל אן יקול אנה סיברא פיחל. ואלטרפה מן חיואן ט'אהר אלצחה מחרם לאן בה עלה קאתלה ולא בד לא ימכן אן יעיש בהא, ולא אן יברא מנהא פחרם. וענד אללד'ה ואלתעקל תאתי הד'ה אלאחכאם באלעכס, פלא תתבע ד'וקך וקיאסך פי פרוע אלשראיע פתוקעך פי שכוך תדעו אלי אלמינות. ולן תתפק מע צאחבך פי שי מנהא פאן לכל ואחד מן אלנאס ד'וקא וקיאסא. ואנמא ינבג'י אן תנט'ר אלי אלאצל מן אלמנקול ואלמכתוב ואלקיאסאת אלמסתעמלה באלקאנון אלמנקול לרד אלפרוע אלי אלאצול. פמא אכ'רגתך אליה פאעתקדה ולו נאפרה והמך וט'נך כמו ינאפר אלט'ן ואלוהם עדם אלכ'לא, ואלקיאסאת אלעקליה קד נפת אלכ'לא, וכמא ינאפר אלט'ן אמכאן אלתקסם ללגסד אלי מא לא נהאיה ואלקיאס אלעקלי יוגב ד'לך, וכמא ינאפר אלוהם כריה' אלארץ' וכונהא גזא מן מאיה וסתין מן קרצה' אלשמס. וכל מא פי בראהין אלהיאה מן מא ינאפרה אלוהם, פכל מא אחל אלעלמא לם יכן לד'וק ולא למא יט'הר אליהם בבאדי אלראי בל בנתאיג אלעלם אלמורות' ואלמנקול ענדהם וכל מא חרמוא כד'לך. פמן אג'ז ען עלמהם יאכ'ד' כלאמהם באלד'וק אנכר עליהם כמא תנכר אלעאמה אקואל אלטביעיין ואלפלכיין, והם אד'א" תקצו חדוד אלפקה ואעטוא אלחלאל ואלחראם מחץ' אלפקה ערצ'וא עליך מא יסמג מן תלך אלחדוד, כמא יסמגון אכל בשר כס כס ואכ'ד' מאל בחיל פקהיה ואסתעמאל אלספר פי אלסבת בחיל מן אלערוב, ואסתחלאל אלנסא בחיל יחל בהא אלזואג וחל אלאימאן ואלנד'ור באצנאף אלערמות אלתי יגוזהא אלנט'ר אלפקהי מגרדא ען אלאגתהאד אלדיני ואלאמראן יחתאג אליהמא מעא, לאנך אן אפרדת אלנצ'ר אלפקהי גאז פי חדודה אנואע מן אלתחיל לא ימכן צ'בטהא. ואן תרכת אלחדוד אלפקהיה אלתי הי סיאג אלשריעה ועולת אלי אלאגתהאד כאן סבבא ללמינות ותלף אלכל.

[נ] קאל אלכ'זרי, אמא הכד'א פאני אקר ללרבאני אלד'י יגמע הד'ין אלוגהין בפצ'לה עלי אלקראי פי אלט'אהר ואלבאטן ויחצל מע הד'א טיב אלנפס עלי שריעתה לאנהא מנקולה ען אסנאד מות'וקין באן עלמהם מן ענד אללה תע' פאן אלקראי לו בלג' אגתהאדה מא בלג' פאנה לא תטיב נפסה אד' ידרי אן אגתהאדה תקאיס ותחכם פלא ית'ק אן עמלה ד'אך הו אלמרצ'י ענד אללה תע' וידרי אן פי אלאמם כת'ירא מן יגתהד אכת'ר מן אגתהאדה. לכן בקי עלי מסאילתך פי אלערוב והי רכ'צה פי שריעה' אלסבת, כיף יסתחל מא חט'רה אללה תע' בתלך אלחילה אלהינה אלהגינה.

[נא] קאל אלחבר, ועיאד'נא באללה תע' אן יתפק גמאהיר פצ'לא ועלמא עלי מא יחל ערוה מן ערי שריעה' אללה תע', בל הם אלד'ין יוכדון ויקולון ועשו סיג לתורה. ומן גמלה' אלסיאגאת אלתי סיגוא אן חרמוא אלהוצאה ואלהכנסה מרשות יחיד לרשות רבים ובאלעכס, מא לם תחרם ד'לך אלתורה. ת'ם טרקוא פי ד'לך אלסיאג טרקה' אלרכ'צה כי לא ינזל אגתהאדהם במנזלה' שריעה וכי יכון מרפקא ללנאס פי אלתצרף, ולא ינאלוא ד'לך אלמרפק אלא באד'ן. ואלאד'ן הו עמל אלערוב ליכון אמאזה בין אלמבאח גמלה ובין אלסיאג ובין אלמחט'ור.

[נב] קאל אלכ'זרי, לקד אקנעני הד'א, לכני לם יקו ענדי צנאעה' אלערוב חתי תכון תולף בין שתי רשויות.

[נג] קאל אלחבר, אד'א פלם תקו ענדך אלשריעה כלהא, איקוי ענדך אסתחלאל אלמאל ואלמלך ואלאהל ואלעביד באכ'ד' אלקנין, ובאלצואה, ותטליק אלמראה ותחרימהא בעד כונהא חלאלא בקול כתבו וחתמו ותנו גט, ואבאחתהא בעד תחרימהא בקול תהא לי מקודשת. וכל מא פי תורת כהנים ממא יתעלק תמאמה בעמל מא או כלאם מא, וצרעת הבגד והבית אלמתעלקה בקול אלכהן טמא או טהור. וגמיע אלמשכנה אנמא תעלקת אלקדושה פיהא בהקמת משה אלמשכן, ואלמשיחה בשמן המשחה. וכד'לך אלכהנים אנמא תעלקת אלקדושה בהם באלמלואים ואלתנופה. ואללוים באלטהרה ואלתנופה. ותטהיר אלטמאים במי נדה אלתי הי אפר פרה ואזוב ושני תולעת, וחטוי הבית בשתי צפרים חיות. ותלך אלצנאעה וגפראן אלד'נוב פי יום הכפורים. ותטהיר אלקדס מן אלטמאות בשעיר עזאזל מע אלאעמאל אלמקתרנה בה. וברכה' בני ישראל ברפע אהרן ידיה, ואלתכלם בקול יברך ייי. וכאן יחל מע כל פעל מן הד'ה אלאפעאל אלאמר אלאלאהי, לאן אעמאל אלשריעה כאלאוכאן אלטביעיה גמיעהא מקדרה מן ענד אללה תע', וליס תקדירהא פי קדרה' בשרי כמא תרי אלאכואן אלטביעיה תקדר ותתזן ותתנאסב פי אמתזאגהא מן אלטבאיע אלארבע פבאיסר אמר תתם ותתהיא ותחלהא אלצורה אלתי תסתחקהא מן חיואן ונבאת, ויחצל לכל מזאג אלצורה אלתי יסתאהלהא ובאיסר שי יפסד. אלא תרי אלביצ'ה יפסדהא אקל ערץ' מן חר מפרט או ברד או חרכה פלא תקבל צורה אלפרוג ויתממהא תסכ'ין אלדגאגה להא ת'לאת'ה אסאביע, פתחלה אלצורה עלי אלכמאל, פמן ד'א אלד'י יקדר אן יקדר אלאעמאל חתי יחלהא אלאמר אלאלאהי אלא אן יכון אללה וחדה. ופי מת'ל הד'א צ'ל אלכימאויון ואלרוחאניון. אמא אלכימאויון פזעמוא אנהם סיקדרון אלנאר אלטביעיה באוזאנהם חתי תכון להם מא ירדון, ותקלב להם אלאעיאן, כמא תפעל נאר אלחר אלגריזי פי אלחיואן אלד'י יקלב אלג'ד'א דמא ולחמא ועט'מא וסאיר אלאעצ'א פירומון איגאד מת'ל הד'ה אלנאר וג'לטתהם תגארב וגדוהא באלאתפאק לא מן תקדירהם, כמא וגד אלאנסאן יתכון מע וצ'ע אלמני פי אלרחם ואלרוחאניון למא סמעוא מן לדן אדם אלי בני אסראיל מא כאן ינקצ'י להם באלקראבין מן ט'הור אלאת'אר אלאלאהיה ט'נוא אן אלאבתדא אנמא הו מן אלתחד'ק ואלבחת' ואן אלאנביא אנמא כאנוא עלמא מתחכמין ידברון תלך אלג'ראיב בקיאסהם, פטמעוא אן יקדרוא הם איצ'א קראבין פי אוקאת מעלומה וארצאד נגומיה בחסב מא אדי אליה קיאסהם מע אעמאל ובכ'וראת חתי עמלוא מצאחף ללכואכב וג'יר הד'א ממא יחרם ד'כרה, ודון האולא אצחאב אלשמות למא סמעוא ען נבי נבי אנה נטק בכד'א וכד'א ואנקצ'ת לה מעגזה כד'א ט'נוא אן ד'לך אלכלאם הו אלסבב פי תלך אלמעגזה, פראמוא תלך אלהיאת ליס אלמסתעמל כאלמטבוע אלאעמאל אלשריעיה תשאכל אלטביעיה לסת תדרי חרכאתהא ותחסבהא עבת'א חתי תרי אלנתיגה פתפוץ' אלי מדברהא ומחרכהא ותסלם לה כמא לו אנך לם תסמע בגמאע ולא ערפתה ולא ערפת נתיגתה וראית נפסך שרהה אלי אכ'ס עצ'ו פי אלמראה ואנת תרי מא פי קרבהא מן אלכ'סאסה ומא פי אלאנד'עאן אלי אלמראה מן אלדנאה לעגבת ולקלת מא הד'ה אלחרכאת אלא עבת'א וגנונא חתי אד'א ראית מת'אלך קד נשא מן אמראה אעגבך אלאמר ותכ'ילת אנך מן אעואן אלכ'לקה ואן אלכ'אלק קצד בך עמארה אלדניא. והכד'א אעמאל אלשריעה אלמקדרה מן ענד אללה תע' תד'בח אלכבש מת'לא, ותתלות' פי דמה ופי סלכ'ה ופי תנט'יף אחשאיה וג'סלה ותעצ'יתה ורש דמה, ואצלאח חטבה ואיקאד נארה ונצ'דה ולו לם יכן מן אמר אללה תע' לאסתכ'פפת בהד'ה אלאעמאל ולראית אנהא מבעדה מן אללה תע' לא מקרבה, חתי אד'א תם עלי מא ינבג'י וראית אלנאר אלסמאויה, או וגדת פי נפסך רוחא אכ'ר לם תעהדה, או מנאמאת צאדקה או כראמאת ערפת אנהא נתיגה' מא קדמת ואלאמר אלעט'ים אלד'י בה אתצלת ועליה חצלת ולם תבאל אן מת בעד אתצאלך בה אד' אנמא מותך פנא גסדך פקט. ואמא אלנפס אלתי חצלת פי תלך אלרתבה פלא אנחטאט להא ענהא, ולא בעד ען תלך אלדרגה.

פתבין מן הד'א אן לא קרב אלי אללה תע' אלא באואמר אללה תע' ולא סביל אלי אלעלם באואמר אללה אלא מן טריק אלנבוה לא בתקאיס ולא בתעקל, ולא צלה ביננא ובין תלך אלאואמר אלא באלנקל אלצחיח. ואלד'ין נקלוא אלינא תלך אלשראיע לם יכונוא אפראדא, בל כת'רה ועלמא ואגלא ומתצלין באלאנביא, ולו לם יכונוא ג'יר אלכהנים ואללוים ואלשבעים זקנים אלד'ין כאנוא חמלה' אלתורה ולם ינקטעוא מן לדן משה.

[נד] קאל אלכ'זרי, לם אר אהל בית שני אלא קד נסוא אלתורה ולם ידרוא שריעה' אלסוכה חתי וגדוהא מכתובה. וכד'לך שריעה' לא יבא עמוני ומואבי וקיל פיהמא וימצאו כתוב בתורה והד'א דליל עלי תלאף אלתורה.

[נה] קאל אלחבר, פנחן אליום אד'א" אחד'ק מנהם ואערף אד' נחפט' אלתורה בזעמנא.

[נו] קאל אלכ'זרי, כד'לך אקול.

[נז] קאל אלחבר, פלו כלפנא תקריב קרבאן אכנא נדרי כיף נד'בחה ולאי גהה, וקיבול דמו והפשטו ונתוחו וכם עצ'וא יעצ'י וכיף יקרב וכיף ירש אלדם ומנחתו ונסכו ואלשירות עליה, ומא ילזם אלכהנים מן קדושה וטהרה ומשיחה ולבאס והיאת, וכיף יאכלון אלקדשים ואזמנתהא ואמכנתהא וג'יר ד'לך ממא יטול.

[נח] קאל אלכ'זרי, לסנא נדרי הד'א דון אמאם או נבי.

[נט] קאל אלחבר, אלא תרי אהל בית שני כיף בנוא אלמזבח סנין חתי אעאן אללה תע' פי בניאן אלבית ת'ם פי בניאן אלסור אתט'ן אנהם כאנוא יקרבון גזאפא כיף מא אתפק.

[ס] קאל אלכ'זרי, ליס ימכן אן יכון עולה אשר ריח נחוח והי שריעה ליסת עקליה אלא ותתם גמיע אגזאהא באד'ן אללה תע' ובאמרה לא סימא וקד עלמוא שראיע יום הכפורים ומא אעט'ם מן אלסוכה, וכלהא תחתאג אלי עלם דקיק ומעלם חאצ'ר.

[סא] קאל אלחבר, פמן ידרי הד'ה אלדקאיק מן אלתורה יכ'פי ענה עמל אלסוכה ושריעה' לא יבוא עמוני ומואבי.

[סב] קאל אלכ'זרי, פמא עסי אן אקול ופי וימצאו כתוב.

[סג] קאל אלחבר, אלחק אלצחיח והו אן מורך' אלמקרא לם יען באלכ'פיאת לכן אלמשהוראת אלמעלנאת פלם יד'כר מע יהושע שיא מן עלמה אלמנקול ען אללה תע' וען משה ע'ה', בל אנמא ד'כר יום וקוף אלירדן ויום וקוף אלשמס ויום אלמילה לשהרתהא ענד אלגמהור. וכד'לך מן אכ'באר שמשון ודבורה וגדעון ושמואל ודוד ושלמה. ולם יד'כר מן עלומהם ולא ממא כאן להם מן אלאת'אר פי אלשריעה שיא לכן ד'כר מן אכ'באר שלמה טעאמה אלעט'ים וג'נאה אלגסים ולא יד'כר מן נואדר עלמה ג'יר אז תבאנה שתים נשים זונות. למא אנקצ'י אלאמר בחצ'רה' אלגמהור. ואמא חכמה מע מלכת שבא וג'ירהם פלם יד'כרהא, אד' לם יכן ג'רץ' אלמדון אן יד'כר חאשי אלמשהור ענד אלגמהור אלד'י חמלתה אלכאפה. ואמא אלאכ'באר אלכ'אצה אלתי כאנת תחמלהא אלכ'אצה פכלהא תלפת ענא אלא אלקליל או אלכ'טב אלפציחה מן אלנבוה אלתי אסתעד'ב אלנאס חפט'הא לגלאלה' מענאהא ופציח לפט'הא. פהכד'א לם יורך' מן אכ'באר עזרא ונחמיה ע'ה' ג'יר אלמשהור פי אלגמהור פכאן יום עמל אלסכות יומא משהורא ען עלי זית ועלי הדס ועלי תמרים. פכאן וימצאו כתוב כנאיה ען סמע אלעאמה ואלגמהור ותחרכהם לעמל אלסוכות. ואמא אלכ'ואץ פלם יכ'פהם דקיק אלשרע פצ'לא ען גלילה פקצד אלמורך' תשניע ד'לך אליום כמא קצד פי יום תטליק אלעמוניות ואלמואביות פאנה כאן יום את'ר עט'ים פי תטליק אלנאס אמהאת אולאדהם והו אמר ישק ויצעב. ומא אט'ן אמה תאתי למת'ל הד'א טאעה לרבהא ג'יר הד'ה אלצפוה, פלהד'ה אלשהרה קיל וימצאו כתוב. יעני אנה למא וצל אלקארי עלי אלעאמה אלי לא יבא עמוני ומואבי תחרך אלנאס וכאן סבב הול עט'ים פי ד'לך אליום.

[סד] קאל אלכ'זרי, אריד אן תגלב לי ד'וקא מן כיפיה' אלנקל אלדאלה עלי צחתה.

[סה] קאל אלחבר, אן אלנבוה צחבת אהל בית שני טול ארבעין עאמא מן אלשיוך' אלמוידין בקוה' אלשכינה אלתי כאנת פי בית ראשון. אד' כאנת אלנבוה אלמכתסבה ארתפעת בארתפאע אלשכינה, פצארת לא תרגי אלא פי אלנאדר וען קוה עט'ימה מת'ל אברהם ומשה ע'ה' ואלמשיח אלמנתט'ר ואליהו ואמת'אלהם אלד'ין הם בד'ואתהם מחל אלשכינה ובחצ'ורהם יכתסב אלחאצ'רון דרגה' אלנבוה פבקי ללקום פי רגועהם אלי אלבית חגי וזכריה ועזרא וג'ירהם. ובעד ארבעין עאמא כאן גמהור אלחכמים אלמסמין אנשי כניסת הגדולה ועדדהן לא ינחצר לכת'רתהם, והם אלד'ין צעדוא מע זרובבל, אסנדוא רואיתהם אלי אלאנביא כמא קיל ונביאים מסרוה לאנשי כניסת הגדולה, ובעדה עצר שמעון הצדיק כהן גדול ומן תבעה אלתלאמיד' ואלאצחאב. ובעדה אנטגנס איש סוכו משהור, ומן תלאמיד'ה צדוק וביתוס אלד'ין כאנוא אצלא ללכ'וארג ובהם סמוא אלצדוקין ואלביתוסין. ובעדה יוסף בן יועזר חסיד שבכהונה ויוסף בן יוחנן ואצחאבהמא. ופיה קיל משמת יוסף בן יועזר בטלו האשכולות שנאמר אין אשכול לאכול וגו'. לאנה לם יחפט' עליה ד'נב מנד' צבאה אלי ופאתה ז'ל'. ובעדה יהושע בן פרחיה ואמרה שהיר. וישו הנוצרי כאן מן תלאמיד'ה. ונתאי הארבלי מעאצר לה. ובעדה יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח ואצחאבהמא. ופי זמאנהמא נשא אצל מד'הב אלקראיין למא גרי ללחכמים מע ינאי. וכאן כהן וכאנת אמה מתהמה באנהא חללה וערץ' בה אחד מן אלנאס מן גמהור אלחכמים באן קאל לה ינאי המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן. פאדכ'לה אצחאבה עלי אלחכמים ליסתפה אליהם וינפיהם ויבדדהם ויקתלהם. פקאל לאצחאבה אד'א אנא אתלפת אלחכמים מן לנא בעלם אלתורה. פקאלוא הרי תורה שבכתב חאצ'רה כל מן שא אן יתעלם יאתי ויתעלם ולא תבאל בתורה שבעל פה, פקבל מנהם ונפי אלחכמים ופי גמלתהם שמעון בן שטח, וכאן צהרה ואכ'תל אלרבנות מדה קלילה וראמוא אלתשרע באלקיאס פעגזוא, חתי אנצרף שמעון בן שטח וסאיר תלאמיד'ה מן אלאכסנדריה ועאד אלנקל אלי אולה וקד תאצל ללקראיין אצל בקום ידאפעון תורה שבעל פה ויתחילון באלחגג כמא תראהם אליום. ואמא אלצדוקין ואלביתוסין והם אלמינים אלמדעו עליהם פי אלצלאה. ואמא אצחאב ישו פהם אלמשמעדים אלדאכ'לון פי אלמעמודיה אלמבטסון פי אלירדן. ואמא אלקראיון פמגתהדון פי אלאצול מתחכמון פי אלפרוע, ורמבא תעדי אלפסאד אלי אלאצול לכן גהלא מנהם לא קצדא. ת'ם תלא הד'א שמעיה ואבטליון ומן תלאמיד'המא הלל ושמאי. וכאן מן אמר הלל מש שהר מן עלמה וחלמה, והו מן זרע דוד ועאש מאיה ועשרין עאמא. וכאן לה מן אלתלאמיד' אלאף ופי מכ'תאריהם קיל שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלשים מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה, ושלשים ראויים לעבר את השנים, ועשרים בינונים. גדול שבהם יונתן בן עוזיאל, קטן שבהם יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה ותלמוד והלכות והגדות וכל מדות חכמים וכל מדות סופרים וכל דבר ודבר שהוא מדברי תורה שלא למדו. ואמרו עליו שלא שח שיחת חולין מימיו, ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא ולא קדמו אדם לבית המדרש ולא ישן בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת עראי ולא הלך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפלין ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ודורש ולא פתח אדם לתלמידיו אלא הוא ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו ולא אמר הגיעה עת לעמוד מבית המדרש וכן היה ר' אליעזר תלמידו נוהג אחריו. והד'א רבן יוחנן בן זכאי עאש מת'ל אסתאד'ה מאיה ועשרין עאמא. וחצ'ר חרבן בית שני. מן תלאמיד'ה ר' אליעזר בן הורקנוס אלד'י לה פרקי ר' אליעזר אלמשהורה פי אלהיה ופי מסאחה אלאפלאך ואלארץ' וכל שי ג'ריב פי עלם אלנגום. ומן תלאמיד'ה ר' ישמעאל בן אלישע כהן גדול והו ר' ישמעאל של היכלות והכרת פנים ומעשה מרכבה, לאנה עלם אסרארהא חתי אסתחק דרגה קריבה מן אלנבוה, והו אלקאיל פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת וראיתי את אכתריאל יה ייי צבאות וסאיר אלהלכה. ומן תלאמיד'ה איצ'א ר' יהושע אלמשהור אלד'י גרת לה מע רבן גמליאל אלאכ'באר אלמשהורה. ור' יוסי ור' אלעזר בן ערך אלמקול פיה אלו היו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואלעזר בן ערך בכף שניה מכריע הוא את כלם. ופי הד'ה אלאעצאר חאשי האולא אלמשאהיר וחאשי גמהור אלחכמים וחאשי אלכהנים ואללוים אלד'י כאנת תורתם אומנותם, לא יזאל אלשבעים סנהדרין ועלמהם ובאד'נהם כאן ולי אלואלי ויעזל אלמעזול מת'אל מא קיל אמר ר' שמעון בן יוחאי כך מקובל אני מפי שבעים זקנים ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה. ותואבע אלשבעין מיאין. ותואבע אלמיאין אלאף, אד' לא ימכן אן יצפוא סבעון כאמלא אלא ען מיאין דונהם. וכד'לך עלי תדריג. ובעד האולא ר' עקיבה ור' טרפון ור' יוסי הגלילי ואצחאבהם וגמיעהם בעד אלחרבן. ווצל רבי עקיבה אלי חד קריב מן אלנבוה חתי כאן יתצרף פי עאלם אלרוחאניין כמא קיל ענה ארבעה נכנסו לפרדס אחד הציץ ומת ואחד הציץ ונפגע אחד הציץ וקצץ בנטיעות ואחד בא בשלום ויצא בשלום ומנו ר' עקיבה. פכאן אלד'י מאת ממן לם יחתמל משאהדה ד'לך אלעאלם אלא אנחל תרכיבה ואלאכ'ר גן ותוסוס אלוסואס אלאלאהי פלם ינתפע אלנאס בה. ואלת'אלת' אפסד אלעמליאת למא אשרף עלי אלעקליאת קאילא אן הד'ה אלאעמאל אנמא הי אלאת ואדואת מוצלה אלי הד'ה אלדרגה אלרוחאניה ואנא קד וצלתהא פלא אבאלי באעמאל אלשריעה, פפסד ואפסד, וצ'ל ואצ'ל, וכאן ר' עקיבה הו אלד'י יתצרף פי אלעאלמין מן ג'יר אד'א ילחקה. וקד קיל ענה ראוי היה שתשרה עליו שכינה כמשה אלא שאין השעה ראויה לכך, והו מן גמלה' הרוגי מלכות והו אלד'ין חין קתל כאן יסאל תלאמיד'ה הל הו וקת קרית שמע ליקראהא, פקאלוא לה רבינו עד כאן, פקאל להם כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה בכל לבבך ובכל נפשך ואפילו הוא נוטל את נפשך עכשיו שבא לידי לא אקימנו, והיה מאריך באחד עד שיצאה נשמתו.

[סו] קאל אלכ'זרי, מת'ל הד'א יעיש עישא לד'יד'א וימות מותא לד'יד'א ת'ם יחיא אלחיאה אלאבדיה פי לד'ה מתצלה.

[סז] קאל אלחבר, ת'ם בעדהם פי עצר ואחד ר' מאיר ור' יהודה ור' יוסי ושמעון בן עזאי ור' חנניה בן תרדיון ואצחאבהם. ובעד האולא רבי והו רבינו הקדוש והו ר' יהודה הנשיא. ומעה ר' נתן ור' יהושע בן קרחה וג'ירהם כת'יר והם אכ'ר רואה' אלמשנה אלמסמין תנאים, וליס בעדהם אלא אלאמוראים והם אהל אלתלמוד. ודון אלמשנה פי סנת ת'ק'ל' למנין שטרות, והי סנה ק'נ' לחרבן בית שני בעד ת'ק'ל' סנה לארתפאע אלנבוה, אנדרג פיהא כל מא ד'כרנא. הד'ה נכת קלילה מן כת'ירה מן אכ'בארהם ואת'ארהם. וקד ענוא באלמשנה ענאיתהם באלתורה מן נט'מהם להא ותרתיבהא ועדד אלסדרים ואלפרקים ואלהלכות וחרז אלרואיאת מא יבעד ען אלט'ן אן יכון אמרא מצטלחא עליה, וינטוי פיהא מן פציח אללג'ה אלעבראניה מא לם ישתק מן לג'ה' אלמקרא כת'יר, ואמא איגאז כלאמהא וחסן נט'אמהא וגודה' תצניפהא וחצר וגוה אלמעאני מע אלגזם ואלקטע דון תשכך וט'ן פפי חד ירי מתאמלהא בעין אלחקיקה אן אלבשר יקצר ען תאליף מת'להא אלא מע תאייד אלאהי ומא יעאדיהא אלא מן יגהלהא ולם ישתגל בקראתהא ותצפחהא ויסמע מן את'אר אלחכמים אלאכ'באר אלעאמיה אלדרשיה פיקצ'י להם באלפתור ואלנקצאן כמן יקצ'ע באלנקצאן עלי מן לקיה דון כ'ברה וטול צחבה, ומן מת'אלאת אסנאדהם אלי אלנבוה קולהם אמר ר' נחום הלבלר מקובל אני מרבי מיאשא שקבל מאביו שקבל מן הזוגות שקבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני. ומן תחפט'הם מן נקל אלאפראד קול בעצ'הם לולדה מוצי ענד ופאתה בני חזור לך בארבעה דברים שהייתי אומר, אמר לו ואתה למה לא חזרתה בך, אמר לו אני שמעתי מפי רבים והם שמעו מפי מרובין אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתם, אבל אתה שמעתה מפי יחיד, מוטב להניח את דברי יחיד ולאחוז את דברי מרובים. והד'ה נכת קלילה ונקטה מן בחר מן דלאיל פצ'ל רואיאת אלמשנה. ואמא רואיאת אלתלמוד ונקאליה פיטול אלכלאם פיהם ופי טראיקהם ונואדרהם ואמת'אלהם ואן פיהא מא לא יסתחסן אליום, פקד כאן פי תלך אלאעצאר מסתעמלא מסתחסנא.

[סח] קאל אלכ'זרי, כד'לך ארי פי גזאיאת אכ'בארהם מא יכ'ל במא תצף מן כליאתהא מן תכ'ריגהם איאת אלתורה אלי וגוה יבעדהא אלקיאס ותשהד אלנפוס באנה לם יכן אלקצד מן ד'לך אלפסוק מא ד'כרוה מרה פי אלאחכאם ומרה פי אלדרשות. וכד'לך מא להם מן הגדות ומעשיות תסתבעדהא אלעקול.

[סט] קאל אלחבר, אראית מא להם מן אלתחריר ואלתחרי פי שרח אלמשנה ואלבריתא, ומא ינתהון פיהא מן אלתדקיק ואלתחקיק דון מסאמחה פי לפט'ה פכיף פי מעני.

[ע] קאל אלכ'זרי, ראית מא יפוק כל גדל בל ד'לך אלברהאן אלד'י לא תעקב וראה.

[עא] קאל אלחבר, אפיקאס עלי מן ידקק הד'א אלתדקיק אנה יגהל מן אלפסוק מא נדריה נחן.

[עב] קאל אלכ'זרי, ד'לך מחאל בל אלאמר עלי אחד וגהין אמא אנא נחן לא נדרי טרק תפסירהם ללתורה. ואמא אלד'ין יפסרון אלהלכה ליסוא הם אלמפסרין ללתורה. והד'א אלוגה אלת'אני מחאל וקלילא מא נרי להם תפסיר פסוק יטאבק אלקיאס וט'אהר אללפט' כמא אנא לא נרי להם תפסיר הלכה אלא פי גאיה' אלמטאבקה ללקיאס.

[עג] קאל אלחבר, לכן נקול אחד אמרין אמא אן להם אסראר כ'פית ענא פי טרק תפסיר אלתורה כאנת ענדהם נקלא פי אסתעמאל שלש עשרה מדות. ואמא אן גלבהם ללפסוקים עלי טריק אלאסנאד אלמסמאה ענדהם אסמכתא יגעלונהא עלאמה לנקלהם כמא געלוא ויצו ייי אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל עלאמה עלי שבע מצות שנצטוו בני נח. ויצו אלו הדינין. ייי זה ברכת השם. אלהים זו עבודה זרה. על האדם זו שפיכות דמים. לאמר זה גלוי עריות. מכל עץ הגן זה גזל. אכל תאכל זה אבר מן החי. מא אבעד מא בין הד'ה אלג'ראץ' והד'א אלפסוק, לכן ענד אלקום נקל הד'ה אלשבע מצות ועלקוהא בהד'א אלפסוק כאלסימן תסהילא לחפט'הא. ועסי אלוגהין ענדהם פי תפסיר אלפסוקים או ת'ם וגוה ג'אבת ותקלידהם ואגב מד' צח עלמהם ודינהם ואגתהאדהם וגמהורהם אלעט'ים אלד'י לא יגוז פיה אלתואטו פלא נרתאב בקולהם ואנמא נרתאב באפהאמנא כמא נפעל פי אלתורה ומא ינטוי פיהא מן כלאם לא תחתמלה נפוסנא ולא ריב ענדנא פי שי מנה, וננסב אלתקציר אלי אנפסנא.

ואמא אלהגדות פמנהא אסתעמאל תוטיה ומקדמה לג'רץ' ירידון תאכידה ותאיידה מת'ל אמרו כשירד רבון העולמים למצרים, לתאכיד אלאימאן באן יציאת מצרים אנמא כאנת קצדא מן אללה, לא באתפאק ולא בוסאיט מן חיל אלנאס ורוחאניאת כואכב ומלאיכה וגן וכל מא יכ'תלג באלבאל אלמפכר, בל באמרה תע' וחדה. פקאלוא עלי טריק מא יקולון כביכול. יענון בעד אן יתפק כד'א וכד'א לכאן כד'א וכד'א, ועלי אן הד'א ליס פי אלתלמוד ולא יוגד אלא פי בעץ' אלסדורין לכן מע הד'א מתי וגדת מת'לה פאלי הד'א ינחו כמא קאל מיכיהו לאחאב ראיתי את ייי יושב על כסאו וגו'. ויאמר ייי מי יפתה את אחאב וגו' ויצא הרוח וגו'. וסאיר אלקול ולם יכן פי אלחקיקה אכת'ר מן קולה הנה נתן ייי רוח שקר בפי כל נביאיך אלה וג'יר ד'לך מקדמה ותוטיה כ'טאביה מות'קה מוכדה להד'א אלקול אנה חק. ומנהא אוצאף מן משאהדאת רוחאניאת ראוהא ליס במסתג'רב עלי אולאיך אלפצ'לא אן ירוא צורא מנהא כ'יאליה לעט'ים תפרדהם ואצפא אד'האנהם. ומנהא צור להא חקיקה מן כ'ארג כמא ראהא אלאנביא. וכד'לך בת קול אלתי צחבתהם פי בית שני דרגה דון אלחזון ואלקול. פלא יסתבעד קול ר' ישמעאל שמעתי בת קול שמנהמת כיונה וג'יר ד'לך, אד' תבין מן משהד משה ואליהו ע'ה' מא יגעל הד'א מן אלממכן, פאד'א גא בה אלכ'בר אלצאדק וגב קבולה. ויאול פי קולה אוי לי שחרבתי את ביתי מא יאול פי וינחם ייי ויתעצב אל לבו. ומנהא מא הי אמת'אל מצ'רובה עלי אסראר עלום מנע כשפהא אד' לא מנפעה פיהא ללגמהור והי מערצ'ה ללבחת' ואלתפחיש ללאפראד יט'פר בהא מן אסתחקהא ואחד פי עצר או פי אעצאר. ומנהא מחאליה' אלט'אהר ויתבין גרצ'הא באיסר נט'ר מת'ל קולהם שבעה דברים נבראו קודם לעולם גן עדן ותורה וצדיקים וישראל וכסא הכבוד וירושלם ומשיח בן דוד, נט'ירא לקול אלעלמא אול אלפכרה אכ'ר אלעמל. פלמא כאן קצד אלחכמה פי כ'לקה אלדניא אלתורה אלתי הי גסד אלחכמה וחמלתהא הם אלצדיקים ובינהם יחל כסא הכבוד, ואלצדיקים באלחקיקה לא יכונון אלא מן צפוה והם ישראל ולא יליק בהם אלא אכ'ץ אלמואצ'ע והי ירושלים, ולא ינט'מהם אלא אשרף אלנאס והו משיח בן דוד, ומאלהם ומסירהם אלי גן עדן, וגב אן תוצ'ע הד'ה מכ'לוקה באלקוה קבל אלעאלם. ומן אלמחאליה' אלט'אהר איצ'א מא ד'כר מן עשרה דברים נבראו בין השמשות פי הארץ ופי הבאר ופי האתון וגו' ללתופיק בין אלשריעה ואלטביעה אד' אלטביעה תקול באלעאדה ואלשריעה תקול בכ'רק אלעאדה. ואלתופיק בינהמא אן אלעאדאת אלתי אנכ'רקת אנמא הי באלטביעה. לאנהא פי אלאראדה אלקדימה משרוטה בהא מבניה עליהא מששת ימי בראשית, ולסת אנכרך יא מלך אלכ'זר אן יכון פי אלתלמוד אמור ליס אקדר עלי אקנעך פיהא ולא עלי צ'מהא אלי מצ'מאר. והי אלתי צ'מהא אלתלמוד אגתהאד אלתלאמד'ה למא כאן ענדהם אן אפילו שיחת חכמים צריכה תלמוד. ומא כאן יתחרון אלא יקולוא אלא מא סמעוה מן אסתאד'יהם מע אגתהאדהם אן ירווא כל מא סמעוה מן אסתאד'יהם ויתחרון פי ד'לך לפט'הם בעינה ורבמא לם יפהמוא מענאהא פקאלוא אן הכד'א רוינא וסמענא. ורבמא כאן ללאסתאד' פי ד'לך אג'ראץ' כ'פית ען תלאמיד'ה פוצל אלאמר אלינא פאסתכ'פפנא בה למא לם נדר ג'רצ'ה. ולכן גמיע הד'א פי מא לא יחל ולא יחרם פלא נבאלי בה ולא יכ'ל פי אלתאליף מע אלוגוה אלתי ד'כרנא.

[עד] קאל אלכ'זרי לקד טיבת נפסי ומכנת אימאני באלנקל ואריד אלאן אן תערץ' לי ד'וקא מן עלומכם בעד אן תזידני ביאנא פי אסמא אללה תע' ותוסע לי פי ד'לך קלילא בעון אללה.

אלמקאלה אלראבעה

[א] קאל אלחבר, אלהים צפה למאלך אמר מא וחאכמה וקד יכון פי אלכל אד'א אריד בה מאלך אלעאלם באסרה. וקד יכון פי אלגז אד'א אריד בה קוה מן קוי אלפלך או טביעה מן אלטבאיע או חאכם מן אלנאס. ואנמא אנבני הד'א אלאסם עלי אלגמע מן שאיע אלאסתעמאל אלגארי בין אלאמם אלד'ין כאנו יתכ'ד'ון אצנאמא יעתקדון כל ואחד מנהא ענדהם אלאה, פיסמון אלגמלה אלהים ויחלפון בהא וכאנהא חאכמה עליהם, פהי מתכת'רה בתכת'ר אלקוי אלמדברה ללבדן ואלקוי אלמדברה ללעאלם, פאן אלקוי כנאיה ען אסבאב אלחרכאת, פאן כל חרכה פען קוה ג'יר קוה' אלחרכה אלאכ'רי. פאן פלך אלשמס ופלך אלקמר ליס יגריאן בקוה ואחדה לכן בקוי מכ'תלפה, ולם ילתפתוא אלי אלקוה אלאולי אלתי ענהא צדרת גמיע הד'ה אלקוי, אמא לאנהם לם יקרוא בהא, ואדעוא אן גמאעה' הד'ה אלקוי הי אלמכני ענהא באלאה, ואן אלנפס איצ'א אנמא הי גמאעה' אלקוי אלמדברה ללבדן. ואמא אנהם אקרוא באללה לכנהם אסתבעדוא אלאנתפאע בעבאדתה וזעמוא אנה אנזה וארפע מן אן יערפנא פצ'לא ען אן יעני בנא — תעאלי אללה ען קולהם — פצארוא לא יעבדון אמרא ואחדא לכן כת'ירא יסמונה אלהים, גמלה תעם אלאסבאב דון תפציל. ואלתחריר ואלתפציל אנמא הו פי אלאסם אלמכתוב ביוד הא ואו הא יתברך ויתרומם. פהו אסם עלם משאר אליה באלצפאת לא באלמכאן, בעד אן כאן מגהולא אן כאן יסמי אלהים עלי אלעמום פסמי ה' עלי אלכ'צוץ. כאן סאילא סאל אי אלהים הו אלד'י ינבג'י אן יעבד אלשמס או אלקמר או אלסמא או אלברוג או אחד אלכואכב או אלנאר או אלהוא או אלמלאיכה אלרוחאניון או ג'יר ד'לך, פאן לכל ואחד מנהא תאת'ירא וחכמא, וכל ואחד מנהא סבב פי אלכון ואלפסאד. פיכון אלגואב ה' כקולך פלאן אסם עלם מת'ל ראובן ושמעון בעד אן יפהם מן לפט' ראובן ושמעון חקיקה' ד'ואתהמא.

[ב] קאל אלכ'זרי, וכיף אשכ'ץ מן לא אשארה אליה לכן אסתדל עליה מן את'ארה.

[ג] קאל אלחבר, בל ישאר אליה באלמשאהדה אלנבויה ובאלבצירה, לאן אלאסתדלאל מצ'לל, ומן אלאסתדלאל תחדת' אלזנדקה ואלמד'אהב אלפאסדה. וכאן אלת'נויה אדאהם אלי אלקול בסבבין קדימין אלא אלאסתדלאל. וכאן אלדהריה אדאהם אלי אלקול בקדם אלפלך ואנה סבב נפסה וסבב ג'ירה אלא אלאסתדלאל. וכד'לך עבאד אלנאר ועבאד אלשמס אלאסתדלאל אדאהם אלי ד'לך, לכן טרק אלאסתדלאל אדאהם אכ'תלפת, פמנהא מסתקצאה ומנהא מקצרה ואחפלהא אסתקצא אלפלאספה. וטרק אלאסתדלאל אדתהם אלי אלקול ברב לא יצ'רנא ולא ינפענא ולא ידרי צלואתנא וקראביננא ולא טאעתנא ולא עציאננא, ואן אלעאלם קדים כקדמה, פליס ענד ואחד מנהם אסם עלם ללה משאר אליה, לכן ענד מן סמע כ'טאבה ואמרה ונהיה, ות'ואבה ענד אלטאעה ועקאבה ענד אלמעציה פהו יסמיה באסם עלם כנאיה ען ד'לך אלד'י כ'אטבה וחקק ענדה אנה כ'אלק אלעאלם בעד עדמה, פאולהם אדם מא כאן לידרי אללה לולא כ'טאבה ות'ואבה ועקאבה ואכ'תראעה לה חוה מן צ'לע מן אצ'לאעה, פתחקק אן ד'לך הו כ'אלק אלעאלם, ואשאר אליה באלקול ואלצפאת וסמאה ה'. ולולא הד'א לבקי עלי אסם אלהים לא יתחקק מא הו הל ואחד אם אכת'ר. הל הו עאלם באלגזאיאת אם לא. ת'ם קין והבל אנמא ערפאה בעד תקלידהמא לאביהמא באלמשאהדה אלנבויה. ת'ם נח. ת'ם אברהם ויצחק ויעקב אלי משה. ומן בעדה אלאנביא פסמוה הם ה' במשאהדתהם. וסמאה אלקום אלמקלדון להם בתקלידהם להם ה'. מן חית' יתצל אמרה ותדבירה באלנאס. ויתצל אלאצפיא מן אלנאס בה חתי ישאהדונה בואסטה' מא יתסמי כבוד ושכינה ומלכות ואש וענן וצלם ותמונה ומראה הקשת וג'יר ד'לך ממא ידלהם אנהם מכ'אטבון מן ענדה תע' פיסמון ד'לך כבוד ה'. ורבמא סמוה ה', ורבמא סמוא אלארון ה', כקול קומה ה' ענד אלקיאם, ושובה ה' ענד אלנזול. ועלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר, והם ירידון ארון ה'. ורבמא סמוא אלנסבה אלתי בין ישראל ובינה ואלאצ'אפה ה', ופי ד'לך קיל הלא משנאיך ה' אשנא. ואויבי ה' ירידון עם ה', או ברית ה', או תורת ה', אד' לא אצ'אפה בינה ובין מלה מן אלמלל. אד' אנמא יפיץ' נורה עלי אלצפוה פהם מקבולון מנה והו מקבול מנהם. ובד'לך יתסמי הו אלהי ישראל ויתסמון הם עם ה' ועם אלהי אברהם. והב אן בעץ' אלמלל קד אתבעוה ועבדוה סמאעא ותקלידא, אין קבולה הו להם ואתצאלה בהם ורצ'אה ען טאעתהם וסכ'טה לעציאנהם, נראהם מתרוכין מע אלטביעה ואלאתפאק, יסעדון וינחסון בחסבהמא לא באמר יתחקק אנה באמר אלאהי וחדה. וכד'לך כצצנא בקולה ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר. פצאר הד'א אלאסם כ'אצא בנא אד' לא יערפה חק מערפתה ג'ירנא, והו אסם עלם לא יחתמל הא אלמערפה כמא תזאד עלי אלהים פיקאל האלהים. והד'א אלאסם מן גמלה' אלפצ'איל אלתי כ'צצנא בהא וסרה מסתור. ואמא פצ'ילה' אלחרוף אלכ'אצה בה פהי אלנאטקה לאנהא אחרף א'ה'ו'י' אלתי הי עלה' ט'הור גמיע אלחרוף אד' לא ינטק בחרף מן אלחרוף מהמא לם תחצ'ר קוה' הד'ה, אעני אלפתחה ללאלף ואלהא, ואלצ'מא ללואו, ואלכסר לליא, פהי כאלארואח. וסאיר אלחרוף כאלאגסאם.

ואמא יָהּ פמת'לה. ואמא אֶהְיֶה פישבה אן יכון מן הד'א אלאסם, וישבה אן יכון משתקא מן הָיָה, אראד בה צרף אלאד'האן ען אלפכרה פי חקיקה' אלד'את אלממתנעה מערפתהא, פלמא סאלה ואמרו לי מה שמו אגאבה קאילא מא באלהם יטלבון מא לם ימכנהם אדראכה, שביהא בקול אלמלאך למה זה תשאל לשמי והוא פלאי, לכן קל להם אהיה, ותפסירה אשר אהיה. יעני אלחאצ'ר אלד'י אחצ'רכם מתי טלבתמוני פלא יטלבוא אעט'ם דלילא מן וגודי מעהם, פליסמוני הכד'א, פקאל אהיה שלחני אליכם. וקד כאן תקדם וגעל ברהאנה למשה מת'ל הד'א בקולה כי אהיה עמך וזה לך האות, אלאיה אני מרסלך אני אחצ'רך פי כל מכאן, ותאבעה במא ישאכל הד'א בקולה אלהי אבותיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלמשהורין באלאמר אלאלאהי מעהם אבדא. ואמא אלהי האלהים, פכנאיה ען כון גמיע אלקוי אלפעאלה מפתקרה אלי רב ינט'מהא ויצרפהא. ואֲדֹנֵי הַאֲדֹנִים מראדף לה.

ואמא אֵל פמשתק מן אֱיָלוּת, וענה צדרת אלקוי פהו מנזה מן אלאשתבאה בהא, וסאג' קול מי כמוך באלים גמע אֵל. ואמא קדוש פכנאיה ען אלתנזיה ואלתרפיע ען אן יליק בה צפה מן צפאת אלמכ'לוקאת ואן סמי בהא עלי אלמגאז, ולד'לך סמע ישעיהו קדוש קדוש קדוש. אלי מא לא נהאיה, יענע אנה מנזה ומרפע ומקדס ומברא ען אן ילחקה שי מן נגאסאת אלאמה אלתי חל נורה פימא בינהם, ולד'לך ראה על כסא רם ונשא. פיכני בקדוש ען אלרוחאני אלד'י לא יתגסם ולא יתשבת' בגאנבה שי ממא יתעלק באלמגסמאת פיקאל קדוש ישראל כנאיה ען אלאמר אלאלאהי אלמתצל בה, ת'ם בגמהור ד'ריתה אתצאל תדביר וסיאסה לא אתצאל לצוק וממאסה. וליס במבאח לכל מן שא אן יקול אלהַי וקדשִי אלא עלי סביל אלמגאז בטריק אלתקליד. ואמא עלי חקיקה פאנמא יקולה נבי או ולי ממן יתצל בה אמר אלאהי, ולד'לך יקאל ללנבי חל נא את פני יהוה אלהיך, וקד כאן אלמקצוד בהד'ה אלאמה אן תכון נסבתהא מן אלאמם כנסבה' אלמלך מן אלנאס כקולה קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם.

ואמא אֲדֹנָי אלמכתוב אלף דלת נון יוד פהו כאלאשארה אלי שי ואן כאן פי חקה מנזהא ען אלאשארה, לאן אלאשארה אנמא הי לגהה דון גהה. פקד ישאר אלי אלאשיא אלמנפעלה ענה אלמתצרפה לה תצריפא אוליא כמא ישאר אלי אלעקל פיקאל אנה פי אלקלב או פי אלדמאג' פיקאל הד'א אלעקל וד'אך אלעקל, ולא אשארה באלחקיקה אלא אלי מא יתחיז במכאן, ועלי אן אלאעצ'א כלהא תתצרף ללעקל פאן כאן ד'לך בואסטה' אלקלב או אלדמאג', פאלתה אלאולי ישאר אליהא אן אלעקל הנאך, כד'לך ישאר אלי אלסמא, לאנהא אלה תתצרף במגרד אראדתה תע' דון אסבאב אכ'ר מתוסטה בינהמא, ולא ישאר אלי שי מן אלמרכבאת לאנהא אלאת מתצרפה בתוסט אסבאב אכ'ר תתסלסל אליה תע' פאנה סבב אלאסבאב, פיקאל היושבי בשמים. כי האלהים בשמים. ורבמא קיל עלי אלמגאז יראת שמים. וירא שמים בסתר. ומן השמים ירוּחָמוּ. וכד'לך ישאר אלי עמוד האש ועמוד הענן ויסגד נחוה ויקאל אן אלרב הנאך לאן ד'אך אלעאמוד תצרפה במגרד אראדתה, וליס כסאיר אלג'מאם ואלניראן אלמתפקה פי אלגו מן אסבאב אכ'ר. וכד'לך ישאר אלי אש אוכלת בראש ההר אלתי ראתהא אלעאמה, ואלי אלצורה אלרוחאניה אלתי ראתהא אלכ'אצה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. וסמית אלהי ישראל. וכד'לך ישאר אלי ארון הברית פיקאל ענה אדון כל הארץ, לט'הור אלעגאיב מעה ועדמהא דונה, כמא סמית אלעין מבצרה, ואלמבצר בה ג'ירהא, אעני אלנפס. וקד ישאר אלי אלאנביא ואלעלמא אלפצ'לא לאנהם כאלאלאת אלאולי לאראדה' אללה יתצרפון במשייתה ולא יכ'אלפון שיא מן אמרה. ותט'הר אלעגאיב בהם. ובמת'ל הד'ה אלאשארה קאלת אלאחבאר את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. וחקיק מן הו פי מת'ל הד'ה אלדרגה אן יתסמי איש אלהים. צפה מרכבה מן אלנאסות ואללאהות כאנך קלת אלאנסאן אלאלאהי. פענד אלמכ'אטבה לשי אלאהי משאר אליה יקאל אדני באלף דלת נון יוד, כאנה יקול יא מולאי. וישיר אלי מא יחיז מכאן מגאזא כקול יושב הכרובים. ויושב ציון, ושוכן ירושלם, פתכת'רת אלצפאת, ואלד'את ואחדה, לאכ'תלאף מחל אלקאבל, כאכ'תלאף אלשעאעאת ואלשמס ואחדה. והד'א אלמת'אל ליס במטאבק באלכליה אלא לו כאנת אלשמס ג'יר מדרכה פתוגד אלשעאעאת ולא ידרך סבבהא אלא בטריק אלאסתדלאל.

ולא בד מן אלתוסע קלילא פי אלכלאם ההנא לאנה מוצ'ע אעתראץ' כיף ישאר אלי מכאן מן לא מכאן לה ת'ם יעתקד פי אלמשאר אליה אנה אלסבב אלאול, פנוטי פי גואב ד'לך תוטיה, פנקול אן אלחואס תדרך מן אלמחסוסאת אעראצ'הא לא גואהרהא. פמא תדרך מן אלרייס. אלד'י תעתקד תעט'ימה. בל קד תראה פי אלחרב פי זי מא, ת'ם תראה פי אלמדינה פי זי אכ'ר, ותראה פי מנזלה פי זי ת'אלת', ותקול אן הו אלסלטאן בקצ'א אלעקל לא בקצ'א אלחס. ורבמא ראיתה צביא ת'ם שאבא ת'ם כהלא ת'ם שיכ'א וראיתה צחיחא ת'ם מריצ'א. וקד תבדלת מראיאתה ומלמוסאתה ואכ'לאטה ואכ'לאקה. ואנת תקצ'י אנה הו הו. ואנמא קצ'ית עלי אנה כ'אטבך ואמרך ונהאך וד'לך מנה אנמא הו אלעקל או אלנפס אלנאטקה. וקד ת'בת אן ד'לך אלגז מנה גוהר ג'יר מתחיז פלא אשארה אליה ואנת קד אשרת אליה וקצ'ית באנה אלסלטאן. בל גסם יחרכה מן שא וינפעל מן אנפעאלאת מן אלאתפאק ואלאראדה כאלסחאב אלד'י אתפק פי אלגו תחמלה ריח ותסוקה אכ'רי ותגמעה ריח ותפרקה ריח אכ'רי. וכאן קבל ד'לך גסמא לא ינפעל אלא בארדה' נפס ד'לך אלסלטאן. פכאן כעמוד אלג'מאם אלאלאהי אלד'י לא תבדרה אלאריאח מת'אל אכ'ר אלשמס נראהא דאירה בסיטה בקדר אלתרס ופי שכלה מצ'יה חארה סאכנה. ואלעקל יקצ'י באנהא כרה בקדר כרה' אלארץ' נחו ק'ס'ו' מרה ואנהא ליסת חארה ולא סאכנה לכן מתחרכה חרכתין מתצ'אדתין משרקיה ומג'רביה בשראיט יטול שרחהא. פלם תוצ'ע ללחואס קוה לאדראך גוהר אלאשיא בל קוה כ'אציה לאדראך אעראץ' תאבעה יסתדל מנהא אלעקל עלי גוהרהא וסבבהא פלא יקף עלי אלמאהיה ואלמעני אלא אלעקל אלצחיח. פכל מא הו עקל באלפעל כאלמלאיכה ידרך אלמעאני ואלמאהיאת בד'ואתהא מן ג'יר חאגה אלי אן תתוסטהא אעראץ'. ואמא עקולנא אלתי הי אולא באלקוה לאנג'מארהא פי אלהיולי פלא ימכנהא אלוקוף עלי חקאיק אלאשיא אלא בלטאיף צנע אללה תע' בכ'צוציאת וקוי וצ'עהא פי אלחואס משאכלה לאעראץ' אלמחסוסאת מלאזמה אבדא פי גמיע אלנוע פלא יכ'תלף בצרי מע בצרך אן תלך אלצפיחה אלמדורה אלמנירה אלמסכ'נה הי אלשמס, ואן כאנת הד'ה אלצפאת מנפיה ענד אלעקל לא יצ'ר ד'לך באלנט'ר מן חית' אסתדללנא בהא עלי מראדנא כמא ינתפע אלבציר אלעאקל יטלב נאקתה בקול אלאעמש אלאחול ארי פי מוצ'ע כד'א ג'רנוקתין פיעלם אלבציר אנה אנמא ראי אלנאקה ואן עמשה כ'יל לה אנה ג'רנוק וחולה כ'יל לה אנה את'נאן פאנתפע אלבציר בשהאדה' אלאעמש ועד'רה פי סו עבארתה לסו נט'רה. פהכד'א אלחואס ואלקוה אלכ'יאליה ענד אלעקל וכמא תלטף אלכ'אלק תע' פי וצ'ע הד'ה אלנסבה בין אלחס אלט'אהר ואלמחסוס אלגסמאני כדלך תלטף ופי וצ'ע נסבה בין אלחס אלבאטן ואלמעני ג'יר אלמגתסם, פגעל למן שרף מן כ'לקה עינא באטנה תרי אשיא באעיאנהא לא אכ'תלאף פיסתדל מנהא אלעקל עלי מעני תלך אלאשיא ולבאבהא. ומן כ'לקת לה תלך אלעין הו אלבציר באלחקיקה וירי גמיע אלנאס כאלעמי פיהדיהם וירשדהם, ויושך אן תכון תלך אלעין הי אלקוה אלמתכ'ילה מהמא כ'דמת אלקוה אלעקליה פתרי צורא עט'ימה האילה תדל עלי חקאיק לא ריב פיהא. ואעט'ם אלדליל עלי חקיקתהא אתפאק גמיע ד'לך אלצנף עלי תלך אלצור אעני גמיע אלאנביא פאנהם ישאהדון אשיא ישהד פיהא בעצ'הם לבעץ' כמא נפעל נחן פי מחסוסאתנא פנשהד בחלאוה' אלעסל ומרארה' אלחנט'ל. ואן ראינא מן כ'אלפנא קלנא אנה כ'ארג ען אלאמר אלטביעי, פהאולא לא מחאלה ישאהדון ד'לך אלעאלם אלאלאהי באלעין אלבאטנה פירון צורא משאכלה לטבאיעהם ומא אלפוא פיצפונהא באלצפאת אלתי שאהדוהא מגסמה ותלך אלצפאת חקיקה באלאצ'אפה אלי מא יטלבה אלוהם ואלכ'יאל ואלחס וליסת בחקיקה באלאצ'אפה אלי אלד'את אלתי יטלבהא אלעקל כמא מת'לנא פי אלרייס. פאן מן קאל הו אלטויל אלאביץ' לאבס אלדיבאג אלד'י עלי ראסה אלעלם ומא אשבה ד'לך לם יכד'ב. ומן קאל ליס הו ד'לך לכן אלעאקל אלממיז אלאמר אלנאהי פי בלד כד'א פי עצר כד'א עלי אמה כד'א לם יכד'ב איצ'א, פישאהד אלנבי באלעין אלבאטנה אכמל אלצור אלתי שאהדהא כצורה' רייס או קאץ' מתקעד עלי כרסי פי חאל אמר ונהי ותוליה ועזל פיעלם אנהא צורה תשאכל רייסא מטאעא. ואד'א ראי צורה' חאמל סלאח או חאמל אלאת כתאבה או משמר לעמל אמר מא עלם אנהא צורה תשאכל אלכ'אדם אלמטיע, פלא ישק עליה תשביה אדמי באלכ'אלק. ואמא באעתבאר אלעקל פישבהה אולא באלנור לאנה אשרף אלמחסוסאת ואלטפהא ואשדהא אחאטה ואשתמאלא באגזא אלעאלם. פאד'א תפכר פי אלצפאת אלתי לא בד מנהא מגאזא או חקיקה מת'ל חי ועאלם וקאדר ומריד ומדבר ונאט'ם ומעטי כל שי חקה וחאכם עאדל לם יגד פי משאהדתנא אשבה בה מן אלנפס אלנאטקה והי אלאנסאן אלכאמל והי הו מן חית' הו אנסאן לא מן חית' הו גסם, פאנה ישתרך פי ד'לך מע אלנבאת, ולא מן חית' הו חיואן, פאנה ישתרך איצ'א פי ד'לך מע אלבהאים, וקד שבה אלמתפלספון אלעאלם באנסאן כביר, ואלאנסאן בעאלם צג'יר. פאן כאן הד'א וכאן אללה רוח אלעאלם ונפסה ועקלה וחיאתה כמא תסמי בחי העולם, פקד צח אלתשביה בטריק אלעקל, פכיף וללנבוה בצר אגלי מן אלקיאס, פד'לך אלבצר אדרך אלמלא אלאעלי עיאנא וראי עמאר אלסמא מן אלרוחאניין אלמקרבין וג'ירהם פי צורה' אדם, ואליהם אלאשארה פי קולה תע' נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, יעני אני קד דרגת אלכ'לקה וסקתהא עלי תרתיב אלחכמה מן אלענאצר אלי אלמעאדן אלי אלנבאת אלי חיואן אלמא ואלהוא, ת'ם אלי חיואן אלארץ' ד'ואת אלחואס אלד'כיה ואלאלהאמאת אלעגיבה. וליס בעד תלך אלרתבה אלא רתבה תקארב אלגנס אלאלאהי אלמלאיכי, פכ'לק אדם פי צורה' מלאיכתה וכ'דמה אלמקרבין אליה באלרתבה לא באלמכאן, אד' תעאלי ען אלמכאן, פעלי כלא אלתשביהין לא ימכן אן יכון מת'אלה ענד אלכ'יאל אלא צורה' אגל אלנאס יצדר ענה אלנט'אם ואלרתבה לסאיר אלנאס עלי דרגאת כמא ענה תע' תרתיב אלעאלם ונט'אמה, פירי פי חין אלעזל ואלתוליה ואלחכם עלי ממאלך עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב. ופי חין אלג'צ'ב ואלאהמאם באלאקלאע יושב על כסא רם ונשא, ושרפים עומדים ממעל לו. ופי חין אלאקלאע אלמרכבה אלתי ראהא יחזקאל, וחצל גמיע הד'א פי אלכ'יאל כ'ארג מוצ'ע אלנבוה והו כמא חדדה מים סוף עד ים פלשתים, וינתט'ם פיה מת'ל מדבר סיני ופארן ושעיר ומצרים איצ'א, פאן לד'לך אלמכאן כ'צוציה אד'א אתפק להא קאבל מע אלשראיט אלשרעיה אלמאמור בהא, תראת תלך אלצור עיאנא באלבצר במראה ולא בחידות, כמא ראי משה אלמשכן וסדר עבודה וארץ כנען באגזאיהא, ומשהד ויעבר ה' על פניו, ומשהד אליהו פי ד'לך אלמוצ'ע בעינה פהד'ה אלאשיא אלתי לא תדרך קיאסא אבטלתהא פלאספה' יונאן לאבעאד אלקיאס מא לם יר מת'לה, ואת'בתהא אלאנביא למא לם ימכנהם אנכאר מא שאהדוא באלעין אלרוחאניה אלתי פצ'לוא בהא, וכאנוא גמאעאת ופי אעצאר מכ'תלפה לא יגוז עליהם אלאצטלאח, ואקר להם אלעלמא אלד'ין אדרכוהם ושאהדוהם פי חאל נבותהם. ולו שאהד פלאספה' יונאן אלאנביא פי חאל נבותהם ומעגזאתהם לאקרוא להם ולטלבוא וגוהא קיאסיה פי כיפיה' חצול הד'ה אלרתבה ללאנסאן. וקד פעל ד'לך בעצ'הם לא סימא אלמתפלספון מן אהל אלאדיאן. פאלי מת'ל הד'א תקע אלאשארה באדני באלף דלת נון יוד לאמר אלאהי חאצ'ר כאנה יקול לה יא מולאי. ומלאכות ה' כנאיה ען אלרסאלה. ואלמלאך קד יכון מכ'לוקא לוקתה מן אלאגסאם אלענצריה אללטיפה, וקד יכון מן אלמלאיכה אלסרמדיין, ולעלהם אלרוחאניון אלד'ין יזעמהם אלפלאספה ולא לנא דפעהם ולא עלינא קבולהם. ואלשך פימא ראי ישעיהו ויחזקאל ודניאל הל הו מן אלמכ'לוקין או מן אלצור אלרוחאניה אלת'אבתה. וכבוד ה' הו אלגסם אללטיף אלתאבע לאראדה' אללה אלמתשכל בחסב מא יריד ערצ'ה ללנבי הד'א בחסב אלראי אלאול. ואמא בחסב אלראי אלת'אני פיכון כבוד ה' גמלה' אלמלאיכה ואלאלאת אלרוחאניה כסא ומרכבה ורקיע ואופנים וגלגלים וג'יר ד'לך ממא הו ת'אבת באק. פהו יתסמי כבוד כמא תסמי ת'קלה' אלרייס כבודה. ולעל הד'א כאן מטלוב משה ע'ה' בקול הראני נא את כבודך. אנעם לה בד'לך בשרט אן יתחפט' מן רויה' אלמקדמה אלתי לא יחתמלהא בשרי וכמא קאל וראית את אחורי. ופי ד'לך אלכבוד מא יחתמל אלבצר אלנבוי נעם ופי תואבעה מא יחתמלה אבצארנא מת'ל אלענן ואש אוכלת ממא הו מאלוף ענדנא ופיה אלטף פאלטף אלי אן יבלג' אלי דרגה לא ידרכהא אלנבי ואן תקחמהא אנחל תרכיבה, כמא ענדנא פי קוה' אלאבצאר פמן בצרה צ'עיף לא ירי אלא פי אלצ'ו אליסיר אלד'י יבקי בעד עשא כאלכ'פאש ואלעמש וצ'עפא אלבצר לא ירון אלא פי אלט'ל ומן הו אקוי בצרא ירי פי אלשמס. לכן נפס אלשמס חין צפאהא לא יקדר אלבצר עלי אלנט'ר אליהא. ואן תכלף ד'לך עמי. פהד'א הו כבוד ה' ומלאכוּת ה' ושכינת ה' פי אלאסמא אלשרעיה לכן רבמא אסתעירת ללאחכאם אלטביעיה פקיל מלֹא כל הארץ כבודו, ומלכותו בכל משלה. ואמא עלי אלחקיקה פלא ט'הור ללכבוד וללמלכות אלא עלי אוליאה ואצפיאה ואנביאה אלד'ין בהם יתחקק אלזנדיק אן ללה חכמא ומלכא פי אלארץ' ועלמא בגזאיאת אעמאל אלעבאד פחיניד' יקאל חקיקה מלך ה', ונראה כבוד ה', וימלוך ה' לעולם אלהיך ציון, ואמרו לציון מלך אלהיך, וכבוד ה' עליך זרח.

פלא יסתבעד כל מא קיל ותמונת ה' יביט, ויראו את אלהי ישראל, ומעשה מרכבה, נעם ולא שיעור קומה למא פי ד'לך מן תחציל היבתה פי אלאנפס, וכמא קאל ובעבור תהיה יראתו על פניכם וגו'.

[ד] קאל אלכ'זרי, אוליס אד'א חצל פי אלעקל רבוביתה ווחדאניתה וקדרתה ועלמה וצדור אלכל ענה וחאגה' אלכל אליה ואסתג'נאה ען אלכל, יחצל אלהיבה מנה ואלחב לה ויג'ני ען הד'א אלתגסים.

[ה] קאל אלחבר, הד'א דעוי אלמתפלספין, ואלד'י נרי מן אלנפס אלאדמיה אנהא תרהב ענד חצ'ור אלמפזעאת מחסוסה מא לא תרהב אד'א חדת'נא ענהא, כמא תרג'ב פי אלצורה אלגמילה אלחאצ'רה אלמראיה מא לא תרג'ב אד'א חדת'נא ענהא. ולא תצדק אלמתעקל אד'א זעם אנה יתצל לה אלפכר עלי ולא ועלי נט'אם חתי יחצל גמיע אלמעאני אלמחתאגה פי אלאלאהיה במגרד עקלה דון אסנאד אלי מחסוס ולא צ'באט במשאהדה' מת'ל, אמא מן לפט', ואמא מן כ'ט, ואמא מן צורה מראיה או כ'יאליה, אלא תרי אנך לא תקדר עלי תחציל מעאני צלאתך באלפכר וחדה דון קראה, ולא תקדר אן תעד אלי מאיה מת'לא במגרד אלפכר דון אלנטק, לא סימא אן ארדת אן תולף אלמאיה מן אעדאד מכ'תלפה, פלולא אלחס אלד'י יצ'בט ד'לך אלנט'אם אלעקלי במת'אלאת וחכאיאת לם ינצ'בט, פהכד'א תנתט'ם ללנבי עט'מה' אללה וקדרתה ורחמתה ועלמה וחיאתה ודואמה וסלטאנה וג'נאה ען אלכל, וחאגה' אלכל אליה, ואנפראדה ותקדסה במא יראה דפעה פי אן ואחד מן עט'ם תלך אלצורה אלמכ'לוקה לה ובהאהא ואלחיאת ואלאלאת אלדאלה עלי אלקדרה כאליד אלמרפועה, ואלסיף אלמצלת, ואלניראן ואלריאח ואלברוק ואלרעוד אלמתצרפה באמרה, ואלכלאם אלצאדר ען ד'לך באלאנד'אראת ואלאעלאם במא כאן ויכון, ווקוף אלנאס ואלמלאיכה בין ידיה כ'אצ'עין, וצדור חאגתהם כלהם מן ענדה, יג'ניהם ולא ינקצהם. ויעז אלד'ליל ויד'ל אלעזיז. ויבסט ידה ללתאיבין, וידעוהם מי יודע ישוב, ויחתמי, ויתעצב עלי אלאשראר, ויעזל ויולי, ובין ידיה אלף אלפין ישמשונה וגו'. הד'א כלה ואמת'אלה יראה אלנבי פי לחט'ה ותחצל אלהיבה, ואלמחבה מג'רוזה פי נפסה טול עמרה, וימשי עאשקא הימאנא טול דהרה רג'בה פי אן יתראי לה מרה ת'אניה או ת'אלת'ה. וקד אסתעט'מת לשלמה אלמרתאן כקולה האל הנראה אליו פעמים. איחצל מת'ל הד'א לפילסוף בפכרה.

[ו] קאל אלכ'זרי, לא ימכן ד'לך, לאן אלפכר אנמא הו כאלחדית' ולא ימכן וצף שיאין מעא, ואן אמכן ליס ימכן אלסאמע תחצילהא מעא, פאן אלגזאיאת אלתי אראהא מן אלמדינה ואהלהא פי סאעה ואחדה ליס יחמלהא דיואן כביר, וקד חצל לי פי חין ואחד חב פי אלמדינה או בג'ץ', ולו תלי עלי ד'לך פי דיואן לם יחצל פי נפסי, ואלפכר יתשוש במא יטרא עליה מן אלוהם ואלכ'יאל באשיא תקדמת פלא יצפו לה שי תאם.

[ז] קאל אלחבר, לכנא כאלעמש אלד'ין לא יחתמלון אבצאר ד'לך אלנור, פנקתדי באלבצרא אלד'י תקדמונא אלקאדרין עלי רויתה, פכמא אן אלבציר לא ימכנה אן ירי אלשמס וידל ג'ירה עליהא וידרכה פי אלנט'ר אליהא אלא פי אוקאת ג'ובה' אלנהאר ופי מואצ'ע משרפה תשרק עליהא אלשמס, כד'לך אלבציר באלנור אלאלאהי לה אוקאת ומואצ'ע פיהא ירי ד'לך אלנור. פאלאוקאת הי אוקאת אלצלואת לא סימא פי איאם אלתשובה. ואלמואצ'ע הי מואצ'ע אלנבוה.

[ח] קאל אלכ'זרי, פאראך מקרא בארבאב אלסאעאת ואלאיאם ואלמואצ'ע כאלמנגמין.

[ט] קאל אלחבר, וכאנא נדאפע פי אן ללעלויאת תאת'ירא פי אלארצ'יאת בל נקר אן מואד אלכון ואלפסאד מן קבל אלפלך לכן אלצור מן קבל מדברהא ומצרפהא וגאעלהא אלאת לאקאמה' כל מא שא מן אלמתכונאת מן ג'יר אן נדרי תפצילהא. ואלמנגם ידעי אלתפציל ואלתחציל, ונחן ננכר עליה ד'לך ונקטע אנה לא ידרך ד'לך בשרי, פאן וגדנא מן ד'לך אלעלם שיא מסנדא אלי עלם אלאהי שריעי קבלנאה, ובד'לך תטיב אלאנפס עלי מא ד'כר מן אלעלם אלנגומי אלחכמים ז'ל' טמעא אנה מחמול ען קוה אלאהיה פהו חק, ואלא פכלה תכ'רץ וקרעה פי אלסמא אצדק מנהא קרעה' אלתראב, פאד'ן מן ירי תלך אלאנואר הו אלנבי אלחק, ואלמוצ'ע אלד'י תרי פיה אלקבלה חקא, לאנה מוצ'ע אלאהי, ואלשריעה אלתי תאתי מן קבלה הי שריעה' חק.

[י] קאל אלכ'זרי, בל אלשראיע אלתי בעדכם אד'א אקרת באלחק ולם תנכרה פכלהם יפצ'ל ד'לך אלמוצ'ע ויקול אנה מעראג אלאנביא, ובאב אלסמא, ומוצ'ע אלחשר, ואן אלנפוס אליה תחשר, ואן אלנבוה פי בני אסראיל בעד תפצ'יל אבאיהם, ואלאקראר במעשה בראשית, ואלמבול, ואכת'ר מא פי אלתורה, ויחגון אלי ד'לך אלמוצ'ע אלמעט'ם.

[יא] קאל אלחבר, אנמא כנת אשבההם באלגרים אלד'ין לם יקבלוא גמיע פרוע אלשראיע לכן אצולהא, לולא תנאקץ' אפעאלהם מע אקואלהם ואן תפצ'ילהם למוצ'ע אלנבוה באלקול מע אסתקבאלהם מואצ'ע כאנת ללאות'אן פי מואצ'ע אתפק אן כאן פיהא גמהורהם לם יר פיהא את'ר אלאהי מע אבקאיהם רסום אלעבאדאת אלקדימה ואיאם חגהא ומנאסכהא ולם יג'ירוא ג'יר אלצור אלתי כאנת הנאך מחוהא ולם ימחוא רסומהא, חתי כדת אקול אן קולה תע' ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן, ותכרירה מרארא אנמא הו אשארה אי אלד'ין יעט'מון אלכ'שבה ואלד'ין יעט'מון אלחגר, ונחן מע אלאיאם נסתחיל אליהם בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ, נעם אן אעתקאדהם ליס אלא ללאלאה מת'ל קום אבימלך וקום נינוה ומתפלספין פי גאנב אללה, וקאיד כל ואחדה מן אלטאיפתין יקאל אנה אדרך תלך אלאנואר אלאלאהיה פי מעדנהא, אעני פי ארץ ישראל, ואן מן הנאך ערג בה אלי אלסמא ואמר אן יהדי אהל אלמעמורה כלהא, וכאנת קבלתהם תלך אלארץ' פלם ילבת' אלאמר אלא קלילא חתי צארת קבלתהם חית' גמהורהם. אליס הד'א במנזלה' מן אראד אן יהדי אלנאס כאפה אלי מוצ'ע אלשמס לכנהם עמש לא יקדרון עליה ולא ידרון מגראהא, פחמלהם אלי קטב אלגנוב או אלשמאל וקאל להם ההנא אלשמס אסתקבלוהא תרוהא, פלא ירונהא, וכאן אלקאיד אלאול מוסי ע'ס' קד אוקף אלגמהור ענד הר סיני לירוא אלנור אלד'י ראה הו, לו קדרוא עליה כקדרתה, ת'ם דעא אלשבעים זקנים וראוה, כמא קאל ויראו את אלהי ישראל.

ת'ם גמע אלשבעים אלת'ואני פחלהם מן נור אלנבוה מא נאסבוה בה, כמא קאל ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים. פישהד בעצ'הם לבעץ' פימא ירונה ומא יסמעונה, ותנתפי אלט'נון אלסו מן אלאמה אן יט'ן אלנבוה דעוי מן אדעאהא מן אלאפראד אד' לא יגוז אלאצטלאח עלי תלך אלגמאהיר לא סימא אד' כת'רוא וצארוא גמאעאת מסתוין מע אלישע פי עלם יום רפע אליהו ע'ה' פי קולה הידעת כי היום ה' לוקח את אדניך. וכלהם שאהד למשה ע'ה' מוכד שריעתה.

[יב] קאל אלכ'זרי, לכנהם אקרב אליכם מן אלפלאספה.

[יג] קאל אלחבר, בעיד מא בין אלמתשרע ואלמתפלסף. לאן אלמתשרע יטלב אלרב למנאפע עט'ימה, חאשי מנפעה אלעלם בה. ואלמתפלסף אנמא יטלבה ליצפה עלי חקיקתה, כמא יטלב אן יצף אלארץ' אנהא מת'לא פי מרכז אלפלך אלאעט'ם וליסת פי מרכז פלך אלברוג וג'יר הד'א מן אלמעארף, ואנה לא יצ'ר אלגהל באללה אלא כאלגהל באלארץ' למן קאל אנהא סטח. ואלמנפעה ענדה אנמא היא עלם אלאשיא עלי חקאיקהא יתשבה באלעקל אלפעאל פיציר הו הו, כאן צדיקא או זנדיקא לא יבאלי אד'א תפלסף. ומן אצול אעתקאדה לא ייטיב ה' ולא ירע, ואן יעתקד אלקדם ללדניא פלא ירי אנהא כאנת קט עדמא חתי כ'לקת בל לם תזל ולן תזאל, ואן אללה תע' כ'אלקהא עלי אלמגאז לא עלי מפהום אללפט', ואנמא יריד בכ'אלק צאנע אנה סבבה ועלתה ולם יזל אלמעלול מע אלעלה, אן אלעלה באלקוה פאלמעלול באלקוה, ואן כאנת באלפעל פאלמעלול באלפעל. ואללה תע' עלה באלפעל פמעלולה באלפעל מהמא הו עלתה, לכנהם ואן בעדוא הד'א אלבעד פאנהם יעד'רון אד' לם ימכנוא מן אלעלם אלאלאהי אלא בטריק אלקיאס, פהד'א מא אדי אליה קיאסהם. פמנצפוהם יקולון ללמתשרעין מא קאל סקראט, יא קום אן חכמתכם הד'ה אלאלאהיה לסת אנכרהא, לכני אקול לסת אחצרהא, ואנמא אנא חכים בחכמה אנסאניה. ואמא הד'ה אלמלל פבקדר מא קרבוא בעדוא, ואלא פאן ירבעם ושיעתה אקרב אלינא וכאנוא עובדי עבודה זרה והם ישראל מכ'תתנון מחאפט'ון עלי אלסבת וסאיר אלשראיע, חאשי קליל ממא דעתהם צ'רורה סיאסיה אלי אלכ'לאף פיהא, והם מקרון באלהי ישראל אלמכ'רגהם מן מצר, כמא קלנא פי עאמלי אלעגל פי אלמדבר. פג'איה' מא פצ'להם האולא בנפי אלצור. ואמא מנד' חרפוא אלקבלה וטלבוא אלאמר אלאלאהי חית' לא יוגד, חאשי תג'יירהם לאכת'ר אלשראיע אלסמעיה פקד בעדוא גדא.

[יד] קאל אלכ'זרי, ינבג'י אן יפרק בין שיעה' ירבעם ובין שיעה' אחאב תפאריק. פאן עובדי הבעל הם עובדי עבודה זרה באלבתאת. ופי ד'לך קאל אליהו אם ה' האלהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, ופיהם תשכך אלחכמים כיף אכל חתי יהושפט מן טעאם אחאב, ולא יקעוא פי מת'ל הד'א פי שיעה' ירבעם, ולא וקע אנכאר אליהו פי עבודת העגלים אד' קאל קנא קנאתי לה' אלהי צבאות, פאן שיעה' ירבעם לה' אלהי ישראל כאן גמיע אעמאלהם, ואנביאהם נביאי ה'. ואנביא אחאב נביאי הבעל. וקד אקאם אללה יהוא לימחו את'ר אחאב ואגתהד ד'לך אלאגתהאד פי תלך אלחילה בקולה אחאב עבד את הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה, חתי מחא את'ר אלבעל, ולם יעתרץ' ללעגלים, פאצחאב אלעגל אלאול ושיעה' ירבעם ואצחאב אלבמות ופסל מיכה לם יכן גמיעהם אלא קצדא לאלהי ישראל, לכן מע אלמעציה יסתחק אהלהא אלקתל כמן יתזוג אכ'תה לצ'רורה או לשהוה, לכן ימתת'ל שרוט אלזוגיה עלי מא אמר אללה בהא, או כמן יאכל אלכ'נזיר לכן יתחפט' באלד'ביחה ומן אלדם וג'יר ד'לך מן שרוט אלמאכל עלי מא אמר בה.

[טו] קאל אלחבר, לקד נבהת עלי מוצ'ע שך, וליס ענדי פיה שך, פקד כ'רגנא ען ג'רצ'נא פי אלצפאת, פלנעד אליהא, ואזידך ביאנא במת'אל מן אלשמס אלתי הי ואחדה, לכן תכ'תלף נסב אלאגסאם אלקאבלה להא, פאכמלהא קבולא לנורהא אליאקות ואלבלאר מת'לא ואלהוא אלצאפי ואלמא, פיתסמי פי הד'ה נור ת'אקב, ויתסמי פי אלחגארה אללאמעה ואלסטוח אלצקילה נור לאמע מת'לא, ופי אלכ'שב ואלארץ' וג'יר ד'לך נור לאיח, ופי גמיע אלאשיא עמומא נור מטלק דון תכ'ציץ. פאלנור אלמטלק הו במנזלה' קולנא אלהים כמא קד תבין. ונור ת'אקב הו במנזלה' ה' אסם עלם כ'אץ באלנסבה אלתי בינה ובין אכמל מכ'לוקאתה פי אלארץ' אעני אלאנביא אלתי אנפסהם שפאפה קאבלה לנורה ינפד' פיהא כנפוד' נור אלשמס פי אלבלאר ואליאקות, והד'ה אלאנפס להא מעדן ומקטע מן לדן אדם כמא קד תבין תנאסק אלצפוה ואללב גילא בעד גיל וקרנא בעד קרן. ותכ'רג עאמה' אלדניא חאשי ד'לך אללב קשורא ואוראקא וצמוג'א וג'יר ד'לך, פיתסמי אלאה הד'א אללב כ'אצה ה', ולאתצאלה באדם נקל אסם אלהים בעד פראג' מעשה בראשית אלי ה' אלהים, כמא קאלוא ז'ל' שם מלא על עולם מלא, וכמאל אלעאלם אנמא כאן באדם אלד'י הו לב כל מא תקדמה. ואלמעני אלמראד באלהים ליס ינכרה עאקל, אנמא יקע אלאנכאר פי ה', אד' אלנבוה ג'ריבה נאדרה פי אלאפראד פכיף פי גמאעה. ולד'לך אנכר פרעה וקאל לא ידעתי את ה' כאנה פהם מן לפט' ה' מפורש, מא יפהם מן אלנור אלת'אקב, פדלה עלי אלאה יתצל נורה באלנאס וינפד' פיהם, פקאל לה זיאדה אלהי העברים, אשארה אלי אלאבות אלד'ין שהרוא באלנבוה ואלכראמאת. ואמא אלהים פתראה אסמא שאיעא פי מצרים פי קול פרעה אלאול ליוסף אחרי הודיע אלהים אותך, וקאל איש אשר רוח אלהים בו. כמא לו אן אנסאנא ואחדא ירי אלשמס וחדה וידרי משארקהא ומואצ'ע גריהא, וכנא נחן לם נרהא קט לכן נתצרף פי ט'ל פי ג'ים, פנרי מנאזלה מצ'יה אכת'ר מן מנאזלנא, לעלמה במגרי אלשמס פיצ'ע להא כוי ורואזן בחסב מא יריד. וכד'לך נרי זרעאתה וג'רסאתה תנגב, ויקול לנא אן ד'לך לעלמה באלשמס, לאנכרנא ד'לך וקלנא מא אלשמס ואנמא נדרי נחן אלצ'ו ומנאפעה כת'ירה, לכן תגינא באלאתפאק. פיקול הו אנא יגיני מנה מא שית ומתי שית לאני עאלם סבבה וכיף גריה, פאד'א אעדדת לה ווטאת ותחפט'ת בגמיע אעמאלי פי אלאוקאת אלמעלומה ענדי לם אכ'ב מן מנאפעה כמא תרון.

ואסם ה' הו אלמכני ענה בפָנים פי קולה פני ילכו. אם אין פניך הולכים. והו אלג'רץ' אלמטלוב פי קולה ילך נא ה' בקרבנו. ומעני אלהים ידרך באלקיאס לאן אלעקל יודי אלי אן ללעאלם חאכמא ונאט'מא ויכ'תלף אלנאס פיה בחסב קיאסאתהם, ואולי אלארא פיה ראי אלפלאספה. ואמא מעני ה' פלא ידרך קיאסא לכן משאהדה בד'לך אלבצר אלנבוי אלד'י בה יציר אלאנסאן יכאד אן יפארק נועה ויתצל בנוע מלכי ותציר פיה רוח אחרת כמא קיל ונהפכת לאיש אחר, ויהפך לו אלהים לב אחר, ורוח לבשה את עמשי, היתה עלי יד ה', ורוח נדיבה תסמכני, כנאיה ען רוח הקודש אלמלאבסה ללנבי חין אלנבוה וללנזיר וללמשיח אד'א מסח ללכהנה או ללמלוכה חין מא ימסחה אלנבי, או חין מא יוידה אללה וירשדה לאמר מא, או חין ינבא אלכהן בעלם אלג'יב ענד סואלה פי אלאורים ואל‪תֻּמים‬. פחיניד' תנפך ללאנסאן אלשכוך אלמתקדמה אלתי כאן ישככהא פי אלהים ויסתכ'ף בתלך אלקיאסאת אלמסתעמלה ליחצל מנהא עלם אלרבוביה ואלוחדאניה. פחיניד' יחצל אלאנסאן עאבדא עאשקא למעבודה מסתהלכא פי חבה לעט'ים מא יגדה מן לד'ה אלאתצאל בה ואלצ'ר ואלאד'י באלבעד ענה. בכ'לאף אלמתפלספין אלד'ין לא ירון פי עבאדה אללה אלא חסן אדב וקול אלחק פי תעט'ימה עלי סאיר אלמוגודאת, כמא ינבג'י אן תעט'ם אלשמס עלי סאיר אלמראיאת, ואן ליס פי אלכפר באללה אכת'ר מן כ'סאסה' אלנפס ראצ'יה' אלכד'ב.

[טז] קאל אלכ'זרי, קד תבין לי אלפרק בין אלהים וה', ופהמת מא בין אלהי אברהם ואלהי ארסטוטאליס, ואן ה' ית' יתשוק אליה שוקא ד'וקא ומשאהדה. ואלהים ימאל אליה קיאסא. וד'לך אלד'וק ידעו מן אדרכה אלי אלאסתהלאך פי חבה, ואלמות דונה. והד'א אלקיאס ירי אן תפצ'ילה ואגב מהמא לם יצ'ר, ולא אחתמל מן אגלה משקה. פליעד'ר ארסטוטאליס אד'א אסתכ'ף באעמאל אלנאמוס, אד' יתשכך הל יעלם אללה ד'לך.

[יז] קאל אלחבר, ובחק אחתמל אברהם מא אחתמלה פי אור כשדים, ת'ם אלתג'רב, ת'ם אלמילה, ת'ם אטראח ישמעאל, ת'ם המה בד'בח יצחק אד' שאהד מא שאהד מן אלאמר אלאלאהי ד'וקא לא קיאסא, וראי אנה לא יכ'פי ענה שי מן גזאיאתה, וראה יגאזיה עלי כ'ירה מע אללחט'את, ויהדיה אלי מראשדה, חתי לא יקדם ולא יוכ'ר אלא באד'נה. פכיף לא יסתכ'ף בקיאסאתה אלקדימה. וכמא דרשו אלחכמים ז'ל' פי ויוצא אותו החוצה, אמר לו צא מאצטגנינות שלך. יעני אנה אמרה אן יתרך עלומה אלקיאסיה מן אלנגום וג'יר ד'לך, וילתזם טאעה' מן אדרך ד'וקא כמא קיל טעמו וראו כי טוב ה', פבחק תסמי ה' באלהי ישראל אד' הד'א אלנט'ר מעדום פי ג'ירהם, ותסמי באלהי הארץ אד' להא כ'צוציה מן הואיהא וארצ'הא וסמאיהא מעינה עלי ד'לך מע אלקראין אלתי הי כאלפלאחה ואלתוטיה לאנגאב הד'א אלצנף, וכל מן אתבע אלנאמוס אלאלאהי פאנמא הו תאבע לד'וי הד'א אלבצר ותטיב נפוסהם עלי תקלידהם עלי סד'אגה' כלאמהם וג'לט' אמת'אלהם, מא לא תטיב עלי תקליד אלפלאספה עלי רקה' חכאיאתהם, וחסן נט'אם תואליפהם, ומא ילוח עליהא מן אלברהאן, לכן לא תתבעהם אלגמאהיר, כאן אלנפוס וחי אליהא באלחק, כמא קיל נכרים דברי אמת.

[יח] קאל אלכ'זרי, אראך תנחי עלי אלפלאספה ותנסב אליהם צ'ד מא שהר ענהם, חתי מן אעתזל ותזהד קיל אנה תפלסף ואכ'ד' בראי אלפלאספה, ואנת תסלבהם כל עמל צאלח.

[יט] קאל אלחבר, בלי אן אלד'י קלת הו אצל עקידתהם, אן אלסעאדה אלקצוי ללאנסאן אנמא הו אלעלם אלנט'רי וחצול אלמוגודאת מעקולאת באלעקל באלקוה, פיציר עקלא באלפעל ת'ם עקלא מסתפאדא מקארבא ללעקל אלפעאל פלא יכ'אף אלפנא. והד'א לא יתם אלא באפנא אלעמר פי אלבחת' ודואם אלפכר. והד'א לא יתם מע שג'ל אלדניא. פלד'לך ראוא באלזהד פי אלמאל ואלגאה ואללד'ה ואלבנין כי לא תשג'לה ען עלם. פמתי חצל אלאנסאן עאלמא בתלך אלג'איה אלמטלובה מן אלעלם פלם יבאלי במא יעמל פאנהם לא יתורעון ליגאזא עלי תורעהם ולא ירון אן עלי אכ'ד'הם מאלא חראמא או קתלהם כאנו יעאקבון עליה. לכן אמרוא באלמערוף. ונהוא ען אלמנכר בטריק אלאולי ואלאפצ'ל ואלתשבה באלכ'אלק אלד'י וצ'ע אלאמור עלי אלטריק אלאצלח, פאנתגוא אלנואמיס והי סיאסאת ג'יר לאזמה, לכן מסתת'ני בהא אלא אן כאנת צ'רורה. וליס אלשריעה כד'לך, אלא פי אגזא סיאסיה קד תבין פי אלעלם אלשריעי מא יחתמל אלאסתת'נא ומא לא יחתמלה.

[כ] קאל אלכ'זרי, לקד טמס הד'א אלנור אלד'י תצפה טמוסא יסתבעד ט'הורה, ודת'ר דת'ורא לא יט'ן בגברה.

[כא] קאל אלחבר, אנמא טמס פי עין מן לא יראנא בעין אלבצירה, פיסתדל מן ד'לתנא ומסכנתנא ושתאתנא עלי טמס נורנא, ויסתדל מן ט'הור ג'ירנא וט'פרה באלדניא ואסתילאה עלינא עלי אן לה נורא.

[כב] קאל אלכ'זרי, לסת אסתדל בהד'א, פאני ארי אלמלתין אלמתצ'אדתין ט'אפרתין וליס ימכן אן יכון אלחק פי טרפי אלנקיץ' לכן פי אחדהמא, או ליס פי ואחד מנהמא, וקד פסרת לי פי הנה ישכיל עבדי מא דל עלי אן אלד'לה ואלכ'צ'וע אליק באלאמר אלאלאהי מן אלט'הור ואלתגבר. והד'א איצ'א משהור ענד אלמלתין פאן אלנצארי ליס יסתט'הרון באלמלוך ואלגבאברה ואלאג'ניא לכן באולאיך אלתאבעין לישו טול תלך אלמדה אלמדידה אלתי לם יקם פיהא דינה וכאנוא אולאיך ינתפון ויכ'תפון ויקתלון חית' מא וגד מנהם ואחד, וחמלוא עלי נצרה' דינהם עגאיב מן אלד'ל ואלקתל פהם אלד'ין יתבארך בהם ותפצ'ל מואצ'עהם ומצארעהם ותבני אלכנאיס עלי אסמאיהם. וכד'לך אנצאר צאחב אלאסלאם קד חמלוא מן אלד'ל כת'ירא חתי נצרוא, ובאולאיך יסתט'הרון ובהם ובד'לתהם ומותהם שהדא יפתכ'רון, לא באלאמרא אלמסתט'הרין באמואלהם וסעה' אחואלהם, באל באלד'ין ילבסון אלכ'לק ויאכלון אלשעיר ולא ישבעון. לכן יא חבר אליהוד כאן מנהם הד'א מע ג'איה' אלאעתזאל ואלאנקטאע אלי אללה תע', פלו ראית אליהוד יפעלון הד'א לד'את אללה לפצ'לתהם עלי אלמלוך אלדאודיה, לאני אעלם מא עלמתני פי קול ואת דכא ושפל רוח וגו' ואן נור אללה אנמא יחל בנפוס אלמתואצ'עין.

[כג] קאל אלחבר, חק לך אן תעירנא בהד'א. לאנא חצלנא עלי אלד'ל דון נתיגה. לכן אד'א תפכרת פי אלמתפכ'רין מנא אלד'ין כאנוא יקדרון עלי דפע אלד'ל ען אנפסהם בכלמה יקולונהא דון כלפה, ויחצלון אחרארא ויצולון עלי מסתעבדיהם, פלא יפעלון ד'לך מחאפט'ה עלי דינהם, אליסת הד'ה צלה, תשפע ותסתג'פר ד'נובא כת'ירה, ולו כאן אלד'י תטאלבני בה למא לבת'נא פי הד'ה אלחאלה, מע אן ללה פינא סרא וחכמה כאלחכמה פי אלבזרה אלתי תקע פי אלארץ' פתתג'יר ותסתחיל פי אלט'אהר אלי אלארץ' ואלמא ואלזבל וליס יבקי להא את'ר מחסוס עלי מא יט'ן אלנאט'ר אליהא, ואד'א בהא הי אלתי תחול אלארץ' ואלמא אלי טבעהא ותנקלהא דרגה דרגה חתי תלטף אלענאצר ותרדהא אלי מת'ל נפסהא, ותדפע קשורא ואוראקא וג'יר ד'לך, חתי אד'א צפא אללבאב וצלח ליחלה ד'לך אלאמר אלאלאהי וצורה' אלבזר אלאול את'מרת תלך אלשגרה מת'ל אלת'מר אלד'י מנה כאן בזרהא. פהכד'א דין מוסי כל מן גא בעדה יסתחיל אליה פי אלחקיקה, ואן כאן פי אלט'אהר דאפעא לה, פהד'ה אלמלל אנמא הי תוטיה ומקדמה ללמשיח אלמנתט'ר אלד'י הו אלת'מרה, ויציר כלהם ת'מרה אד'א אקרוא לה, ותציר אלשגרה ואחדה, וחיניד' יפצ'לון אלאצל אלד'י כאנוא ירד'לונה, וכמא קלנא פי הנה ישכיל עבדי. ולא תלתפת אלי בעד האולא ען אלאות'אן, ואגתהאדהם פי אלתוחיד פתפצ'להם, ותרי ישראל פי עין אלנקיצה לאתכ'אד'הם אלמעבודאת פי דולתהם פתנקצהם, ואלתפת אלי מא ינטוי עליה אלכביר מנהם מן אלזנדקה, בל קד יצרחון בהא ויקולון פיהא אלאשעאר אלמשהורה אלמחפוט'ה מן אן לא מאלך לאעמאל אלנאס ולא מגאזי ולא מעאקב עליהא, מא לם יד'כר קט ען ישראל. ואנמא כאן אלקום טאלבי מנאפע תלך אלטלאסם ואלרוחאניאת זיאדה עלי דינהם, והם מחאפט'ון עלי שראיעהם, לשהרה' אלמנפעה בתלך אלעבאדאת חיניד', ואלא פלם לם יסתחילוא אלי אדיאן אלאמם אלד'ין גלוהם וסבוהם, חתי מנשה וצדקיה ואפסק מן כאן פי ישראל לם ירץ' תרך דין ישראל, נעם כאנת להם אהוא פי זיאדה' מנאפע מן ט'פר וברכה' מאל בתלך אלכ'ואץ אלתי כאנת ענדהם מגרבה ממא נהי אללה ענהא. ולא כאן להא אליום תלך אלשהרה לראיתנא אליום נחן והם מנכ'דעין להא, כמא ננכ'דע ללבקאיא אלבארדה מן נגום ורקי ועזאים ותגאריב בעידה מן אלטביעה, מע אבעאד אלשריעה להא.

[כד] קאל אלכ'זרי, אריד אלאן תלוח לי בשי מן בקאיא אלעלום אלטביעיה אלתי קלת אנהא כאנת ענדהם.

[כה] קאל אלחבר, מנהא ספר יצירה לאברהם אבינו ע'ה', פיה ג'מוץ', ושרחה טויל, דל עלי אלוחדאניא ואלרבוביה באשיא מכ'תלפה מתכת'רה מן גהה, לכנהא מתחדה מתפקה מן גהה אכ'רי. ואתפאקהא מן גהה' אלואחד אלד'י ינט'מהא, פמנהא סְפָר וסִפּוּר וסֵפֶר. אראד בסְפָר אלתקדיר ואלתקסיט פי אלאגסאם אלמכ'לוקה, לאן אלתקדיר חתי יכון אלגסם מנט'ומא מתנאסבא יצלח למא כ'לק אנא יכון באלעדד. ואמא אלמסאחה ואלכיל ואלוזן ותנאסב אלחרכאת ונט'אם אלמוסיקה, פכלהא באלעדד. סְפָר כמא תרי אלבנא לא יצדר ענה בית אלא וקד תקדם תצורה פי נפסה. ואראד בסִפּוּר אלנטק לכנה נטק אלאהי, קול דברי אלהים חיים יקתרן בה חצ'ור אלהייה ואלשכל אלד'י נטק בה כקול יהי אור, יהי רקיע. פמא פרג' אלקול חתי חצ'ר אלעמל והו סֵפֶר יעני בה אלכ'ט. וכ'ט אללה הי מכ'לוקאתה. וכלאם אללה הו כ'טה. ותקדיר אללה הו כלאמה. פצאר אלסְפָר ואלסִפּוּר ואלסֵפֶר פי חק אללה שיא ואחדא ופי חק אלאנסאן ת'לאת'ה, פאנה יקדר בד'הנה וינטק בפמה ויכתב בידה ד'לך אלכלאם לידל בהד'ה אלת'לאת'ה עלי שי ואחד מן מכ'לוקאת אלכ'אלק, ויציר תקדיר אלאנסאן וכ'טה ולפט'ה עלאמאת דאלה עלי אלשי, לא נפס אלשי. ואמא תקדיר אללה וכלאמה פהו אלשי בעינה והו כ'טה, כמא לו תכ'ילת דבאגא יפכר פי צנאעתה ואלחריר יטאועה פיתלון באלאלואן אלכ'אטרה בבאלה ויתרכב אלתרכיבאת אלתי ירידהא, פיכון ד'לך אלדיבאג באמרה ובכ'טה. פלו כנא נקדר אד'א לפט'נא באנסאן או כ'טטנא גסם אנסאן אן נחצ'ר צורתה לכנא קאדרין עלי אלנטק אלאלאהי ואלכ'ט אלאלאהי ולכנא כ'אלקין, כמא נקדר בעץ' אלקדרה פי אלתצויר אלעקלי, לכן אללג'את ואלכ'טוט תתפאצ'ל, מנהא מא אסמאהא שדידה' אלמטאבקה למסמיאתהא, ומנהא בעידה. ואללג'ה אלאלאהיה אלמכ'תרעה אלתי לקנהא אללה אדם, ואלקאהא עלי לסאנה ופי כ'אטרה הי לא מחאלה אכמל אללג'את ואשדהא מטאבקה למסמיאתהא, וכמא קאל וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, יעני אנה יסתחק ד'לך אלאסם ויטאבקה וינבי ען טביעתה, פוגב תפצ'יל לשון הקדש, ואן אלמלאכים אשד אנפעאלא להא מן ג'ירהא. ומן הד'ה אלנסבה יקאל פי אלכ'ט אן אשכאל חרופה ליסת גזאפא ואתפאקא, בל לג'רץ' יטאבק אלמקצוד מן חרף חרף, פלא יסתבעד בהד'א אלנט'ר תאת'יר אלשמות ומא גרי מגראהא מן טריק אללפט' ואלכ'ט, וקבלהמא אלתקדיר אעני פכרה' אלנפס אלכ'אלצה אלמתשבהה באלמלאיכה.

פיגתמע אלשלשה ספרים ספר וספור וספר בשי ואחד, פיחדת' ד'לך אלשי אלמקדר כמא קדרה ד'ו אלנפס אלכ'אלצה וכמא נטק בה וכמא כ'טה. וכד'לך קאל הד'א אלכתאב ען אללה תע', ברא את עולמו בשלשה ספרים ספר וספור וספר וכלהא פי חקה תע' ואחד, וד'לך אלואחד מבדא שלשים ושתים נתיבות פלאות חכמה, ואלתי הי עשר ספירות ועשרים ושתים אותיות, אשאר אלי כ'רוג אלמוגודאת אלי אלפעל אנהא תתמיז באלכמיה ואלכיפיה. ואלכמיה עדד. וסר אלעדד אנמא הו פי אלעשרה כמא קאל עשר ספירות בלימה, עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה, ולהא סר מכתום. לם וקף אלחסאב עלי עשרה לא זאיד ולא נאקץ.

ולד'לך אתבעה בקול הבן בחכמה וחכם בבינה בחון בהם וחקור מהם ודע וחשוב וצור והעמד דבר על ברורו והשב יוצר על מכונו ומדתן עשר שאין להם סוף. ת'ם ד'כר תמיזהא באלכיפיה וקסם אלעשרים ושתים אותיות ת'לאת'ה אקסאם, שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות, פקאל שלש אמות א'מ'ש', סוד גדול מופלא ומכוסה שממנו יוצאים רוח מים אש שבהן נברא הכל. וגעל תנאסב הד'ה אלאחרף מע תנאסב אלעאלם אלאכבר ואלאצג'ר אעני אלאנסאן ותנאסב אלזמאן ואחדא. וסמאהא עדים נאמנים עולם ונפש ושנה. אעלמנא אן אלנט'אם ואחד ען נאט'ם ואחד תע' ותקדס ואן אכ'תלפת אלמוגודאת ותבאינת, פאכ'תלאפהא ען מואדהא אלתי הי מכ'תלפה מנהא אלעאלי ומנהא אלאספל ומנהא אלכדר ומנהא אלצאפי. ואמא מן קבל ואהב אלצור ומעטי אלהיאת ואלנט'אם פאלחכמה פיהא כלהא ואחדה, ואלענאיה מתפקה מנתסקה עלי נט'אם ואחד פי אלעאלם אלאכבר ופי אלאנסאן ופי נט'אם אלאפלאך והי אלתי קאל ענהא אנהא עדים נאמנים עלי וחדאניתה עולם ונפש ושנה. וציר נט'אמהא עלי אלתקריב עלי הד'א אלמת'אל.

שלש אמות   א' מ' ש'
בעולם אויר מים אש
בנפש גויה בטן ראש
בשנה רויה קור חום

שבע כפולות   ב' ג' ד' כ' פ' ר' ת'
בעולם שבתי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה
בנפש חכמה עושר ממשלה חיים חן זרע שלום
בשנה שבת חמישי שלישי ראשון ששי רביעי שני

שתים עשרה פשוטות   ה' ו' ז' ח' ט' י'
בעולם טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה
בנפש אבר אבר אבר אבר אבר אבר
לראות לשמוע להריח לדבר לטעום לתשמיש
בשנה ניסן אייר סיון תמוז אב אלול

ל' נ' ס' ע' צ' ק'
בעולם   מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים
בנפש אבר אבר אבר אבר אבר אבר
לעשות להלוך להרהר לכעוס לשחוק לישן
בשנה תשרי מרחשון כסלו טבת שבט אדר

אחד על גבי שלשה, ושלשה על גבי שבעה, ושבעה על גבי שנים עשר.

ופי הד'ה אלאעצ'א מוצ'ע תשכך מת'ל כליות יועצות וטחול שוחק וכבד כועס וקיבה ישנה. ולא ינכר אן יכון ללכלי קוה פי גודה' אלראי אד' נרי מת'ל ד'לך ללאנת'יין לאנא נרי אלכ'ציאן אצ'עף עקולא מן אלנסא, ולמא עדמוא אלאנת'יין עדמוא אללחיה וגודה' אלראי. ואמא טחול שוחק פלאן בקותה אלטביעיה ינקי אלדם ואלריה מן אלעכר ואלכדר, ובנקאיהמא יכון אלטרב ואלצ'חך. ואמא כבד כועס פללמראר אלמתולד פיה. ואמא אלקיבה פכנאיה ען אלאת אלגד'א. ולם יד'כר אלקלב לאנה רייס, ולא אלחגאב ואלריה לאנהמא כ'אדמאן לה כ'אצה וליסא כ'אדמין לגמיע אלבדן אלא בטריק אלערץ' לא בקצד אולי. ואלדמאג' דאכ'ל פי תפציל אלחואס אלנאשיה מנה וכיף ואן ללאעצ'א אלתי דון אלחגאב אלפאצל סרא, לאנהא הי אלטביעה אלאולי, ואלחגאב פאצל בין עאלם אלטביעה ועאלם אלחיואן. כמא אן אלענק חאגז בין עאלם אלחיואן ועאלם אלנטק, כמא ד'כר אפלאטון פי טימאוס. פאלמעאדן אלאולי אנמא הי מן עאלם אלטביעה והנאך אצל אלכון, פאן מן הנאך ינבעת' אלזֶרַע והנאך יתכ'לק אלגנין פימא בין ארבע טבאיע, ומן הנאך אכ'תאר תע' אלאעצ'א אלמקרבה החלב והדם ויותרת הכבד ושתי הכליות. ולם יכ'תר קלבא ולא דמאג'א ולא ריה ולא חגאבא. ואלסר אג'מץ' ואלשרח מחט'ור. וקד קיל אין דורשין בספר יצירה אלא בשרוט, קלילא מא תתפק.

ת'ם קאל שבע כפולות שש צלעות לששה צדדים והיכל קדוש מכוון באמצע ברוך כבודו ממקומו, הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. אשארה אלי אלאמר אלאלאהי אלמולף בין אלמתצ'אדאת ושבהה באלנקטה ואלמרכז מן אלגסם ד'י אלסת גהאת ואלת'לאת' אמתדאדאת, ומהמא לם תפרץ' אלוסט לם תנפרץ' אלאטראף פנבה עלי אלמנאסבה אלתי בין הד'ה ובין אלקוה אלחאמלה ללכל, ובהא תאתלף אלמת'אדאת באלמנאסבה אלמפרוצ'ה פי עולם ונפש ושנה, פאנה געל לכל ואחד מנהא שיא צ'אבטא לאגזאיה נאט'מא להא פקאל תלי בעולם כמלך על כסאו. גלגל בשנה כמלך במדינה. לב בנפש כמלך במלחמה. תלי אסם אלגוזהר אשאר בה אלי עאלם אלעקל, לאן אלגוזהר בה יכני ען אלאשיא אלכ'פיה אלתי לא תדרך באלחס. ואראד בגלגל פלך אלשמס אלמאיל לאן בה תנתט'ם אגזא אלסנה. ולב נאט'ם אלחיואן ומלך אגזאיה. ואראד אן אלחכמה פי אלת'לאת'ה ואחדה ואלאמר אלאלאהי ואחד ואלכ'לאף בינהא אנמא הוא באכ'תלאף היולאהא פשבה אלאמר אד'א דבר אלרוחאניין מלך על כסאו אלד'י תנקצ'י אואמרה באיסר אשארה ענד כ'אצתה וכ'דמה אלעארפין בה מן ג'יר חרכה מנה ולא מנהם. ושבהה אד'א דבר אלאפלאך כמלך במדינה לאנה יחתאג אלי אן יט'הר פי אקטאר אלמדינה ליט'הר עלי כל גז מנהא סלטאנה והיבתה ומנאפעה.

ושבהה אד'א דבר אלחיואן כמלך במלחמה לאנה בין אלאצ'דאד ירום תג'ליב מואלפיה וקמע מכ'אלפיה. ואלחכמה ואחדה, פליסת אלחכמה פי אלאפלאך באעט'ם מן אלחכמה פי אקל אלחיואן ואנמא שרפת תלך באנהא מן מאדה צאפיה ת'אבתה לא יפניהא אלא אלד'י אכ'תרעהא, ואלחיואן מן מאדה מתאת'רה מנפעלה יות'ר פיהא אלאצ'דאד אלמתעאקבה עליהא מן חר וברד וג'יר ד'לך ויפניה אלזמאן, לולא אלחכמה אלתי תלטפת לה באלד'כורה ואלאנות'ה חתי יבקי אלנוע מע תלאף אלאשכ'אץ, וד'לך באדארה' אלפלך ואלשרוק ואלג'רוב כמא נבה הד'א אלכתאב עליה. וקאל אן לא פרק בין כ'לקה אלאנת'י ואלד'כר אלא מא בין ט'הור אעצ'אהמא ואכ'תפאהא. וקד בין ד'לך פי אלתשריח אן אעצ'א אלאנת'י הי אעצ'א אלד'כר אלא אנהא מנכוסה מעכוסה אלי אלבאטן, כמא קאל זכר בא'מ'ש' ונקבה בא'ש'ם'. חזר גלגל פנים ואחור, אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע, יעני אן חרוף א'מ'ש' וא'ש'ם' וענג ונגע ואחדה, וליס בינהא אלא אלתקדם ואלתאכ'ר, כמא אן אלשרוק ואלג'רוב ללפלך ואחד פי חקה, ופי חקנא נחן אקבאל ואדבאר. ת'ם לג'ז פי אלאעצ'א אלתי דון אלחגאב מעאדן אלטבאיע אלארבע בקולה שני לועזים ושני עליזים שני נועצים ושני עליצים עשאן כמין מריבה ערכן כמין מלחמה מקצת אלו מצטרפין עם אלו. אלו תמורת אלו, אלו כנגד אלו, אם אין אלו אין אלו וכולן אדוקין זה בזה. ואלאשארה מפהומה גמלה' ואן עסר תפצילהא מן חאגה' אלחיואן אלי אלאצ'דאד וכיף תנתג סלאמתה מן הד'א אלחרב. ולולא הד'א אלחרב מא כאנת סלאמתה הד'ה. הד'א בעד תרתיבה אלמכ'לוקאת ותקדימה אלאשרף והי רוח אלהים חיים, קאל אחת רוח אלהים חיים, שתים רוח מרוח, שלש מים מרוח ארבע אש ממים. ולם יד'כר אלארץ' לאנהא אלגסד ואלמאדה ללמתכונאת לאן גמיעהא ארץ', לכן יקאל הד'א גסד נארי והד'א גסד הואי והד'א גסד מאיי. ולד'לך קדם שלש אִמּוֹת אש ומים ורוח. פקדם רוח אלהים והי רוח הקודש, מנהא תנכ'לק אלמלאיכה אלרוחאניון ובהא תתצל אלאנפס אלרוחאניה, ובעדהא אלהוא אלמדרך, ובעדה אלמא אלד'י פוק אלרקיע לם ידרכה קיאס אלפלאספה פלם יקרוא בה. ולעל מכ'רגא יכ'רגה אלי אנה כרה אלזמהריר וחית' תנתהי אלסחאב, ובעדה אלאת'יר מכאן אלנאר אלטביעיה כמא קאל אש ממים. כמא יכ'רג ורוח אלהים מרחפת על פני המים, אנה אראד בהד'א אלמים אלמאדה אלאולי ג'יר מכיפה בל תהו ובהו, חתי תכיפת באראדה' אללה אלמחיטה בהא, וכני ענהא ברוח אלהים. ותשביה אלמאדה אלטביעיה באלמא אחק תשביה, לאן מא כאן ארק מן אלמא לא יאתי מנה גסד טביעי מתמאסך, ומא כאן אג'לט' מן אלמא לא תסתוי אפעאל אלטביעה פי גמיע אגזאיה אד' הי מתמאסכה, ואנמא יצלח אלגסד אלארצ'י לצנאעה פאן אלצנאעאת אנמא תחיט בסטוח אלמאדה לא בגמיע אגזאיהא. ואלטביעה אנמא תחתוי עלי גמיע אגזא אלשי, פמא מן מכון אלא וקד כאן פי קואם אלמא מאיעא סאילא ואלא לם יתסם כונא טביעיא בל צנאעיא או מתרכבא אתפאקיא. ואנמא תפעל פיה אלטביעה מהמא כאן מאייא תשכלה כיף שאת, ת'ם תתרך עמא אחתאגת אן יצלב פיצלב, וקאל ען מת'ל ד'לך עשה מתהו ממש ועשה את שאינו ישנו וחצב עמודים גדולים מאויר שאינו נתפש. וקאל איצ'א מים מרוח חקק וחצב תהו ובהו ורפש וטיט עשאן כמין ערוגה הציבן כמין חומה סככן כמין מעזיבה יצק מים עליהם ונעשו עפר, וקאל איצ'א תהו זה קו ירוק שמקיף את העולם כלו, בהו אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמביניהם יוצאים מים. ולוח בשי מן סר אלאסם אלמעט'ם יוד הא ואו הא אלמטאבק ללד'את אלאלאהיה אלמתואחדה אלתי ליסת להא מאהיה' לאן מאהיה' אלשי ג'יר וגוד אלשי, ואללה תע' וגודה מאהיתה, לאן מאהיה' אלשי חדה, ואלחד מולף מן גנסה ופצלה, ולא גנס ולא פצל ללעלה אלאולי, פוגב אן יכון הו הו. וכמא וצף אן סבב תכת'ר אלאשיא הו דוראן אלפלך בקול חזר גלגל פנים ואחור. ושבה ד'לך באמתזאג אלחרוף אלמפרדה אלף עם כלם וכלם עם אלף, בית עם כלם וכלם עם בית, חוזרות חלילה, נמצא כל הדבור בר'ל'א' שערים כיף תכת'רת בתת'לית' אלחרוף ותרביעהא, שלש אבנים בונות ששה בתים, ארבע בונות עשרים וארבעה בתים, צא וחשוב מה שאין הפה יכול לדבר ומה שאין האוזן יכולה לשמוע, כד'לך אחתאג אלי אן יבחת' מן אין תכת'רת אלאשיא קבל דוראן אלפלך, ואלכ'אלק ואחד הו הו, וללפלך מת'לא סת גהאת, פפרץ' פי אלנטק אלעקלי אסמא ללכ'אלק, ואכ'תאר לה פי אלנטק אלגסמי אלחרוף אלאלטף אלתי היא כאלארואח לסאיר אלחרוף והי ה'ו'י'. וקאל אן אלאראדה אד'א נפד'ת בהד'א אלאסם אלמעט'ם כאן מא אראד תע', ולא מחאלה אנה ואלמלאיכה נאטקון אלנטק אלעקלי ועאלמון במא יכון פי אלעאלם אלגסמי קבל כ'לק אלעאלם, וכיף יפיץ' אלנטק ואלתמייז מנה עלי אלנאטקין אלד'ין סיכ'לקון פי אלעאלם פוגב אן יכון אלעאלם אלגסמאני ינכ'לק באמר ישאכל אלגסמאניה באלאסם אלמעט'ם אלעקלי אלמשאכל ללאסם אלגסמאני יהו יוה הוי היו ויה והי. וגב מן כל ואחד גהה מן גהאת אלעאלם וקאם אלפלך, והד'א ממא לא יקנע אמא לאן אלמטלוב אג'מץ מן אן ידרך, ואמא לאן אד'האננא תקצר, או ללאמרין גמיעא. וען מת'ל הד'א בחת' אלפלאספה פאדאהם אלי אן אלואחד לא יצדר ענה אלא ואחד, פפרצ'וא מלכא מקרבא פאץ' ען אלאול. ת'ם קאלוא אן הד'א אלמלך לה צפתאן, אחדאהמא עלמה בוגודה בד'אתה ואלאכ'רי עלמה אן לה סבבא, פוגב ענה שיאן מלך ופלך אלכואכב אלת'אבתה. והד'א איצ'א במא עקל מן אלאול וגב ענה מלך ת'אן, ובמא עקל מן ד'אתה וגב ענה פלך זחל, והכד'א אלי אלקמר, ת'ם אלי אלעקל אלפעאל. וקד קבל אלנאס הד'א ואנכ'דעוא לה, חתי קאלוא אנה ברהאן למא נסב אלי פלאספה' יונאן. והד'א דעוי מחצ'ה לא אקנאע פיהא ויעתרץ' בכם וגוה, אחדהא לם וקף הד'א אלפיץ' אלתקציר מן אלאול ת'ם יקאל לם לם יגב ען עקל זחל למא פוקה שי מא וען עקלה ללמלך אלאול שי אכ'ר פתציר פיוץ' זחל ארבעה. ומן אין לנא אן מן עקל ד'אתה יגב ענה פלך, ומן עקל אלאול יגב ענה מלך, פמתי אדעי ארסטוטאליס אנה יעקל ד'אתה ינבג'י אן יטאלב באן יפיץ' ענה פלך. ואן אדעי אנה יעקל אלאול אן יפיץ' ענה מלך אנמא ד'כרת לך הד'ה אלמבאדי לילא תהול ענדך אלפלספה פתט'ן אנך לו אתבעתהא לארחת נפסך באלברהאן אלשאפי, בל מבאדיהם כלהא מא לא יחמלה עקל ולא יצ'בטה קיאס. ת'ם לא אתפאק בין את'נין מנהם, אלא אלמקלדון אלד'ין יקלדון אסתאד'א ואחדא אמא אבודקליס או פיתאיגורש או ארסטוטאליס או אפלאטון וג'ירהם כת'יר לא יתפק ואחד מנהם מע צאחבה.

[כו] קאל אלכ'זרי, ומא אלחאגה אלי חרוף ה'ו'י' או אלי מלך ופלך וג'יר ד'לך מע אלאקראר באלאראדה ואלחדת' ואן אללה כ'לק אלאשיא אלכת'ירה' אלעדד דפעה עלי אגנאסהא כמא רסם פי סדר בראשית. ת'ם וצ'ע פיהא קוה' אלבקא ואלאנתאג, וימדהא מע אללחט'את באלקוה אלאלאהיה כמא נקול מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.

[כז] קאל אלחבר, אחסנת יא מלך אלכ'זר, וללה אנת, הד'א הו אלחק ואלאימאן באלחק ותרך אלפצ'ול. לכן רבמא כאן הד'א אלנט'ר לאברהם אבינו אד' תחקק אלרבוביה ואלוחדאניה קבל אן יוחי אליה, ואד' אוחי אליה תרך גמיע קיאסאתה ורגע יטלב רצ'א אללה מן ענדה בעד אן אעלמה כיף אלרצ'א באי שי ידרך ופי אי מכאן, וקד דרש אלחכמים פי קולה ויוצא אותו החוצה, צא מאצטגנינות שלך, יעני אכ'רג ען עלם אלנגום וען כל עלם טביעי משכוך. וקד קאל אפלאטון ען אלנבי אלד'י כאן זמאן מארינוס אלמלך, אנה קאל ללפילסוף אלמג'תר באלפלספה בוחי ען אללה אנך לא תציל אלי בהד'ה אלטריק לכן במן געלתה ואסטה ביני ובין כ'לקי, יעני אלאנביא ואלנאמוס אלחק. ואנדרג פי הד'א אלכתאב פי סר אלעשרה אלאחאד אלתי הי מתפקה פי אלמשארק ואלמג'ארב מן ג'יר אן יבעת' עליהא טבע ולא ירגחהא עקל, בל לסר אלאהי, קולה עשר ספירות בלימה בלום פיך מלדבר, בלום לבך מלהרהר, ואם רץ לבך שוב למקום שלכך נאמר רצוא ושוב. ועל דבר זה נכרתה ברית, ומדתן עשר שאין להם סוף נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת, דע וחשוב וצַוֵּר שהיוצר אחד ואין בלעדיו, ולפני אחד מה אתה סופר. וכ'אתמה' אלכתאב וכשהכין אברהם אבינו וצר וחקק וצָרַף ויצר וחקר וחָשַׁב ועלתה בידו, נגלה עליו אדון הכל וקראו אהובי, וכרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו והוא ברית לשון, ובין עשר אצבעות רגליו היא ברית מילה, וקרא עליו בטרם אצרך בבטן ידעתיך.

[כח] קאל אלכ'זרי, אריד אן תערץ' עלי ד'וקא מן עלום אלחכמים אלמטאבקה ללטביעה.

[כט] קאל אלחבר, קד נבהת עלי עלמהם באלארצאד אלצחיחה בדליל עלמהם בתקופת לבנה אלתי הי כ'ט' י'ב' ת'ש'צ'ג' מנקולה ען בית דוד, ולם יכ'תל אלי הד'ה אלג'איה. ותקופת חמה אלמחקקה אלתי בהא כאנוא יראעון אלא יקע פסח אלא בעד תקופת ניסן, וכקול בעצ'הם כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן עַבְּרַהּ לההיא שתא, כי לא יקע פסח פי פצל אלשתא, ואללה קד אמר ווכד בקולה שמור את חדש האביב. ואלתקופה אלמשהורה ענד אלגמהור ליסת הי אלמחקקה לכנהא תקריב בקסמה' אלסנה לארבעה ארבאע כל רבע צ'א' יומא וסבע סאעאת ונצף. וקד יקע פסח בחסאבהא פי פצל אלשתא, וקד טאלבת אלנאצרי אליהוד וזעמת אן אצל דינהם קד ד'הב, וליס הם עלי אצל אד' יקע להם פסח קבל חלול פצל אלרביע בחסב חסאבהם באלתקופה אלמשהורה אלתי בפרהסיא, ולם יאבהוא אלי תקופת חמה אלמצחחה אלתי הי בצנעה ג'יר משהורה, ואן בחסב חסאבהא לא יקע פסח בוגה מן אלוגוה אלא וקד חלת אלשמס ראס אלחמל ולו יומא ואחדא, ולם יכ'תל הד'א מנד' אלאף אעואם והו חסאב מטאבק לרצד אלבתאני והו אחק אלתעאדיל ואצחהא, והל יצח תקופת חמה ותקופת לבנה מחררה אלא ען עלם אלהייה באצח מא יכון. ומא קדמנא מן סר נולד קודם חצות וג'יר ד'לך. וקד בקי מן אלעלם אלכ'אץ בד'לך כתאב יתסמי בפרקי ר' אליעזר פיה מסאחה' אלארץ' וכל ואחד מן אלאפלאך וטבאיע אלכואכב ואלברוג ואלצור וביותהא וחט'וט'הא וסעודהא ונחוסהא וצעודהא והבוטהא ושרפהא וובאלהא ומדד חרכאתהא, והו מן חכמי משנה אלמשאהיר. ושמואל מן חכמי תלמוד אלקאיל נהירא לי שבילי רקיעא כשבילי דנהרדעא. ולם ישתג'לוא בה אלא למעני אלשריעה אד' לם יתם תחקיק מסיר אלקמר ואכ'תלאפאת מסירה לתחקיק וקת אגתמאעה באלשמס והו אלמולד ומדה' מחאקה קבל אלמולד ובעדה אלא באכת'ר עלם אלהייה. וכד'לך עלם אלתחאויל אעני אלתקופות אלארבע עלי אלתחקיק לא יתם אלא בעלם אלחצ'יץ' ואלאוג. ואלמטאלע עלי אכ'תלאפאתהא, ומן תכלף הד'א פלא בד אן ינגר מעה סאיר עלם אלפלך. ואמא מה יוגד להם מן אלעלם אלטביעי ממא אנגר פי את'נא כלאמהם באלאתפאק לא בקצד לתעלים הד'א אלעלם לג'ראיב ועגאיב פמא ט'נך באלכתב אלתי כאנת לעלמאיהם מוצ'ועה פי נפס אלעלם.

[ל] קאל אלכ'זרי, מא אלד'י אתלף תלך אלמקצודה ואבקי הד'ה אלאתפאקיה.

[לא] קאל אלחבר, לאן תלך כאן יחמלהא כ'ואץ מן אלנאס יתסמי הד'א מנגם והד'א טביב והד'א משרח מת'לא. ואול מא יתלף מן אלאמה אלמנתחסה אלאכ'ץ פיהם ת'ם מא הו אעם מנה פתלף אלכ'ואץ ותלפת עלומהם ולם יבק אלא אלכתב אלשרעיה אלתי תחתאג אליהא אלעאמה ותחמלהא כת'רה ויכת'ר אנתסאכ'הא ואלענאיה בהא, פמא אנדרג פי כתב אלפקה מן תלך אלעלום אחתמי ובקי בכת'רה חאמליהא וענאיתהם בהא, מן ד'לך כל מא ד'כר פי הלכות שחיטה והלכות טריפה, פפיהא מן אלעלום מא ג'אב אכת'רה ען גאלינוס, ואלא פלם לם יד'כר פי אלעלל מא נראה עיאנא ממא נבהת אלשריעה עליה מן עלל אלריה ואלקלב מת'ל סמוך ללב וסמוך לדופן, ואתצאל אלאונות ונקצאנהא וזיאדתהא ויבס אלריה וד'ובאנהא. פמן עלמהם בתנסאב אלאעצ'א אלנפסאניה מע אלטביעיה קולהם שני קרומים יש למוח וכנגדם בביצים. וקולהם כמין שני פולים יש מונחין על פי הקדרה מן הפולים ולפנים מוח מן הפולים ולחוץ חוט השדרה.

וקולהם תלתא קני הוו חד פאריש לליבא וחד פאריש לריאה וחד פאריש לכבדא. ומן עלמהם באלעלל אלקאתלה ואלעלל אלסאלמה קולהם חוט השדרה אם עורו קיים מוחו לא מעלה ולא מוריד, ומי שנתמזמז מוחו אינו מוליד. וקולהם קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום, וקולהם גיד הנשה אינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף. ומן ג'ריב פקההם כשרה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה. טריפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת שהוא בלום במעיה. וממא חרמוא ען עלם צחיח וקיאסנא ינבו ענה, חמשה קרומים אסורים, קרום של מוח, קרום שעל הביצה, קרום שעל גבי הטחול, קרום שעל הכליות, קרום שעל העוקץ, כולם אסורים באכילה. ומן בדיע פקההם פי אלטרפות אנהם חדדוא אלארתפאע אלד'י אן דפעת אלבהימה מנה אלי אספל חרמת משום ריסוק אברים, יעני תתהתך אלאעצ'א אלתהתך אלד'י יודי אלי אלמות. ת'ם קאלוא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק אברים משום דאמדה אנפשה, יעני אן אלבהימה תקדר לנפסהא ותתאהב ללות'בה פלא יצ'רהא כמא יצ'ר אד'א דפעת לאן אלטביעה פי אלות'וב חאצ'רה, ופי אלוקוע הארבה פארה. ומן ג'ריב קולהם איצ'א ותגרבתהם חרותה בידי שמים כשרה בידי אדם טריפה משום צימוק ריאה. ובדיקותה במים פושרים מעת לעת אי הדרא בריאה כשרה ואם לאו טריפה. וקולהם ריאה ככוחל כשרה, כדיותא טריפה מאי טעמא שחור אדום הוא אלא שלקה. ירוקה כשרה. וקולהם ריאה שהאדימה מקצתה כשירה. האדימה כלה טריפה. ור' נתן הבבלי שהביאו לפניו ילוד שהוא ירוק, אמר להם המתינו עד שיפול דמו בו, יעני אלא יכ'תן חתי ינתשר דמה פי לחמה, פפעלוא ד'לך ועאש אלטפל בעד אטפאל כת'ירה כאנוא ימותון לתלך אלאמראה את'ר אלכ'תאנה, והביאו לפניו ילוד שהוא אדום ואמר המתינו לו עד שיבלע דמו בו, פאמתת'ל ד'לך ועאש וסמי נתן הבללי עלי אסמה. וקולהם חֵלֶב טהור סותם טמא אינו סותם. ומן דקיק פתואהם מחט שנמצא בעובי בית הכוסות נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא קודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה. למאי נפקא מינה למקח וממכר, לאנה לא ימכן אן יציר עלי אלאברה קורט דם לאחר שחיטה, אד' לא יגרי אלדם פי אלמית, פליס לה אן ירגע עלי אלד'י אשתרי מנה אלבימה. ואן וגד קורט דם פלה אן ירגע עליה ויקול אנך בעת מני מיתה. ומת'ל ד'לך הגליד פי המכה בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה, לא הגליד המוציא מחבירו עליו הראיה. ומן אלעלאמאת פי עוף טהור מותחין לעוף חוט שלמשיחה אם חולק שתים לכאן ושתים לכאן בידוע שהוא עוף טמא. שלש לכאן ואחת לכאן בידוע שהוא עוף טהור, וקולהם כל עוף הקולט מן האויר ואוכל טמא. השוכן עם הטמאים ונדמה להם טמא כזרזיר אצל העורב. וקולהם סימן הולד בבהמה דקה טינוף, ובגסה שליה, ובאשה שפיר ושליה. ומן ג'ריב קולהם ולפט'הם פי סמום בעץ' ד'ואת אלמכ'אלב קולהם דרוסת חתול ונץ ונמייה בגדיים וטלאים, ודרוסת חולדה בעוף. וקולהם אין דריסה לשועל, ואין דריסה לכלב, אין דריסה אלא בצפורן לא בשן, אין דריסה אלא ביד לא ברגל, אין דריסה אלא מדעת, אין דריסה אלא מחיים. יעני אן אלכ'אלב לם יסם אלחיואן אלא במכ'אלב אלידין וען קצד מן אלחיואן לא באתפאק, ומן תנשב מכ'אלבה פי לחם אלבהימה דון קצד אפתראס. ואג'רב מן הד'א קולהם מחיים יעני אנה לו אתפק אן תקטע יד אלמפתרס ומכ'אלבה מג'רוזה פי לחם אלבהימה לם יכן מנה דריסה, וד'לך אנה לם ילק סמה אלא ענד אלאנפצאל ענה ואכ'ראג מכ'אלבה מן לחם אלבהימה, ולד'לך קאל מחיים בעד קולהם מדעת. וקולהם נטלה הכבד ונשתייר בה כזית במקום מרה ובמקום שהיא חיה כשרה. וקולהם מֻגְלָא כשר בריאה פסול בכוליא. מים זכים ונקב כשר בכוליא פסול בריאה. וקולהם הגלודה שנשתייר בה כסלע על פני כל השדרה כשרה, ופי אלמשנה מסטור מן הלכות טרפות. ומן עיוב אלבכורות ועיוב אלכהנים ממא יטול ד'כרה פכיף שרחה. וד'כר תשריח אלעט'אם באוגז כלאם ואבין לפט' ומעני. ומן מליח נואדרהם קאלוא יצאו בני מעיה ולא נקבו כשרה. ת'ם קאל לא שנו אלא שלא הפך בהם אבל הפך בהם טריפה שנאמר הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקדוש ברוך הוא כונניות באדם כיון שנהפך אחת מהם אינם יכולין לחיות. ומא להם מן תפריק בין דם נדה, טהרה, וזבה, ובתולין, ואלדם אלכאין ען קרוח ובואסיר וג'יר ד'לך. וכמיאת אדואר אלנדות, וכד'לך זיבות אלד'כור, ואלג'ראיב אלתי להם פי אלצרעת ממא יג'מץ' ען אד'האננא.

אלמקאלה אלכ'אמסה

[א] קאל אלכ'זרי, לא בד מן אלתחאמל עליך אן תסמעני כלאמא קריבא מכ'לצא פי אלאצול ואלעקאיד עלי טריקה' אלמתכלמין אלגדליין, ויחל לי סמאעהא כמא חל לך עלמהא, אמא לאעתקדהא, ואמא ללרד עליהא. אד' קד פאתתני תלך אלדרגה אלעאליה מן כ'לוץ אלאעתקאד דון בחת'. וקד תקדמת לי שכוך וט'נון ומפאוצ'ה' פלאספה ואהל מלל ואדיאן מכ'תלפה, אלאולי בי אלעלם ואלתחד'ק פי רד אלארא אלפאסדה מן אלגהל. ואנמא יגמל אלתקליד מע טיב אלנפס, ואמא מע כ'בת'הא פאלבחת' אולי, לא סימה אד'א אכ'רג אלבחת' אלי תחקיק ד'לך אלתקליד, פחיניד' תגתמע ללאנסאן אלדרגתאן, אעני אלעלם ואלתקליד מעא.

[ב] קאל אלחבר, ומן לנא בנפס צבורה ג'יר מנכ'דעה ללארא אלתי תמר בהא, מן ארא אלטביעיין ואלמנגמין ואלמטלסמין ואלסחרא ואלדהריין ואלמתפלספין וג'ירהם, פלא יצל אלי אלאימאן אלא וקד גאז עלי מראתב כת'ירה ללזנאדקה, ואלעמר קציר ואלצנאעה טוילה אלא אלאפראד יקע להם אלאימאן באלטבע ותנבו ענהם הד'ה אלארא כלהא ויקע פי נפוסהם ללחין מואצ'ע אג'לוטאתהם וארגו אנך מן אולאיך אלאפראד, פאן כאן ולא בד פלסת אסלך בך טריק אלקראיין אלד'ין ארתקוא אלי אלעלם אלאלאהי דון דרג. לכני אלכ'ץ לך עיונא תעינך פי אלתצור ללהיולה אלמשתרכה ת'ם אלאסתקצאת ת'ם אלטביעה ת'ם אלנפס ת'ם אלעקל ת'ם אלעלם אלאלאהי ת'ם אעטי אקנאעאת פי אסתג'נא אלנפס אלנאטקה ען אלגסד, ת'ם אלמעאד, ת'ם פי אלקצ'א ואלקדר בג'איה' אלאיגאז ואלאכ'תצאר. פאקול אן אלמחסוסאת אנמא אדרכנא כמיתהא וכיפיתהא בחואסנא וקצ'י אלעקל באנהא מחמולאת פי מוצ'ע, וד'אך אלמוצ'ע יצעב תצורה, וכיף לנא נתצור שייא לא כמיה לה ולא כיפיה אלא אעראץ' לא תקום באנפסהמא, ולא בד להמא מן חאמל, וסמת אלפלאספה הד'א אלחאמל היולי, וקאלת אן אלעקל ידרכהא אדראכא נאקצא לנקצאנהא פי ד'אתהא, לאנהא ליסת מוגודה באלפעל לא תסתחק צפה מן אלצפאת, ואן כאנת באלקוה פאלצפה גמסאניה. קאל אריסטוטאליס כאנהא תסתחי מן אן תט'הר עריאנה, פהי לא תט'הר אלא לאבסה צורה. וקד ט'ן בעץ' אלנאס אן אלמים אלמד'כור פי אול בראשית כנאיה ען הד'ה אלהיולי, ואן רוח אלהים מרחפת על פני המים אנמא הי אראדה' אללה ומשייתה אלנאפד'ה פי גמיע אגזא אלהיולי יפעל פיהא מא שא, כיף שא, מתי שא, כמא יצנע אלפכ'ארי באלטינה אלתי לא צורה פיהא, וכני בעדם אלצורה ואלנט'אם בחשך תהו ובהו. ת'ם אן אלאראדה ואלחכמה אלאלאהיה אקתצ'ת אדארה' אלפלך אלאעלי אלד'י ידור דורה פי כל כ'ד' סאעה, וידיר מעה גמיע אלאפלאך באן יחדת' פי הד'ה אלהיולי אלתי הי חשו פלך אלקמר תג'אייר בחסב חרכאת אלאפלאך. ואולהא אחתמא אלגו אלקריב מן פלך אלקמר לקרבה מן מוצ'ע אלחרכה פצאר נארא את'ירא, והו ענד אלפלאספה אלנאר אלטביעיה לא לון להא ולא אחראק, לכנהא גסם לטיף שפאף כ'פיף סמוה פלך אלנאר, ת'ם פלך אלהוא, ת'ם פלך אלמא, ת'ם כרה אלארץ' אלתי הי אלמרכז, ת'קלת וג'לט'ת לבעדהא ען מוצ'ע אלחרכה. פהד'ה אלארבע ענאצר מן אמתזאגאתהא תכון אלמתכונאת.

[ג] קאל אלכ'זרי, ואראהא ענדהם חאדת'ה באלאתפאק, כקולהם אנה אתפק למא קרב מן אלפלך גדא אן יכון נארא, ומא בעד אן יכון ארצ'א, ומא תוסט כאן בחסב אלקרב אלי אלמחיט או אלי אלמרכז אמא הוא ואמא מא.

[ד] קאל אלחבר, בל אלצ'רורה תצ'מהם אלי אלאקראר באלחכמה פי אנפצאל גוהר ען גוהר. פאנה לם ינפצל גוהר אלנאר ען גוהר אלהוא, ואלהוא ען אלמא, ואלמא ען אלארץ' באלאקל ואלאכת'ר ואלאשד ואלאצ'עף כל בצורה כ'אצה בכל ואחד מנהא געלת הד'א נארא והד'א הוא והד'א מא והד'א ארצ'א. ואלא פללקאיל אן יקול שחנת אלפלך כלהא ארצ'א בעצ'הא ארק ארצ'יה מן בעץ'. וללאכ'ר אן יקול בל כלהא נארא לכן כל מא אנחדר כאן אג'לט' נאריה ואברד. ונחן נרי אלתקא ענצר בענצר וכל ואחד מנהא יחרז צורתה וגוהריתה, נרי אלהוא ואלמא ואלארץ' פי מוצ'ע ואחד תתמאס ולא תתשאבה חתי תסתחיל בעצקהא אלי בעץ' באסבאב אכ'ר תחילהא, פיקבל אלמא צורה' אלהוא, ואלהוא צורה' אלנאר, פחיניד' יסתחק אלאסתקס אסם צאחבה פתמיז אלגואהר בצורהא חאשי אעראצ'הא ידעו אלפלאספה אלי אלקול באן הנאך עקלא פעאלא אלאהיא יעטי הד'ה אלצור כמא יעטי צור אלנבאת ואלחיואנאת והי כלהא מן אלארבע ענאצר. וליס תמיז אלדאליה מן אלנכ'לה באעראץ' לכן בצור געלת גוהר הד'א ג'יר גוהר הד'א ואנמא ינפצל באעראץ' דאליה מן דאליה ונכ'לה מן נכ'לה באן הד'ה מת'לא סודא והד'ה ביצ'א והד'א אחלי מן הד'ה והד'ה אטול ואקצר ואג'לט' וארק וג'יר ד'לך מן אלאעראץ'. וליס פי אלצור אלגוהריה אקל ואכת'ר, פליס פרס אקל פרסיה מן אכ'ר ולא אנסאן אכת'ר אנסאניה מן אכ'ר. לאן חדוד אלפרסיה ואלאנסאניה חאצלה לגמיע אשכ'אצהמא. פאלפלאספה אקרוא צ'רורה באן הד'ה אלצור אנמא יעטיהא אמר אלאהי יסמונה עקל ואהב אלצור.

[ה] קאל אלכ'זרי, הד'א לעמרך אלאימאן אד'א אצ'טרתנא צ'רורה' אלעקל אלי אלאקראר במת'ל הד'א. פמא דעאנא אלי אלקול באלאתפאק, ולם לא נקול אן אלד'י געל הד'א פרסא והד'א אנסאנא באלחכמה אלתי לא נדרך נחן תפצילהא הו אלד'י צור אלנאר נארא ואלארץ' ארצ'א ללחכמה אלתי ראהא תע' לא ללאתפאק מן קרב אלפלך או מן בעדה.

[ו] קאל אלחבר, והד'ה אלחגה אלשריעיה וברהאנהא בנו אסראיל ומא קלב להם מן אלאעיאן ומא אכ'תרע להם מן אלאכואן ואד'א ארתפע הד'א אלברהאן אסתוי מעך מנאט'רך באן אלדאליה מת'לא אנמא נבתת הנאך במא אתפק אן יקע פי ד'לך אלמכאן בזר אלענב וצורה' אלבזר אנמא כאנת במא אתפק מן דוראן אלפלך נסבה' מא אמתזגת בהא אלענאצר אמתזאגא מא גא מנה מא תראה.

[ז] אמר הכוזרי, ואני אדבר עמו על הגלגל העליון עצמו מה הוא שיגלגלהו, ההיה דבר ההוא במקרה אם לא, ואחרי כן אדבר עמו בערכים ההם הגלגליים והם עד אין תכלית מרוב, ואנחנו רואים צורות הצמחים והחיים יש להם תכלית, עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע. והיה ראוי שתתחדשנה עם חדוש הערכים צורות ותמחינה אחרות.

[ח] אמר החבר, היא הטענה, כל שכן עם השגתנו מהחכמה בהרבה מהם ומה הצורך אליהם כאשר התברר בספר תועלת מיני החיים לארסטו, ובספר תועלת האברים לגאלינוס וזולתם, מפלאי החכמה. וכן יתבאר בבהמת הישוב כצאן והבקר והסוסים והחמורים שהם בכבור צורך האדם אליהם, כי אין התקנה בהם שיהיו מדבריות, אבל בישוב לתועלת בני אדם. וכל מה שרמז לו דוד ע"ה באמרו מה רבו מעשיך ה' נדחות טענת אפיקורוס היוני אשר היה רואה כי העולם היה במקרה.

[ט] קאל אלכ'זרי, ואן כ'רגנא קלילא מן אלג'רץ' עסי אן תלכ'ץ לי ג'רץ' הד'א אלמזמור.

[י] קאל אלחבר, אנה ינאסק מע מעשה בראשית אבתדא עוטה אור כשלמה ישיר אלי יהי אור ויהי אור. נוטה שמים כיריעה אלי יהי רקיע. המקרה במים ישיר אלי המים אשר מעל השמים, ת'ם מא יחדת' פי אלגו מן אלסחאב ואלריאח ואלניראן ואלברוק ואלצואעק, ואנהא כלהא באד'ן כמא קאל כי בם ידין עמים. פעבר ען הד'א בקולה השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח. עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט. יעני אנהא רסלה' חית' שא במא שא. וכל ד'לך מתעלק באלרקיע. ת'ם אנתקל אלי יקוו המים ותראה היבשה בקולה יסד ארץ על מכוניה ואן אלמא בטבעה מחיט פוק אלארץ' יג'טיהא כלהא כאלת'וב סהלא וגבאלא כמא קאל תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים. לכן אלקדרה ואלחכמה אכ'רגתה ען ד'לך אלטבע וחצרתה אלי אלאעמאק חית' אלבחאר חתי יכון ההנא מוצ'ע נשו אלחיואן וט'הור אלחכמה פקאל מן גערתך ינוסון כנאיה ען אנחצארהא פי אלבחאר ותחת אלארץ', ואלי הד'א ישיר בקולה לרוקע הארץ על המים לאנה קול יצ'אד פי אלט'אהר לקולה תהום כלבוש כסיתו. פהד'א בחסב טבע אלמא וד'אך בחסב אלקדרה ואלחכמה וכמא קאל גבול שמת בל יעבורון בל ישובון לכסות הארץ וכל הד'א מקצוד למנאפע אלחיואן כמע ידפע אלאנסאן בחילה וצנאעאתה אכת'ר מיאה' אלאודיה באלאסדאד וג'יר ד'לך ליאכ'ד' מן אלמא מקדאר חאגתה ללרחא ואלסקי וג'יר ד'לך. כד'לך אשאר ההנא בקולה המשלח מעינים בנחלים לתכון ישקו כל חיתו שדי אד'א כ'לקת אלחיה ויכון עליהם עוף השמים ישכון אד'א כ'לק אלעוף. ת'ם אנתקל אלי תדשא הארץ בקולה משקה הרים מעליותיו כנאיה ען ואד יעלה מן הארץ למנאפע אדם וד'ריתה. פמא קיל מצמיח חציר לבהמה לילא יחקר באלחציר לאנה מן מנאפע אלחיואן אלאהלי בקרא וג'נמא ודואב כני ענהא בעבודת האדם יעני אלפלאחה ליסתכ'דם הו בהא ליסתכ'רג לבאב אלנבאת לנפסה כמא קאל להוציא לחם מן הארץ נט'יר קולה הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, יעני לבאבהא ללאנסאן וקשורהא לסאיר אלחיואן כמא קאל ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים את כל ירק עשב לאכלה. וד'כר אלאג'ד'יה אלת'לאת' אלתי תסתכ'רג באלפלאחה והי דגן ותירוש ויצהר. וכלהא לחם. ת'ם ד'כר מנאפעהא יין ישמח לבב אנוש. ת'ם שמן להצהיל פנים משמן, ולחם אלד'י הו אלכ'בז כ'צוצא לבב אנוש יסעד. ת'ם עטף עלי מנפעה' נזול אלמטר ללאשגאר בקולה ישבעו עצי ה'. ומנפעה' אלשגר אלעאליה ללחיואנאת כמא קאל אשר שם צפרים יקננו. כמא אן אלגבאל אלשאמכ'ה מנאפע לחיואנאת אכ'ר כמא קאל הרים הגבוהים ליעלים ... סלעים מחסה לשפנים. אנטוי גמיע הד'א פי ד'כר אליבשה. פאנתקל אלי יהי מאורות בקולה עשה ירח למועדים. וד'כר מנאפע אלליל ואן אלליל מקצוד מן קבלה לא באלאתפאק, לא עבת' פי פעלה ולא פי אלאעראץ' אלתאבעה לפעלה, לאן אלליל אנמא הו מדה' עדם אלשמס, לכנה מע הד'א מקצוד למנאפע כמא קאל תשת חשך ויהי לילה ומא יתבעה מן אלקול פי ד'כר אלחיואן אלמוד'י ללאנסאן ותצרפה פי אלליל וכמונה באלנהאר. ואלאנסאן ואלחיואן אלמואלף ללאנסאן בעכס ד'לך כמא קאל יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב. פקד אנגרת לה אלחיואנאת אלארצ'יה כלהא פי ד'כר אלאנהאר. ת'ם פי ד'כר אלאנואר ואנגר מעהא ד'כר אלאנסאן, ולם יבק אלא ד'כר אלחיואן אלמאיי ואכת'ר אחואלה מגהולה. ואלחכמה פיהא ליסת ט'אהרה אלינא כט'הורהא פי הד'ה. פסבח עלי ד'כר הד'ה אלתי אלחכמה פיהא ט'אהרה בקולה מה רבו מעשיך ה'. ת'ם עטף עלי ד'כר אלבחר ומא פיה ואתבעה בקולה יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו כנאיה ען קולה וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד כנאיה ען יום השביעי וישבת ויברך ויקדש למא אנכמלת אלאפעאל אלטביעיה אלתי תנקצ'י פי זמאן ואנתהת באלאנסאן אלי רתבה' אלמלאיכה אלמסתג'ניה ען אלקוי אלטביעיה אד' הי עקול לא יחתאג פי אפעאלהא אלי זמאן כמא נרי אלעקל יתצור פי אן ואחד אלסמאות ואלארץ' פהו עאלם אלמלכות ועאלם אלראחה אד'א אתצלת אלנפס בה אסתראחת. ולד'לך קיל פי אלסבת אנה מעין עולם הבא.

ולנרגע אלי כלאמנא עלי ראי אהל אלקיאס אן אלענאצר למא אמתזגת אמתזאגאת מכ'תלפה בחסב אכ'תלאף אלמואצ'ע ואלאהויה ואלנסב אללכיה אסתחקת צורא מכ'תלפה מן ענד מעטי אלצור. פכאן גמיע אלמעאדן [...] אן קואהא וכ'ואצהא וגואהרהא מזאגיה פקט מסתג'ניה ען צור אלאהיה, ואן אלצור אנמא תחתאג פי אלנבאת ואלחיואן אלתי תנסב אליהא אלנפס. ולמא אמתזגת אמתזאגא אלטף אסתחקת צורה אשרף תט'הר פיהא אלחכמה אלאלאהיה אכת'ר, פכאן אלנבאת אלד'י לה בעץ' שעור ואדראך וגרא אלי אלארץ' פהו יג'תד'י מן אלארץ' אלטיבה אלנדיה ואלמא אלעד'ב, וינקבץ' ען צ'ד ד'לך, ויכבר חתי אד'א אולד אלמת'ל ועמל בזרא וקף עמלה וטלב ד'לך אלבזר מת'ל ד'לך אלעמל ללחכמה אלג'ריבה אלמג'רוזה פיה אלמסמאה ענדהם טביעה, והי קוה תעני בחפט' אלנוע אד' לא ימכן בקא אלשכ'ץ בד'אתה לאנה מרכב מן אשיא מסתחילה פכאן כל מא לה הד'ה אלקוי ללנמו ואלתוליד ואלאג'תד'א לא יתחרך אלחרכה אלמכאניה פהו אלד'י תדברה אלטביעה עלי קול אלפלאספה. ובאלחק אן אללה ידברהא פי רתבה' מא ומלכה' מא סם אן שית תלך אלרתבה טביעה או נפסא או קוה או מלכא. ולמא לטף אלמזאג אכת'ר ואסתעד לט'הור אלחכמה אלאלאהיה פיה אכת'ר, אסתחק זיאדה' צורה חאשי אלקוה אלטביעיה חתי ינאל אג'ד'יתה מן בעד ותכון גמיע אעצ'איה מצ'בוטה לא תתחרך אלא באראדתה ויכון אמלך לאגזאיה מן אלנבאת אלד'י לא יקדר אן יחתגב ממא יוד'יה ולא יקצד אלי מא ינפעה ואלריח תלעב בה פכאן אלחיואן ד'ו אלאלאת אלמחרכה לה פי אלמכאן וסמית אלצורה אלמוהובה לה זאידא עלי אלטביעה נפסא ואכ'תלפת אלאנפס אכ'תלאפא מתפאותא בחסב תג'אלב אלטבאיע אלארבע מע קצד אלחכמים לחיואן חיואן לחאגה' גמלה אלעאלם אליה ואן לם נדר נחן מא אלמנפעה פי אכת'רהא כמא לא נדרי מנאפע אלאת אלמרכב ונט'נהא עבת'א וידריהא צאחב אלמרכב ומנשיה, בל כמא נגהל מנאפע כת'יר מן עט'אמנא וסאיר אעצ'אינא לו נת'רת בין אידינא למא עלמנא מנפעה' עט'ם עט'ם ועצ'ו עצ'ו עלי אנא בהא. נתצרת ונתחקק אנה אן נקצנא ואחדא מנהא לנקצת אפעאלנא ואפתקרנא אליה. והכד'א גמיע אגזא אלעאלם מעלומה מצ'בוטה ענד באריהא עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. פוגב אכ'תלאף אלאנפס פוגב אן תכון אלאת כל נפס משאכלה להא פיעטי אלאסד אלאת אלכ'לב באלאניאב ואלמכ'אלב מע אלגראה, ויעטי אלאיל אלאת אלהרב מע אלגבן, וכל נפס תתשוק אלי תצריף קואהא עלי מא היית לה ולם תתעאדל אלטבאיע פי שי מן אלחיואן אלבהימי, פלם יתשוק אלי קבול צורה זאידה עלי אלנפס אלחיואניה, לכן תעאדלת פי אלאנסאן ותשוקת אלי צורה זאידה ולא בכ'ל ענד אלאמר אלאלאהי פאפאץ' עליה צורה זאידה תסמי אלעקל אלהיולאני אלמנפעל. ואלנאס איצ'א יכ'תלפון לאן אכת'רהם מנחרף אלטבאיע פימיל עקלה מע ד'לך אלאנחראף, אן כאן מע אלצפרא פמעה אלטיש ואלתהור, ואן מאל אלי אלסודא פמעה אלתאני ואלת'בות, ואלאכ'לאק תתבע אלמזאג, חתי אד'א וגד אלאנסאן מתעאדל אלטבאיע ואצ'דאד אלאכ'לאק ענדה פי מלכה מת'ל כפתי אלמיזאן אלעדל פי יד אלוזאן ימילהא חית' שא בזיאדה' אלצנג ונקצאנהא, פד'לך אלאנסאן לא מחאלה פארג' אלקלב מן אלשהואת אלמפרטה ותשוק אלי רתבה פוק רתבתה והי אלרתבה אלאלאהיה פהו יקף חאירא פימא ינבג'י לה אן יאתיה פי תג'ליב טבאיעה ואכ'לאקה פלא יעטי אלקוה אלג'צ'ביה סואלהא ולא אלשהואניה ולא ג'ירהא אלא מסתשירא מסתרשדא אן ילהמה אללה אלי אלארשאד, פד'לך הו אלד'י יפיץ' עליה רוח אלאהי נבוי אן אסתחק אלנבוה, ואלהאמי אן כאן דון ד'לך, וכאן וליא לא נביא אד' לא בכ'ל ענדה תע' בל יעטי כל שי חקה, ויסמי אלפלאספה מעטי הד'ה אלרתבה אלעקל אלפעאל ויגעלונה מלכא דון אללה ואן עקול אלאדמיין אד'א אתצלת בה פהי גנתהא ובקאהא אלאבדי.

[יא] קאל אלכ'זרי, עסי להד'ה אלגמלה תפצילא מוגזא.

[יב] קאל אלחבר, יתבין וגוד אלנפס באלחרכאת ואלאחסאס ללחיואן מכ'אלפה ללחרכאת אלאסתקציה פסמי סבבהא נפסא או קוה נפסאניה ותנקסם אלקוה אלנפסאניה אלי ת'לאת', מא אשתרך פיה אלחיואן ואלנבאת והי אלקוה אלנבאתיה, ומא אשתרך פיה אלאנסאן וסאיר אלחיואן והי אלקוה אלחיואניה, ומא כ'ץ בה אלאנסאן פיסמי קוה נטקיה, ויתבין אמר אלנפס אלכליה אלגנסיה באעתבאר אלאפעאל אנהא מן קבל אלצור אלחאצלה פי אלמאדה, לא מן קבל אלמאדה מן חית' הי מאדה, פאן אלסכין ליס יקטע מן חית' הו גסם לכן מן חית' לה צורה' אלסכין, וכד'לך אלחיואן ליס יחס ויתחרך מן קבל מא הו גסם לכן מן קבל מא לה צורה' אלחיואניה והי אלמסמאה באלנפס, פסמית הד'ה אלצור כמאלאת לאן בהא תכמל הויאת אלאשיא פאלנפס כמאל, ות'ם כמאל אול וכמאל ת'אן, פאלאול הו מבדא ללאפאעיל, ואלת'אני ד'את אלאפאעיל אלצאדרה ען אלמבדא, ואלנפס כמאל אול לאנהא מבדא לא צאדר ען אלמבדא, ואלכמאל אמא כמאל לגסם ואמא כמאל לגוהר ליס בגסם. פאלנפס כמאל לגסם טביעי, ואלגסם אלטביעי אמא אלי ואמא ג'יר אלי אעני אן תתם אפעאלה באלאת או דון אלאת, פאלנפס כמאל לגסם טביעי אלי ד'י חיאה באלקוה אי מצדר ללאפעאל אלחיואניה באלקוה ומתהיי להא, ויתבין אן אלנפס ליסת צאדרה ען אמתזאג אסתקצאת אלבדן, לאן אלשי אלחאדת' ען אמתזאג מפרדאת אמא אן יג'לב פיה אחד אלמפרדאת או אכת'ר מן ואחד פתכון אלצורה אלחאצלה בחסב ד'לך ואמא אן תתג'אלב אלמפרדאת חתי לא יבקי ואחד מנהא עלי צורתה פיחדת' מן ד'לך צורה מן וסאיטהא, ואלנפס ליסת מן קביל שי מן מפרדאת אלבדן, פליסת אלא צורה מן כ'ארג כאלנקש מן קבל אלטאבע פי אלטינה אלמולפה מן אלמא ואלתראב פאנה ליס אלנקש מן קביל צור אלמא ואלתראב. ואול אלקוי אלקוה אלג'אד'יה והי כאלמבדא, ואלמולדה כאלג'איה, ואלמנמיה כאלאוסטה, ואלראבטה בין אלמבדא ואלג'איה, וללמולדה סבוק ותקדם ואן טרת מתאכ'רה פאנהא תסתולי אולא עלי אלמאדה אלמהיאה לקבול אלחיאה, ותלבסהא צורה אלמקצוד בכ'דמה' אלמנמיה ואלג'אד'יה, ת'ם תתרך אלתדביר להמא אלי וקת אלתוליד, פאלמולדה מכ'דומה ואלג'אד'יה כ'אדמה ואלמנמיה כ'אדמה ומכ'דומה, וללג'אד'יה, אלארבע קוי אלמשהורה אלכ'אדמה להא כל מתחרך באראדה' חאס מתחרך, ואלא כאן אלחס עבת'א, ואלחכמה לא תעטי שייא עבת'א ולא צ'ארא, ולא תמנע צ'רוריא ולא נאפעא חתי ד'ואת אלאצדאף ואן ט'הרת סאכנה פאן להא אנקבאצ'א ואנבסאטא ואן קלבת עלי ט'הורהא תחרכת חתי תנצרף עלי בטונהא ליקרב להא אלג'ד'א, פאלחואס אלט'אהרה משהורה ואמא אלבאטנה פאולהא אלחאסה אלמשתרכה לאן אלמנאפי ואלמלאים אנמא ידרכאן באלתגרבה, פוגב וצ'ע קוה מתצורה ליחפט' בהא צור אלמחסוסאת והי אלחאסה אלמשתרכה, ואלקוה אלמתד'כרה אלחאפט'ה לתחפט' בהא אלמעאני אלמדרכה מן אלמחסוסאת, ואלקוה אלמתכ'ילה יסתעיד בהא מא אמחי ען אלד'כר. ואלקוה אלמתוהמה ליקף עלי צחיח מא יסתנבט אלתכ'יל וסקימה צ'רבא מן אלוקוף אלטרי חתי יעידה אלי אלד'כר. ואלקוה אלמחרכה לאגתלאב מא יחתאג אליה מן קרב ובעד ודפע אלצ'אר. וגמיע קוי אלחיואן אמא מדרכה ואמא מחרכה. ואלמחרכה הי אלשוקיה והי צ'רבאן אמא מחרכה לטלב מכ'תאר והי אלקוה אלשהואניה ואמא מחרכה לדפע מכרוה והי אלג'צ'ביה. ואלמדרכה צ'רבאן אמא ט'אהרה כאלחואס אלט'אהרה ואמא באטנה כאלחואס אלבאטנה. ואלמחרכה אנמא תפעל בחכם אלמתוהמה באסתכ'דאם אלמתכ'ילה והי אלג'איה מן אלחיואן אלבהימיה אד' לם יוצ'ע לה אלקוה אלמחרכה ליצלח בהא אסבאב אלחס ואלתכ'יל בל אלחאסה אלמתכ'ילה וצ'עת לה לתצלח אסבאב אלחרכה. ואלנאטק בעכס ד'לך אעטי אלחרכה לאצלאח אלנפס אלנאטקה אלעאמלה אלדראכה אלחואס אלכ'מס מעלומה ומדרכאתהא מעלומה בתוסטהא ידרך איצ'א אלשכל ואלעדד ואלעט'ם ואלחרכה ואלסכון תבין וגוד אלחאסה אלמשתרכה מן חכמנא עלי אלעסל מת'לא אד'א ראינאה אנה חלו. והד'א אנמא הו באן ענדנא קוה משתרכה ללחואס אלכ'מס. והד'ה אלקוה הי אלמתצורה ותפעל פי אליקט'ה ופי אלנום. ת'ם קוה תרכב מא אגתמע פי אלחס אלמשתרך ותפרק בינהמא ותוקע אלאכ'תלאף פיהא מן ג'יר אן תזול אלצור ען אלחס אלמשתרך, והד'ה הי אלמתכ'ילה וקד תצדק וקד תכד'ב. ואמא אלמתצורה פצאדקא אבדא. ת'ם אלקוה אלוהמיה. והי קוה חאכמה תקצ'י עלי שי באנה ינבג'י אן יטלב ועלי שי באנה ינבג'י אן יהרב ענה, וליס פי אלמתצורה ולא פי אלמתכ'ילה חכם וקצ'א בל תצור פקט.

ת'ם אלקוה אלחאפט'ה מד'כרה למעאני מא אדרכתה אלחואס מת'ל אן אלד'יב עדו ואלולד חביב, פאלמחבה ואלאצ'ראר ואלתצדיק ואלתכד'יב ללוהמיה. ואמא אלחאפט'ה אלמד'כרה פתחפט' מא צדקת אלוהמיה. ואלקוה אלמתכ'ילה אד'א אסתעמלתהא אלוהמיה סמית מתכ'ילה. ואד'א אסתעמלתהא אלנאטקה סמית מפכרה. ואלתצור פי מקדם אלדמאג' ואלתכ'יל פי וסטה. ואלתד'כר פי מוכ'רה. ואלתוהם פי גמיעה ואכת'רה פי חיז אלתכ'יל. וכל הד'ה אלקוי מאיתה פאניה בפנא אלאתהא. ולא בקא אלא ללנאטקה עלי אנהא קד תסתכ'לץ לנפסהא לבאב הד'ה אלקוי צ'רבא מן אלאסתכ'לאץ פתוגדהא בד'אתהא. הד'א תלכ'יץ אקואל אלקום פי מא דון אלנפס אלנאטקה. וקאלוא פי אלנאטקה אנהא אלעקל אלהיולני, אי אלעקל באלקוה שביה באלהיולי אלתי הי קרינה עדם באלפעל, והי כל שי באלקוה ותחצל פיהא אלצור אלמעקולה אמא באלהאם אלאהי ואמא באכתסאב. ואלתי באלאלהאם הי אלמעקולאת אלאולי אלתי אשתרך פיהא גמיע אלנאס אלד'ין עלי אלמגרי אלטביעי. ואלתי באלאכתסאב פהי באלקיאס ואלאסתנבאט אלברהאני כתצור אלחקאיק אלמנטקיה מת'ל אלאגנאס ואלאנואע ואלפצול ואלכ'ואץ ואלאלפאט' אלמפרדה ואלמרכבה באלצ'רוב אלמכ'תלפה מן אלתראכיב ואלקיאסאת אלמולפה אלחקיקיה ואלכאד'בה ואלקצ'איא אלמנתגה נתאיג צ'רוריה ברהאניה או גדליה או כ'טאביה או סופסטאניה או שעריה וכתחקיק אלאמור אלטביעיה כאלהיולי ואלצורה ואלעדם ואלטביעה ואלמכאן ואלזמאן ואלחרכה ואלאגראם אלפלכיה ואלאגראם אלענצריה ואלכון ואלפסאד אלמטלקין, וכון אלמואליד אלכאינה פי אלגו ואלכאינה פי אלמעאדן ואלכאינה עלי אדים אלארץ' מן נבאת וחיואן וחקיקה' אלאנסאן וחקיקה' תצור אלנפס לנפסהא ותצור אלאמור אלריאצ'יה מן אלעדדיה ואלהנדסיה אלמחצ'ה ואלהנדסיה אלנגומיה ואלהנדסיה אללחניה ואלהנדסיה אלמנאט'ריה ותצור אלאמור אלאלאהיה כמערפה' מבאדי אלוגוד אלמטלק מן חית' הו וגוד ולואחקה כאלקוה ואלפעל ואלמבדא ואלעלה ואלגוהר ואלערץ' ואלגנס ואלנוע ואלמצ'אד ואלמגאנסה ואלאתפאק ואלאכ'תלאף ואלוחדה ואלכת'רה ואת'באת מבאדי אלעלום אלנט'ריה מן אלריאצ'יה ואלטביעיה מן אלמנטקיה אלתי לא יתוצל אליהא אלא בהד'א אלעלם כאת'באת אלמבדע אלאול ואלמבדע אלאול ואלנפס אלכליה וכיפה' אלאבדאע ומרתבה' אלעקל מן אלמבדע ומרתבה' אלנפס מן אלעקל ומרתבה' אלטביעה מן אלנפס ומרתבה' אלהיולי ואלצורה מן אלטביעה ומרתבה' אלאפלאך ואלנגום ואלכאינאת מן אלהיולי ואלצורה ולמא ד'א גבלת עלי הד'א אלאכ'תלאף ואלתקדם ואלתאכ'ר ומערפה' אלסיאסה אלאלאהיה ואלטביעה אלכליה ואלענאיה אלאוליה וקד תסתפיד הד'ה אלנפס אלנאטקה צורה מן אלחס באן תערץ' עלי ד'אתהא מא פי אלמתצורה ואלחאפט'ה באסתכ'דאם אלמתכ'ילה ואלוהמיה פתגד תלך אלצור ישתרך בעצ'הא מע בעץ' פי צפאת ותפתרק פי צפאת אכ'ר, ומן תלך אלצפאת צור ד'אתיה ומנהא ערצ'יה, פתפצלהא ותרכבהא ותסתנבט אלאגנאס ואלאנואע ואלפצול ואלכ'ואץ ואלאעראץ' ת'ם תרכבהא תרכיבא קיאסיא פתנתג מנהא פואיד אלנתאיג באעאנה' אלעקל אלכלי אלמפיד להא ואן אסתעאנת אולא באלקוי אלחסיה פהי ג'יר מחתאגה אליהא פי תצור הד'ה אלמעאני פי ד'אתהא ופי תרכיב אלקיאסאת מנהא לא ענד אלתצדיק ולא ענד אלתצור וכמא אן אלקוי אלחסיה אנמא תדרך בתשבה מן אלמחסוס כד'לך אלקוי אלעקליה אנמא תדרך בתשבה מן אלמעקול בתגריד אלצורה ען אלמאדה ואלאתצאל בהא, אלא אן אלקוה אלחאסה לא תפעל באראדה כמא תפעל אלנאטקה, בל תחתאג אלי אלקוה אלמחרכה ומעונה' אלוסאיט אלמוצלה אלצור אליהא. ואמא אלקוה אלעאקלה פתעקל בד'אתהא ותעקל ד'אתהא מתי שאת, ולד'לך קיל אלקוה אלחאסה מנפעלה ואלעאקלה פאעלה. וליס אלעקל באלפעל ג'יר צור אלמעקולאת מגרדה פי ד'את אלעקל באלקוה. ולד'לך קיל אן אלעקל באלפעל עאקל ומעקול מעא. ומן כ'ואץ אלעקל אן יוחד אלכת'יר ויכת'ר אלואחד באלתרכיב ואלתחליל, ואלעקל ואן ט'הר פעלה בזמאן פי תרכיב אלקיאסאת באלרויה ואלפכרה פאן תחצילה לנתיגה לא יתעלק בזמאן, בל ד'את אלעקל מרפע ען אלזמאן. ואלנפס אלנאטקה אד'א אקבלת עלי אלעלום סמי פעלהא עקלא נט'ירא. ואד'א אקבלת עלי קהר אלקוי אלבהימיה סמי פעלהא סיאסה וסמי עקלא עמליא. וקד תסעד אלקוה אלנטקיה פי בעץ' אלנאס מן אלאתצאל באלעקל אלכלי במא ינזההא ען אסתעמאל אלקיאס ואלרויה ותכפי אלמונה באלאלהאם ואלוחי ותסמי כ'אציתהא הד'ה תקדיסא. פתסמי רוחא מקדסא. ומן בראהין גוהריה אלנפס ואנהא ליסת גסמא ולא ערצ'א אנהא צורה אלגסם לא תתקסם בד'אתהא כתקסם אלגסם ולא באלערץ' כתקסם אלערץ' בתקסם חאמלה פאן אללון ואלראיחה ואלטעם ואלחרארה ואלברודה קד תתקסם בד'אתהא. ואלצורה אלעקליה אנמא הי אלמעקול. ואלמעקול מן אלאנסאן מת'לא לא יקבל אלקסמה אד' לא יתצור נצף אנסאן ולא גז מן אנסאן אנסאנא כמא תתצור גזא מן אלגסם גסמא וגזא מן אללון לונא, וכד'לך אללון ואלגסם מן חית' המא מעקולאן פלא יתצור פיהמא קסמה. פלא נקול נצף לון מעקול ונצף גסם מעקול כמא נקול נצף ד'אך אלגסם מחסוס ונצף אללון אלמחמול עליה אלמשאר אליה, ולא יקאל נצף אלנפס אלנאטקה אלתי פי זיד כמא נקול נצף בדנה אד' לא תתמיז ולא תתחיז בגהה מן אלגהאת ולא ישאר אליהא. פאד'א" לם תכן גסמא ולא ערצ'א קאימא באלגסם חאלא פיה, וקד ט'הר וגודהא במא יצדר ענהא מן אלאפעאל. פלם יבק אלא אן תכון גוהרא קאימא בד'אתה מתצפא בצפאת אלמלאיכה ואלגואהר אלאלאהיה ואלאתהא אלאול אלצור אלרוחאניה אלמתשכלה פי וסט אלדמאג' מן אלרוח אלנפסאני באלקוה אלמתכ'ילה תצירהא פכריה אד'א תחכמת פיהא ורכבתהא תרכיבאת ופצלתהא תפצילאת תודי אלי אנתאג עלם. וקד כאנת קבל ד'לך תכ'ייליה אד' כאנת תתחכם פיהא אלקוה אלוהמיה כמא יערץ' פי אלאטפאל ופי אלבהאים ופי מא אנחרף מזאגה במרץ' חתי תתעאמי תלך אלאשכאל עלי אלנפס פלא תתאתי לאסתיפהא אלנט'ר פי אלראי אלמקצוד פיאתי אלראי נאקצא והמיא כלה או בעצ'ה, ומן אלדלאיל עלי מפארקה' אלנפס אלגסד ואסתג'נאהא ענה אן אלקוי אלגסמיה תצ'עף במדרכאתהא אלקויה כאלעין ענד אלשמס ואלאד'ן ענד אלצות אלקוי בפסאד אלאתהא. ואלנפס אלנאטקה ליסת כד'לך, בל תקוי כלמא אדרכת עלמא אקוי. ומן ד'לך אן אלהרם ינאל אלבדן ולא ינאל אלנפס, בל תקוי בעד אלכ'מסין סנה ואלבדן פי אלאנחטאט.

ומן ד'לך אן אעמאל אלבדן מתנאהיה ואפעאל אלנפס ג'יר מתנאהיה אד' אלצור אלהנדסיה ואלעדדיה ואלחכמיה ג'יר מתנאהיה. ואלדליל עלי וגוד גוהר עקלי מפארק ללאגסאם יקום ללנפס מקאם אלצ'ו ללבצר ואן אלנפס אד'א פארקת אלאגסאם אתחדת בה אן אלנפס לם תחצל עלומהא באלתגרבה לאן מא חצל באלתגרבה ליס יחכם עליה קטעא, לאנה ליס יקטע אלאנסאן חכמא אן כל אנסאן לא יחרך אד'ניה כמא יקטע אן כל אנסאן חסאס, וכל חסאס חי, וכל חי גוהר, ואן אלכל אכת'ר מן אלגז, וג'יר ד'לך מן אלמעקולאת אלאול. לאן אעתקאדנא צחה' אלארא ליס יצח בתעלם ואלא פיתסלסל אלי מא לא נהאיה לה פהו אד'ן מן פיץ' אלאהי יתצל באלנפס אלנאטקה והד'א אלפיץ' מא לם יכן לה הד'ה אלצורה אלעליה אלכליה לם ימכן אן ינקשהא פי אלנפס אלנאטקה וכל מא פיה צורה עקליה פי ד'אתה פהו גוהר ג'יר מתגסם פאד'א הד'א אלפיץ' גוהר עקלי לא מתגסם קאים בד'אתה ותצור אלנפס ללצורה כמאל להא ואנמא יחצל ענד אלאתצאל בהד'א אלגוהר אלעקלי, לכן עאק ען ד'לך אלאתצאל שג'ל אלבדן, פלא יצח אלאתצאל אלתאם אלא ברפץ' גמיע קוי אלבדן, פאנה לא מאנע להא ען אלאתצאל בה ג'יר אלבדן, פאד'א פארקתה בקית מכמלה מתעלקה בה, אמנה מן אלפסאד, מתצלה בהד'א אלגוהר אלשריף אלמכני באלעלם אלאעלי וג'יר הד'א מן אלקוי פאנמא פעלה באלבדן פיד'הב בפסאד אלאלה לכן אלנפס אלנאטקה קד תצורתהא ואכ'ד'ת לבאבהא כמא תקדם.

[יג] קאל אלכ'זרי, ארי להד'א אלכלאם אלפלספי פצ'ל תדקיק ותחקיק עלי סאיר אלכלאם.

[יד] קאל אלחבר, והד'א אלד'י כנת אכ'אפה עליך מן אלאנכ'דאע וסכון אלנפס אלי אראיהם למא צח ענהם אלברהאן פי אלעלום אלריאצ'יה ואלמנטק טאבת אלנפוס עלי כל מא קאלוה פי אלטביעה ופי מא בעד אלטביעה, וט'ן אן כל מא קאלוה ברהאן, פהלא שככת פי דעאויהם פי אלארבעה ענאצר אולא, וטלבתהם בעאלם אלנאר אלד'י ידעון אן הנאך אלנאר אלאת'יריה לא לון להא פימנע לון אלסמא ואלכואכב, ומתי אדרכנא נחן נאר ענצריה בל כיפיה חארה פי אלג'איה אן חלת ארצ'א כאנת גמרא ואן חלת הוא כאנת להיבא ואן חלת מאא כאנת מג'לי. ומתי שאהדנא גסמא נאריא והואיא דאכ'לין פי מאדה אלנבאת ואלחיואן חתי נקצ'י אנה מרכב מן אלארבעה כלהא נאר והוא ומא וארץ', הב אנא אדרכנא אלמא ואלארץ' ואסתחאלתהמא ודכ'ולהמא פי מאדה' אלנבאת וללהוא ולחרארה' אלשמס מעונה פי אלכון בטריק אלכיפיה לא בגסם נאר ולא בגסם הוא, או מתי ראינאהא תנחל אלי אלארבע באעיאנהא אן אנחל גז אלי שביה אלתראב פליס תראבא בל רמאד יצלח לדוא מא. ואלגז אלמנחל אלי שביה באלמא פליס במא לכן עצארה או רטובה סמיה או ג'ד'איה לא מא שרוב. ואלגז אלמנהל אלי שביה באלהוא כאן בכ'ארא או קתארא לא הוא יצלח אן יתנפס בה. והד'ה איצ'א רבמא אסתחאלת אלי חיואן או אלי נבאת או אנעקדת פי אגזא אלארץ', וצארת מן אסתחאלה אלי אסתחאלה, ופי אלנאדר יקע להא אלאסתחאלאת אלי ענצר כ'אלץ. נעם אן בעד אלתתבע יכ'רג לנא אלאצ'טראר באלקול באלחרארה ואלברודה ואלרטובה ואליבוסה ואנהא כיפיאת אול אד' לא יכ'לו מנהא או מן וסאיטהא גסם מן אלאגסאם ואן אלעקל יחל אלמרכבאת אליהא וירכבהא מנהא ויצ'ע להא גואהר חאמלה פיקול נארא והוא ומא וארצ'א באלתצור ואלקול לא באנהא כאנת קט בסיטה כ'ארג אלד'הן ותרכב מנהא כל מכון, וכיף יקולון הד'א והם יקולון באלקדם, פלם יזל אלאנסאן מתכונא מן מני ודם, ואלדם מן אלאג'ד'יה ואלאג'ד'יה מן אלנבאת, ואלנבאת כמא קלנא מן בזור, ואלמא אלד'י יסתחיל ג'ד'א משאכלא לה במעונה מן אלשמס ואלהוא ואלארץ'. נעם ולגמיע אלכואכב ונסב אלאפלאך תאת'יר ומעאון פיה, פהד'א אלשך פי אלענאצר עלי ראיהם.

ואמא עלי ראי אלשריעה פאן אללה קד אכ'תרע אלעאלם כמא הו וחיואנה ונבאתה מצורא, פלם יחתאג אלי תקדים בסאיט ותרכיב מרכבאת. ופי איגאב אלחדת תסהיל כל צעב ותוטיה' כל מתעד'ר אד'א תכ'ילת אן הד'א אלעאלם לם יכן, ת'ם כאן במשיה' אללה חין שא וכיף שא לם תשק פי אלבחת' כיף תכונת אלאגסאם, וכיף ארתבט בהא אלנפס, ולם תשמז נפסך מן קבול אלרקיע והמים אשר מעל השמים, ואלשיאטין אלתי תד'כרהא אלאחבאר, ואלאכ'באר אלמתנט'רה מן ימות המשיח ותחית המתים והעולם הבא. פמא חאגתנא אלי הד'א אלתחיל פי בקא אלנפס בעד פנא אלגסד. ואלמכ'בר אלצאדק אלמקלד קד חקק ענדנא אלמעאד ודעהא תכון רוחאניה או גסמאניה. ואן תתבעת טריק אלמנטק לאת'באת אלארא פיהא ולאחאלתהא פני אלעמר דון נתיגה, ומן לנא בצחה' מא אורדנא באן אלנפס גוהר עקלי לא יתחיז במכאן ולא ידרכה כון ולא פסאד, ובמא ד'א תתמיז נפסי ען נפסך, או ען אלעקל אלפעאל וסאיר אלעלל, ואלעלה אלאולי, ת'ם כיף לא תתחד נפס ארסטוטאליס ונפס אפלאטון וידרי כל ואחד מנהמא צאחבה ומעתקדה וצ'מירה וגמיע אלפלאספה, ת'ם כיף לא יעקלון מעקולאתהם דפעה ואחדה כמא הי ענד אללה וענד אלעקל אלפעאל, וכיף ידרכהם אלנסיאן, ולם יחתאגון אלי פכר פי מעקולאתהם גזא בעד גז. ת'ם כיף לא יגד אלפילסוף נפסה אד'א נאם ואד'א סכר ואד'א תברסם ואד'א אצאבתה צ'רבה פי דמאג'ה ואד'א שאך' והרם, ומא אלד'י נקצ'י עלי מן בלג' אקצי עלם אלפלאספה וערצ'ה וסואס סודאני או ברסאם נפסי ונסי גמיע עלמה, אליס ד'אך הו הו בעינה אם נקול אנה ג'ירה, ת'ם נפרץ' אנה ברי מן עלתה בתדריג וגעל יתעלם מן קבל ושאך' ולם ידרך אלעלם אלאול. הל תציר לה נפסאן מפארקתאן אלואחדה דון אלאכ'רי. ת'ם נפרץ' אן תבדל מזאגה אלי חב אלג'לבה ואלשהואת, אנקול אן לה נפסא פי אלנעים ונפסא פי אלעד'אב. ואי אלחדוד מן אלעלם הו אלד'י תציר בה נפס אלאנסאן מפארקה ללגסד ג'יר תאלפה. אן כאן בגמיע עלם אלמוגודאת, פכת'יר מא יבקי עלי אלפילסוף לא ידריה ממא פי אלסמא ופי אלארץ' ופי אלבחר. ואן כאן יקנע באלבעץ' פכל נפס נאטקה מפארקה. לאן אלמעקולאת אלאולי מג'רוזה פיהא. ואן כאן אנמא תפארק אלנפס בתצור אלמעקולאת אלעשר ומא פוקהא מן מבאדי אלפכר ותנחצר פיהא אלמוגודאת כלהא באן יאכ'ד'הא מנטקיה דון תקץ לגזאיאתהא, פעלם קריב ידרך מן יומה ובעיד אן יציר אלאנסאן מלכא מן יומה, ואן כאן ולא בד מן תקציהא ואלאחאטה בהא מנטקיה וטביעיה פאמר ג'יר מדרך פהו תאלף האלך לא מחאלה עלי ראיהם.

ולקד אנכ'דעת לכ'יאלאת פאסדה וטלבת מא לם ימכנך מנה כ'אלקך ולם יגעל פי ג'ריזה' אלבשר אדראכה בקיאס לכן געל ג'לך פי ג'ריזה' אלמצטפין מן צפוה' אלכ'לק באלשראיט אלתי ד'כרנאהא תחצל להם תלך אלנפוס אלתי תתצור אלעאלם באסרה ותרי רבהא ומלאיכתה ותרי בעצ'הא בעצ'א ויעלם בעצ'הא צ'מאיר בעצ'הא כמא קאל גם אני ידעתי החשו, ונחן לא נדרי כיף ד'לך ובמא ד'א, אלא אן יאתינא מן טריק אלנבוה. ולא כאן עלם אלפלאספה פי ד'לך חקא לאדרכוהא, אד' יתכלמון פי אלנפוס ופי אלנבוה והם כסאיר אלבשר. נעם אנהם פצ'לוא באלחכמה אלאנסאניה כמא כאן יקול סקראט לאהל אתיניא, יא קום אני לסת אנכר חכמתכם אלאלאהיה, לכני אקול אני לסת אחסנהא, ואמא אנא חכים בחכמה אנסאניה. ואנהם למעאד'יר למא לגוא אלי קיאסאתהם לעדם אלנבוה ואלנור אלאלאהי ענדהם, אתקנוא אלעלום אלברהאניה אתקאנא לא ג'איה וראה, ואנפרדוא לד'לך ולא כ'לאף בין שכ'צין פי תלך אלעלום, ויכאד אלא אתפאק בין שכ'צין פי תלך אלעלום, ויכאד אלא אתפאק בין שכ'צין פי מא תכלפוא בעד ד'לך מן אלארא פי מא בעד אלטביעה. נעם ופי כת'יר מן אלטביעה ואן וגדת גמלה מתפקין עלי ראי ואחד, פליס ד'לך לבחת' ונתיגה וקף עליהא ראיהם, בל אנהם שיעה' אחד אלמתכלמין יקלדונה. כשיעה' פיתאגורא ושיעה' אבנדקליס ושיעה' ארסטוטאליס ושיעה' אפלאטון וג'ירהם, ואצחאב אלמט'לה ואלמשאיין והם מן שיעה' ארסטוטאליס, ולהם פי אלמבאדי ארא תסכ'ף אלעקל ויסכ'פהא אלעקל, כתעלילהם פי דוראן אלפלך אנה יטלב כמאלא ינקצה ליכון מחאד'יא לכל גהה, ולמא לם ימכן ד'לך דאימא ולכל גז טלבה עלי אלתעאקב. ומת'ל תכ'רצהם פי אלפיוץ' אלפאיצ'ה ען אלאול תע', וכיף לזם ען אלעלם באלאול מלך, וען אלעלם בנפסה פלך, ותדרגת אלי י'א' רתבה ווקפת אלפיוץ' ענד אלעקל אלפעאל, ולם ילזם ענה לא מלך ולא פלך. ואשיא הי פי אלאקנאע דון ספר יצירה. ופי גמיע ד'לך אלשכוך, ולא אתפאק בין פילסוף וצאחבה, לכן יעד'רון עלי כל חאל וישכרון עלי מא אנתגוא מן מגרד קיאסאתהם, וקצדוא אלכ'יר, ועמלוא אלנואמיס אלעקליה, וזהדוא פי אלדניא, פהם עלי כל חאל מפצ'לון אד' לא ילזמהם קבול מא ענדנא, ונחן ילזמנא קבול אלמשאהדה ואלתואתר אלד'י הו כאלמשאהדה.

[טו] קאל אלכ'זרי, עסי נכת מכ'תצרה מן אלארא אלתי תכ'לצת ענד אלאצוליין והם אלמסמון ענד אלקראיין באצחאב עלם אלכלאם.

[טז] קאל אלחבר, לא פאיד פי ד'לך ג'יר אלתחד'ק פי אלכלאם, ואלעון עלי מא קיל הוי זהיר ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס. לאן אלעאלם אלסאד'ג כאלאנביא מת'לא קלילא מא יקדר אן יפיד אחדא בטריק אלתעלים ולא ירד עלי מסאלה בטריק אלכלאם, וצאחב אלכלאם יט'הר עליה רונק עלם חתי אנה יפצ'לה אלסאמע עלי ד'לך אלסאד'ג אלכ'יר אלד'י עלמה עקאיד לא יצרפה ענהא צארף. וג'איה' ד'לך אלמתכלם פי כל מא יתעלמה ומא יעלמה אן יחצל פי נפסה ופי נפס מתעלמיה אלעקאיד אלתי פי נפס ד'לך אלסאד'ג אלמטבוע. ורבמא אפסד עלם אלכלאם כת'ירא מן עקאיד אלחק עליה במא יורדה מן אלשכוך ואלארא אלמנתקלה, כאלד'ין נראהם מן אלד'ין יקריון אלאעאריץ' וידקקון וזנהא, ונסמע געגעה וכלמאת חאילה פי עלם הין עלי אלמטבוע יד'וק וזן אלשער ולא יגוז עליה זחף בוגה. וג'איה' אולאיך אן יצירוא מת'ל הד'א אלד'י יט'הר גאהלא באלערוץ' לאנה לא יקדר אן יעלמה, ואולאיך יקדרון עלי תעלימה. נעם ואן הד'א אלמטבוע יעלם מטבועא אכ'ר באקל אשארה וכד'לך אלקום אלמטבועון ללתשרע ואלתקרב אלי אללה תע' תנקדח פי נפוסהם שראראת מן כלמאת אלאכ'יאר ותציר להם אנואר פי קלובהם. וג'יר אלמטבוע הו אלד'י יחתאג אלי עלם אלכלאם, ורבמא לם ינפעה, בל רבמא אצ'ר בה.

[יז] קאל אלכ'זרי, לם אטאלבך במא יגאל פי הד'א אלמעני ואנמא אטלב נכתה אצוליה פי אלדין תד'כרה לי, אד' קד קרעת סמעי ותשוקת נפסי אליהא.

[יח] קאל אלחבר, פאול מא ינבג'י את'באת אלחדת' ללעאלם, אלקול פי אבטאל קדם אלעאלם, אן כאן אלמאצ'י לא אול לה פאלאשכ'אץ אלמוגודה פי סאלף אלדהר אלי וקתנא הד'א לא נהאיה להא. ומא לא נהאיה לה לא יכ'רג אלי פעל, פכיף כ'רגת תלך אלאשכ'אץ אלי אלפעל והי לא נהאיה להא כת'רה, לא מחאלה אן ללמאצ'י אולא וללאשכ'אץ אלמוגודה עדדא יתנאהי, לאן פי קוה' אלעקל אן יעד אלאפא ואלאף אלאף מצ'אעפה אלי מא לא נהאיה לה, הד'א פי אלקוה, ואמא אן יכ'רגהא אלי חד אלפעל פלא. לאן מא יכ'רג אלי אלפעל יעד ואחדא, פד'לך אלעדד אלכ'ארג אלי אלפעל ד'ו נהאיה לא מחאלה, ואמא מא לא נהאיה לה פכיף יכ'רג אלי אלפעל, פללעאלם אד'א" אבתדא, ולדוראת אלפלך עדד מתנאה, ומן ד'לך אן מא לא נהאיה לה לא נצף לה ולא צ'עף ולא נסבה עדדיה, ונחן נדרי אן דוראת אלשמס גז מן את'ני עשר מן דוראת אלקמר. וכד'לך סאיר חרכאת אלאפלאך בעצ'הא ענד בעץ' פיציר הד'א בעץ' הד'א, וליס פי מא לא נהאיה לה בעץ', פכיף יציר הד'א מת'ל ד'אך לא נהאיה לה והו דונה או פוקה, אעני אנה אזיד עדדא או אנקץ עדדא. ומן ד'לך כיף אנתהי מא לא נהאיה לה אלינא, אן כאן קבלנא מן אלכ'לק מא לא נהאיה לעדדהם, פכיף אנתהי אלעדד אלינא, ומא תנאהי אלי שי פלא בד לה מן אבתדא, ואלא פכל ואחד מן אלאשכ'אץ יחתאג פי וגודה אנתט'אר וגוד אשכ'אץ קבלה לא נהאיה להא פלא יוגד אחד.

פצל, אלעאלם חאדת' לאנה גסם. ואלגסם לא יכ'לו ען אלחרכה ואלסכון, והמא ערצ'אן חאדת'אן עליה מתעאקבאן, פאלטארי עליה חאדת' לא מחאלה לטריאנה, ואלסאבק חאדת' לאנה לו כאן קדימא למא אנעדם, פכלאהמא חאדת'אן. ומא לא יכ'לו ען אלחואדת' פהו חאדת' אד' לם יסבק אלחואדת'. ואלחואדת' חאדת'ה פהו חאדת'.

פצל, לא בד ללחאדת' מן סבב יחדת'ה, לאן לא בד ללחאדת' מן וקת יכ'תץ בה ימכן אן יפרץ' לה קבל ובעד, פאכ'תצאצה בוקתה דון מא קבלה ובעדה יצ'טר אלי אלמכ'צץ.

פצל, אללה אזלי קדים לם יזל. לאנה אן כאן מחדת'א אפתקר אלי מחדת' ויתסלסל ד'לך אלי מא לא נהאיה ולא יתחצל, או ינתהי אלי מחדת' קדים הו אלאול, והו מטלובנא.

פצל, אללה אבדי לא יזאל. לאן מא ת'בת לה אלקדם אנתפי ענה אלעדם. לאן חדות' אלעדם מחתאג אלי סבב כמא אן חדות' אלחדת' מחתאג אלי סבב, פאנה לא ינעדם אלשי מן קבל נפסה לכן מן קבל צ'דה, ולא צ'ד לה ולא מת'ל. לאן מא הו מת'לה פי גמיע אלוגוה פהו הו לא יוצף באת'נין. ואמא אלצ'ד אלמעדם פלא ימכן איצ'א אן יכון קדימא, לאן הד'א קד תבין קדם וגודה ולא ימכן אן יכון חדית'א, לאן כל חאדת' אנמא הו מעלול להד'א אלקדים פכיף יעדם אלמעלול עלתה.

פצל, אללה ליס בגסם. לאן אלגסם לא יכ'לו ען חואדת'. ומא לא יכ'לו מן אלחואדת' פהו חאדת'. ומן אלחמחאל תסמיתה ערצ'א, לאן אלערץ' קיאמה באלגסם אלחאמל. פאלערץ' מעלול ללגסם תאבע לה מחמול עליה, ואללה תע' לא יתחיז ול יכ'תץ בגהה דון אכ'רי. לאן הד'א מן שרוט אלגסם.

פצל, אללה תע' עאלם במא גל ומא דק, ולע יעזב ען עלמה שי, אד' תבין אנה כ'לק אלכל ורתבה ונט'מה כמא קאל הנוטע אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט. וקאל גם חשך לא יחשיך ממך וגו'. כי אתה קנית כליותי וגו'.

פצל, אללה תע' חי אד' קד' תבת לה אלעלם ואלקדרה. פקד ת'בת לה אלחיאה. לכן ליס כחיאתנא אלמחדדה באלחס ואלחרכה. לאכן חיאה מענאהא אלעקל אלמחץ' והי הו והו הי.

פצל, אללה תע' מריד. לאן כל מא צדר ענה פי אלאמכאן אן יצדר צ'דה או עדמה, או קבל אלוקת אלד'י צדר או בעדה. וקדרתה עלי אלחאלין סוא, פלא בד מן אראדה תרד אלקדרה אלי אחדהמא דון אלאכ'ר. ולקאיל אן יקול אן עלמה יג'ני ען קדרה ואראדה, אד' עלמה מכ'צוץ לאחד וקתין ואחד אלצ'דין, ועלמה אלקדים הו אלסבב פי כל חאדת' עלי מא הו, והד'א יטאבק אלפלספה.

פצל, אראדתה תע' קדימה מטאבקה לעלמה. פלא יטרא עליה שי ולא יתג'יר ענדה. והו תע' חי בחיאה ד'אתיה לא מכתסבה. וכד'לך קאדר בקדרה ומריד באראדה, לאן מן אלמחאל וגוד אלשי ונקיצ'ה מעא. פלא יקאל קאדר בלא קדרה קולא מטלקא.

[יט] קאל אלכ'זרי, הד'א כאף ללתד'כרה, ולא מחאלה אן הד'א אלד'י ד'כרתה פי אמר אלנפס ואלעקל והד'ה אלעקאיד אנמא הו מנקול מן חפט'ך למא קאלה ג'ירך. ואנא לא אטלב אלא ד'וקך ועקידתך. וקד קלת לי אנך מערץ' ללבחת' פי הד'א ואמת'אלה, ואט'ן אן לא מחיד לך ען אלבחת' פי מסאלה' אלקדר ואלאכ'תיאר אד' הי מסאלה עמליה, פלתקל לי פיהא ראיך.

[כ] קאל אלחבר, ליס ינכר טיבעה' אלממכן אלא מתעסף ממאר יקול מא לא יעתקד, לאנך תרי מן אסתעדאדה למא ירגוה ויכ'אפה מא ידלך עלי אנה יעתקד אן אלאמר ממכן, וינפע פיה אלאסתעדאד. ולא אעתקדה צ'רוריא לאסתסלם ולם יסתעד בסלאח לעדוה ולא בקות לגועה מת'לא, פאן זעם אן ד'לך אלאסתעדאד צ'רורי איצ'א למן יסתעד, ותרך אלאסתעדאד צ'רורי למן לא יסתעד, פקד אקר באלאסבאב אלמתוסטה ואן בהא קואם אלמתאכ'רה וסיצאדף אלאראדה פי גמלה' אלאסבאב אלמתוסטה, ואן אנצף ולא יתעסף פסיקר באנה יגד נפסה מכ'לי בינה ובין אראדתה פי אלאמור אלממכנה לה, אן שא פעלהא ואן שא תרכהא, וליס פי הד'א אלאעתקאד אכ'ראג שי ען חכם אללה תע', בל אלכל ראגע אליה עלי וגוה מכ'תלפה עלי מא אבין.

אקול, אן גמיע אלמעלולאת מנסובה אלי אלעלה אלאולה עלי צ'רבין, אמא עלי אלקצד אלאול, ואמא עלי טריק אלתסלסל, מת'אל אלצ'רב אלאול אלנט'אם ואלתרתיב אלט'אהר פי אלחיואן ואלנבאת ופי אפלאך אלד'י לא ימכן אלעאקל אלמתאמל אן ינסבה אלי אתפאק, בל אלי קצד צאנע חכים יצ'ע כל שי מוצ'עה ויעטיה חט'ה. ומת'אל אלת'אני אחראק הד'ה אלנאר מת'לא להד'ה אלכ'שבה, לאן אלנאר גסם לטיף חאר פעאל, ואלכ'שבה גסם מתכ'לכ'ל מנפעל, ומן שאן אללטיף אלפעאל אן יפעל פי מנפעלה, ואלחאר אליאבס אן יסכ'ן ויפני רטובאת אלמנפעל חתי תתפרק אגזאוה, ואסבאב הד'ה אלאפעאל והד'ה אלאנפעאלאת אד'א טלבתהא לם יעזב עליך אדראכהא, ורבמא וגדת אסבאב אסבאבהא חתי תנתהי אלי אלאפלאך, ת'ם אלי עלל אלאפלאך, ת'ם אלי אלעלה אלאולי. פבחק קאל אלקאיל אן אלכל מן קדר אללה תע'. ובחק קאל אכ'ר באלאכ'תיאר ואלאתפאק מן ג'יר אן יכ'רג שייא מן ד'לך ען קדר אללה. ואן שית קרבת תצור ד'לך בהד'ה אלקסמה אלתאת'יראת אמא אלאלאהיה ואמא טביעיה ואמא אתפאקיה ואמא אכ'תיאריה. פאלאלאהיה אן אלסבב אלאול נאפד'ה ולא בד לא סבב להא ג'יר משייה' אללה תע'. ואמא אלטביעיה פען אסבאב מתוסטה מהייה להא ומבלג'תהא אכ'ר כמאלהא מהמא לם יעק עאיק מן קבל אחד אלת'לת'ה אקסאם. ואמא אלאתפאקיה פען אסבאב מתוסטה איצ'א, לכנהא באלערץ' לא באלטבע ולא בנט'אם ולא ען קצד ולא להא תהיו לכמאל מא תבלג'ה ותקף ענדה, ויסתת'ני פיהא בסאיר אלאקסאם אלת'לת'ה. ואמא אלאכ'תיאריה פסבבהא אראדה' אלאנסאן פי חאל אכ'תיארה. ואלאכ'תיאר מן גמלה' אלאסבאב אלמתוסטה וללאכ'תיאר אסבאב תתסלסל אלי אלסבב אלאול תסלסלא ג'יר צ'רורי לכון אלאמכאן מוגודא. ואלנפס מכ'לאה בין אלראי ונקיצ'ה תאתי איהמא שאת, פוגב אן תחמד או אן תד'ם עלי ד'לך אלאכ'תיאר מא לא יגב ד'לך פי סאיר אלאסבאב אלמתוסטה פאנה לא ילאם סבב אתפאקי ולא טביעי ועלי אן אלאמכאן חאצ'ר פי בעצ'הא, כמא לא תלום אלטפל ואלנאים אד'א אד'אך וכאן פי אלאמכאן כ'לאף ד'לך, אלא אנך לא תלומה לארתפאע אלפכר ענה.

אתרי אלד'ין ינכרון אלממכן ליס יג'צ'בון עלי מן יוד'יהם קצדא, והל יסתסלמון אלי מן יסרק ת'יאבהם פיוד'יהם באלברד כמא יסתסלמון אלי אלריח אלשמאליה אד'א הבת פי יום קר חתי תוד'יהם, אם יזעמון אן ד'לך אלג'צ'ב קוה כאד'בה ג'רזת עבת'א ליג'צ'ב אלאנסאן עלי שי דון שי אכ'ר. וכד'לך אן יחמד ויסתחסן ויחב ויבג'ץ' וג'יר ד'לך פליס ללאכ'תיאר מן חית' הו אכ'תיאר סבב צ'רורי, לאנה ירגע ד'לך אלאכ'תיאר אצ'טרארא פיציר כלאם אלאנסאן צ'רוריא מת'ל נבצ'ה ופי הד'א אנכאר אלעיאן. מהמא כנת פי מלך אלעקל ולם תמלכך אעראץ' אכ'ר, ולו כאנת אלחואדת' מקצודה קצדא אוליא ען אלעלה אלאולי לכאנת מכ'לוקה לחינהא מע אללחט'את, ולגאז אן נקול פי אלעאלם באסרה פי כל חין אנה אלאן כ'לקה אלכ'אלק ולם יכן ללטאיע פצ'ל עלי אלעאצי אד' כלאהמא טאיעאן פאעלאן מא אנהצ'א אליה וחמלא עליה אלי שנאעאת עט'ימה תלחק הד'א אלאעתקאד, ואשדהא אנכאר אלעיאן כמא קלנא. ואמא אלשנאעה אללאחקה במן יקול באלאכ'תיאר לאכ'ראגה בעץ' אלאמור ען קדר אללה תע' פיחתג עליהא במא תקדם אנה ליס יכ'רגהא ען קדר אללה באלגמלה בל ירדהא אליה בטריק אלתסלסל, ותלחקה בעד ד'לך שנאעה אכ'רי והי אכ'ראגה תלך אלאמור ען עלמה, לאן אלממכן אלמחץ' מגהול בטבעה, וקד כ'אץ' פי ד'לך אלמתכלמון, פכ'רג להם אן אלעלם בה באלערץ' וליס אלעלם באלשי סבבא לכון ד'לך אלשי, פלא ינכר עלם אללה ללכאינאת והי מע ד'לך ממכנה אן תכון ולא תכון, אד' ליס אלעלם במא סיכון הו אלסבב פי כונה, כמא אן אלעלם במא כאן ליס סבבא לכונה בל דליל עליה, כאן אלעלם ללה, או ללמלאיכה או ללאנביא או ללכהנה. ולו כאן אלעלם סבבא ללכון לוגב חצול קום פי גן עדן לעלם אללה אנהם צאלחון מן ג'יר אן יטיעוא. ואכ'רון פי גהנם לעלמה אנהם עאצון מן ג'יר אן יד'נבוא, ולוגב אן ישבע אלאנסאן מן ג'יר אן יאכל לעלם אללה אנה סישבע פי וקת כד'א, פתסקט אלאסבאב אלמתוסטה, ולו סקטת לארתפע וגוד אלמכ'לוקאת אלמתוסטה, פקד סאג' קול והאלהים נסה את אברהם לאכ'ראג טאעתה מן אלקוה אלי אלפעל ליכון סבבא לסעאדתה, יקול יען אשר עשית את הדבר הזה וגו' כי ברך אברכנו וגו'. ולמא כאנת אלחואדת' מצ'טרה הל הי אלאהיה אם ג'ירהא מן אלאקסאם, וכאן פי אלאמכאן אן תכון כלהא אלאהיה את'ר אלגמהור נסבהא אלי אללה, לאן ד'לך אות'ק ואקוי פי אלאימאן. לכן לממיז אן ימיז קומא מן קום, ושכ'צא מן שכ'ץ, וזמאנא מן זמאן, ומכאנא מן מכאן, וקראין מן קראין אכ'ר. פירי אן אלחואדת' אלאלאהיה אנמא ט'הרת עלי אלאכת'ר פי ארץ' מכ'צוצה והי אלמקדסה, ופי קום מכ'צוצין והם בנו אסראיל, ופי ד'לך אלזמאן, ומע אלקראין אלתי אקתרנת בהא מן פראיץ' וסנן, ט'הר באנתט'אמהא אלמרג'וב, וט'הר באנכ'ראמהא אלמכרוה. ולא תג'ני אלאמור אלטביעיה ואלאתפאקיה במג'ני פי וקת אלאנכ'ראם, ולא תצ'ר פי וקת אלאנתט'אם, ולד'לך צאר בנו אסראיל חגה פי כל מלה עלי אלזנאדקה אלד'ין ירון ראי אפיקורוס אליונאני פי זעמה אן גמיע אלאמור אנמא תקע באלאתפאק, אד' לא יט'הר פיהא קצד קאצד, ושיעתה יסמון אצחאב אללד'ה, אד' ירון אן אללד'ה הי אלג'איה אלמטלובה, ואנהא אלכ'יר באטלאק. ומטלוב אלמתשרע מן אלשארע אן יכון מרצ'יא ענדה יפוץ' אכ'תיאראתה אליה תע', טאלבא אלהאמאת אן כאן וליא, או מעגזאת וכראמאת אן כאן נביא או גמאעה מרצ'יה, מע אלקראין אלמד'כורה פי אלתורה מן אלאזמנה ואלאמכנה ואלאפעאל, פלא יבאלי באלאסבאב אלטביעיה ואלאתפאקיה כל אלמבאלאה, ויעלם אן שרהא מדפוע ענה, אמא באלהאם יסבק לה פי אלתוטיה לד'לך אלשר, ואמא בכראמה תצנע לה פי חין ד'לך אלשר, ואמא כ'יר אלאסבאב אלאתפאקיה פליס ימתנע עלי אלפאסק פצ'לא ען אלכ'יר, וסעאדאת אלאשראר אנמא הי בתלך אלאסבאב אלאתפאקיה ואלטביעיה ת'ם לא דאפע לנחסהא אד'א חל. ואמא אלאכ'יאר פיסעדון בתלך אלאסבאב, ת'ם יאמנון מן נחסהא.

וקד כדת אן אכ'רג ען ג'רצ'י, פלארגע אליה.

ואקול, אן דוד ע'ה' קד אתי בת'לאת'ה אקסאם פי אסבאב אלמות, בקולה כי אם ה' יגפנו, והו אלסבב אלאלאהי. או יומו יבא ומת והו אלסבב אלטביעי. או במלחמה ירד ונספה והו אלסבב אלאתפאקי באלערץ'. ותרך אלקסם אלראבע אעני אלאכ'תיארי, לאנה לא יכ'תאר ד'ו עקל אלמות, ואן כאן שאול קד קתל נפסה פליס לאכ'תיארה אלמות, לכן למנאפרתה עד'אב אלעדו לה ועבת'ה בה. ומת'אל הד'ה אלאקסאם פי אלנטק לאן נטק אלאנביא פי חין מלאבסה' רוח הקדש להם פי גמיע כלאמהם מקצוד מן אלאמר אלאלאהי וליס אלי אלנבי תג'ייר כלמה מן כלמאתה. ואלנטק אלטביעי הי אלאשאראת ואלאימאאת אלמשאכלה ללמעאני אלתי יראד אלתעביר ענהא, ותבעת' עליהא אלנפס דון אצטלאח מתקדם. ואמא אללג'את אלמצטלח עליהא, פמרכבה מן אלאמר אלטביעי ואלאכ'תיארי. ואמא אלנטק אלאתפאקי פהו נטק אלמגאנין חין גנוהם לא ינתט'ם מנה מעני ולא ינתהי אלי ג'רץ' מקצוד. ואלנטק אלאכ'תיארי הו כלאם אלנבי פי ג'יר וקת אלנבוה, או כלאם אלעאקל אלמפכר יולף כ'טבה, יכ'תאר כלאמה בחסב מא יראה לאיק מקצודה, ולו שא לבדל כל כלמה מנהא בג'ירהא, בל לו שא לתרך מעני ואכ'ד' ג'ירה. וקד תנסב גמיע הד'ה אלאקסאם אלי אללה תע' בטריק אלתסלסל, לא באנהא ען קצד אול מנה, ואלא פכלאם אלטפל וכלאם אלמוסוסין וכ'טבה' אלכ'טיב ושער אלשאער כלאם אללה — תעאלי ען ד'לך. ואמא אחתגאג אלעאגז עלי אלחאזם בקולה אנה קד סבק פי עלם אללה מא סיכון, פליס בחגה, לאנה במנזלה' קולה לו קאל אן אלד'י סיכון לא בד לה אן יכון, יקאל לה נעם, ולכן ליס תמנע הד'ה אלחגה מן אלאכ'ד' באלראי אלאפצ'ל פתסתעד באלסלאח לעדוך, ואלקות לגועך, אד'א צח ענדך אן סלאמתך או הלאכך אנמא יתם באלאסבאב אלמתוסטה, ומן גמלתהא בל אכת'רהא אכ'ד'ך באלחזם ואלעזם או באלעגז ואלתואני, ולא תחתג במא יגרי עלי אלאקל ופי אלנאדר ובטריק אלאתפאק ואלערץ' מן הלאך אלחאזם וסלאמה' אלמנהמל אלג'אפל, לאן אסם אלאמן מעני מחצל ג'יר מעני אסם אלג'רר, וליס יפר אלעאקל אלי מוצ'ע ג'רר מן מוצ'ע אמן, כמא יפר מן מוצ'ע ג'רר אלי מוצ'ע אמן. ומא גרי פי מוצ'ע אלג'רר מן סלאמה יקאל אנה נאדר. ומא יגרי פי מוצ'ע אלאמן מן הלאך יקאל אנה אמר כ'ראג ען אלטבע. פאלאכ'ד' באלחזם ואגב, ומן אסבאב אלחזם ראיי הד'א למן אעתקדה, ומן אסבאב אלאנהמאל אלראי אלמנאקץ' להד'א אלראי.

ואלכל ראגע באלתסלסל אלי אללה תע'. ואמא אלד'י יכון בקצ'א מגרד וד'לך פי אלכראמאת ואלמעגזאת פהו יג'ני ען אלאסבאב אלמתוסטה ורבמא אלגא אליהא, כעצמה' משה ע'ה' מן אלגוע טול ארבעין יומא דון אסתעדאד בקות. והלאך קום סנחריב דון סבב באד בל באסבאב אלאהיה ליסת ענדנא אסבאבא לגהלנא בהא. ופי תלך יקאל אנה אן כאן אלקצ'א חקא פאלגהד מחאל לאנה לא ינפע פיהא אלאסתעדאד, וד'לך פי אלאסתעדאדאת אלמחסוסה, ואמא אלאסתעדאדאת אלנפסאניה והי אסראר אלשריעה למן עלמהא ואחכמהא, פהי נאפעה גאלבה ללכ'יר ודאפעה ללשר. פאד'א אכ'ד' אלאנסאן באלחזם פי אלאסבאב אלמתוסטה בעד אלתפויץ' פימא כ'פי ענה אלי אללה באלניה אלכ'אלצה אצאב ולם יכ'ב. ואמא אלתג'ריר אלצחיח אתכאלא ענד אמרה באלטאעה למן סבק פי עלמה אנה סיעציה או סיטיעה, פליס בעבת' לאנא קד קדמנא ובינא אן אלעציאן או אלטאעה אנמא יתם באלאסבאב אלמתוסטה, פכאן סבב טאעה' אלטאיע אלאמר באלטאעה. והכד'א סבק פי עלמה עציאן אלעאצי באלאסבאב אלמתוסטה אמא בצחבה' אשראר או בג'לבה' מזאג סו או מיל אלי דעה וראחה, וכאן פי ועט'ה תכ'פיף פי עציאנה, פאן מן אלמשהור אן ללועט' תאת'ירא פי אלנפס עלי כל חאל, ואן אלעאצי תנפעל נפסה בסמאע אלועט' ואן אקל אנפעאל, לא סימא אד'א כאן אלועט' לגמהור, פאן פיהם עלי כל חאל קאבלא, פקד נפע פליס בעבת'.

אול אלמקדמאת אלתי בהא קואם הד'א אלראי, אלאקראר באלסבב אלאול, ואנה צאנע חכים, ליס פי אפעאלה עבת', בל גמיעהא בחכמה ונט'אם לא ישובהא אכ'תלאל, וקד תקרר הד'א פי אלנפוס מן אסתקרא גל אלכ'לקה ומא תאצל מנהא פי נפס אלמתאמל חתי חצל לה אלאימאן באן לא כ'לל פי אפעאלה, ואן ט'הר אליה פי אלאקל כ'לל לם יכ'תל אימאנה בד'לך, בל נסבה אלי גהל נפסה וקלה' תחצילה.

ואלמקדמה אלת'אניה, אלאקראר באסבאב מתוסטה, לכן ליסת פאעלה בל אסבאב עלי טריק אלמאדה או עלי טריק אלאלאת, פאן אלמני ואלדם מאדה ללאנסאן, ואעצ'א אלתנאסל תולך בינהמא, ואלארואח ואלקוי אלאת תתצרף באראדה אללה, פיתם שכלה ותכ'טיטה ונמוה ואג'תד'אוה, חתי פי אלשי אלמכ'תרע קד יחתאג פיה אלי אלסבב אלמתוסט, כאלתראב אלד'י כאן מאדה' אדם, פלא ג'ני ען אלאקראר באלאסבאב אלמתוסטה.

אלמקדמה אלת'אלת'ה, אן אללה יעטי כל מאדה אחסן מא ימכנהא קבולה מן אלצור ואחכמהא, ואנה תע' גואד לא ימנע לטפה וחכמתה ותדבירה ען שי, ואן חכמתה פי אלברג'ות' ואלבאעוץ' מת'לא ליסת מקצרה ען חכמתה פי נט'אם אלאפלאך, לכן אכ'תלאף אלאשיא מן קבל מואדהא, פליס לך אן תקול לם לם יכ'לקני מלכא, כמא ליס ללדודה אן תקול לם לם יכ'לקני אנסאנא.

ואלמקדמה אלראבעה, אלאקראר באן ללוגוד רתבא עאליה ודונא. ואן מא לה אדראך ושעור וחס אעלי ממא ליס לה ד'לך לקרבה מן רתבה' אלסבב אלאול אלד'י הו עקל בד'אתה. ואן אכ'ס אלנבאת אעלי רתבה מן אשרף מעדן. ואכ'ס בהימה אעלי רתבה מן אשרף אלנבאת. ואכ'ס אנסאן אעלי רתבה מן אשרף בהימה. וכד'לך אכ'ס מתשרע בשריעה אללה תע' אעלי רתבה מן אשרף גאהלי. לאן אלשריעה אלתי הי מן ענד אללה תכסב אלנפוס סיר אלמלאיכה והיאתהם. וד'לך מא לא ידרך באלאכתסאב. ואלדליל עלי ד'לך אן אלמדאומה עלי אעמאל תלך אלשריעה תנהץ' אלי דרגה' אלוחי אלתי הי אקרב אלרתב אלאנסאניה אלי אלאלאהיה. פאלמתשרע אלעאצי כ'יר מן גאהלי, לאנה קד אכסבתה שריעה' אללה סירה מלכותיה אשרף בהא עלי רתבה אלמלאיכה. ואן כאן עציאנה קד שושהא עליה ואפסדהא, פאנה קד בקי לה מנהא את'אר, ובקי פי נאר אלתשוק אליהא, לכנה מע ד'לך לו כ'יר לם יכ'תר אן יציר פי רתבה' אלגאהליה. כמא אן אלאנסאן אד'א מרץ' ותעד'ב באלאמה לו כ'יר אן יציר פרסא או חותא או טאירא מתנעמא בג'יר אלם, ויפרק בינה ובין אלעקל אלד'י יקרבה מן רתבה אלאלאה למא אכ'תאר ד'לך.

ואלמקדמה אלכ'אמסה, אן נפוס אלסאמעין תתאת'ר לעט'ה' אלועאט' אד'א ועט' באמור מקבולה, פללועט' באלחק מנפעה עלי כל חאל, ואן לם ירד אלעאצי מן פעל אלשר, ינקדח פי נפסה מן ד'לך אלועט' שרארה ירי אן ד'לך אלפעל שר. והד'א גז מן אלתובה ומבדא להא.

אלמקדמה אלסאדסה, אן אלאנסאן יגד מן נפסה קדרה עלי פעל אלשר ותרכה פי אלאמור אלממכנה לה, ומא תעד'ר עליה אנמא תעד'ר עליה לעדם אלאסבאב אלמתוסטה, או לגהל אלאנסאן בהא. מת'אל ד'לך פקיר ג'ריב עדים אלסיאסה ירום אלתרוס עלי טאיפה, פיעתד'ר עליה, ולו חצ'רת אלאסבאב ויכון הו עאלם בתנאולהא, לתם מרג'ובה כמא יתם מרג'ובה פימא אסבאבה חאצ'רה וידריהא וידירהא, ממא יראס פי מנזלה עלי בניה וכ'דמה, ואכת'ר מן ד'לך אעצ'אה יחרכהא כיף שא ויתכלם במא שא. ואכת'ר מן ד'לך פכרה ותכ'ילה יתכ'יל אלבעיד ואלקריב מתי שא וכיף שא לאנה ימלך אסבאבה אלמתוסטה, ולד'לך לא יתפק אן יג'לב אלצ'עיף אלקוי פי אלשטרנג, פליס יקאל פי חרב אלשטרנג סעאדה וחרמאן כמא יקאל פי חרב רייסין מתחארבין, לאן אסבאב חרב אלשטרנג חאצ'רה באסרהא פיג'לב אלעאלם בתנאולהא אבדא, וליס יכ'אף סבבא טביעיא יסתת'ני בה, ולא סבבא אתפאקיא, אלא נאדרא מן קבל ג'פלה, ואלג'פלה דאכ'לה פי אלגהל כמא קלנא. ומע הד'א פאם ללסבב אלאול ינסב גמיע באלטריק אלמד'כורה, ואמא עלי אלקצד אלאול פפי חואדת' בני אסראיל טול בקא אלשכינה בינהם. ואמא בעד ד'לך פאלאמר משכוך אלא פי קלוב אלמומנין הל הד'ה אלחואדת' קצד אול מן אללה תע' אם הי מן אסבאב פלכיה או אתפאקיה ולא חגה קאטעה. לכן אלאולי אן ינסב אלגמיע אליה תע' לא סימא מע עט'ם, כאלמות ואלהזאים ואלסעאדה ואלחרמאן ומא אשבה הד'א.

כ'אתמה' אלכתאב

[כא] קאל אלחבר, הד'א ואמת'אלה ממא יחסן אלבחת' ענה וען כיפיה' אחכאם אללה פי עבאדה, ותעליקהא במא עלקהא אלנבי מן פוקד עון אבות על בנים לשונאיו ועושה חסד לאלפים לאוהביו ולשומרי מצותיו. ותנט'יר ד'נב ד'נב אלי עקובה ממא גא פי אלמקרא ופי את'אר אלחכמים, ומא ירד מן ד'לך באלתשובה ומא לא ירד. ושרוט אלתשובה מא יאתי מן אלאמתחאן עלי סביל אלמחנה ואלתגרבה, ועלי סביל אלאקתצאץ מן ד'נב מתקדם. ועלי סביל אלתעויץ' פי אלדניא, ועלי סביל אלתעויץ' פי אלאכ'רה, או לד'נוב אלאבא ומא יאתי מן נעמה לחסנה מתקדמה. או מן אגל זכות אבות, או לאמתחאן ולתגרבה. ואמתזאג הד'ה אלוגוה וג'ירהא ממא יג'מץ' וצ'וחה ויושך אן ינכשף ענד אלבחת'. ואכת'ר אלאסבאב פי צדיק ורע לו רשע וטוב לו. ומא לם ינכשף יסלם פיה אלי עלם אללה תע' ועדלה. ויקר אלאנסאן בגהלה פי הד'ה אלאסבאב אלגליה פצ'לא ען אלכ'פיה. ואד'א וצל במנאט'רתה אלי אלד'את אלאולי ומא יגב להא מן אלצפאת תברא ענהא וראי אן דונהא חגאב נור יבהר אלאבצאר פיעתד'ר עלינא אדראכהא לקצור אבצארנא פיעתד'ר עלינא אדראכהא לקצור אבצארנא ובצאירנא, לא לכ'פאיה ולא לנקצאנה, פאנה אבהר ואשהר ואט'הר ענד ד'וי אלאבצאר אלנבויה מן אן יחתאג פיהא אלי אסתדלאל וג'איתנא מן מיז חקיקתה אן נמיז פי אלטביעיאת מא לם יכן פיה סבב שי מן אלטבאיע פננסבה אלי קוה ג'יר גסמאניה בל אלאהיה כמא יקול גאלינוס פי אלקוה אלמצורה ויפצ'להא עלי סאיר אלקוי וירי אנהא ליסת מן קבל אלמזאג בל לאמר אלאהי. ופי אלמעגזאת אן נרי קלב אלאעיאן וכ'רק אלעאדאת ואכ'תראע מוגודאת לם תכן דון חילה מתקדמה. וד'לך אלפרק בין מא עמל עלי יד משה ע'ה' ובין עמל אלחרטומים בלטיהם אלתי לו פתש עליהם לוגדת אלחילה כמא קאל ירמיהו הבל המה מעשה תעתועים בעת פקדתם יאבדו, יעני אן תפקדתהא ופתשת עליהא תלאשת כאלשי אלמדלס. ואלאמר אלאלאהי כל מא פתשת עליה וגדתה כאלד'הב אלאבריז. פאד'א וצלנא הד'ה אלרתבה קלנא אן הנאך לא מחאלה אמרא ליס בגסמאני ידבר גמיע אלגסמאניאת תעגז אד'האננא ען אלבחת' ענה, פלנעתבר פי אפעאלה ונתוקף ען וצף ד'אתה, פאנה לו אדרכנא חקיקתה לכאן ד'לך נקצא פיה. פלא נבאלי בקול אלפלאספה אלד'ין יקסמון אלעאלם אלאלאהי אלי רתב. פכלהא ענדנא רתבה אלאהיה מנד' ננפצל מן אלתגסים פליס אלא אלאה מדבר ללאגסאם. ואלד'י דעא אלפלאספה אלי תכת'יר אלאלאהאת אעתבארהם חרכאת אלאפלאך חצלוהא ווצלוהא לאכת'ר מן ארבעין וראוא אן לכל חרכה מנהא סבבא ג'יר סבב אלאכ'רי ואכ'רג להם אלנט'ר אן תלך אלחרכאת אראדיה לא קסריה ולא טביעיה. פוגב אן תכון כל חרכה ען נפס ולכל נפס עקל. וד'לך אלעקל הו מלך מפארק ללמאדה. פסמוא תלך אלעקול אללה ומלאיכה ועללא ת'ואני וג'יר ד'לך מן אלאסמא, ואכ'ר רתבהא ואקרבהא אלינא אלעקל אלפעאל. זעמוא אנה מדבר הד'א אלעאלם אלאדני. ת'ם אלעקל אלהיולאני. ת'ם אלנפס. ת'ם אלטביעיה. ת'ם אלקוי אלטביעיה ואלחיואניה. וקוה' עצ'ו עצ'ו. והד'א כלה תדקיק יפיד אלתחד'יק לא אלתחקיק, ואלמנכ'דע לה עלי כל חאל זנדיק, פדע אסתשהאד אלקראיין בוצייה דוד ע'ה' לולדה ועתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו. ואסתדלאלהם מן ד'לך עלי אנה יחתאג אלי מערפה אללה חק אלמערפה וחיניד' תגב עבאדתה. בל אנמא חת' עלי תקליד ואלדה ואגדאדה פי אעתקאד אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב אלד'י צחבתהם ענאיתה ואנגז להם מואעדה פי כת'רה' אלנסל ווראת'ה' אלשאם וחלול אלסכינה וג'יר ד'לך, ומת'ל קולה אלהים אשר לא ידעום, ואשר לא ידעתם, לם ירד בד'לך אלמערפה בחקיקתהא, בל אלתי לם תרוא מנהא לא כ'ירא ולא שרא, פלא תרגונהא ולא תכ'אפונהא.

[כב] ת'ם אנה כאן מן אמר הד'א אלחבר אנה עזם עלי אלכ'רוג מן בלאד אלכ'זר קאצדא ירושלם ת'ו' פעז עלי אלכ'זרי פראקה פכ'אטבה עלי ד'לך קאילא מא אלד'י יטלב אליום פי אלשאם ואלסכינה מעדומה מנהא, ואלתקרב אלי אללה מדרך פי כל מכאן באלניה אלכ'אלצה ואלתשוק אלשדיד, ולמא תתכלף אלג'רר פי אלבר ואלבחר ואלאמם אלמכ'תלפה.

[כג] פקאל אלחבר, אמא אלסכינה אלט'אהרה עיאנא פהי אלתי עדמת, אד' לא תתגלי אלא לנבי או לגמהור מרצ'י פי אלמוצ'ע אלכ'אץ והו אלמנתט'ר מן קולה כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון, וקולנא פי צלאתנא ותחזינה עינינו בשובך לנוך לציון. ואמא אלסכינה אלכ'פיה אלרוחאניה פהי מע אסראילי צריח, זכי אלאעמאל, טאהר אלקלב, כ'אלץ אלניה לרב אסראיל, וארץ' אלשאם כ'אצה ברב אסראיל ואלאעמאל לא תתם אלא בהא. וכת'יר מן שראיע אלאסראיליה תסקט ען מן לא יסכן אלשאם. ואלניה לא תכ'לץ ואלקלב לא יטהר אלא פי אלמואצ'ע אלתי יעתקדהא כ'אצה ללה. ולו כאן ד'לך תכ'יילא ותמת'ילא פכיף וד'לך חקיקה כמא תקדם ביאנה, פיהיג אלשוק נחוהא ותכ'לץ אלניה פיהא, לא סימא למן קצדהא מן בעד, לא סימא למן סלפת לה ד'נוב וירום אלאסתגפאר, ולא סביל אלי אלקרבנות אלתי כאנת משרועה מן אללה לד'נב ד'נב מן זדון ושגגה, פיאנס אלי קול אלחכמים גלות מכפרת עון. לא סימא אן כאן אלאג'תראב אלי מוצ'ע רצ'א. ואמא אלתג'ריר פי בר ופי בחר פליס בתג'ריר דאכ'ל פי לא תנסו את ה', בל תג'ריר כמא יג'רר מת'לה לו כאנת לה סלעה ירגו אן ירבח פיהא ולו ג'רר אכת'ר מן הד'א בגנב שוקה ורגא אלג'פראן לכאן מעד'ורא פי תערצ'ה ללמהאלך, בעד אן חאסב נפסה ושכר עלי מא מצ'י מן עמרה וקנע בה, וחבס בקיה' איאמה עלי רצ'א רבה. חמד ושכר, ואן אהלכה בד'נובה רצ'י וצבר, ותחקק אנה אסתג'פר במותתה אכת'ר ד'נובה. וראיי ארגח ראיא מן אלד'ין יג'ררון באנפסהם פי אלחרוב ליד'כרוא באלשגאעה ואלסבק או ליאכ'ד'וא אגרה כבירה, ואנה אכ'ף תג'רירא מן אלד'ין יצאדרון אלחרב ללאגר פי אלגהאד.

[כד] קאל אלכ'זרי, קד כנת אראך תחב אלחריה, ואראך אלאן תסתזיד עבודיה מן לואזם תלזמך אד'א סכנת אלשאם מן שראיע ליסת לאזמה לך ההנא.

[כה] קאל אלחבר, אנמא אטלב אלחריה מן עבודיה' אלכת'ירין אלד'ין אטלב רצ'אהם ולא אדרכה, ולו גהדת מדי עמרי מפיה, ולו אדרכתה לם ינפעני, אעני עבודיה' אלנאס וטלב רצ'אהם.

ואטלב עבודיה' ואחד ידרך רצ'אה באיסר מונה, והו נאפע פי אלדניא ואלאכ'רה, וד'לך רצ'א אללה תע', פעבודיתה הי אלחריה, ואלתד'לל לה הו אלעז אלחקיקי.

[כו] קאל אלכ'זרי, אד'א אעתקדת כל מא ד'כרתה פקד עלם אללה תע' ניתך, ואלניה כ'אליה מע אללה עאלם אלניאת וכאשף אלכ'פיאת.

[כז] קאל אלחבר, הד'א חק אד'א תעד'ר אלעמל. ואמא אלאנסאן מכ'לי בינה ובין אמלה ועמלה. פאלאנסאן מלום אד' לא יגלב אלאגר אלט'אהר. ולד'לך קיל והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני ה' אלהיכם והיו לכם לזכרון, וזכרון תרועה, ליס אן אללה מחתאג אלי אלתד'כיר ואלתנביה, לכן לאן אלאעמאל מחתאגה אלי כמאל וחיניד' תסתחק אלמגאזאה כמא תחתאג מעאני אלצלאה אלי אלנטק בהא עלי אכמל מא יכון מן אלתחנן ואלצ'ראעה מתי ופית אלניה ואלעמל עלי מא יגב כאנת אלמגאזאה עליהא, פיציר ד'לך עלי מעהוד אלנאס כאנה תד'כיר ודברה תורה כלשון בני אדם. ואן כאן אלעמל דון אלניה או אלניה דון אלעמל כ'אב אלסעי, אללהם אלא פימא לם ימכן. פאחצ'אר אלניה ואלאעתד'אר ען אלעמל נאפע בעץ' מנפעה, מת'ל אעתד'ארנא פי צלאתנא ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ומא אשבה ד'לך. ופי תנביה אלנאס ותחריכהם אלי מחבה' ד'לך אלמוצ'ע אלמקדס אגר ותאכיד ללאמר אלמנתט'ר כקולה אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, יעני אן ירושלם אנמא תבני אד'א תשוק ישראל אליהא ג'איה' אלשוק חתי יחנוא עלי חגארתהא ותראבהא.

[כח] קאל אלכ'זרי, אן כאן הכד'א פמנעך את'ם, ומעונתך חסנה, אעאנך אללה וכאן לך נאצרא ווליא וענך רצ'יא במנה ושלום.

תם אלכתאב בעון אללה תע' וחסן עונה ולואהב אלעון חמדא בלא נהאיה.